Toplam kayıt 2972, listelenen: 2383-2402

  • T-Copula Generation For Control Variates 

   Hormann, Wolfgang; Sak, Halis (Elsevier Science Bv, Po Box 211, 1000 Ae Amsterdam, Netherlands, 2010-12)
   The standard method for generating multi-t vectors is simple and convenient but it has the disadvantage that the generated multi-normal and multi-t vectors are not similar. For t-copula models this destroys much of the ...
  • Tabiat varlıklarını koruma 

   Bilgin, Sakine Nilüfer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2014-05)
   Tabiat varlıkları, doğal çevreyi oluşturur. Tabiat varlıklarının planlı bir biçimde korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, doğal dengenin korunabilmesi ve insanların sağlıklı bir çevrede varlığını ...
  • Tableaux approaches for region based theories of space 

   Özdemir, Zafer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı / Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Bilim Dalı, 2016-09)
   Uzay n b olgeye dayal teorilerini i cin tablo yakla s m n inceledi gimiz bu tez be s b ol umden olu smaktad r. Tezin ilk k sm nda problemin tan m ve uygulanan y ontemler verilmi stir. Tezin ikinci ve u c unc u k sm nda ...
  • Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları; Biçim Ve İçerik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme 

   Ersan, Merve (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Günümüz teknolojisinin kullanıcısına sunduğu en önemli yeniliklerden biri olan tablet cihazlar, haberleşme, sosyal ağlar, müzik, oyun ve daha birçok alan gibi, resimli çocuk kitaplarına da var olabilecek yeni bir ortam ...
  • Takiyüddin ve İstanbul Gözlemevi (1521 - 1585) Osmanlıların en büyük Astronomi Bilgini 

   Unat, Yavuz; Kalaycıoğlulları, İnan; Engin, Mehmet Fatih (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-11)
   Osmanlılarda pozitif bilimler ve astronomi Fatih Sultan Mehmet'in çabaları ile 15. yüzyılda gelişti ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaştı. 1575 yılında Takiyüddin İstanbul'da bir gözlemevi kurmayı başardı. Bu gözlemevi ...
  • Takım Çalışması: Mobil İletişim Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi 

   Ataman, Göksel (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Çeşitli perspektif ve disiplinler tarafından takım çalışması üzerine oldukça geniş bir yazın bulunmaktadır. Bu makale hem giderek karmaşıklaşan kavramın kavramsallaştırılmasına hem de takım çalışması uygulamalarının daha ...
  • Talep Yönetimi, Dağıtım Yönetimi Ve Tedarik Tabanı Yönetimi Uygulamalarının Tedarik Zinciri Performansı Üzerindeki Etkileri 

   Yalçın, Papatya Sevgin (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Tamamlayıcısı Bir Q Grubu Olan Frobenius Gruplarının Sınıflandırılması 

   Öztürk İşleklel, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
   Bu çalışmada, tamamlayıcısı bir Q-grubu olan Frobenius gruplan, Sylow 2-alt grupları yardımıyla, sınıflandırılmıştır.
  • Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar 

   Pala, Ceylan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2007-04)
   Medeni Kanunun 704. maddesi tasınmaz mülkiyetinin konusuna giren varlıkları; 1-)Arazi, 2-)Tapu kütügünde ayrı sayfaya kaydedilen bagımsız ve sürekli haklar, 3-) Kat mülkiyeti kütügüne kayıtlı bagımsız bölümler olarak ...
  • Tarihi Gelişim Süreci İçerisinde Alışveriş Merkezleri 

   Demirkan, Mustafa; Taş - Dişkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Tarih boyunca her dönem ve uygarlıkta, içinde ürün dolaşımının gerçekleşeceği mekanlara gereksinim duyulmuştur. Alışveriş mekanlarının zaman içindeki dönüşümü incelediğinde, 20. yüzyıla kadar olan dönemde, kentlerdeki ...
  • Tarihi süreç içerisinde kıyı alanlarının kamusal kullanımına kentsel tasarım yaklaşımları-Haliç örneği 

   Kırkık, Kıymet Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2010-02)
   Kıyılar kentin büyümesi ve gelişmesi açısıdan çok önemlidir.1970' e kadar bu alanlar sanayi, endüstri, konut, ulaşım için kullanılmıştır. Küreselleşme ve sanayinin gelişmesi ile ter edilen, kayıp alanlara dönüşmüşlerdir. ...
  • Tarihi Uzunköprü'nün geoteknik yaklaşımla performans kontrolü ve rehabilitasyon önerileri 

   Gündüz, Müslüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2008-06)
   Bu tez çalısması tarihi köprülerde yapılacak geoteknik arastırmalara içerik için örnek çalısmadır. Uzunköprü Geoteknik bilimi çerçevesinde arastırılarak planlayıcının geoteknik yaklasımı , yapının performansı , ve ...
  • Tarihsel süreç içindeki melodramın dünya sineması üzerindeki etkisi ve Türk-İtalyan sinema anlayışındaki yeri 

   Bayol, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-12)
   Bu çalışmanın konusu tarihsel süreç içerisinde melodramın doğuşunu ve ülkemiz sineması içerisinde konumlandığı yeri örneklerle ortaya koymaktadır. Melodramın tanımı, doğuş hikayesi ve yapısal özellikleri incelenmekte ...
  • Tarihsel Süreçte Demirköy-İğneada 

   Çağlayan, İnci (T.C. Kültür Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 2010)
  • Tarsus, yeni hamam restorasyon ve yeniden kullanım projesi 

   Öztürk, Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-01)
   Kültürümüzde hamam binaları, dilden edebiyata ve gündelik hayata kadar önemli bir yer tutmuştur. Tüm Türk toplulukları temizliğe önem vermiş, gittikleri her yerde hamam binalarını inşa etmişlerdir. Bu sebeple, Anadolu'nun ...
  • Tasarım Eğitimde Duyuların Önemi Üzerine: Göz Merkezcilikten Anti-Göz Merkezciliğe 

   Onur, Dilara; Zorlu, Tülay; Usta, Ayhan (2017)
   Günümüzdeki etkin tasarım eğitimi anlayışında yaratıcılığın arttırılması amacıyla yürütülen çalışmaların çoğunda, yaratıcılık kavramına sonuç odaklı yaklaşılmaktadır. Oysa yaratıcılık kavramının gelişiminde duyumsal ...
  • Tasarım Eğitiminde Kavramdan Mekana Geçişte Sanatın Etkisi 

   Melikoğlu Eke, Armağan Seçil (2010)
  • Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi 

   Ormanlı, Okan (Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
   Sinema filmleri belirli bir tasarım aşamasından geçerken, teknolojiyle de bire bir bağlantılı olan sanat eserleridir. Birçok kişinin aynı anda ya da farklı zamanlarda görev aldığı, çalıştığı kolektif bir sanat olan sinema ...
  • Tasarım-Uygulama Kesitinde İç Mimarlık Proje Stüdyosu Deneyimi 

   Adıgüzel Özbek, Derya; Kutlu, Rana (2012)
   Design studios play an important role in interior design education. The student's knowledge, skills, competencies aimed to increase in the design studios which each grade level are followed in common process in the design ...
  • Tasarımda çeşitlenme sağlayan yöntemlerin günümüz mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi 

   Batmaz, Sura Kılıç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-09)
   Mekan olgusuna tarihsel süreç olarak ele aldığımız zaman, temelde korunma ve barınma ile başladığı görülmektedir. Topluluk şeklinde yaşamayı yavaş yavaş öğrenen insanoğlu barınma ihtiyacı ile birlikte doğayı gözlemlemiş, ...