Person:
ÖZTÜRK, KÜBRA MERTEL

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Öğr.Gör.

Last Name

ÖZTÜRK

First Name

KÜBRA MERTEL

Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationOpen Access
    Dönüşümcü Liderlik Tarzının Bilgi Paylaşımına Etkisinde Destekleyici Örgüt İkliminin Aracı Rolüne Yönelik Bir Araştırma
    (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., 2020) Bozkurt, Serdar; Demirhan, Ayşe; ÖZTÜRK, KÜBRA MERTEL
    Günümüz iş dünyasında var olan değişim kendini özellikle çalışanların organizasyonlarından beklenti ve isteklerinde göstermektedir. Çalışanların beklenti ve isteklerini karşılamak adına organizasyonlarda birtakım yenilikler yapılması kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu noktada, değişimi ve yeniliği destekleyecek liderlere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Dönüşümcü liderlerin oluşturacağı destekleyici örgütsel iklimin çalışanlar üzerindeki etkileri farklı sonuçlarla kendini gösterebilecektir. Bu sonuçlardan biri de bilgi paylaşımı olarak göze çarpmaktadır. Araştırma, organizasyonlarda sergilenen dönüşümcü liderlik ile çalışanların bilgiyi paylaşımına etkisinde destekleyici örgüt ikliminin aracılık rolünü incelemektir. Araştırma verileri anket yoluyla toplanmıştır. Anket formunun ilk kısmı katılımcıların demografik niteliklerini tespit etmeye yöneliktir. İkinci kısım dönüşümcü liderlik ölçeği (bağımsız değişken), üçüncü kısım destekleyici örgüt iklimi (aracı değişken) ve son kısım ise bilgi paylaşımını (bağımlı değişken) ölçeğini içermektedir. Araştırma verilerinin analizinde; geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin yanı sıra, regresyon ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Aracılık ilişkisinin test edilmesi içinse, Baron-Kenny (1986) tarafından önerilen ve aracılık ilişkisini üç aşamada ele alan yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya 135 çalışan katılmıştır. Sonuç olarak, dönüşümcü liderliğin çalışanların bilgi paylaşımları üzerindeki etkisinde destekleyici örgüt ikliminin tam aracı rolünün olduğu belirlenmiştir. Ayrıca değişkenler arasında orta ve yüksek düzeyde korelasyonel ilişki olduğu da belirlenmiştir. Bu çerçevede, dönüşümcü liderlik ile destekleyici destekleyici örgüt iklimi arasında yüksek düzeyde pozitif yönde, dönüşümcü liderlik ile bilgi paylaşımı arasında orta düzeyde pozitif yönde ve bilgi paylaşımı ile destekleyici örgüt iklimi arasında yine orta düzeyde pozitif yönde ilişkiler belirlenmiştir.