Güncel Gönderiler

 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetimi 

  Alan, Bayram Volkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Hızla gelişen teknoloji karşısında kamusal hayatın hassas sektörleri olarak nitelendirilen sermaye piyasaları, medya, bankacılık, enerji, haberleşme gibi alanlarda ortaya çıkan sorunlara klasik idari yapının cevap vermede ...
 • Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi 

  Yüksel, Aytaç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmanın konusu, elektronik haberleşme hukukundaki idari yaptırımlar ve bu yaptırımların yargısal denetimidir. Bu kapsamda çalışmamızda, elektronik haberleşme sektöründe uygulanan kanunlar ve ikincil düzenlemelerde ...
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi 

  Seyhan, Serkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  4734 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan kamu ihalelerinin idari ve yargısal denetimi konusu bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, serbest piyasa ekonomisinde kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve ...
 • Türk Ceza Hukukunda Teşebbüs 

  Boncuk, İsmail (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Oluşu bakımından suç birdenbire değil, zaman içinde meydana gelmektedir. Bu kapsamda, suçun aşamaları kural olarak düşünce, hazırlık, icra ve tamamlanma aşamaları olarak sıralanabilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca ...
 • İdarenin Yargısal Denetiminde Laiklik İlkesi 

  Selçuk, İhsan Enes (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada, laiklik açısından idarenin yargısal denetimi incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma içerisinde konunun insan hakları boyutu da ele alınmakta; Danıştay kararlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan ...
 • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu 

  Hacıfazlıoğlu, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin engellenmesi suçu geniş bir perspektifle ele alınmaktadır. Haberleşme, toplumsal yaşamda olmazsa olmaz bir unsur olarak yer alır. Haberleşme hakkı, anayasa ile güvence altına alınmış, ...
 • Türk Ceza Kanunu'nda Haksız Tahrik 

  Yılmaz, Burak Kağan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı Konu, 2018)
  Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK'nın) "Genel Hükümler" başlıklı 1. Kitap, "Ceza Sorumluluğunun Esasları" başlıklı 2. Kısım, "Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler" başlıklı 2. Bölümü'nde 29. ...
 • Ceza Muhakemesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Olarak "Uzlaştırma Kurumu'' 

  Bıkmaz, Raif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Ceza sistemleri uzun süre, cezalandırıcı adaleti esas alan bir uygulama içerisinde iken, mağdur haklarının korunması yönünde yaşanan gelişmeler ve akabinde onarıcı adaletin ön plana çıkmasıyla alternatif uyuşmazlık çözüm ...
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk Hukukundaki yeri 

  Arslan, İzzet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
  Bu çalışma Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk hukukundaki yerinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır.
 • Suç ve ceza siyaseti açısından Türk Ceza Hukuk'unda uyuşturucu madde kullanma suçu 

  Ekmekçi, İdil Su (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
  Tez çalışmam olan "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuku'nda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu", iç hukukumuz başta olmak üzere ilgili düzenlemeler ile birlikte incelenmektedir. Çalışma, yasal düzenlemeler ile ...
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçları 

  Gezer, Reşat Doğukan Hazer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016)
  Petrol, daha yeni keşfedildiği zamanlardan itibaren hem onu keşfeden devletlere bir kısım yararlar sağlamış, hem de bu devletlerin başına bela olmuştur. İnsanlığın ilerlemesi açısından bir basamak olarak görülebilecekken, ...
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) 

  Tanrıvermiş, Atilla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2017)
  Tez No İndirme Tez Künye Durumu 452060 09.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) / The crime of purchasing or accepting goods ...
 • Irak Hukukunda kamu mallarına yapılan tecavüzlerin kaldırılmasında yönetimin araçları 

  Mahmood, Laween (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada kamu mallarının maruz kaldığı tecaüvü kaldırmak için Yönetimin başvurduğu yöntemler konusunu işledik. Ayrıca, günümüzde ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dahilinde tecavüzlerin artışından sonra bu çalışmanın ...
 • İdari yargıda ehliyet 

  Coşkun, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2009-10)
  Doktrinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen genel ehliyet (genel yetenek) kurallarına objektif ehliyet, İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargılama hukukuna münhasır ehliyet kurallarına ise ...
 • CMK'da Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 

  Öztürk, Burhanettin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2010-08)
 • İdari yargının görev alanının belirlenmesi sorunu 

  Çeken, Mesut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2011)
  Görev konusu; genel olarak bir yargı yerinin dava konusu yönünden uyuşmazlığın çözümünde yetkili olması anlamını taşımaktadır. Yargı sisteminin ya da bir yargı sistemi içinde yer alan yargı yerinin görev alanının belirlenmesi ...
 • İmar planlarına karşı açılan davalarda ilk inceleme 

  Ulusoy, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012-07)
  Bu çalışmamızın konusunu, imar planlarına karşı açılan davaların ilk incelemesi oluşturmakta olup, çalışmamızın temelini idari yargıda ilk inceleme müessesesi teşkil etmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda ilk inceleme ...
 • Yargı kararları ışığında hukuka uygunluk bakımından yapılaşma ve sonuçları 

  Yıldız Doğan, Aslı Ceren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-10)
  İmar Hukuku genel anlamıyla yapıların hukuka uygunluğu konusunda kamu adına denetim ve gözetim sağlayan bir hukuk dalıdır. Son yıllarda, gerçekleşen hızlı nüfus artışı, büyük kentlerin sürekli olarak kırsal alanlardan göç ...
 • Türk Ceza Kanununda dava zamanaşımı 

  Cihangir, Canip (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2012)
 • Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet 

  Çetin, Yasin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-02)
  Vergi uyuşmazlıklarında ehliyet kavramı, vergisel işlemlerin kendine özgü durumları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Vergi davalarında, Vergi Usul Kanunu ve diğer bazı vergi kanunlarında yer alan ehliyet ile ...

Daha Fazla