Welcome to the Open Access System!


OpenAccess@IKU is the Academic Open Access System of Istanbul Kultur University. It was established in June 2014 to digitally store and open access the academic outputs of Istanbul Kultur University in international standards. OpenAccess@IKU includes academic outputs such as articles, presentations, thesis, books, book chapters, reports produced within the body of Istanbul Kultur University.


Supported by SelenSoft

Recent Submissions

Publication
Open Access
Davranışsal İktisat Perspektifinden Tüketim Kültürü ve Karar Verme Süreci
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) KARAKUŞ, EDA NUR; Begüm Erdil Şahin
Tüketici davranışları çevresel faktörlerden oldukça etkilenmekte olup son yıllarda bu durum daha da gözlenebilir hale gelmiştir. İktisat biliminde meydana gelen gelişmelerle psikoloji ve iktisadın birlikte incelenmesi, geleneksel ekonomiden uzak yeni bulguların farklılığını ortaya koymuştur. İnsanların sergilediği davranışlar risk altında değişebilmekte ve bu davranışların ortaya çıkmasını sağlayan bazı faktörler bulunmaktadır. Özellikle 2019 yılında Covid-19 virüsünün ortaya çıkması ve salgının getirdiği kısıtların uygulanması bireylerin kişisel davranışlarında ve tüketim tercihlerinde farklılaşmalara neden olmuş ve bu durum tüm piyasaları etkilemiştir. Bütçelerinde daralma meydana gelen bireyler tüketim alışkanlıklarını değiştirmiş ve davranışsal olarak yalnızca zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacı ile tüketimde bulunmaya başlamışlardır. Salgının mecbur kıldığı Evde Kal! çağrıları, uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, yaşamı tümüyle etkileyen sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin tam kapasite ile üretimde bulunamaması gibi faktörler hem Türkiye'de hem de küresel olarak ekonomide zor bir sürece girildiğini göstermektedir. Tüm bunlara bağlı olarak tüketici davranış ve tercihlerinde her geçen farklılaşan davranışsal etkiler görülmektedir. Bu yüksek lisans tezinde Covid-19 koronavirüs dönemi içinde tüketicilerin davranışlarıyla ortaya çıkan tercih yönelimlerinin nasıl ve neye göre şekillendiği ele alınmaktadır.
Item
Open Access
Yapay Zeka'nın Sorumluluk Hukukundaki Konumu ve Büyük Veri ile İlişkisi
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) AKSOY, ECEM; Cüneyt Bellican
Bu çalışmanın konusu, Yapay Zeka (YZ) ve temel unsurlarının Türk Hukuku ve Uluslararası Hukukta sorumluluk ve Büyük Veri alanlarında çeşitli yönleriyle araştırılmasıdır. Çalışma, Türk Hukuku ve Uluslararası Hukukta Yapay Zeka'nın hukuk sistemlerinin sorumluluk ve büyük veri alanında ortaya çıkan veya çıkabilecek ortak durum, çözüm ve gelişmeler konusunda teknik olmayan ve çoğunlukla hukuk bilimi ile ilgilenen kişiler için çeşitli bilgiler sunmaktadır. Çalışma; Yapay Zeka, Sorumluluk ve Büyük Veri olmak üzere üç ana başlık altında ve dört bölümde detaylı olarak çeşitli mevzuat hükümlerine, mahkeme kararlarına, uzman raporlarına ve kanun tekliflerine, yapay zekayı düzenlemek için mevcut çabalara vd. değinilerek incelenmiştir. Çalışma sonucu ortaya çıkan verilere göre, Yapay Zeka'nın şuan için tek başına bir kişi olarak sorumlu tutulamayacağı, sorumlukta müşterek ve müteselsil sorumluluk söz konusu olabileceği, zarar görenlerin tazmini için tazminat programı geliştirilmesi ve Yapay Zeka için uluslararası boyutta kapsayıcı hukuki düzenlemeler getirilmesi gerektiği gözlemlenmiştir.
Item
Open Access
Striving for Superiority Between U.S. And China: The Rivalry Leading to the Trade War (1978-2020)
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) KAYHAN, OSMAN SELMAN; İbrahim Mensur Akgün
The relations between the United States and China is going through a difficult period in terms of International Political Economy. The adversity leads the world into apprehension regarding the peace and stability in the world order. The rapid growth of China following the 1978 economic reform and modernization process was a critical determinant for their future policies. Despite the obstacles which decelerate the sudden growth of China, the impact of the country to the world politics was still outrageous. Therefore, the favorable amity between the United States and China in the aftermath of the economic reforms turned into agnosticism. As the real political intention of the rising China was mysterious to the United States officials, the process of transition in the relations was critical. The changing power dynamics after the end of the Cold War had a significant impact on the policies of the countries. The unexpectedly successful rise of China brought about many questions in relation to their intention whether they will follow policies in line with the status quo or their own national interests. The China perception in the United States evolved into a negative perspective following the tragic event in the Tiananmen Square where the demonstrations were surpassed in a violent way. The China threat perception gained a significant popularity across the country and was mentioned in scholarly articles. Even though the China threat perceptions appeared to be only as discourses, the fact that it was supported by the public and scholars was critical in order to have impact and pressure on the policymaking mechanism of the United States. However, the United States was not in favor of taking a negative stance against China considering their increased impact in the world politics. In this line, the government of the United States followed a strategic partnership policy. However, the ongoing rise of China increased the criticism against the engagement policies of the United States. The fact that China threat discourses were supported by the theoretical frameworks and increased military expenditures proved that the discourses may turn into reality. This process brought about questions regarding rise of China and the possible threat to an existing world order. The reaction of the United States, in this case, is critical whether they shape the policies towards China in line with the threat perceptions or continue to follow moderate policies.
Item
Open Access
Psikanaliz Kuramı Bağlamında Engin Geçtan Romanını İncelemek: "Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz?"
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) GÜLTEKİN, YELDA NUR; Yakup Çelik
Engin Geçtan'ın "Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz?" Romanının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi adlı bu çalışmada; Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz? romanı esas alınmıştır. Romana geçmeden önce eserin yazarı olan Engin Geçtan'ın yaşamı ve hayatı incelenmiş, romanın bir özeti sunularak roman detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Romanın incelenmesinde kullanılan pek çok kavramı açıklamak, bu kavramların oluşumu ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sunmak açısından psikanaliz kavramı üzerinde durulmuş ve esas olarak S. Freud ve C.G. Jung gibi isimler üzerinde ilerlenmiştir. Özellikle bu isimlerin oluşturduğu kuram ve kavramlar incelemede sıkça kullanılmıştır. Çalışmanın ana bölümünü ise tamamıyla Bir Günlük Yerim Kaldı İster Misiniz? Romanı oluşturmaktadır. Roman altı bölüme ayrılmıştır ve inceleme bu bölümler üzerinden yapılmıştır. Her bölüm romanda geçen adı ile işlenmiş, bölümde belirgin olarak yer edinen karakterler psikanaliz bağlamında incelenmiştir.
Publication
Open Access
Sanal Ortamda Finansal İşlem Yapan Farklı Kuşaklardaki Tüketicilerin Teknolojik Risk Farkındalığı ile Satın Alma Kararı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) KAYALIDEREDEN, DİDEM; Ali Şen
Bu doktora tezinin temel amaçları; ülkemizde 2000'li yıllardan itibaren günlük hayatın bir parçası haline gelen internetin yarattığı riskleri ele alarak, finansal kurumların müşterisi olacak kadar kredibilitesi olan ve en az bir kez online finansal işlem yapan tüketicilerin sessiz kuşak, bebek bombardımanı, X, Y ve Z kuşağı oluşuna göre teknolojik / siber güvenlik algısı ile satın alma davranışı hatta özellikle online satın alma kararı vermesi ile ilişkisini araştırmaktır. Çıktıları; teknoloji nedeniyle oluşan riskler sonucu meydana çıkan siber güvenlik farkındalığı ve algısının farklı yaş gruplarındaki kişilerin satın alma kararında yaratması beklenen değişiklikleri çeşitli hipotezler kurarak tespit edip, bu bağlamda uygun stratejiler oluşturmak ve hem bireysel kullanıcıya hem de kurumsal şirketlere bu risk ve satın alma karar süreci konularında farkındalığı artıracak akademik yaklaşımlar sunmaktır. Araştırmanın ana kütlesi, Türkiye'de bulunan ve internetten en az 1 kez finansal işlem veya alışveriş yapmış olan 18 yaşından başlayarak tüm kuşaklardan tüketicilerdir. Maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı online ve basılı anket uygulanmıştır. Örneklem türlerinden "Kolayda" ve "Kartopu Örnekleme" metodları kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 25 ve AMOS 23 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre incelenen temel değişkenler olan siber risk algısıyla online satın alma kararının %88.8 ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenlerin kuşaklar aracılığında incelendiğinde de anlamlı farklar yarattığı gözlemlenmiştir.
google-scholar
base
opendoar
roar
handle.net