Welcome to Open Access System


OpenAccess@IKU is the Academic Open Access System of Istanbul Kultur University. It was established in June 2014 to digitally store and open access the academic outputs of Istanbul Kultur University in international standards. OpenAccess@IKU includes academic outputs such as articles, presentations, thesis, books, book chapters, reports produced within the body of Istanbul Kultur University.


Supported by SelenSoft

Recent Submissions

Publication
Open Access
Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
(Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği, 2021) Yıldırım, Jülide Ceren; KOZAK, EKİN DOĞA; Türkaslan, Kutlu Kağan
Kendilik bilinci duyguları kişinin davranışlarını iyi veya kötü olarak değerlendirmesi sonucuoluşan, belirli bir öz-farkındalık hali gerektiren duygulardır. Bu duygulardan biri olarak kabuledilen utanç duygusunun kişinin diğer insanların zihninde nasıl biri olduğuyla ilişkilendirilenboyutu dışsal utanç olarak tanımlanır. Bu çalışmada, kişinin diğer insanların kendisi hakkındakigörüşlerini düşünerek deneyimlediği dışsal utanç duygusunu ölçen Utandıran Diğeri Ölçeği-2’ninTürkçe uyarlaması yapılmıştır. Çalışmada 403 katılımcı yer almıştır (266 kadın, 137 erkek; Ort.yaş= 23.38, S = 6.50). Araştırma kapsamında katılımcılara uygulanan ölçek paketi; Utandıran DiğeriÖlçeği-2’nin Türkçe formunun yanı sıra Demografik Bilgi Formunu, Rosenberg Benlik SaygısıÖlçeğini, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeğini, Sürekli Suçluluk ve Utanç Ölçeğini,Kişilerarası Duyarlılık Ölçeğini ve Yaşam Doyum Ölçeğini içermektedir. Gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizinin bulguları, Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe formunun yedi maddedenve özgün ölçekle uyumlu olarak tek faktörden oluştuğunu göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılıkdeğerinin oldukça iyi düzeyde olduğu (α = .85) bulunmuştur. Geçerlilik analizi bulguları; Türkçeformun utanç, suçluluk, gurur, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu değişkenleri ile anlamlı ve beklenen yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilenbulgular, Utandıran Diğeri Ölçeği-2’nin Türkçe formunun dışsal utancı ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle, Utandıran DiğeriÖlçeği-2'nin dışsal utanç duygusuna odaklanacak ileriki çalışmalar için alanyazına önemli birkatkı sunacağı düşünülmektedir.
Publication
Open Access
Aile Kurumundaki Hegemonik İnşanın Parodik Yıkımı: Force Majeure
(Mardin Artuklu Üniversitesi, 2021) ÖZ, PERİHAN TAŞ
Sinemasal anlatılara kaynaklık eden edebi türler, aynı zamanda ilgili anlatının analiz aşamasında da bir yol haritası çizmektedir. Ruben Östlund’un yönetmenliğini yaptığı Force Majeure (Turist - 2014) isimli filmi anlatı analizi yöntemiyle çözümlerken; bu analize kaynaklık eden yazınsal tür olarak parodiyi incelemiştir. Kaynağı Antik Yunan’a dayanan ve önceleri basit anlamda “alaycı taklit” olarak yorumlanan parodi, 1960’lı yıllardan itibaren metinlerarasılık kavramı ile birlikte ele alınmış ve parodinin hedef metin ya da tema ile kurduğu ilişkinin, mizahi yönüne ek olarak eleştirel bir nitelik taşıdığı görüşü ortaya konulmuştur. Bu değerlendirme, parodiyi, “alaycı taklit” tanımından çıkarmış, kültürel ve ideolojik örüntüler üzerinden analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesi, parodinin anlatısal kurulumuna, hedef metin-üst metin ilişkilerine ve parodik dönüşümün söylemsel araçlarına odaklanarak şekillenmiştir. Force Majeure filminin anlatısal kurulumunda, hedef metin ya da tema olarak seçilen aile kurumundaki hegemonik inşa ve toplumsal cinsiyet rolleri, anne ve baba üzerinden şekillenen bir kriz anlatısı odağında, parodik bir tutum ve ironik bir söylemle ele alınmıştır. Bu söylem doğrultusunda parodik dönüşümle şekillenen üst metin aracılığıyla, aile ve toplumsal cinsiyet rollerinin sınırlarını çizen patriarkal sistemin hegemonik iktidarına sarsıcı bir mizahla yaklaşıldığı ve bu iktidarın parodik bir yıkıma uğratıldığı saptanmıştır.
Publication
Open Access
Neoliberalizm ve Şehirlerin Yeni Kültürel Koşulları
(Beykoz Üniversitesi, 2021) GENÇ, EDA AYLİN
Neoliberalleşme sosyo-kültürel etkiler, siyasi öncelikler, yönetim zihniyetleri ve projeleri ile etkileşim ve kesişim içindedir. Bu özelliğiyle neoliberalizm hem bireysel hem de toplumsal deneyimlerle ortaya çıkan bağlam bağımlı ilişkiler ağı olarak tanımlanabilmektedir. Neoliberalizmin etkilerini anlatan tek bir tanımlama olmayıp, neoliberalizm gücünü “hibrit (karma) yönetim biçimi veya bağlam bağımlı bir düzenleme uygulaması” olarak ekonomik ve yönetim mantığından almaktadır. Neoliberalizm, günlük hayatımızda etkin bir güç olarak kendini göstermektedir. Şehirlere kültür aracılığıyla yabancı sermayeyi çeken; bienaller gibi uluslararası kültür sanat etkinlikleri, kentsel dönüşümle soylulaştırılan projelerle ya da İstanbul örneğinde küresel sermayenin artan hareketliliğine karşılık veren kentin 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti seçilmesi, bu etkiyi değerlendirebileceğimiz örnekler olarak düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, neoliberalizmin tanımlamasına kapsamlı bir tartışma sunarak, şehir kültür alanlarında yarattığı örnekleri değerlendirmektir.

google-scholar
base
opendoar
roar
handle.net