Now showing items 1-20 of 87

  • 2008 küresel finansal krizinin Türkiye, Japonya ve Çin'de demir çelik sektörüne etkileri üzerine ekonometrik bir uygulama 

   Taşdelen, Selvihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021)
   2008 küresel finansal krizi, 1929 Büyük Bunalımından bu yana yaşanan en büyük ekonomik kriz olarak kabul edilmektedir. Amerika'da başlayan ve küresel olarak tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 finansal krizi, tüm ülkeleri ...
  • Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımına göre Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün rekabet gücü 

   Engin, Ersin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2013-11)
   Rekabet ve rekabet gücü kavramları günümüzün küreselleşen iktisadi anlayışı içinde ele alındığında geçmişe göre son otuz yıllık süreçte çok daha büyük önem arzetmekle birlikte dış ticaret ve modern iktisat teorisiyle ...
  • Adli muhasebe, uygulamaları ve günümüzdeki durumu 

   Balcı, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2014-06)
   Büyük şirketler and işletmeler ile ilgili yaşanan skandallar, mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklardaki artış ve mahkemelere intikal eden olayların çeşitli nedenlerle karmaşık olması nedeniyle özümlenmesinde hukukçuların ...
  • Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması ve Kurumsallaşma Sorunları - Türkiye Genelinde Üretim Yapan Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 

   Çalışkanel, Salih Şafak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2018)
   Özel sektörün temelini gerek ülkemizde gerek dünyada aile işletmeleri oluşturur. Özellikle üretim yapan aile işletmelerinin istihdamdan ekonomiye ve toplumsal hayata sayısız katkıları vardır. Bu öneminden dolayı özellikle ...
  • Algılanan örgütsel destek ve iş performansı arasındaki ilişkide öz yeterlilik faktörünün düzenleyici rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma 

   Erkoç, İdil Çağıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2015-06)
   Bu araştırmanın amacı algılanan örgütsel destek ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu sebeple algılanan örgütsel destek boyutları, kişisel gelişime yönelik destek ile karşılıklılık normuna dayalı destek ...
  • Altı sigma metodolojisi ile süreç iyileştirme ve hizmet sektöründe bir uygulama 

   Sönmez, Zekeriya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Kalite ve Ürün Yönetimi Bilim Dalı, 2013-07)
   Yatay ve dikey örgütlenmenin unsurlarını bünyesinde barındıran süreç yönetimi ve süreç iyileştirmesi konusunda detaylı bilgilendirmeler yapılan bu tez çalışmasında, süreç iyileştirme metodolojileri derinlemesine analiz ...
  • Anonim şirketlerde yönetim kurulunun yönetim ve temsil yetkisinin devri ve sınırlandırılması 

   Büyükatak, Aytuğ (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2019)
   Anonim şirketin yönetim ve temsil yetkileri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ayrı başlıklarda düzenlenmiştir. TTK'da, anonim şirketlerde yönetim yetkisinin devri için esas sözleşmede devre izin veren bir hükmün ...
  • Bağımsız Denetimde Analitik Inceleme Prosedürleri ve Uygulaması 

   Tüzün Şahmaroğlu, Simge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2016-01)
   Son yıllarda yaşanan finansal krizler, küreselleşen dünya, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerin karmaşıklaşmasına, verilerin çokluğu ve karışıklığı nedeni ile de mali tablolarının güvenilirliğinin ...
  • Bağımsız denetimde görüş ve görüşü etkileyen unsurlar üzerine bir araştırma 

   Erdoğan, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmanın temel amacı denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda verilen olumlu görüş dışındaki şartlı görüş, olumsuz görüş ve görüş bildirmekten kaçınma türleri için denetçinin görüşünü etkileyen unsurların neler ...
  • Belediyelerde İdari Vesayet Sistemi 

   Çaykara, Utku Caner; Çaykara, Utku Caner (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıİstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Ülkemizde kamu hizmetlerinin yerel gereksinimlere uygun ve zamanında uygulanabilmesi bakımından merkezi idareye hiyerarşik bağlı olan ve kuruluşları çok eskilere dayanan taşra birimleri oluşturulmuştur ancak bu teşkilatlar ...
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması, IEC/ ISO 27001 standartının bir sivil havacılık kurumunda hayata geçirilmesi 

   Erdoğan, Seyda Emir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2020)
   Günümüz gelişen teknolojisinde ve rekabetçi pazar koşullarında kuruluşların en değerli varlıklarından bir tanesi şüphesiz sahip olduğu bilgilerdir. Bu bilgilerin kötücül amaçlar besleyen kişilerin eline geçmesi veya çeşitli ...
  • Bir işletmede talep tahmini ve ekonomik sipariş miktarı modellerinin uygulanması 

   Selçuk, Semih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2019)
   Tedarik, hizmet ve üretim sektörlerinde çok önemli bir rol oynayan stoklama işlemi müşteri memnuniyeti ve sürekliliğin sağlanması için önemlidir. Gündelik hayatta ve endüstriyel sektörde gitgide daha da çok kullanılmaya ...
  • Borsa İstanbul hisse senedi piyasasındaki kesitsel anomaliler 

   Avedikyan, Sevan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Yatırımcı davranışını açıklayan çeşitli teoriler mevcuttur. Bunlar yatırımcıların rasyonel davranış gösterdiklerini varsayan Beklenen Fayda Teorisi, Markowitz Modeli, Finansal Varlık Fiyatlandırma Modeli, Etkin Pazar ...
  • Bulut bilişimin Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM) etkileri üzerine bir araştırma 

   Kösebay, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2020)
   İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmeler ve tüketiciler için hızla şekillerden ekonomik ortam, şirketlerin sergilediği geleneksel pazarlama anlayışı ve uygulamalarını pazar paylarını korumak, güçlenmek ve diğer rakipleri ...
  • Covıd-19 kriz döneminin uçucu ekip kaynak yönetimine etkileri 

   Bulut, Selahaddin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021)
   Her geçen gün daha da hızlı globalleşen ve aradaki mesafeleri kısaltan teknolojiyle aynı ölçüde istenilene ulaşmak giderek kolaylaşmaktadır. Kıtalar arası bir toplantıya katılmak veya seyahat etmek artık bu yüzyılın ...
  • Çalışan milliyeti, misafir milliyeti ve konaklama özellikleri bağlamında otel hizmetlerinden memnuniyet ve tekrar ziyaret niyeti 

   Akgün, Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırmanın amacı, otel hizmetlerinden memnuniyetin çalışan milliyeti, misafir milliyeti ve konaklama özellikleri değişkenleri bazında farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Misafir mennuniyetinin veya ...
  • Çelik kapı sektöründe ahşap bölümü için üretim - dağıtım planlama modeli 

   Kavi, Ümit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-09)
   Bu çalışmada, Çelik kapı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ahşap departmanında ürettiği ürünler için daha etkin bir üretim planlama ve dağıtım modeli geliştirilmiştir. Modelin amacı firma karlılığını ön planda ...
  • Çevre muhasebesinin gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma 

   Dilber, Nurcihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2020)
   Yaşam kaynağımız olan çevre, bize hayatta kalma ve yaşamak için gerekli mal ve hizmetleri sunar. Teknoloji alanındaki gelişmelerle hızlanan sanayileşme, çevreyi kıt, az bulunur bir ekonomik mal haline dönüştürmüştür. İnsan ...
  • Deneysel tasarım yöntemiyle hizmet kalitesinin iyileştirilmesi 

   Bilişik, Murat Taha (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2006)
  • Döner sermaye işletmelerinde tek düzen muhasebe sisteminin uygulanması 

   Köroğlu, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2011-07)
   Devlet, insanların bireysel çabalarıyla karşılayamadıkları kamusal nitelikli ihtiyaçları karşılamaya çalışan bir örgüttür. Devlet; bireylerin birlikte yaşamasını, bir başkasının hak ve özgürlüklerine saygı duyarak ve ...