Now showing items 1-8 of 8

  • Hollywood'dan Indiewood'a Amerikan sinemasının değişimi 

   Erensoy, Şirin Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-06)
   Amerikan sinemasının 100 yılı aşan bir tarihi olmakla birlikte bu sinema farklı evrelerden geçmiştir. Bu evreler estetik anlamda farklılıklar göstermekle birlikte, o tarihi dönem içerisinde var olan kültürel ve sosyal ...
  • Suha Arın'ın İstanbul belgesellerindeki İstanbul imgeleri 

   Ağgez, Sezer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2021)
   Sinema sanatı ortaya çıkmasından bugüne toplumların yaşam alanları olan kentlerle önemli bir bağ kurmuştur. Her çalışmada yeniden inşa edilen bu bağ, günümüze kadar gelen süreçte pek çok kez biçimsel reform geçirmiş ve ...
  • Tarihsel süreç içindeki melodramın dünya sineması üzerindeki etkisi ve Türk-İtalyan sinema anlayışındaki yeri 

   Bayol, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-12)
   Bu çalışmanın konusu tarihsel süreç içerisinde melodramın doğuşunu ve ülkemiz sineması içerisinde konumlandığı yeri örneklerle ortaya koymaktadır. Melodramın tanımı, doğuş hikayesi ve yapısal özellikleri incelenmekte ...
  • Televizyon Reklamlarında Canlandırma Uygulamalarının Reklam Anlatısına Etkileri "vada" Kampanyası Örneği 

   Demiriz, Gülbin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-03)
   Bu çalısmanın konusu, bir anlatım dili olarak canlandırmanın reklam alanında kullanımının arastırılmasıdır. Televizyon reklamlarında, canlandırma uygulayımının reklam anlatısına etkilerinin belirlenmesi hedeflenmistir. ...
  • Türk Sineması ve Plastik Sanatlar: 1990 Sonrası İstanbul'un Kültür Yaşamına Bakış 

   Duru, Batu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-06)
   Bu çalışmanın amacı İstanbul'un sürekli değişen kültür yaşamının son yirmi yılını bienaller ve film festivalleri üzerinden incelemektir. Çalışmamızın giriş bölümünde amaç ve kapsam belirlenerek, Türkiye'deki kültürel ...
  • Türk sinemasında dijital görsel efekt kullanımı 

   Uçar, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2019)
   Gelişmekte olan teknolojiyle birlikte dünyamız da değişmeye başlamış bunun sonucunda çok yönlü endüstriyel gelişmeler meydana gelmiştir. Görsel kültür de gelişim hızını sürdürmekte ve insan hayatında vazgeçilmez bir ...
  • Yüzüklerin Efendisi Üçlemesinin Filmsel Anlatı Çözümlemesi 

   Yengin, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
   Çalışmamızda bir popüler kültür ürünü, fantastik sinema örneği “Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi”nin filmsel anlatı yönünden çözümlemeye çalışacağız. İlk bölümde Yunan söyleninden(mitolojisinden) faydalanarak filmsel anlatı ...
  • Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki kadın figürlerinin işlenişi ve bu figürlerin kent olgusu içerisindeki konumları 

   Çakar, Nagihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-07)
   Türkiye?de bağımsız sinemanın en etkin yönetmenlerinden birisi olan Zeki Demirkubuz, filmlerindeki kadın kahramanlar, kent olgusu içerisinde, suçlu ve kötü olduğu gibi aynı zamanda da suçsuz ve iyi karakterler olarak hayat ...