Now showing items 1-10 of 10

  • Ankaralı Mustafa bin Muhammed ve Hulvün-Nasıhin dil incelemesi-metin-sözlük 1b-42b 

   Bılıkçı, Beyza (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2009-12)
   Eski Türkiye Türkçesi devrinde çok sayıda dini metinlerin yazılmış olduğunu görüyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim tercümeleri ve sure tefsirleri çok sayıda yapılan çalışmalardır. Türk dilinin tarihi gelişimini, devrin sosyal ...
  • Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanı ve Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanının Türkçe A1-A2 seviyesine uyarlanması 

   Mazlum, Dilek Ebru (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Özellikle son yıllarda eğitimleri için ülkemizi tercih eden öğrencilerimizin sayıları arttıkça, o öğrencilere Türkçeyi sevdirecek ve öğretecek materyallere de gereksinim artmıştır. Bu amaçla, bu tez çalışmamızda Hüseyin ...
  • İsimden Fiil Yapan -al-/-el-; -l- ve -ar-/-er-; -r- Eklerinin Kökeni 

   Türk, Vahit (2006)
   Türkçede isimlerden geçişsiz fıiller türetmekte kullanılan -ar- 1 -er-; -r- ekine tarihi ve çağdaş bütün lehçelerde; -al- 1 -el-; -1- ekine ise Oğuz grubu lehçelerde rastlamaktayız. Bu ekierin her ikisinde de birden fazla ...
  • Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevai Eseri 

   Türk, Vahit (2012)
   Türkçenin ne zaman lehçelere ayrıldığı bilinmemektedir. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi iki ana yazı dili olarak uzun süre devam etmiştir. Doğu Türkçesinin ve bütün olarak Türkçenin de en büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî’dir. ...
  • Organ adlarıyla kurulmuş deyimlerin karşılaştırılması (Azerbaycan - Özbek ve Türkiye Türkçesi) 

   Hüseynova, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2014-06)
   Bilindiği üzere, oldukça geniş bir coğrafyada yaşayan Türk ulusu zengin ve köklü bir dil ve kültür geleneğine sahiptir. Bu geleneğin bir parçası şüphesiz deyimlerdir. Yıllar geçse de ortaklığını kaybetmeyen deyimler onların ...
  • Reklam iletilerinde Türk Dili kullanımı ve uygulamadaki dil yanlışları 

   Yazıcı, Belgin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2013-01)
   Hayatımızın hemen hemen her alanında karşılaştığımız reklamlar, gelişen teknolojinin de etkisiyle artık yaşamımızın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Reklam iletişiminde genellikle dil ve görsel ...
  • Türk Dili Nereden Nereye 

   Pala, İskender (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Türk dilinin Anadolu'daki gelişimi ve günümüzde kullanılan Türkçe'ye dönüşümü, değişik aşamalarda gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti 'nin imparatorluk çehresi kazandığı Fatih döneminden itibaren Cumhuriyet 'e geçiş ve ...
  • Türkçede Ö- , Ög, Ögür, Ögren-, Ögret- kelimeleri 

   Türk, Vahit (2006)
   Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar görülmektedir. Bu anlamlardan ...
  • Türkiye Türkçesi'ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri 

   Karpuz, Hacı Ömer (2001)
   Bildiri metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Kaynakça ve Kısaltmalar başlıklı kısımlardan oluşmaktadır. İncelemede Türkiye Türkçesinin edebî dilinden seçilen eserlerden tespit edildiği belirtilen 8151 zarf işlevsel ve ...
  • Türkmen Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki yalancı eş değerler 

   Kırömeroğlu, Nida (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2011-07)
   Türk dünyası uzun yıllar siyasi nedenlerle birbirinden kopuk bir gelişim süreci yaşamıştır. Son yirmi yılda büyüyerek artan temaslar Türk lehçe ve şivelerini daha yakından tanıma ihtiyacı doğurmuştur. Her lehçenin bilim, ...