Now showing items 1-10 of 10

  • Çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolü 

   Akgün, Mehmet Cenap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmanın amacı, çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolünü incelemektir. Bu doğrultuda planlanan araştırma, tekstil sektöründe üretim ...
  • İş yeri kabuslarından biri olarak mobbing ve mücadele yöntemleri 

   Emül, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışma ile iş hayatında çok eski dönemlerden beri var olan mobbing kavramının, örgütlerde önlenebilmesi adına; sekiz farklı örgütün, çalışanlarının farkındalık seviyeleri, bu örgütlerin mobbing olgusuna karşı tutumları ...
  • İşyerinde işçiye yönelik pskolojik saldırılar 

   Çobanoğlu, Arif Nihat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2005-11)
   Bu 9ah~mamn konusu ve amaCI, ozellikle i~letmelerde ve i~yerlerinde maruz kalman, i~9ilerin ki~isel manevi haklanna yonelik tecaviizlerin ve ihlallerin ne ~ekillerde gergekle~tigini tespit ederek, hukuk diizeninin tecaviize ...
  • İtibar yönetimi algılaması: Bir sağlık kuruluşu örneği 

   Doğan, Neslihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2016)
   Bu çalışma sağlık kuruluşlarında itibar yönetimi algısını nelerin oluşturduğunu ortaya koyma amacı ile yapılmıştır. Çalışmada literatür taraması ve anket uygulaması yöntemleri seçilerek bu amacın gerçekleştirilmesine ...
  • Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri 

   Tekin, Tekin Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   İnsan kaynakları, günümüz dünyasının rekabetçi ortamında organizasyonların varlığını sürdürmeleri adına önem vermeleri gereken bir konu haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi ...
  • Neoliberalizm, Finansallaşma ve Küresel Kriz: Emek Bağlamında Bir Değerlendirme 

   Bakır, Hasan (2016-10)
   Küresel kriz ile birlikte krizin maliyetini kimin yükleneceği tartışma konusu olmuştur. Ancak krizden çıkış stratejisi olarak benimsenen daha çok neoliberalizm ve emek piyasalarını esnekleştirme söylemi tartışmaya noktayı ...
  • Örgütsel sessizlik iklimi ve çalışan sessizlik davranışlarına ilişkin bir araştırma 

   Demir Uğur, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017-04)
   Örgütsel sessizlik konusunda son zamanlarda çalışmalarında sıklıkla yer bulmakta olan önemli bir olgudur. İş görenlerin sorumluluk alanı içerisinde yer alan, sorumluluk alanı ile ilişkide olan ya da faaliyet konularında ...
  • Psikolojik şiddet: İstanbul'da özel bir öğretim kurumu çalışanları üzerine yapılan araştırma 

   Bıçakçı, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017-06)
   Bu tez çalışmasının amacı İstanbul'da özel bir öğretim kurumunda çalışan işgörenlerin psikolojik şiddet algılarının altı boyutunun (kendini göstermesi ve iletişimini engelleme, sosyal ilişkilerden yalıtma, saygınlığına ...
  • The Idea of Determining a Socio-Culturally Sensitive Sheltering Framework for Seasonal Agricultural Workers 

   Hasgül, Esin; Özsoy, Fatma Ahsen (2019-08)
   One of the most important factors driving major global changes is concept of “migration” among countries, between cities, even within the city, in various forms. Many people around the world work as “seasonal agricultural ...
  • Yöneticilerin Algılanan Narsistik Özelliklerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkileri: Devlet Üniversitesinde Yapılan Bir Araştırma 

   Yavuz, Kaan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2018)
   Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin çalışanlarca algılanan narsisizm düzeylerinin çalışanların performansları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde çalışanların narsisizm düzeylerinin biçimlendirici ...