İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 15, Sayı 2-2 (Özel Sayı), (2016) Makale Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Publication
  Restricted
  Yargı Kararlarının İdarece Uygulanmaması Durumuna Fransız Hukukunda Getirilen Çözüm: Yargısal Emir
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) SEYHAN, SERKAN
  Hukuk devleti ilkesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olmanın öncelikli şartlarındandır. Hukuk devleti ilkesinin varlığından bahsedilebilmesi için belli başlıgereklerin yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu gereklerden birisi de idarenin yargısal denetimi ve yargı makamlarınca alınan kararların gereklerinin idare tarafından süratle yerine getirilmesinin sağlanması ihtiyacıdır. Çalışmada bu bağlamda idari yargı kararlarının uygulanmaması durumuna Fransız Hukukunda getirilen bir çözüm olarakyargısal emir kurumu tarihsel evrimi ile birlikte ele alınacak ve bu kurumun Türk Hukukunda ne denli karşılık bulduğu üzerinde durulacaktır.
 • Publication
  Restricted
  Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) SİVRİ, AHMET
  Motorlu araçların zarara her an yol açma potansiyellerinden dolayı trafik kazalarından kaynaklanan sorumluluk halini, bir tehlike sorumluluğu olarak görmekteyiz. Araç işletenin sorumluluğu tehlike sorumluluğunun en çok karşılaşılan bir konusuolup 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, on üç bölüm, 138 maddeden oluşmaktadır. Hukuki sorumluluk ve sigorta sekizinci kısımda yer bulmuş ve beş bölüme ayrılmıştır:birinci bölümde (KTK. m.85-90) işleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu, ikinci bölümde (KTK. m.91-100) sigorta, üçüncü bölümde(KTK. m.102-107) özel durumlar, dördüncü bölümde (KTK. m.108) garanti fonu (güvence hesabı), son bölümde (KTK. m.109-111) ise ortak hükümler olan zamanaşımı, yetkili mahkeme ve sorumluluğa ilişkin anlaşmalar düzenlenmiştir.
 • Publication
  Restricted
  İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu Bakımından Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Uygulama Alanının Değerlendirilmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) TÜTÜNCÜ, MUHARREM
  İşverenin iş kazalarından doğan sorumluluğunun hukuki niteliği, gerekdoktrinde gerekse mahkeme kararlarında uzun yıllardır süregelen tartışmalara konuolmuştur. 6098 S. Türk Borçlar Kanunu ile 6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunununkabul edilmesi de, söz konusu tartışmaları sona erdirmediği gibi, tehlike sorumluluğunun genel bir hükümle düzenlenmesi ve işverenin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alması gereken önlemlerin ayrıntılı biçimde düzenlenmesi karşısında,meseleyi daha da karmaşık bir duruma gelmiştir.Konunun düğümlendiği nokta, işverenin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması içingerekli her türlü tedbiri aldığı ve işçinin de meydana gelen iş kazası dolayısıyla hiçbirkusurunun bulunmadığı durumlardır. “Kaçınılmazlık” olarak nitelendirilen bu durumlarda meydana gelen zarardan dolayı her iki tarafın da sorumluluktan kurtulmak içinhaklı gerekçeleri bulunmaktadır.Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak, kaçınılmazlık halleriyle sınırlı olmak üzere, mevcut hukuki müesseseler çerçevesinde, tali bir sorumluluk prensibi olanfedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi işletilerek, meydana gelen zararın her iki taraf arasında paylaştırılması fikri değerlendirilmelidir.
 • Publication
  Metadata only
  Vergi yaptırım hukukunda Non Bis in idem ilkesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016-07) Karaçoban Güneş, Tuğçe; 254840
  Non Bis İn İdem ilkesi, usulden hareket eden klasik anlamıyla sadece ceza muhakemesine konu yaptırımlara uygulandığında, vergi yaptırım hukuku bakımından de lege ferenda anlam ve olması gereken kapsamından uzaklaşmaktadır. Bu nedenle, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen vergi yaptırımları özelinde, ilkeden ne anlaşılması gerektiği önem arz etmektedir. AİHM, Glantz v. Finlandiya kararı da dahil olmak üzere tüm kararlarında tutarlı biçimde, ilkeyi suç ve suç karşılığında verilen cezalar bakımından uygulamaya, belli kriterler uygulayarak test ettiği ve sonucunda “suç niteliğinde” kabul etmediği vergi kabahatlerini, ilkenin kapsamı dışında tutmaya devam etmektedir. Bu makale, AİHM kararlarındaki kriterleri de ortaya koyarak, idari yaptırım kavramını, ilkenin -anlamı ve kapsamı çerçevesinde- vergi yaptırım hukukuna uygulanabilirliğini değerlendirmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Spor Müsabakalarında Yaşanan Seyirci Taşkınlıklarından Doğan Hukuki Sorumluluk
  (Seçkin Yayıncılık, 2016-07) Gündoğdu, Fatih; 113726
  Spor müsabakalarında müsabakanın sevrini ve güvenliğini tahliye atacak hareketlerde bulunan seyirciler, bu davranışlarıyla müsabakayı düzenleyene, diğer seyircilere ve müsabaka sebebiyle stadyumda bulunan kişilere zrar verebilirler. Seyirci taşkınları sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumluluk seyirci sözleşmesinden doğan koruma yükümlerinin ihlalinden ya da haksız fiilden doğabilecektir. Taraflar yaptıkları seyirci sözleşmesiyle sadece asli edim yükümleri altına girmemekte, bu sözleşmeden taraflar için birtakım yan yükümler doğabilmektedir. Bu sözleşmeyle seyirciler ücret ödeme ve yer temin etme asli edim yükümlerinin yanı sıra müsabanın seyrini bozmama, diğer tarafları tahlikeye atmama ve zarar vermeme yükümü altındayken, müsabakayı, düzenleyen ise objektif olarak koruma önlemelerini almak zorundadır. Söz konusu yan yükümlere aykırı davranan karşı tarafın zararını karşılamak zorunda kalacaktır.