Mimarlık Bölümü / Department of Architecture

Permanent URI for this collection

Architecture

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 389
 • Publication
  Open Access
  Üniversite Kafeteryasının Kullanıcı Katılımlı Bir Yaklaşımla Tasarlanması
  (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, 2021) KARAARSLAN, SETENAY; YAZICI, YASEMİN ERKAN
  Geleneksel tasarım pratiğinden farklı olarak, mekânların kullanıcı katılımıyla tasarlanması sadece tasarımcının yaratıcılığına dayanmaz, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaç ve istekleriyle de şekillenir. Böyle bir yaklaşım kullanıcının mekânı daha çok benimsemesini ve daha efektif kullanabilmesini sağlar. Böylece mekânda daha önce var olmayan potansiyeller açığa çıkarılabilir. Üniversite mekânları, öğrencilerin eğitim, araştırma ve sosyal etkileşim gibi temel ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda hangi mekânın nasıl tasarlanacağı konusunda söz sahibi olması gereken kişiler, mekânın ana kullanıcıları olan öğrencilerdir. Yeme-içme, ders çalışma, sohbet etme, dinlenme, eğlenme gibi çoklu eylemleri barındırdığı için alan çalışması olarak üniversite kafeterya mekânı seçilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin mevcut kafeteryasını öğrenci katılımlı bir yaklaşımla yeniden tasarlamaktır. Çalışmanın alan araştırması bölümü nitel yöntemlere dayalı birbirleri ile ilişkili iki aşamayı içermektedir. İlk aşamada, mekândaki kullanıcı eylemleri gözlemlenmiş, fotoğraflanmış ve mevcut durum analiz edilmiştir. İkinci aşamada kullanıcılarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda mekânın birincil kullanıcıları olan İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri katılımcı rolü ile yer almışlardır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular değerlendirilip tasarıma aktarılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Mimari Tasarlama Sürecinde Mimesis/Taklit Kavramı; Kaba Kümeler Üzerinden Bir Çözümleme Önerisi
  (MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, 2021) Demirkan, Özgür; USTA, AYHAN
  Mimari tasarlama süreci üzerine geliştirilen kuramlar, temelde bazı ilkeleri aynı kalmakla birlikte tasarımın çok boyutluluğunu farklı şekillerde ele almaktadırlar. Bu çalışmalardan birisi olarak hazırlanan metin; tasarlanan her mimari nesnenin hem taklit edilme potansiyeli ile kendisinden sonra tasarlananların bilgisini hem de kendinden öncekilerin taklidi olduğunu kabul etmektedir. Bu bakışla çalışmanın amacı; mimari tasarım sürecinde mimesisi kavramsal derinliğine koşut, analitik bir çözümleme bağıntısı üzerinden tartışmaktır. Matematik biliminin araştırma alanlarından birisi olarak kabul edilen ancak sosyal bilimlerden mühendislik bilimlerine kadar oldukça geniş bir araştırma alanına sahip olan kaba kümeler, tasarlama sürecinde taklit olgusunu açıklayıcı bir sistematiğe sahiptir. Karşıtlıkların analizine dayalı bu sistematik; var olma sebebini zaten var olanlara dayandıran mimesis ile örtüşmekte, dolayısıyla taklit eden ve edilen arasındaki ilişkiyi tanımlayan, çözümlenmesine ilişkin güçlü bir dayanak olarak kabul edilmektedir. Bu eksende birbiriyle bağlantı üç katman üzerine temellendirilen metinde; öncelikle tasarlama süreci, mimesis ve kaba kümeler üzerinden çalışmanın kuramsal çerçevesi çizilmiştir. Sonrasında, kaba kümelerin temel kavramlarından yola çıkalarak kuramsal temeli destekleyecek bir çözümleme önerisi geliştirilmeye, son olarak önerilen çözümleme bağıntısı Archiprix projelerinde sınanmaya çalışılmıştır. Elbette zihinsel bir deneyim olarak tasarlama sürecinin tam ve açık bir şekilde ortaya konulabilmesi mümkün görünmemektedir, ancak yapılan çalışmada olduğu gibi tasarlama sürecini anlamlandırmaya ilişkin araştırmaların mimari tasarım stüdyosundaki eğitim yöntemlerini destekleyen zengin bir içerik yaratacağı kabul edilmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Effect of Insulation Thickness on Energy Consumption for Different Shaped Buildings
  (Springer Nature, 2021) BOSTANCIOĞLU, ESRA
  Control and management of energy consumption are becoming more and more important due to the rapid depletion of fossil energy resources and the increased environmental problems caused by them. A large amount of energy is consumed in the buildings. Therefore, priority is given to applications that reduce the amount of energy consumed during the utilization phase of buildings. Decisions regarding building shape and insulation thickness have a considerable effect on building energy costs. Therefore, this study will analyze the effect of insulation thickness on the energy consumption of residential buildings that have different shapes. The building shape is evaluated with an external envelope area to the building’s gross volume (A/V) ratio and external wall area/floor area (EWA/FA) ratio. 4 building shapes with different external wall area are selected for this study. The maximum and minimum energy costs of each building shapes are calculated based on 14 different envelopes and 8 different orientation alternatives taking into consideration the solar gain. The effects of insulation thicknesses on energy costs for different shaped buildings are determined by comparing energy costs. It will provide pre-design information for future reference for residential buildings with less energy consumption and less environmental pollution. © 2021, The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.
 • Publication
  Open Access
  Role of Public Space Design on the Perception of Historical Environment: A Pilot Study in Amasya
  (Elsevier, 2022) BİRER, EMEL; Adem, Pınar Çalışır
  The experience, perception, awareness, and appreciation of the environment created by public spaces are important elements of urban design. In this context, a strong link exists between perception, public spaces, and historical cities. Amasya is one of the multilayered historical cities in Anatolia. Amasya's holistic urban texture, close relationship with the river, and public spaces are associated with both the Iris River and the historical texture. This pilot study examines the Yaliboyu Promenade, a contemporary open public space designed along the river and across the historical texture in Amasya in Turkey to reveal how it affects people's perception of the historical environment. The study uses the mixed method approach, which includes qualitative and quantitative data. Following the theoretical discussion, the study investigates the context of the promenade. The survey results revealed how the firsttime visitors had perceived the historical texture of the promenade based on Rapoport's method of using environmental signs. The results were interpreted by jointly evaluating qualitative and survey data. Furthermore, although some aspects need improvement, the promenade solidifies the perception of the historical environment. Overall, when the public space is integrated with the historical environment and public life, it offers multidimensional contributions that cannot be ignored. Therefore, examining the promenade from perceptual aspects and offering a design approach to promote integration with the historical environment may help to establish a precedent case for future initiatives.
 • Publication
  Open Access
  Tarihi Yarımada’nın Görünmeyenlerini Görmek: Aetius Sarnıcı’na Arendtçi Bakış
  (İstanbul Üniversitesi, 2021) Gündüz, Seda Nur; BİRER, EMEL
  Bizans döneminde, kentin tepe noktalarına yerleştirilen açık su sarnıçları tarihten bu yana değişen işlevleriyle günümüze kadar gelebilmişlerdir. Uzun bir tarihsel ve işlevsel yolculuğu hafızasında barındırmakta olan çukurlar günümüz İstanbul’unda görünür değildir. Bu hipoteze 20. yüzyıl siyaset bilimci ve felsefeci Hannah Arendt’in kamusal alanda görünebilirlik söylemlerinin kentsel mekânda bulduğu karşılıklara bakılarak ulaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı Tarihi Yarımada’da bulunan ve köklü tarihiyle kentsel mekânda görünebilir olması beklenen çukurbostanların görünebilirliğinin önüne geçen nedenleri araştırmaktır. Çalışma kapsamında Mese (Divanyolu) üzerinde yer alması ve Theodosius Surları’na yakınlığı nedeniyle Karagümrük’teki Aetius Sarnıcı (Karagümrük Çukurbostanı) şimdiki Vefa Stadyumu örnek alan seçilerek sarnıcın görünebilirliği, tarihî ve sosyal bağlamları tartışılarak alt ve üst ölçek ilişkileri üzerinden incelenmiştir. Aetius Sarnıcı’nın bugün kamusal alan olamayışı, stadyum kullanımının sarnıcın duvarlarının üzerini örtmesi ve 1600 yıllık değerinin göz ardı edilmesi gibi bulguların tespit edilip sarnıcın görünebilirliliğinin sağlanabilmesi durumunda, Tarihi Yarımada gezi rotalarına yeni bir varış noktası eklenerek anlamlı bir bütün oluşturulacağına inanılmaktadır.