Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı / International Relations Master's Degree Program

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 21
 • Yayın
  Açık Erişim
  Turkish-Syrian relations since the establishment of the Turkish Republic in 1923
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021) Abualhayja'a, Nayfen İsmail Taha; Kutlu, Hazal Papuççular; NAYFEN ISMAIL TAHA ABUALHAYJA'A
  Bu araştırma tezi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye-Suriye ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye, jeopolitik ve tarihsel etkilerin yanı sıra yerel, bölgesel ve uluslararası olaylardan etkilenen geniş nüfuslu bir ülkenin parçasıdır. Öte yandan, Suriye, sanatı ve kültürel gelişimi ile bilinen eski ülkelerden biridir. Türkiye-Suriye ilişkileri yıllar içinde diplomatik işbirliğinden askeri-politik rekabete doğru önemli ölçüde değişmektedir. Farklılıklarına rağmen, Türkiye ve Suriye, Kürt sorunu, bölgesel istikrar, Orta Doğu'daki siyasi olayların tekdüzeliği ve ticari ilişkiler dahil olmak üzere bir dizi ortak çıkarları paylaşmaktadır. Bu tez, beş bölüme ayrılmıştır, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politikasının ayrıntılı analizi ile Türkiye ve Suriye'nin dış politikasında değişikliklere yol açan faktörleri göstermektedir. Ancak, sonuçlara odaklanarak tez, bölgenin barış arayışı devam ettiği sürece Türkiye'nin siyasi politikalarının şüphesiz ilerleyeceğini ve tüm taraflarca memnuniyetle karşılanacağını belirtmektedir. Bu araştırma çalışması, gelecek araştırmacılara ve okuyuculara bir fikir verecektir. Anahtar Kelimeler: Dış politika, istikrar, diplomatik ilişkiler.
 • Yayın
  Açık Erişim
  The impacts of multinational companies on international economy and their political role in guiding countries policies
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021) Zerdaoui, Fatima; Ertürk, Ahmet Cemal
  Bu araştırma tezi, hem araştırmacıların hem de politikacıların artan ilgi odağı haline gelen çok uluslu şirketleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma aynı zamanda bu şirketlerin ülke siyasetine rehberlik etmedeki rolünü araştırmayı ve uluslararası kuruluşlar üzerinde sahip oldukları farklı etki çeşitleri hakkında ek bir anlayış sunmaya amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, çok uluslu şirketler, küresel bir ekonomi yaratma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, üretim faaliyetletinin hammadde, düşük maliyetli işgücü ve geniş bir Pazar arayışı içinde bir dizi ülkeye göç etmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu araştırmanın önemi, çok uluslu şirketler tarafından yönetilen doğrudan yabancı yatırımları çekmek için siyasi ve ekonomik yasaları ele alırken veya geliştirirken karar vericilerin kapsamlı bir bakış açısı oluşturulmasına yaptığı katkıda yatmaktadır. Ayrıca taz, araştırma sorularını değerlendirerek, ikincil kaynaklardan yararlanarak sonuçlara ulaşmıştır. Bununla birlikte, bu çalışma, çok uluslu şirketlere, ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine ve ülke politikalarına rehberlik etmedeki siyasi rolüne bol miktarda bilgi ve görüş kazandırmak için araştırmacılara ve akademisyenlere fayda sağlacaktır. Anahtar Kelimeler: Çok uluslu şirketler, yatırım, politika koyucuları
 • Yayın
  Açık Erişim
  ECOWAS historical assessment and future legacies
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2021) Babalola, John Abiodun; Akgün, İbrahim Mensur
  Bu tez, ECOWAS'ın doğuşunun tarihsel eğilimini, oluşumunu ve doğduğu 1975'ten bu yana genel performansını anlama sorununu çözmeye yönelik olup, ECOWAS'ın Batı Afrika devletlerini birbirine bağlayan tek örgüt olduğuna inanılmaktadır. amaç, bölgeyi ekonomik ve siyasi olarak bütünleştirmek ve üye ülkeler arasında birliği teşvik etmektir. ECOWAS, 1975 yılında imzalanan ve kuruluşuna damgasını vuran Lagos Antlaşması ile 15 üyeden oluşmaktadır. Batı Afrika devletlerini birbirine entegre etmek, farklı sömürge yönetimi, diller, para birimi ve bölgeden oluşan çok etnik grup özelliği nedeniyle biraz zordu. Bu nedenle tez, topluluğun şimdiye kadarki performansını incelemektedir. Bu tez, ECOWAS'ın varlığıyla ilgili bazı soruları kapsamlı bir şekilde yanıtlamaktadır. ECOWAS'ın kökenini açıklar ve odaklanır, organizasyonun tarihine, fikrin ortaya çıktığı dönemden itibaren, alt bölgedeki ülkeleri birleştirmek için ilk hareket olan CFA para biriminin frankofon ülkeler tarafından bir araya getirildiği 1945 yılından bu yana bakar. Birlikte ve daha sonra fikir, sonuçlanmadan ve Mayıs 1975'te Lagos'ta bir anlaşma imzalanmadan önce Batı Afrika devletlerinin tüm bölgelerine yayıldı. Çalışmanın ana fikri, okuyucuyu Afrika'daki alt bölge ile tanıştırmak ve ECOWAS'ın çalışıp çalışmadığı ile ilgili sıkça sorulan soruları ve ayrıca ECOWAS'a ihtiyaç olup olmadığı, belki de olması gerektiği sorusuna eşit derecede cevap vermektir. çözülecek ve her üye devlet farklı yollara gidecek, tüm bunları temel problem olarak gören tez, bu sorunları çözmeyi ve bu konuya daha net bir resim vermeyi amaçlamakta, böylece net bir resim oluşturulacaktır. Tez, alt bölgeden bahseden bazı makaleler, ders kitapları ve dergiler kullanılarak yürütülmüştür. ECOWAS yıllık raporu, ECOWAS'ın Yakınsama Raporu, ECOWAS Komisyonu Yıllık Raporu ve diğer zengin makaleler gibi ECOWAS raporlarına, amaçlanan proje çalışmasına ilişkin net ve olgusal bir kanıt olması için işin hakkını vermek için başvurulmuştur. Sonuç olarak, bu çalışma ECOWAS'ın 1975'ten bugüne kadar olan performansını değerlendirmek ve örgütün tüm üye devletlerin entegrasyon süreci üzerindeki işleyişini ve alt bölgedeki devletler arasında birliği ne kadar iyi desteklediğini açıklamak için zengin bir kaynaktır. Topluluğun iyileştirilmesi için bazı öneriler.
 • Yayın
  Açık Erişim
  The European Union's impact on women's rights in Turkey
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı, 2020) Kavak, Yasemin; Ertürk, Ahmet Camal
  Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu yapmasıyla 1959 yılında başlamıştır. Türkiye'nin resmi adaylığı açıklandığından beri, bu konudaki literatür önemli bir yer edinmiştir. Bu süre zarfında, Türkiye de kadın hakları hususunda bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bir başka deyişle, Avrupa Birliği, AB Kurumları ve de anlaşmaları ile cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye çalışmıştır. Bunun yanı sıra, Türk Medeni Kanunu ve Anayasası kadın haklarını önemli bir şekilde etkileyen bir takım gelişmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği entegrasyon süreci önde gelen iki önemli sivil toplum kuruluşu ile desteklenmiştir. Bunlardan biri KA-DER; Kadın Adayları Destekleme Derneği ve diğeri ise KAGİDER; Kadın Girişimcileri Derneği. Bahsedilen her iki sivil toplum kuruluşları kadınları karar alma mekanizmalarına ve kadın istihdamına teşvik etmek açısından etkili araçlar olmuşlardır. Bu çalışma, Avrupa Birliği katılım öncesi süreçte kadın hakları ışığı altında literatür incelemesiyle hem gelişmeleri hem de eksiklikleri yansıtmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, AKP yönetimi boyunca, Türkiye ve AB ilişkileri ve kadın hakları üzerindeki etkisine değinmiştir. Bu tezin amacı Avrupa Birliğinin Türkiye'deki kadın haklarına etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma, Türkiye'nin Avrupa Birliği entegrasyonu kadın haklarını nasıl etkilediği ve Türkiye'deki kadın haklarını destekleyen faktörlerin neler olduğu sorusu üzerine kurulmuştur. Bu çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinsiyet eşitliğine karşı geleneksel ataerkil tutumuna değinmektedir ve bu durumun Avrupa ve Türkiye ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesine zemin hazırlamıştır. Son olarak, bu çalışma Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 1999-2019 yıllarında düzenlenen İlerleme Raporlarını inceleyerek kadın hakları hususunda gerçekleşen önemli gelişmeleri ve de sorunları değerlendirmeye çalışmıştır.
 • Yayın
  Açık Erişim
  The ideological foundations of Muslim Brotherhood and Wahhabism and their collusions against Nasserism
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, 2020) Abushaaban, Hussein T. H.; Papuççular, Hazal; HUSSEIN T. H. ABUSHAABAN
  Arap coğrafyasındaki en önde gelen ve en etkili Siyasal İslam hareketleri, her biri kendi teolojik, teorik ve ideolojik temelleri olan Mısır'daki Müslüman Kardeşler ve Suudi Arabistan'daki Vehhabilik'tir. Bu temel farklılıklardaki karşılıklı karışıklıklar, laik Milliyetçiliğin doğuşu, Arapçılık, ve Nasırizm, Suudi Vehhabiliği ile Mısır Müslüman Kardeşler arasında işbirliği ve koordinasyon fırsatı oluşturdu. Suudilere ve diğer Arap Körfez Şeyhliklerine göre, Milliyetçi hareketliliğin, halklarını yönetmekteki meşruiyetleri açısından gittikçe artan bir zorluk olduğu düşünülmektedir. Mısır Müslüman Kardeşlere göre Nasırizm'in Milliyetçi projesi, ilkesel olarak, kendi İslami projelerinin bir karşı-ideolojisidir. Bu nedenle, Nasırizm ve Sadatiti dönemlerinde, Soğuk Savaşın zirvesinde, Nasır'ın Milliyetçilik projesine ve Sovyet müttefiklerine karşı Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Vehhabilik ve Müslüman Kardeşler arasında beklenmedik bir koalisyon kuruldu. Batılı Güçler ile Müslüman Kardeşler arasındaki işbirliği hiç bir zaman resmiyet kazanmamasına rağmen, bazı ifşa olmuş belgelerin ABD ve Batılı istihbarat servislerinin himayesinde ve denetiminde, İsviçre ve Almanya'yı Kardeşler için İslamiyet'i yaymak amaçlı medya kampanyalarını koordine etmede ve takviye stratejilerinde merkez olarak kullandığına işaret etmektedir. Batılı himayelerin ve Suudi Arabistan'ın Müslüm Kardeşlerin İslamcılığını ve genel İslamcılığı finanse etmesi dini yükümlülük veya nezaketten kaynaklanmaktan ziyade Batının Sovyet yayılmacılığına karşı çevreleme stratejisinden motive olmuştur.