Cilt 33 Sayı 2 / Volume 33 Issue 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • PublicationOpen Access
  Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Çelik, Ali; Keskinkılıç Kara, Sultan Bilge; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmaya etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden yordayıcı ilişkisel tarama türünde desenlenmiştir. Araştırmanın, evrenini İstanbul ili Sultangazi ilçesinde kamuya bağlı okullarda görev yapan 3521 öğretmen,örneklemini ise Sultangazi ilçesinde okul türüne ve okul büyüklüğüne göre belirlenen okullardan 371 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında ‘İşe Yabancılaşma Ölçeği’ile ‘Farklılıkların Yönetimi Ölçeği’ ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizinden bağımlı değişkenin bağımsız değişkeni yordama düzeyini belirlemek için ise regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmanın yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.Farklılıkların yönetiminin yönetsel uygulamalar ve politikalar ile bireysel tutum ve davranışlar boyutlarının güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma biçimindeki örgütsel yabancılaşma düzeyinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu ancak örgütsel değerler ve normların güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlenmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Ergenlerde Okul Aidiyeti,Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Arslan, Gökmen; Tanhan, Ahmet; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu çalışmada ergenlerde okul aidiyet duygusu,okul işlevleri ve psikolojik uyum arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini yaşları 11 ile 18 arasında değişen,ortaokul ve lisede öğrenci olan 333 ergen oluşturmaktadır (Ortalama= 15.45; ss=1.75). Katılımcıların %55.9’u (186) kız ve %44.1’i (147) erkektir. Korelasyon analiz sonuçları, ergenlerde okul aidiyeti artarken içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemlerin azaldığını ve okul işlevlerinde de anlamlı bir artışın olduğunu ortaya koymuştur. Yol(path)analiz sonuçları, okul aidiyetinin öğrencilerin akademik başarı, öğrenmeden zevk alma, eğitimsel amaçlar, akademik yeterlik, akademik doyum ve prososyal davranımlarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Ayrıca sonuçlar okul aidiyetinin ergenlerde içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemleri negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını ortaya koymuştur. Okul aidiyet duygusu, akademik başarı değişkeni hariç, diğer tüm değişkenler üzerinde güçlü bir yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları alan yazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
 • PublicationOpen Access
  Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Toprak, Ziya; Çetiner Bacak, Sevgi; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Duygu düzenleme becerileri ile bilinçli farkındalık konuları son dönemlerde önem kazanmaya başlanmış iki problem alanıdır. Duygu düzenlemenin bireylerin sağlıklı davranışlar geliştirmesine yardım ettiğini raporlayan çalışmalar mevcuttur. Benzer şekilde bilinçli farkındalığın da duygu düzenlemeye pozitif katkısı olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma bu literatüre duygu düzenleme ve bilinçli farkındalık arasındaki ilişkiye inceleyerek dahil olmaktadır. Çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin duygu düzenleme becerileri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel desende tasarlanan bu araştırma rastgele seçilen 345 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. Çalışma, bulgulardan hareketle, öğrencilerin duygu düzenleme kapasitelerini geliştirme maksadı ile bilinçli farkındalık müdahale programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını önererek sonlanmaktadır.
 • PublicationOpen Access
  Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) GÜNDÜZ, GÜLTEN FERYAL; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu eylem araştırması çalışmasının amacı velilerin çocuklarının öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesini desteklemede kullanabilecekleri bir veli eğitimi çalışması gerçekleştirmektir. Sekiz veli ve bu velilerin çocukları araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında öğrenme stilleri envanteri, ders ses kayıtları, alan notları, araştırmacı günlüğü, whatsapp grubu, öğrenci çalışma kağıtları, geçerlik-güvenirlik komitesi toplantı kayıtları ile odak grup görüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen temel sonuçlar şunlardır: (a) Velilerin veli eğitimi çalışmasına katılımlarında devamlılığın sağlanmasında ve motive olmalarında öğrenme ihtiyaçlarının saptanması ve yüz yüze dersler yanında sosyal ağın da kullanılması etkili olmuştur. (b) Veliler destekleme çalışmalarında genellikle anlamlandırma, yineleme ve örgütleme stratejilerinin kullanımını anlamayı izleme ve duyuşsal stratejilere göre daha kolay gerçekleştirmişlerdir. (c)Veli eğitimi çalışması velilerin çocuklarının öğrenmelerini nasıl destekleyebileceklerini öğrenmelerinde, kendilerini daha yeterli hissetmelerinde ve aile katılımı çalışmalarını yapmaya olan isteklerinin artmasında etkili olmuştur. (d) Veli eğitimi çalışması çocukların akademik başarıları, özgüvenleri, sınıf içi derse katılımları ve öğrenmeye yönelik tutumlarında olumlu değişikliklere neden olmuştur.
 • PublicationOpen Access
  Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Balcı, Emine; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Çalışmada, öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma beceri düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilinden alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyde üç ortaokul belirlenmiştir. Ardından bu okullarda öğrenim gören ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nce öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş toplamda 47 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin kendi seviyelerine uygun metinler okutulmuş; prozodi puanları, okuma hızı ve doğru okuma yüzdelerine ulaşılarak akıcı okuma beceri düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenme güçlüğü olan bireylerin prozodi becerileri, doğru okuma becerileri ve okuma hızlarının beklenen düzeyden oldukça düşük olduğu, en yüksek seviyede okuma yapan öğrencinin bile ortalamanın altında kaldığı belirlenmiştir. Bu öğrencilerinin akıcı okuma becerileri, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşmamıştır. Öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyine göre ise negatif yönde bir ilişkiye rastlanarak düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin diğerlerine nazaran daha akıcı okuduğu, yine de ortalamaların altında kalarak beklenen akıcı okuma becerisine ulaşamadığı görülmüştür.
 • PublicationOpen Access
  Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Alabay, Erhan; YAĞAN, SEVCAN; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık düzeylerinin ve çocuk haklarına ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin olup olmadığını ve farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu araştırmada nicel araştırmayöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Anadolu Yakasında bulunan üniversitelerdeki sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi lisans bölümlerinde öğrenim gören ve rastgele örnekleme modelinden yararlanarak seçilen 197 çocuk gelişimi lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Demografik Bilgi Formu, Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen ve Şahin ve Çermik (2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Küresel Vatandaşlık Ölçeği ve Karaman Kepenekçi (2006) tarafından geliştirilen Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu, akademik not ortalamasının anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı ve çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık toplam puanları arttıkça, çocuk haklarına ilişkin tutumlarının da arttığı belirlenmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri: Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Karslı Çalamak, Elif; Erdemir, Ersoy; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırma, Türkiye’de yaşamaya başlamış Suriyeli mülteci aile ve çocukların Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) ekseninde edindikleri deneyimleriniyansıtan sık duyulmayan karşıt hikâyeleri, Kurgulanmış Dünyalar kuramına göre incelemiştir. Araştırma kapsamında, Ankara, Gaziantep, Mardin, Hatay, İstanbul ve Şanlıurfa kentlerinde yaşayan mülteci aile ve çocuklardan toplanan veriler; bu aile ve çocukların EÇE hizmetlerine erişim ve katılım deneyimlerini aktaran karşıt hikâyeler veri setini oluşturmuştur. Hikâye analizi yöntemi kullanılarak toplam 32 hikâye sistematik bir şekilde derinlemesine analiz edilmiştir. Araştırma bulguları aile ve çocukların eğitime ilişkin eylemlilikleri, bir diğer deyişle, mücadele etme, iyileşme, yetkinliklerini sergileme, kaynak arama ve kaynak yaratma deneyimlerine işaret etmektedir. Bu bulgular, aile ve çocukların kendileri ve birbirleri için çeşitli dünyalar kurgulayarak, basmakalıp mülteci kimliğinin ötesinde,geçmişten getirdikleri ve Türkiye’de yeni bir yaşam inşa etme sürecinde edindikleri çoklu kimliklerinin güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda, mülteci bireylerin deneyimlerini ele alan eğitim araştırmalarına ve ülkedeki yüksek mülteci çocuk nüfusu düşünülerek, öğretmen eğitimine dair öneriler paylaşılmaktadır.
 • PublicationOpen Access
  A Case Study in University and Community Integration: Science Meets with Children at University
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Aral, Neriman; Özdoğan Özbal, Ece; Gürsoy, Figen; Çetin Sultanoğlu, Saliha; Fındık, Ezgi; Yurtyeri Tiryaki, Aybüke; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  This study was undertaken to investigate whether children’s perceptions of science and scientists changed following their participation in the science education program within the scope of “Science Meets with Children at University”-the project which was initiated at Ankara University by Ankara Development Agency, and it was also intended to find out whether the science education program affected children’s future job choices. Within the scope of the project “Science Meets with Children at University”, 6319 children attended half-day education sessions.“Questionnaire of Views on Science and Scientists” was administered to 4688 of the children who volunteered to take part in the study. The results indicated that there were changesin the views of the children following the education program, their views on science and the scientist changed positively after education program 90,4% of children reported they would like to choose a science-related career in the future and 90.1% of them said they would like to attend the education program again.
 • PublicationOpen Access
  Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ileAraştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Kozikoğlu, İshak; Camuşcu, İshak; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yöneliktutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde desenlenen bu araştırma, Van ilinde öğrenim gören 362 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak “Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve “Ortaokul Öğrencileri için Araştırma/Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, fark analizleri ve Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada,evinde internet bağlantısı olanve yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip okullarda öğrenim görenöğrencilerin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının dahayüksek olduğusaptanmıştır. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin araştırma sorgulamaya yönelik tutumları ile ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Kaplan, Gamze; Aksoy, Veysel; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Universal design is the design of products, services and environments so that they can be accessed and used to the greatest extent possible by all people, without the need for adaptation and specialized design. This study aims to examine the physical conditions at special education and rehabilitation centres in Eskişehir based on the principles of universal design. The participants for this study were selected from 13 centres in the province of Eskişehir. Descriptive survey model was used for this examination. The data collected with “Universal Design Checklist” were obtained through direct observation, and analysed using frequency (f) and percentage (%). The findings of the analysis were approached from two perspectives: the number of the centres, and the scores they got from the checklist. The examination of the findings shows that the sections with the highest average are the “features related to classrooms” and “emergency exits and emergency situations”, with the lowest average being the “features of physical accessibility” and “toilets”. The findings were discussed based on the related literature.
 • PublicationOpen Access
  The Effect of One Teach One Observe Model On Effective Teaching Skills of Classroom Teachers
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Kayhan, Nilay; Akçamete, Gönül; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  The purpose of this study is to investigate effectiveness of one teach one observemodel, one of co-teachingapproaches, on planning of teaching, implementation and evaluation skills of inclusive classroom teachers. Three teachers whoare experienced at least for five years, work in primary schools in Ankara, Turkey participated in the study conducted using Between-Subjects Multiple Surveys Design, one of the single-subject experimental designs. The data were recorded by determining the number of effective teaching behaviors of subjects and marking related scoring part on the Checklist for Effective Teaching Skills, analyzed visually and shown as graphics. It’s been indicated that One teach one observemodel’s effective in improving effective teaching skillsof inclusive classroom teachers, and the subjects maintain post-teaching learning outcomes related to planning of the teaching, implementation,and evaluation for the Turkish class 3 weeks and 10 days after the study was completed. It’s been observed that the co-teaching approach contributes to inclusive classroom teachers for making educational regulations, preparing lesson plans using different methods and techniques.
 • PublicationOpen Access
  Okul Müdürlerinin Aday Öğretmenlere Rehberlik Etmeleri ile Liderlik Oryantasyonları Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09-19) Karacabey, Mehmet Fatih; 146520; Toran, Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırmada okul müdürlerinin okullarında görev yapan aday öğretmenlere rehberlik edebilme düzeyiyle liderlik oryantasyonları arasındaki ilişkiincelenmektedir.Çalışmada tarama modeliyle Şanlıurfa’da görev yapan 307 aday öğretmenden toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin okullarında görev yapan aday öğretmenlere rehberlik edebilme ve liderlik oryantasyonlarının orta düzeyde olduğuverehberlik edebilme düzeyleriyle liderlik oryantasyonları arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğubelirlenmiştir.İlkokul ve lise müdürlerinin ortaokul müdürlerine göre aday öğretmenlere eğitim-öğretim alt boyutunda daha iyi rehberlik ettiğisaptanmıştır. Ayrıcaokul müdürlerinin sınıf öğretmenliği mezunu aday öğretmenlere branş öğretmenliği mezunu aday öğretmenlerden daha iyi rehberlik ettiği ve liderlik oryantasyonlarının cinsiyet, okul türü, branş ve görev yerine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2019-09) Metin Peten, Duygu; Toran,Mehmet; Yıldız, Rauf; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırmada, Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma (ATSA) yönteminin değerlendirme basamağında akran veya öğretim üyesi değerlendirmelerinden hangisinin öğretmen adaylarının yazılı argümanlarının gelişimine daha çok katkı sağlayacağı araştırılmıştır. Araştırmaya, bir grupta 20, diğer grupta 16 öğretmen adayı olmak üzere toplam 36 fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi katılmıştır. Karşılaştırma gruplarından birinde bir dönem boyunca ATSA orijinal haliyle (akran değerlendirmesi) kullanılırken, diğer grupta ise ATSA yönteminin akran değerlendirme basamağı öğretim üyesi değerlendirmesi olarak değiştirilmiştir. İki grupta da bir dönem boyunca “Basit Sarkacın Salınımı”, “Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler”, “Görünüşü Aynı Olan Küplerin Belirlenmesi” ve “Uçan Cisme Etki Eden Faktörler” gibi dört argüman temelli sorgulayıcı araştırma yapılmıştır. Öğretmen adaylarından dönem başında ve sonunda derste araştırdıklarından farklı üç içerikte argüman yazmaları istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre her iki grupta, her içerikte oluşturulan argümanların kalitesinin dönem başından sonuna doğru arttığı, fakat öğretim üyesi tarafından değerlendirilen öğretmen adaylarının kanıt ve gerekçe yazma becerilerinin daha iyi geliştiği söylenebilir.