Cilt 2 Sayı 1 / Volume 2 Issue 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Open Access
 • Publication
  Open Access
  Duygu Paylaşımında Davranış Göstergesi Olan “Sarılma-Kucaklaşma” Eyleminin Televizyon Reklamlarında Kullanımı Ve Bir Çözümleme Örneği: “Turkcell Hayat Paylaşınca Güzel” Reklam Filmi
  (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01) Sağıroğlu, Yakup
  nsan davranışının temelinde yer alan duyguların markalar tarafından hedef kitleye sunulmak üzere tasarlanan görsel-işitsel iletilerde giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda müşteri sadakatinin pazarlama çerçevesinde ele alındığı TV reklamlarında gündelik yaşamdan karelerin sıkça görülmesi, hedef kitlenin algısını bu yönde etkileme amacı söz konusudur. Tasarlanan görsel-işitsel öğelerin bütünlüğünün korunması ve oluşturulan anlatının kampanya amacıyla örtüşmesi çalışmanın çerçevesini belirlemektedir. Bu bağlamda sevgi paylaşımının sarılma-kucaklaşma eylemi ile gösterildiği “Turkcell’in Hayat Paylaşınca Güzel” reklam filminin göstergebilimsel yaklaşımla ele alındığı çalışmada dokunma, kucaklaşma ve sarılma kavramlarına değinerek, paylaşma eyleminin göstergeleri incelenmektedir. Bu çerçevede anlatı oluşturucularının (kişi, zaman ve uzam) “sevgi paylaşımı” teması ile bütünlüğünün irdelenmesi gerçekleştirilmektedir. Reklam filminin genel betimlemesinin yapıldığı çalışmada, teknik özellikler açısından da bütünlüğün korunması çeşitli ölçütlerle ortaya konması hedeflenmekte, filmdeki olay örgülerinin gösteren-gösterilen ilişkisi çerçevesinde anlamlandırılmasında oluşacak duygu durumunun üzerinde durulmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Foucault Bağlamında İktidarın Görünmezliği Ve ‘’Panoptikon’’ İle ‘’İktidarın Gözü’’ Göstergeleri
  (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01) Özdel, Gizem
  Tarihin başlangıcından bu yana, insanoğlunun yaşama serüveninin yanında aslında bizler ile hep beraber olan, sürekli değişim gösteren, zaman zaman zarar zaman zaman ise yarar getiren, insan eliyle yaratılmış ve her zaman var olacak olan bir gücün varlığını görmezden gelmek mümkün değildir. Bu güç ‘’İktidar’’ kavramıdır. İktidar kavramı, birçok farklı dönem içerisinde geliştirilen felsefelere bağlı olarak, biçim değiştirse de hiçbir zaman ortadan kalkmayacak olan bir gerçekliktir. İlk çağların kabile reisi olan iktidar, bugün ise görünmez ancak eskisinden çok daha büyük bir güçtür. Bu güç dünyadaki her gelişmeden haberdar, hatta bu gelişimlerin yaratıcısı ve gözetleyicisi rolündedir. Sanattan, siyasete, sosyolojiden, göstergebilime kadar çok farklı alanlarda bu kavramın ne olduğu tartışılmış, hatta kavrama bağlı üretimler yapılmıştır. 20.yüzyılın en önemli sosyologlarından Foucault, dönemimizin değişen iktidar anlayışını, tasarlanmış bir yapı olan Panoptikon metaforuyla temellendirerek, modern iktidarların görünmezliği üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmada, “iktidar” kavramının “görünmezliği” Foucault, Althusser gibi sosyologların metinlerinden yararlanılarak, üretilmiş çeşitli görsel göstergeler bağlamında ele alınacaktır. Göstergelerin çözümlenmesinde metinlerarasılık yöntemi kullanılarak farklı tarihsel dönemlerde varolan ‘’göz’’ göstergesi, ‘’İktidarın Gözü’’ bağlamında incelenecektir
 • Publication
  Open Access
  Mekanikleşen Birey: Arçelik Örneğinin R.Barthes’a Göre Çözümlemesi
  (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-01) Yengin - Ataman, Didem
  Günümüz toplumunda teknolojinin insan hayatındaki öneminin giderek artması yaşamı kolaylaştıran etkilerinin yanı sıra bireyleri durağanlaştıran, farklılaştıklarına inandırılırken tek tipleştirilen bir düzen içerisine sokulduklarının da farkına varmalarını engellemeketedir. Teknolojinin sahip olduğu sürekli yenilik büyüsü ,bireyleri içerisine sokuldukları tüketim ve tek tipleşmeden bir haber etmektedir. Sürekli yeniliğin sürekli tüketim mantığı, reklamlar aracılığıyla gerçekleştirilen empozizasyonla bireylere tükettikçe mutlu olacakları ve farklılaşacakları mesajları ile gerçekleştirilirken özünde kapitalist sistemin denetçileri tarafından da kontrol altına alınmaktadırlar. Bu bağlamda, günümüz toplumunda teknolojik gelişmelerin etkilerinin markalar tarafından reklamlar aracılığıyla ne şekilde gerçekleştirilmekte olduğu ve tek tipleştirilen bireyin sürekli tüketim mantığı içerisinde nasıl aynılaştırıldığı görsel ve dilesel göstergelerle değerlendirilecektir.Günümüz toplumunda teknolojinin insan hayatındaki öneminin giderek artması yaşamı kolaylaştıran etkilerinin yanı sıra bireyleri durağanlaştıran, farklılaştıklarına inandırılırken tek tipleştirilen bir düzen içerisine sokulduklarının da farkına varmalarını engellemeketedir. Teknolojinin sahip olduğu sürekli yenilik büyüsü ,bireyleri içerisine sokuldukları tüketim ve tek tipleşmeden bir haber etmektedir. Sürekli yeniliğin sürekli tüketim mantığı, reklamlar aracılığıyla gerçekleştirilen empozizasyonla bireylere tükettikçe mutlu olacakları ve farklılaşacakları mesajları ile gerçekleştirilirken özünde kapitalist sistemin denetçileri tarafından da kontrol altına alınmaktadırlar. Bu bağlamda, günümüz toplumunda teknolojik gelişmelerin etkilerinin markalar tarafından reklamlar aracılığıyla ne şekilde gerçekleştirilmekte olduğu ve tek tipleştirilen bireyin sürekli tüketim mantığı içerisinde nasıl aynılaştırıldığı görsel ve dilesel göstergelerle değerlendirilecektir.