Cilt 30 Sayı 1 / Volume 30 Issue 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Open Access
  Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08) Kaplan, İzzet; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu çalışma, maarif müfettişlerinin sınıf/ders denetimi görevinin kaldırılmasına ilişkin maarif müfettişlerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemi ile seçilen Ankara ilinde görev yapan 24 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak bir adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, uzman görüşüne sunulduktan sonra ön uygulamalar gerçekleştirilmiş, daha sonra asıl görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Bulgular; Maarif müfettişleri, ders denetimi görevlerinin üzerinden alınmasından sonra; sistemin denetimsiz kaldığı, denetim bütünlüğünün kaybolduğu, öğrenci kazanımlarının izlenemediği, öğretmen performansının izlenemediği, sınıfta ne yapıldığının bilinmediği, okul müdürlerinin ders denetiminde sübjektif davranışlar göstereceği ve okul müdürlerinin ders denetimi konusunda yeterliklerinin bulunmadığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.Katılımcılara göre; Sınıf/ders denetiminin maarif müfettişleri tarafından yapılması uygulamasına geri dönülmelidir. Katılımcı müfettişlerin ağırlıklı görüşü, sınıf/ders denetiminin uzman kişiler tarafından yapılmasının sisteme olumlu katkı getireceği yönündedir.
 • Publication
  Open Access
  Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08) Yılmaz, Z. Nalan; E. Şahin, Ali; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin sınıf içi kontrol düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Sınıf yönetimi içerisinde öğretmenlerin ve öğrencilerin yeri, öğretmenin kontrol yaklaşımı ile şekillenir. Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecini yönetim şekilleri etkili öğrenme-öğretme ortamlarını oluşturmalarında önemli olduğundan bu araştırma gerekli görülmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen ölçekte 21 soru yer almaktadır. Ölçekte her soruya yanıt olarak iki seçenek sunulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin her sorunun yanıtı için kendilerine en yakın olan seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Sınıf Yönetiminde Kontrol Düzeyi Belirleme Ölçeği (KDBÖ) düşük, orta ve yüksek kontrol düzeylerini temsil eden üç alt ölçeği içermektedir. 21 soruya yanıt olarak hazırlanan 42 seçenek, düşük, orta ve yüksek kontrol düzeylerine eşit olarak dağılmıştır. Her bir alt ölçekten en az sıfır en fazla on dört puan alınabilir. En yüksek puan alınan alt ölçek, baskın olan kontrol yaklaşımını ifade etmektedir. Ayrıca araştırmanın çalışma grubu içerisinden seçilen öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda öğretmenlerin kendilerini yansıttığını ifade ettikleri kontrol yaklaşımları ile KDBÖ’ne verdikleri yanıtlardan tespit edilen kontrol yaklaşımları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu bulgu geçerli bir ölçme aracı geliştirildiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.
 • Publication
  Open Access
  Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08) Şimşek, Muzaffer; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okullarda müzecilik eğitimi ile ilgili 1930-1940 yılları ile 2000-2010 yılları arasındaki teftiş defterlerini karşılaştırma yolu ile inceleyerek bu alandaki değişme ve yenileşme çabalarını ortaya koymaktır. Araştırma, doküman analizine dayalı nitel bir çalışma olup, durum çalışması deseni kullanılarak yürütülmüştür. Veriler Afyonkarahisar il merkezi ile İlçe ve köylerindeki altı okuldan alınan teftiş defterlerinden elde edilmiştir. 1930-1940 ile 2000-2010 yılları arasında yapılan denetimler karşılaştırılmıştır. Elde edilen teftiş defterleri betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, Cumhuriyetin başlangıç yıllarında yaşanan müzecilik alanındaki yapısal eksiklikler giderilmiştir. Her iki dönemde de bu konu ile ilgili mevzuat yer almasına rağmen 1930-1940 döneminde üzerinde hassas olarak durulan müzecilik ve okullarda müzecilik eğitiminin 2000-2010 döneminde önemini kaybettiği ya da müzecilik eğitimine gereken değerin verilmediği anlaşılmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  It Takes a Village: Including Diversity of Pupils’ Needs in Science Classes
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2016-05-08) Polat, Filiz; Erduran, Sibel; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Science teaching for promoting inclusion (Step-IN) project is Teacher Development Agency (TDA) funded collaboration between a secondary school and a higher education institute. This project was based on a collaborative research philosophy to promote inclusive science teaching using evidence-based teaching strategies. The purpose of this continued professional development (CPD) project was to create the space for science teachers to identify potential inclusion issues in their classes and to develop strategies to tackle such issues. The CPD model included peer-collaboration and evidence-based reasoning about inclusive science teaching. This CPD experience was perceived to be an unequivocally positive one for the teachers. Inclusion of teacher’s voices, developing their own CPD agenda, was found to be one of the major findings of the project.