Proje Yönetimi Doktora Programı / Project Management PhD Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Open Access
  Üst yapı inşaat projelerinde, öngörülemeyen endirekt maliyetlerin belirlenmesine yönelik bir karar destek sistemi oluşturulması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2012) Bisen, Ömür; Dikmen, Ümit
  Bu çalışmada, üst yapı inşaat projelerinin maliyet tahminindeki belirsizliklerin, yapay zeka metotları kullanılarak tespit edildiği, toplam maliyetin belirlenmesine yönelik bir karar destek sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.İnşaat sektöründe artan rekabet hem yatırımcı yönünden hem de yükleniciler yönünden maliyet tahmin çalışmalarının önemini arttırmaktadır. Maddi olarak sehven yapılan hatalar, kontrol dışı bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar, sübjektif bilgilerin değerlendirilmesindeki hatalar, proje risklerinden kaynaklanan faktörler veya proje karakteristik özelliklerinden kaynaklanan nedenler doğru bütçe/maliyet tahmini için direkt ve endirekt maliyetlerin doğru analiz edilebilmesine bağlıdır.İnşaat projelerinin teklif ve bütçe çalışmalarında, doğru maliyet tahmininde bulunulmasının zorluklarından dolayı satış rakamları, karlılık analizleri gerçekçi olamamaktadır. Teklif/Bütçe çalışmalarında tespit edilen risklerin minimize edilmesi için hesaplanabilen maliyetlerin üzerine belirli bir risk yüzdesi ilave edilmektedir. Bu yüzde, hesaplanamayan muhtemel maliyetleri gerçekçi olarak kapsamayabilmektedir. Ortaya konulan modelin üst yapı projelerinden oluşturulacak veri seti ile test edilip, öngörülemeyen/hesaplanamayan maliyetlerinin model ile yeniden hesaplanması sonucu ile ortaya çıkacak maliyet değişimi ile karşılaştırmalı olarak tartışılması yapılmaktadır. Böylelikle gerçekleşen maliyetler doğrultusunda, toplam maliyet tutarının tespitine yönelik bir karar/destek modeli oluşturulmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Türk inşaat sektöründe benlik (özerk- ilişkisel), prestij ve özdeşleşme algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2016-06) Uğural, Mehmet Nurettin; Sözen, Ayşe Zeynep
  Bu çalışmanın amacı inşaat sektöründe benlik (özerk, ilişkisel), prestij ve özdeşleşme algılarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini, bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymak ve Türkiye'deki durumu analiz etmektir. Araştırmanın alan çalışması, inşaat sektöründe çalışan 441 beyaz yakalıya anket uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modeli ile birlikte çeşitli istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak sınanmıştır. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın konusu, amacı ve önemi belirtilerek böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulma nedenleri ve araştırma ile elde edilmek istenen sonuçlar ortaya konulmuştur. İkinci bölümde araştırmanın kavramsal çerçevesi çizilmiş ve araştırmada kullanılan değişkenler belirtilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi açıklanmış, araştırmanın modeli, soruları ve hipotezleri ortaya konularak, hipotezlerin dayandığı kuramsal gerçekler irdelenmiştir. Dördüncü bölümde araştırma verileri yapısal eşitlik modeli ve istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiş ve yapılan saha araştırmasından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Beşinci ve son bölümde araştırma bulguları değerlendirilerek araştırmanın sonuçları ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular incelendiğinde, benlik (özerk, ilişkisel) algısının diğer tüm değişkenler üzerinde etkisi olduğu, prestij ve özdeşleşme algılarının da, işten ayrılma niyetini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, benlik (özerk, ilişkisel) algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde prestij ve özdeşleşme algılarının aracılık rolü olduğu görülmüştür. Bireylerin demografik özelliklerinin, araştırmada incelenen değişkenlerin bir kısmı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tüm bulgular değerlendirildiğinde, benlik (özerk, ilişkisel) algısının çalışanların prestij ve özdeşleşme algılarını etkilediği; bu algıların da bireylerin işten ayrılma niyetini üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
 • Publication
  Open Access
  Osmanlı dönemi mimarlık eserleri restorasyon inşaat maliyetlerinin yapay zeka yöntemleri ile tahmini
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2012-09) Yılmaz, İbrahim; S. Ümit Dikmen
  Osmanlı dönemi mimarlık eserleri restorasyon inşaat maliyetlerinin Yapay Zeka yöntemleri ile tahmin edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; Yapay Zeka sistemlerine ait iki yöntem iki aşamalı olarak bir arada kullanılmıştır. Bu bağlamda restorasyon çalışması yapılacak anıtsal yapının hasar düzeyi değerinin belirlenmesinde ?Bulanık Mantık Yöntemi?, restorasyon inşaat maliyetlerinin tahmininde ise, ?Yapay Sinir ağları Yöntemi? kullanılmıştır. Bulanık mantık yöntemi ile elde edilecek hasar düzeyi değeri, restorasyon inşaat maliyetlerinin tahmini amacı ile oluşturulacak yapay sinir ağı modelinde, tespit edilen diğer giriş değişkenleri ile birlikte giriş vektörü olarak kullanılmıştır. Yöntemin oluşturulması ve sınanması için restorasyon çalışması yapan resmi kurumlardan elde edilen, 153 adet kubbe modülüne sahip 43 adet Osmanlı anıtsal kubbeli yapısının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden elde edilen onarım metrajlarından yararlanılmıştır. Yine bu amaçla bu yapıların projelerinden kubbe yarıçapı, kubbe yüksekliği, kubbe biçimi, yapı yüksekliği, dolu cephe sayısı, hasar düzeyi (Bulanık Mantık Yöntemiyle, Mevcut durum), yapı açıklığı, müdahale derecesi (Hedef durum) gibi bilgiler derlenmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Türkiye Konut Sektörünün Matematiksel Modellenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2012-07) Aydın, Halit Fatih; Ümit Dikmen
  Türkiye 1950'den bu yana tarım toplumundan endüstriyel topluma hızlı bir geçiş yaşamış ve bu alanda dikkate değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Endüstriyel sürecin başlamasıyla artan sosyolojik ve ekonomik değişimler kentleşme olgusunu meydana getirmiş ve kentsel alanlara göçü hızlandırmıştır. Bütün bunlar, konut sektörünün öneminin artmasının yanı sıra konut talebinin artmasına da neden olmuştur. Diğer birçok sektör tarafından desteklenen ve son derece yoğun iş gücü gerektiren konut sektörü ulusal ekonomide büyük bir rol oynamaktadır. Ulusal ekonominin başlıca lokomotiflerinden biri olması dolasıyla, sektörde meydana gelen olumlu veya olumsuz gelişmeler ekonominin tamamını doğrudan etkiler. Bu çalışmanın amacı, gelecekte Türkiye'de konut talebinin ne yönde olacağını tahmin etmek amacıyla matematiksel bir modelleme geliştirmektir. Söz konusu model, GSMH'nin %70'den fazlasını üreten ve nüfusun 1/3'nü barındıran Marmara Bölgesine ait istatistiki ve ekonomik veriler kullanılarak test edilecektir.
 • Publication
  Open Access
  A proposal for a time extension special provision for use with standard forms of contract in construction projects
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010-10) Beşlioğlu, Yiğit; Zeynep Sözen