İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı / Civil Engineering Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 52
 • Publication
  Open Access
  Seismic behavior RC adjacent buildings during structural pounding with soft storey consideration
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2021) Abdirahim, Abdullahi Mohamed; Coşkun, Erdal
  Yakın geçmişte meydana gelen depremlerde, bitişik nizam yapıların çarpışmasında şiddetli hasarlar gözlenmiş, hatta bazıları çökmüştür. Yapının deprem sırasında hasar görmesini önlemek ve uygun bir çözüme ulaşmak için birçok araştırmacı bu soruna odaklanmıştır. Bu çalışmada, betonarme ve dokuz ve altı katlı dolgu duvarı olmayan betonarme bitişik nizam bina çerçevelerinin çeşitli PGA ve Mw ile beş farklı deprem hareketi için modellenerek SAP2000 V21 ile bitişik nizam yapıların davranışı incelenmiştir. Yer hareketleri, PEER yer hareketi veri tabanından seçilerek ve ardından TSC18'den elde edilen hedef tepki spektrumu ile eşleştirilerek Seismomatch programı ile de ölçeklendirilmiştir. Çarpma kuvvetini hesaplamak için 0,5 mm boşluklu doğrusal olmayan elastik modelleme simüle edilmiştir. Model sonuçlarını elde etmek için bir çözüm türü olarak doğrudan entegrasyonlu doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizi yapılmıştır. Tüm modellerin analizini gerçekleştirmek için SAP2000 V21 yazılımı kullanılmıştır. Deprem sırasında, dolgu duvarı olan ve dolgu duvarı olmayan bitişik binalarda çarpmanın sismik etkisi dikkate alınmıştır. Sonuçlar, kat yer değiştirme, kat kayma oranı, çarpma kuvveti, ivme ve çarpma geçmişi şeklinde gösterilmiştir. Her iki durumda da elde edilen sonuçlar, hangisinin kritik sismik etkiye sahip olduğunu belirlemek için karşılaştırılmıştır. Bitişik binalar arasındaki dinamik fark artınca, yer değiştirme azalır çarpma kuvveti ve ivme artar.
 • Publication
  Open Access
  Arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve örnek sözleşme önerisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Proje Yönetimi Bilim Dalı, 2021) Şahin, Erdem; Uğural, Mehmet Nurettin
  Bu çalışmada Türkiye'de geniş uygulama alanı bulan arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri incelenerek, örnek sözleşme önerisi hazırlanması amaç edinilmiştir. Bu örnek sözleşme önerisi arsa sahibi açısından incelenerek hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; arsa sahibinin kat karşılığı inşaat işinde proaktif bir yaklaşım ile mağdur edilmesinin önüne geçilmesidir. Arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri Türkiye' de borçlar kanunu kapsamında değerlendirilen atipik bir sözleşmedir. Bu sözleşme türünü hem hukuksal hem de teknik açıdan inceleyerek literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca bu tip sözleşmelerin dünyadaki uygulamaları incelenmiş, Malezya, Filipinler, Çin ve Hindistan'da uygulama alanları olduğu görülmüştür. Malezya'da "Joint Development Agreement" adı altında, Filipinler'de "Joint Venture / Development Agreement" adı altında, Hindistan'da "Joint Development Agreement" adı altında yer almaktadır. Çalışmada yöntem olarak anket ve yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Anket soruları literatür araştırmasına, uzman görüşlerine ve yüksek yargı kararlarına göre hazırlanmıştır. Anket yapılırken hedef kitle arsa sahipleri, bölge olarak da Türkiye'nin en gelişmiş ve bu tür sözleşmelerin en yaygın olduğu İstanbul ili seçilmiştir. Anket sonuçları İstanbul'da uygulama alanı bulan arsa sahibi yatırımcı firmalar ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat ile desteklenmiştir. Yapılan analizler sonucunda sözleşmeye bağlı sorunların proaktif bir yaklaşım ile önlenebilmesi için sözleşmenin ve sözleşme tadilinin noterde yapılması gerekliliği, sözleşmenin feshinin ve sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerin arsa sahibi açısından etkileri, hisse paylaşımı ve tapu devrinin nasıl yapılması gerektiği, sözleşmede kapsamlı iş programı ve teknik şartname gereksinimi, arsa sahibi için yapılan işin kalite ve süre açısından takibi amacıyla müşavirlik hizmetlerinin gereksinimi konuları olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle hem teknik açıdan hem de hukuki açıdan yeterli bilgi sahibi olmayan arsa sahibinin mağdur edilmeyeceği örnek sözleşme önerisi oluşturulmuştur. Çalışmanın, birinci bölümünde, Türkiye'de konut sektörünün gelişimiyle birlikte yapılan kat karşılığı arsa payı sözleşmeler ile ilgili bilgiler sunulmuş daha sonrasında ise çalışmanın amacı ve kapsamı anlatılmıştır. İkinci bölümde ise, sözleşme, arsa paylı kat karşılığı inşaat sözleşmelerin hem hukuki hem de teknik açıdan literatür taraması yapılmış ve kavramsal bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmanın yöntemi ve çalışmada uygulanan iş akış diyagramı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, anket ve yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarının analizleri verilmiştir. Beşinci bölümde ise arsa paylı kat karşılığı sözleşmelerin arsa sahibi açısından oluşturulan örnek sözleşme önerisi için sonuç ve değerlendirmeler açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Arsa paylı, kat karşılığı, inşaat, sözleşme, sözleşme önerisi
 • Publication
  Open Access
  Belediye çalışanlarının kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik tutum ve algılarının tespiti İstanbul ilinde bir alan araştırması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Proje Yönetimi Bilim Dalı, 2021) Baştan, Nurullah; Uğural, Mehmet Nurettin
  Bu tez çalışmasının amacı, gerçekleştirilmesi planlanan ve mevcut kentsel dönüşüm projelerinin amacına uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini ve projelerin uygulama ayağını oluşturan belediye çalışanlarının kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik tutum ve algılarını çeşitli değişkenler açısından inceleyecek bir ölçüm aracı geliştirmek ve geliştirilen bu ölçüm aracı vasıtası ile belediye çalışanlarının kentsel dönüşüme yönelik algı ve tutumlarını ortaya çıkartmaktır. Çalışma kapsamında kentsel dönüşüm olgusu kavramsal çerçevede incelenerek detaylı olarak tanımlanmış, günümüzde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının şehirleri nasıl etkilediği, kentsel dönüşümün uygulama amaçlarının neler olduğu, kentsel dönüşümün fiziki etkilerinin yanı sıra sosyal, ekonomik, çevresel boyutları ortaya konulmuştur. Araştırmada Türkiye'de kentsel dönüşüm gerçekleştirmek için çıkartılan yasal mevzuatlar incelenerek kentsel dönüşümün önemli aktörlerinden olan belediyelerde çalışan personel ile geliştirilen ölçek yardımıyla uygulama yapılarak belediye çalışanlarının kentsel dönüşüme yönelik algı ve tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS V22.0 programı kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre belediye çalışanlarının kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili genel görüşü, kentsel dönüşüm sürecinin birçok paydaşın (yerel yönetim, bakanlık, halk) söz sahibi olduğu ve karşılıklı denetim mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işleyebileceği yapının oluşturulması şeklinde olmuştur. Ayrıca araştırma katılımcıları, kentsel dönüşümün sadece yeni ve dayanıklı binaların yapımı olmadığını bununla birlikte birçok yeni kazanımları da bölgeye ve vatandaşın hizmetine sunması gerektiğini düşünmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Global response of 2D reinforced concrete structures under blast loads and progressive collapse
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı, 2021) Mahad, Mohamed Abdullahi Adan; Karadoğan, Hüseyin Faruk; MOHAMED ABDULLAHI ADAN MAHAD
  Patlama, evrendeki terör grupları tarafından yapılan terör saldırılarının artması nedeniyle son yıllarda yapı mühendislerinin ilgisini çekti; Bu tür saldırılara bir örnek, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan bombalı saldırıdır. Aşamalı çöküş, bu tür olayları takip eder ve yapıların tamamen çökmesine neden olur. Bu kitapta, 2B betonarme bir yapının patlama ve aşamalı çökme altındaki küresel tepkisi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı, gerinim oranlarının RC yapılarının genel tepkisi üzerindeki etkisini araştırmak, iki özdeş yapının direnç kapasitesini değerlendirmek ve karşılaştırmak; biri düşük dayanımlı beton (Çerçeve B) ile tasarlanırken, diğeri yükleri patlatmak ve kademeli olarak çökmek için nispeten yüksek dayanımlı beton (Çerçeve A) ile tasarlanmıştır. Farklı gerinim hızları altında ikinci mertebeden itme analizi yapılarak, yapıların tepkisi üzerindeki gerinim hızı etkisi incelenmiş, ardından itme eğrileri karşılaştırılmıştır. Yapıların patlama direnci kapasitesini değerlendirmek için yapılar, her ikisi de yapılardan 10 m uzaklıkta iki yüzey patlaması senaryosuna (100 ve 300 kg) tabi tutuldu, her bir eklemin patlama basıncı-zaman geçmişi UFC_3_340_02'ye göre hesaplandı ve üç yükleme kalıpları karşılaştırılmıştır. İki yapının aşamalı çökme direnci kapasiteleri, GSA yönergelerine göre çeşitli kolon kaldırma konumlarında karşılaştırıldı. Patlama ve aşamalı çökme analizleri, Newmark'ın ortalama yöntemi kullanılarak adım adım entegrasyonla doğrusal olmayan dinamik analizle yapıldı. Analizlerde kütle ve sertlik orantılı Rayleigh sönümü dikkate alınmıştır. Sonuçlardan, gerinim hızının artmasıyla yapısal mukavemetin arttığı gözlemlenmiş, ayrıca patlatma analizinden, olay açıları dikkate alınarak basitleştirilmiş patlama yükü modelleme yöntemlerinin kabul edilebilir doğruluk sağladığı fark edilmiştir. B Çerçevesi, aşamalı çöküşün tüm durumlarında başarısız olurken, iki dahili sütunun çıkarılması durumunda Çerçeve A başarısız oldu.
 • Publication
  Open Access
  Zeminde ve kayada kazık taşıma gücünün sonlu elemanlar yöntemi ile tahmini
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2021) Hothot, Merve; Türk, Ahmet Murat
  Günümüzde kentleşmenin artmasıyla yapılaşma süreci hızlanmış ve yüksek yapı yapma ihtiyacı artmıştır. Bu gelişme yapılaşmaya tam olarak uygun olmayan zeminlere inşaat yapılma gereksinimini de artırmış ve zemin iyileştirme ve kazıklı temel imalatı yapımı ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Zemin yapısındaki bilinmezlikler, kazık imalatlarındaki bazı elverişsiz durumları ortadan kaldırabilmek ve kazık taşıma gücünün belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden biri de sahada gerçekleştirilen kazık yükleme deneyleridir. Tez çalışması kapsamında, farklı bölgelerde farklı zemin ve kaya birimlerinde yapılmış olan kazık yükleme deney sonuçları irdelenmiştir. Kazıklar ile ilgili genel bilgiler verilmiş olup, kohezyonlu/kohezyonsuz zeminler ile kayaya soketli kazıklarda kazık taşıma gücü hesap yöntemleri anlatılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak (Plaxis-3D ve Plaxis-2D) geri analizler yapılmış, arazide yapılan deney sonuçları birbiriyle uyumlu olacak şekilde zemin parametreleri (E, c, ) yeniden değerlendirilmiş ve farklı kazık boyları için de kazıkların oturma-yük grafikleri hesaplanmıştır. Bulunan parametreler yaklaşık yöntem hesaplarında da kullanılmıştır. Bulunan tüm sonuçlar tablo halinde verilmiştir. Yapılmış olan tüm hesaplamalarda sonlu elemanlar yönteminin, yaklaşık yöntemle hesaplanan sonuçlara göre daha gerçekçi ve doğruya yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu elde edilen sonuçlar ile arazide imal edilecek olan kazıklar için gerçek sonuçlar ile uyumlu veriler elde edilmiştir. Farklı zemin profili ve yapı yükleri altında kazık taşıma kapasitesi ve oturmaların hesaplanmasının gerektiğinde, sahadan ve laboratuvardan elde edilen zemin parametreleri kullanılarak sonlu elemanlar yönteminden faydalanılabileceği anlaşılmıştır.