Cilt 31 Sayı 1 / Volume 31 Issue 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Publication
  Open Access
  Student Teachers’ Perspectives on Teaching Profession out of a Multigrade Classroom Site Visitation
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08) Hacıfazlıoğlu, Özge; Türktan, Şebnem; Özışık, Cem; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Multigrade classrooms, places where students of different grades are taught together, have been used throughout the world for two main purposes: to solve the problems of uneven student enrolment as well as the insufficient number of teachers and to provide the disadvantaged and remote areas with education. In the case of Turkey, student teachers need to gain the earliest possible awareness of a real education setting, specifically the reality of multigrade classrooms. Village schools visited in this study are the schools affiliated with one of the provinces, which was within the scope of TUBITAK Evrena 1010 Project, entitled as “Role of Immigration on Student Engagement: Influence of Social, Cultural, Psychological Factors and Social Capital” (112 K 600). The purpose of this study is to investigate the ways in which “a multigrade classroom experience in a village school” contributes to student teachers’ attitudes towards teaching and being a teacher. The research was conducted as a case study among qualitative reseach methods. The data was drawn from the reflections reported by 109 student teachers in İstanbul and analyzed by means of content analysis. This project revealed two main themes: (i) Student Tecahers’ Perceptions of the Constraints/Barriers Encountered by Teachers and (ii) Student Teachers’ Attitudes Towards Being a Teacher. This site visitation is expected to raise awareness of the student teachers to make a change in the lives of pupils and school administrators.
 • Publication
  Open Access
  İlkokul 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Okul Algısı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08) Ü.Özbatak, Muhammet; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu araştırma, İstanbul Bahçelievler ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin okula yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Durum Çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 70’i 1. sınıf, 70’i 4. sınıf olmak üzere toplam 140 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerle odak grup görüşmeleri yapılarak toplanan veriler, betimsel analiz yaklaşımı ile yorumlanmıştır. Araştırmada “Öğrencilere göre okulun anlamı nedir?” ana teması incelendiğinde, alt temalarda ortak olarak görülen, eğitim öğretim sürecindeki unsurlar ile öğretmen ve dersle ilgili kavramlardır. Ayrıca araştırmanın diğer ana temasını oluşturan “Okula ilişkin öğrencilerin duygusal algıları nelerdir?” sorusuna ait ortaya çıkan alt temalarda öğretmen, ders, fiziki unsurlar ve arkadaş ön plana çıkmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Aday Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Süreci: Bir Durum Çalışması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08) Çelik, Murat Can; İçbay, Mehmet Ali; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Adaylık eğitimi kısaca öğretmenlerin resmi olarak bir okula atanmalarıyla başlayan mesleki gelişim sürecidir. Bu süreçte öğretmenler sınıflarını, diğer öğretmenleri, okullarını, okul içinde yer alan süreçleri tanırken örgütsel ve mesleki bağlılık geliştirler. Bu nedenle öğretmenlerin mesleğini benimsemelerinde ve etkili bir öğretmenlik yaşamı oluşturmalarında adaylık dönemi önemli bir aşamayı oluşturur. Bu çalışmanın temel amacı aday öğretmenlerin mesleğe uyum sürecinde yaşadıkları deneyimleri yine öğretmenlerin bakış açılarıyla ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Veriler Çanakkale’de 2016 yılında lise ve ortaokulda göreve başlayan dört aday branş öğretmenine Aday Öğretmelerin Mesleğe Uyum Süreci adlı yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada aday öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda aday öğretmenlikte mesleğe uyum sürecinde bürokratik işlemlerde yaşanan zaman kaybı haricinde rehber/danışman öğretmen uygulaması katkısıyla etkin ve nitelikli bir program uygulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Androgojik Yaklaşımlar Çerçevesinde Kurumsal Akademilerin Türkiye'de Konumlandırılması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08) Deveci, Tanju; Tezcan, Fatma; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  This paper provides a comparison of andragogical and pedagogical orientations to learning, and argues that andragogy needs to be viewed as a principle for lifelong learning. Andragogical and lifelong learning assumptions are discussed from the perspective of engineering education in general and project-based learning in particular. The paper also presents the results of a small-scale study conducted on fifty-eight freshman engineering students’ andragogical and lifelong learning orientations in the context of Khalifa University of Science and Technology, Petroleum Institute, Abu Dhabi in the UAE. Results showed that the students had a greater tendency towards andragogical orientations, and that they had a moderate level of lifelong learning orientation. Data also revealed a positive correlation between andragogical and lifelong learning tendencies, and a negative correlation between pedagogical and lifelong learning tendencies. The results of the study are discussed and recommendations are made.
 • Publication
  Open Access
  Dörtgenler Arasındaki İlişkiler: 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram İmajları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2017-04-08) Ubuz, Behiye; Şimşek, Hasan; Hacıfazlıoğlu, Özge
  Bu çalışma, öğrencilerin dörtgenler arasındaki ilişkiler ile ilgili kavram imajlarını incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya Ankara da bulunan 12 farklı okuldan toplam kırk 7. sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler üç aşamada toplanmıştır. İlk olarak, Van Hiele Geometri testinin ilk 15 sorusu öğrencilerin dörtgenlere yönelik kavram imajlarını belirlemek için uygulanmıştır. Van Hiele geometri testinin sonuçları ışığında, öğrencilerin karenin tanımını, kare-dikdörtgen ve kare-eşkenar dörtgen arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve dörtgenlerin sınıflandırmasını yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. Son olarak da, bir öğrencinin yapmış olduğu dörtgenlerin sınıflamasından yola çıkarak bu konuda sınıf ortamında bir tartışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki dörtgenler arasındaki ilişkilerin özellikle de hiyerarşik ilişkilerin kurulmasında dörtgenlere ait olan formel tanımlar ile öğrencilerin bunlara ait olan kavram imajları arasındaki farklılaşma önem arz etmektedir. Kavram imajının oluşumunda şekiller çok büyük rol oynamaktadır. Sonuç olarak, dörtgenlerin ve aralarındaki ilişkilerin kavranması ile ilgili öneriler sunulmaktadır.