Çizgi Film ve Animasyon Bölümü / Department of Cartoon and Animation

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Publication
  Open Access
  Karakter Tasarımlarının Görsel Etki Ögesi Bağlamında İncelenmesi
  (Deniz Yengin, 2022) KARAALİOĞLU, SEVİM; Sayın, Zülfükar
  Karakter tasarımları canlandırma sineması, çizgi roman, grafik roman, animasyon, reklam, kitap resimleme, maskot, oyun grafikleri, oyuncak vb. birçok görsel alanda karşılaşılan önemli grafik tasarım uygulamalarındandır. Dolayısıyla tasarlanan karakterlerin nitelikli, özgün, akılda kalıcı, hedef kitleyi etkileyici ve yansıttığı içerikle uyumlu görsel göstergeler olması çokça önemlidir. Karakter geliştirme çalışmalarında, tasarlanan karakterin renkleri, anatomik özellikleri, jestleri, mimikleri, giysileri, onu etrafındakilerden ayıran karakteristik nitelikleri vb. özellikler tasarımın ayırt edici olması için dikkate alınması gereken etki sağlayıcı ögeler ve ilkelerdir. Görsel iletişim tasarımının önemli ilkelerinden ve ögelerinden biri olan “etki”, özellikle karakter tasarımlarında ifadeyi güçlendirmek ve ayırt edici kılmak amacıyla başvurulan temel yönlendiricilerden biridir. İzleyici ve/veya alımlayıcı kitleler üzerinde akılda kalıcı etkiler (impact) uyandırmak için karakterlerin öne çıkan özelliklerinden hareketle dikkat çekecek görsel etkiler “efekt”ler uygulamak çokça önemlidir. Nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan bu çalışmada, görsel karakter uygulamalarının grafik tasarım ilke ve ögelerinden “etki” bağlamında irdelenmesi, sorunların belirlenmesi ve söz konusu sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, grafik karakter geliştirme sürecinde önemli bir yeri olan görsel etki ilkesi ve ögesinin kullanımı izleğinde; konu tanımlanarak önemi ortaya konmakta, uygulanmış karakterlerden hareketle tasarım ve uygulamada karşılaşılan biçim-içerik ilişkisine dayalı betimsel sorunlar belirlenmekte, belirlenen sorunların nedenleri irdelenerek çözümü için önerilerde bulunulmaktadır. İrdelenen karakterler çeşitli canlandırma sineması betimgeleri (figürleri) ve kavram tasarımlarından oluşmaktadır. Yapılan irdelemeler; “semantik”, “sentaktik” ve “pragmatik”gibi göstergebilimsel yaklaşımlardan hareketle, uygulanmış karakter betimgelerindeki görsel etki uygulamalarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Siberpunk Sinema Anlatılarına Bahtin’in Kavramlarıyla Bakış
  (2019-10-10) Yalçın, Murat; 284584
  Bilimkurgu, modem zamanların en ilgi çekici türlerinden olmasının yanında, insanlığın geleceğine dair söylediği teknolojiye dayalı yenilikçi söylemiyle de yığınların beğenisine uygun ürünler üretmeyi sürdürmektedir. Geleceğe yönelik mitler ve hikayeler, insanlığın ortak bilincinde benzer merak ve dürtüler uyandırmaktadır. Bilimkurgunun Sanayi Devrimi’ne bağlı modem tarihçesi, ütopya konulu pek çok devrim öncesi eserde izlerine rastlanacak kadar da kök sahibidir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında edebiyat alanında ortaya çıkan bilimkurgu, sinemaya da erkenden işlemiştir. Bir bakıma birlikte yeşeren iki ayrı oluşumun en belirgin ortak besin kaynağı teknoloji ve edebiyattır. Tarih sahnesine çıktığı ilk yıllarında ucuza erişilebilen kitlesel eğlence aracı olarak görülen sinema, anlatının görüntüde işlevsel olduğunun ayırdma varıldığı anda, edebiyatı yazılı kaynak olarak kullanmaya başlamış ve ilk örneklerinden birinde de bilimkurguyu tür olarak benimsemiştir. Yirminci yüzyılda, özellikle II.Dünya Savaşı sırasında teknolojinin akıl almaz hızda gelişmesine karşın, toplumun yaşam kalitesinin bir o kadar hızlı düşüş gösterdiği gözlenmiştir. 1980’lere gelindiğindeyse, teknolojiye ulaşılabilirliğin halk için kolaylaşmasına karşın, liberal ekonomi politik sistemlerin yaşattığı buhran yeni bir alttürün doğmasına neden olmuştur. Alanında yenilikçi söylemlerde bulunan edebiyat kuramcısı Mihail Bahtin’in ortaya koyduğu kavramlar bu alttürü ele almada oldukça işlevseldir. Bu araştırmanın amacı da bilimkurgu alttürü olan siberpunk sinema yapıtlarının zaman içerisindeki dönüşümlerini Bahtin’in kavramlarıyla ele almaktır. Son dönemlerde yeniden uyarlanan siberpunk filmler, öncülleriyle karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır.
 • Publication
  Metadata only
  Colour Semantics in the Sufism of Rumi
  (2019-09) Yıldıran, Ayşe; 112109
  This paper aims to propose a semantic analysis of colour used in Mawlana Jalal-al-Din Rumi’s Sufi poetry which was created following the lost of his mystical love, Sams-al-Din Tabrizi. Due to Sams’s guidance, the Sufism of Rumi (1207-1273), had shifted towards ‘Sama’. This form of worship including music and whirling dance, caused the mystical mentor Sams to leave Konya, and to disappear for ever. After his abandonment, Rumi devoted himself to producing works. His poetry was world wide known both in his native tongue Persian, and in many other languages including Turkish after six hundred years. Even one work by Rumi, that is Divan-i Kebir, is composed of more than 43.000 distichs thanks to his creative genius by synthesising Islam, Sufism, Iranian Literature and Culture. This paper investigates his works as a historical corpus with a synchronic approach by refering to Turkish, English and French translations when needed. Does the Turkish translation, correspond to the Basic Colour Terms (BCT) of Old Anatolian Turkish? How many of Arabic and Persian references which were blended together are reflected to Old Anatolian Turkish and then to modern Turkish? How many of BCT is Turkish? The urban vernacular features can be identified in the compiled colour data. BCT of universal and evolutionary paradigm apart from Turkish, is as follows: ak Pers) I Besides, there is the relation among yeşil and gök, rendered in English as turquoise (firuze
 • Publication
  Open Access
  The effects of digitalization to environmental graphic design in the context of urban identity: the example of the led billboard
  (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2015-01) Akdağ Satır, Dide; 107202
  Cities are the places where changes in all platforms of cultural processes, political life and economical structure in the 21st century are the most intense. With the number of people heading to cities and the corresponding formation of urban space according to the ideological structure of consumer society, the consumption has increased and accordingly changes have begun in advertising and promoting services. In the process of globalization, as a result of digitalisation created by change and formation in technology, it is seen that in the city, which is the base of everything about human, identity, design and visual pollution problems have arisen. One of the elements of this visual pollution during the formation in city is LED boards. In this context, the process and the role of the presence of LED boards is studied argumentatively, with examples in the frame of graphic design, a sensible approach to daily life is aimed to achieve. Having an important place in the life of an urban resident, LED boards with their increasing number is determined to have some problematic figural issues on the colour they include, typography, font characteristics and word space considering their size on the shops and sidings, their positions, and their aggregation, sequence and their evaluation of hierarchal system. Concordantly, some analysis has been performed on pragmatic size of LED boards and some solutions have been intended to put forth. Again, in this part, while different disciplines have been blended, Urban study has been carried out with the graphic design discipline perspective.
 • Publication
  Open Access
  Görsel Kültürde Bilgilendirme Tasarımı Ürünleri: Üniversite Kampüsleri
  (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10) Karaalioğlu, Sevim
  Araştırmanın konusu üniversite yerleşke alanlarında yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerini kapsamaktadır. Bu araştırmada amaç, kullanıcıların üniversite yerleşkelerinde gitmek istedikleri yere kolaylıkla gidebilmelerini sağlayan bilgilendirme tasarımı ürünlerinin grafik tasarım öğeleri ve iletişim açısından incelenmesidir. Ayrıca bu alanda karşılaşılan sorunların giderilmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmanın modeli betimlemeyi amaçlayan tarama modelidir. Verilerin toplanması için kullanıcılara araştırmacı tarafından hazırlanan 21 soruluk bir anket uygulanmıştır. Çalışma grubunu Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Gölbaşı Yerleşkesi ve Hacettepe Beytepe Yerleşkesi oluşturmaktadır. Bir üniversitede öğretim elemanı, öğrenci, idari personel ve ziyaretçilere 30’ar kişi olmak üzere 120 kişiye ulaşılmıştır. Anket üniversitelerde toplamda 480 kişiye uygulanmıştır. Sonuçların analizi için SPSS programında verilerin yüzde ve frekansları alınmış ve konu hakkında yorum yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversite yerleşke içerisinde var olan eksiklikler saptanmıştır ve nasıl olması gerektiği hakkında önerilerde bulunulmuştur. Yerleşke içerisinde yer alan bilgilendirme tasarımı ürünleri kurumsal kimlik açısından uyumlu olması gerekir. Ayrıca üniversite yerleşke alanlarında bir yerleşke haritasının olması gereklidir. Genel olarak üniversite yerleşkelerinde yer alan yönlendirme tabelalarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Kullanıcı görüşleri arasında anlamlı farklılık vakıf üniversiteler (Atılım-Bilkent) lehinedir.