İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı / Interior Architecture Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Publication
  Open Access
  Sağlık yapılarında şifa bahçeleri ve günümüz hastanelerinde kullanımı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021) Turgay, Yağmur; Usta, Gülay
  İnsan bulunduğu fiziksel ortamdan etkilenen bir varlıktır. Fiziksel ortamın rengi, kokusu, aydınlatması ve daha birçok özelliği insan psikolojisini etkilemektedir. Bu durum mimari tasarımları da yönlendiren bir konudur. İnsan – çevre etkileşiminden yola çıkılarak özellikle sağlık yapılarının tasarımlarına çok eski dönemlerden itibaren bu etkileşim göz önüne alınarak başlanmış, doğanın ve yeşilin iyileştirici gücü üzerinden sağlık yapılarının tasarlanması sağlanmıştır. Dünyada kökenleri antik döneme değin rastlanan, Türk tarihinde ise İslam Devletlerinden sonra özellikle Selçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde darüşşifalar üzerinden devam eden şifa bahçeleri geleneği, sağlık yapılarının çevre unsurunun tedavi üzerindeki etkisi göz önüne alınarak sürdürülen bir gelenektir. Bu gelenek günümüzde de farklı şekillerde devam ettirilmekte olup, modern sağlık yapıları tasarımlarında da şifa bahçelerinin iyileştirici gücü göz önüne alınmaktadır. Bu çalışmada Acıbadem Altunizade Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Medicana Kadıköy Hastanesi ve Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin iç ve dış tasarımları üzerinden şifa bahçelerinin modern tasarımlara uygulanma biçimi araştırılarak sonuçlarıyla sunulmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik kullanımıyla mekan sentezleme: Efes antik kenti üzerine bir uygulama
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021) Gürsu, Murat; Güzelci, Handan
  Günümüzde sanal ortamların içeresinde bulunan gerçeklik ve sanallık yerini, genişletilmiş gerçeklik (XR) olarak tanımlanan ortamlara bırakmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojileri özelinde farklı yazılımlar ve donanımların geliştirildiği görülmektedir. Gerçek ve yapay bilginin fiziki dünya ile bağdaştırıldığı bu ortamların, eğitici kazanımlar sağlamada da yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisinin sunduğu olanaklar sayesinde, mekanlar arasında akışkanlık gerçekleşebilmektedir. Mekanlar arasında akışkanlık kullanılarak, gerçek ve sanallığın birbirlerine geçtiği bu ortamların gelecek çalışmalarda da önem kazanabileceği düşünülmektedir. Genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisindeki gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi tasarım, mimarlık, iç mimarlık, gösterim teknikleri alanlarında da birden fazla uygulamanın ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisinin potansiyel olanakları kullanılarak, tarihi alanlara yönelik uygulamaların artması gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce özelinde, genişletilmiş gerçeklik alanında son gelişmeler incelenerek, tarihi alanlara yönelik gösterim tekniği oluşturmada ki kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda Efes Antik Kenti Yamaç Evler 2'nin 6 no'lu konut biriminde bulunan Mermer Salon üzerine bir uygulama önerisi oluşturulmuştur. Uygulama içeresinde mekân sentezlemeye yönelik iç mekân öğelerini ekleyip çıkarma, mekânda kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinilmesi, su öğelerinin akustik simülasyonu, iç mekânın 3 boyutlu görseli ve mozaik panoların dijital olarak sergilenmesine yönelik holografik ara yüz tasarlanmış, dijital ortamda hazırlanarak sunulmuştur. Çalışma kapsamında sunulan uygulama önerisi ile holografik ara yüz tasarımının gerçekleştirilmesine yönelik bir ön hazırlık oluşturulmasına çalışılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Ekolojik mimarlık kapsamında malzeme seçiminin yerel mimarideki yeri; Geleneksel Urfa evleri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021) Çiftçi, Sümeyya Yazmacı; Erçetin, Arzu
  Hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pratik çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Olaya sadece " anı kurtarma" şeklinde yaklaşılarak artan konfor isteklerini karşılarken doğaya verilen zarar ve çevre tahribatı göz ardı edilmiştir. Verilen zararın geri dönülmez boyutlara ulaşmasıyla 20.yy sonlarında çeşitli kuruluş ve mimarlar bu duruma farkındalık yaratmak amacıyla sorunu uluslararası platforma taşımıştır. Araştırma kapsamında ekolojiye en fazla zararın yapı sektörünün verdiği saptanarak bu konuda çözümler üretilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen çözümlerin başında enerji etkin ekolojik yapıların tasarım kriterleri ve yapım sistemleriyle birlikte uygun malzeme seçimi üzerinde durularak bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmada üç ana başlık üzerinde durulmuştur.İlk olarak ekoloji kavramı ve tarihsel süreç içerisinde göstermiş olduğu gelişim üzerine bilgiler verilmiştir. İkinci ana başlık olarak,enerji etkin yapıların ana bileşenlerinden olan yapı malzemelerinin enerji tasarrufundaki rolüne değinilerek malzemeden beklenilen temel unsurların;enerjiyi az kullanması ve verimli kullanması bunu yaparken de dayanıklığından ödün vermeyerek uzun yıllar kullanım fırsatı sunması, yapı ömrü sonlanınca da tekrar geri dönüşüm özelliğiyle doğaya kazandırılması özellikleri detaylı olarak anlatılmıştır. Son ana başlık olarak da günümüzde popilerliğini kaybeden yerel malzemelerle yapılan geleneksel yapıların ekolojik kriterleri tam olarak sağladığından tekrardan gündeme gelip inşa edilmesi gerektiği savunulmuştur. Tez kapsamında ekolojik yapı tasarım kriterlerinden belki de en önemlisi olan malzeme seçimi üzerine bilgiler verilerek geleneksel mimariyle olan ilişkisi irdelenmiştir. Alan çalışması olarak seçilen Şanlıurfa'daki geleneksel konutların; plan şemaları ,uygulama teknikleri ve kullanılan yerel malzemeleri detaylı ele alınarak ekolojik kriterleri nasıl sağladığı örnekler üzerinden açıklanmıştır. Bölüm sonunda verilen bilgiler ışığında yerel malzeme seçimiyle Şanlıurfa'nın geleneksel mimarisini yansıtan, enerjiyi doğru kullanıp, kendi kendine yetebilen ekolojik konut önerisi tasarlanmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Tarihi endüstriyel yapılarda yeniden işlevlendirme kavramı: Samsun tütün fabrikası örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021) Halıcı, Hatice; Erçetin, Arzu
  Yapılar insanların ihtiyaçlarını karşılamak işleviyle şekil alan kütlelerdir. Sanayi yapıları da, Endüstri Devrimiyle kendine yön bulmuş büyük ölçekli, üretim işlevli tesislerdir. Endüstri Devrimi, önemi yadsınamayacak değere sahip, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biridir ki geleneksel küçük ölçekli, insan gücüne dayanan üretim şekli, yerini sanayi yapılarına bırakmıştır. Zamanla, teknolojideki gelişmeler başta olmak üzere, sosyo-kültürel başkalaşımlar ve ekonomik büyüme, endüstri devrimi yapılarını uzun vadede işlevsiz kılmıştır. Fiziksel olarak varlığını koruyan bu yapılar artık işlevlerini yerine getiremeyerek terk edilen, atıl kalan ölü kütlelere dönüşmüştür. Toplumsal bellekte yer ederek, kültürel ve tarihsel değer taşıyan bu yapılar, kentin yeni kültürüne adapte olabilmesi ve geçmişi gelecek nesillere aktarabilmesi adına değişime uyum sağlayarak ve aktif olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Endüstri yapılarını koruma kavramı bilinci, zaman içerisinde var olmuş ve bu süre zarfında pek çok yapı korunamayarak yok olmuştur. Terk edilen endüstri yapılarının, yeni kent düzenlemelerinde yok sayılarak yıkılması zaman içerisinde endüstri toplumunun dikkatini çekmiş ve endüstriyel miras kavramına temel oluşturmuştur. Fiziksel ömrünü tamamlamamış bu yapılar için farklı işlevler düşünülerek yaşatılmaya çalışılmıştır. Bu aşamada birbirinden farklı disiplinler tarihi yapılara bambaşka çerçeveden bakmışlardır. Koruma kurullarının atıl kalan kültürel miras yapılarına, tarihsel değer olarak bakmaları beklenirken çoğu zaman yatırımcıların rant uğruna bu değerler yok sayılmıştır. Kullanıcısının fiziki yenilik beklentisinde ise; mimarın rolü yapıyı başkalaştırmadan korumak ve yaşatmak olmalıdır. Ölçek olarak büyük varlığa sahip bu yapılar genelde kişisel değil, kamu için dönüştürülmektedir ve yeni işlev belirlenirken en önemli kriter ekonomik getiri değil; toplumun ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda da yapının öz benliğini koruyacak şekilde işlevlendirmek olmalıdır. Bu bağlamda tezin örnek teşkil eden konusu "Samsun Tütün Fabrikası"dır. Sadece Samsun kenti nüfusunun geçim kaynağı olarak değil; ülkenin önemli üretim tesislerindendir. Önemini ise sadece ailesel ve ulusal ekonomik getirisinden değil, toplum bellekte yer etmiş, kültürel değer taşımasından alır. Lokasyon olarak kentin önemli ulaşım ağları ve yapı kütleleri arasında; kent merkezinde konumlanan Samsun Tütün Fabrikası işlevini yitirdikten sonra sadece avlusunun otopark olarak kullanılmasının ardından, 2010 yılında bugün ki Bulvar AVM işlevini almıştır. Anahtar Sözcükler: Endüstri Devrimi, Sanayi Yapıları, Kültürel Miras, Yeniden İşlevlendirme, Samsun Tütün Fabrikası
 • Publication
  Open Access
  Tarihi Mardin evlerinin kültürel bellekte iç mekân analizi: Savur evi örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2021) Yücesoy, Seda; Karabetça, Aliye Rahşan
  Bu çalışmada, Mardin'in korumuş olduğu mimari ve mekânsal özellikleri araştırılmış ve bu nitelikleri ortaya koymak için konuya ilişkin kültürel bellek incelenmiştir. Mardin Savur evlerinde yaşamış olan insanların yaşayış biçimlerinin iç mekâna nasıl yansıdığı kültürel bellek özelinde analizi edilmiştir. Bu çalışma, toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yapılan araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölüm de ise Mardin'in tarihçesi, fiziki yapısına ve mimari gelişimine değinilmiştir. Üçüncü bölümde Mardin'in kültür kavramı, kültürü oluşturan faktörleri ve mekân üzerindeki etkileri ele alınmış olup aynı zaman da günümüze nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Dördüncü bölümde ise Mardin'in Savur ilçesinde bulunan konakların tarihine ve mimari gelişimine değinilmiş olup evlerin iç mekân analizi yapılmış. Çalışmanın daha verimli yapılabilmesi için söz konusu bu evlerde yaşayan kullanıcıların hayatlarıyla birlikte kültürün bu evlerde nasıl etkiler bıraktığına dair araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen çıkarımlarla bu evlerin iç mekânlarının nasıl tasarlandığı ve kültürel belleğin bu mekânlara olan etkisi saptanmıştır. Dördüncü bölümde ise, çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi adına tarihi konakların iç mekân analizi yapılarak planları, yerleşimi ve kullanılan donatılarla malzemeler incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, literatür taraması ve fotoğraf ile belgeleme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme yönteminin tercih edilmesinin sebebi ise konak kullanıcıları hakkında daha kolay ve hızlı veri toplanarak araştırmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada, ölçüt örneklem tekniği ile belirli bir alanda seçilen 2 konak özelinde çalışma yapılmıştır. Ölçüt örneklem tekniğinin tercih edilmesi ise 2 farklı konağın karşılaştırılmasıdır. Anahtar Kelimeler: Mardin, Savur, Kültürel bellek, Savur evleri, Mardin taşı