TRDizin İndeksli Yayınlar / TRDizin Indexed Publications

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 270
 • Publication
  Open Access
  Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Kuantum Liderlik Davranışları
  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2021) YOZ, EMRAH; KARA, SULTAN BİLGE KESKİNKILIÇ
  Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarının öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerini ne düzeyde yordadığının belirlenmesidir. İlişkisel tarama deseninde yürütülmüş araştırmanın örneklemini 2019-2020 öğretim yılında İstanbul ili Bahçelievler, Bakırköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçe anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev alan 386 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin “sorgulayıcı” aralığında ve çoğunluğun yüksek düzeyde yenilikçi; okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarının da yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri arasında yüksek düzey ve pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışı değişkenleri ile kurulan model doğrulanmıştır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışları öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Bu bulguya göre öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin %52’ si okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışları ile açıklanabilmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Financial Performance Measurement of Logistics Companies Based on Entropy and Waspas Methods
  (Melih Topaloğlu, 2021) Erdoğan, Hilal H.; KIRBAÇ, GÖKHAN
  Purpose – The aim of this study is to measure financial performance of the logistics companies in the Fortune500 list. Companies' financials are used to enlighten the logistics sector and supply chain operations byrevealing the developments between 2015 and 2019. Design/Methodology/Approach – The performance of the companies is evaluated by utilizing multi-criteriadecision-making techniques. As the best performance criteria affecting the companies’ performance isdetermined by Entropy Method, the company with the best performance is determined by WASPASMethod. Selected financial measurements are net sales, earnings before interest and taxes (EBIT), total assets, totalequity, and the amount of export. Findings – It can be reached from the results that Export was determined as the best performance criteriaaffecting the logistics companies’ performance for all the years between 2015 and 2019. On the other hand,while Netlog is the best alternative in the year of 2015, 2016 and 2019, Borusan is the best alternative in theyear of 2017. Discussion – Supply chain and logistics processes have critical importance in delivering the goods andservices of businesses to the final consumers. Hence, logistics companies need to determine performancemeasurements while performing these services. It is believed that this study will be useful for the companieswho trade in different sectors and will contribute to the finance literature as a reference for further studies.In this context, because of their quite comprehensive natures, both Entropy and WASPAS methods can beconducted to any manufacturing-related decision-making processes.
 • Publication
  Open Access
  Life Practices on Social Media of Minority’s Generation Z in Turkey during the COVİD-19 Period
  (ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2021) KOÇ, REZAL
  The COVID-19 pandemic has caused and continues to cause uncertainty around the world. It is a traumatic event that psychologically affects all segments of society. However, particularly the young and disadvantaged in a society like minorities, refugees and disabled people may face even harsher problems. The youngest generation to witness this traumatic event is generation Z. Individuals of this generation came to the world in a period when communication technologies have experienced tremendous growth and progress, thus making them carry characteristics which are very different from other generations. Since this generation is still very young, it is challenging to obtain academic data on them. Studies on this generation are just being conducted, and the number of scientific studies in this field is still minimal. However, what stands out in the already existing research is that social media is an integral part of their lives. While there are many studies on social media usage habits and the effects of these during the pandemic, the research done on minorities in society during this period does also not stand out in the literature. Therefore, this study focuses on an even smaller fraction of the already tiny fraction (0,2%) of non-Muslim minorities in Turkey; the Syriac generation Z in Turkey. Using the method of online surveys, this study demonstrated that all of the surveyed members of the Syriac generation Z, in Turkey connect to the internet, use social media and follow COVID-19 related news on social media on a daily basis. The study also revealed that they spend more time on social media than before COVID-19 and frequently communicate with their friends on social media. Furthermore, this study found that during the COVID-19 period, the surveyed members of the Syriac generation Z were more anxious and generally preferred spending time with their hobbies as well as communicating with their friends and families as a method of coping with their concerns. Also, half of the surveyed members stated that social media helped relieve their concerns during this period.
 • Publication
  Open Access
  Evaluation Study of Using Blockchain Technology in Supply Chain Management Processes
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021) KIRBAÇ, GÖKHAN
  Nowadays, processes of information technologies have become important for supply chain management. Also, the supply chain processes become even more complex. In order to solve this complexity, businesses manage supply chain processes with many systems. Blockchain has a number of advantages for not only finance but also supply chain. The aim of this research is to serve a descriptive use case for using blockchain technology in the supply chain processes. In-depth interviews are conducted with supply chain managers and blockchain technology professionals. Architectural design processes of blockchain technology in the supply chain are determined. Lastly, Analytic Hierarchy Process was applied to the main characteristics of blockchain. This study is a descriptive study that serves as a roadmap for firms that want to use blockchain technology in their supply chain processes.Keywords: Supply Chain Management, Blockchain Technology, Blockchain Challenges, Logistics Processes, Analytic Hierarchy Process (AHP).
 • Publication
  Open Access
  Gözetimli Makine Öğrenmesiyle Noktalama ve Etkisiz Kelime Sıklıkları Kullanarak Yazar Tanıma
  (Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2021) UYAR, TEVFİK; Uyar, Kübra Karacan; Yağlı, Emre
  Bu çalışmada köşe yazısı uzunluğundaki yazılarda noktalama ve etkisiz kelime kullanım sıklığı gibi basit özniteliklerin yazar tanımada yeterli olduğu ortaya konmuştur. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından sıkça köşe yazan 6 adedi seçilerek her birinin çalışmanın başladığı tarihten geriye doğru son 120 köşe yazıları alınmış, her bir yazı için bir takım etkisiz kelime ve noktalama işaretlerinin kullanım sıklıklarına dayanan dokuz adet öznitelik elde edilmiştir. Sekiz gözetimli yapay öğrenme algoritması eğitildikten sonra yazının yazarını tanıma başarısı önişlemsiz ve önişlemden geçirilmiş veri kümelerinde ayrı ayrı ölçülmüş, asgari %82 ve azami %92 olmak üzere yüksek isabetli sonuçlar elde edilmiştir. Ölçeklemenin ve temel bileşen analizinin (PCA) başarıyı anlamlı miktarda değiştirmediği, ancak ölçekleme ve boyut azaltma yöntemi olarak doğrusal ayırtaç çözümlemenin (LDA) birlikte kullanılmasının en yakın komşu (kNN) ve Gaussian Naive Bayes (GNB) algoritmalarının yöntemlerin başarılarında yüksek anlamlı (p<0.001), destek vektör makineleri (SVM) algoritmasının başarısında ise anlamlı (p<0.05) bir fark yarattığı görülmüştür. Ayrıca karar ağacı temelli rasgele orman algoritmasında (RF) öznitelik önem analizi yapılarak cümle başına ortalama kelime sayısının ve virgül kullanma sıklığının en ayırıcı öznitelikler olduğu tespit edilmiştir.