Geoteknik Yüksek Lisans Programı / Geotechnical Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Publication
  Open Access
  Farklı yöntemlerle kazık taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2019) Sağbazlar, Maral; Arel, Ersin
  Bu çalışmada; LCPC yöntemine göre kazık tasarımının genel esasları ve kazık taşıma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla, koni penetrasyon deneyi (CPT) verileri kullanılarak kazık tipinin, çapının ve boyunun taşıma kapasitesine olan etkileri araştırılmıştır. LCPC yönteminde, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan tablolar ve eğriler yardımıyla farklı zemin türleri, kazık yapım yöntemleri için kazık uç direnci ve kazık sürtünme direncinin belirlenmesinde kullanılmak üzere katsayılar elde edilmektedir. Karşılaştırma yapmak amacı ile farklı zeminlerde farklı kazık yapım yöntemleriyle kazık taşıma kapasitesi hesabı yapılmıştır. CPT verileri, Tübitak 104M387 nolu araştırma projesi veritabanından elde edilmiştir. Elde edilen veriler ile yapılan hesaplar sonucunda ortaya çıkan kazık taşıma kapasiteleri için grafikler oluşturulmuş, farklı parametrelerin kazık taşıma kapasitesi üzerindeki etkileri irdelenmiştir. CPT verilerinden elde edilen zemin parametrelerinin kullanıldığı Beta yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemiyle de kazık taşıma kapasitesi hesaplanarak, LCPC yöntemi ile kıyaslanmış, kazık taşıma kapasitesinde doğrudan ve dolaylı yöntem arasındaki farklar da ortaya konmuştur. Tasarım parametresi kabullerinin farklı oluşu, kazık taşıma kapasitesi açısından farklı sonuçlar verebilmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Metro Tüneli-Zemin-Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017) Koca, Neşe; Arel, Ersin; 136055
  Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu gelmektedir. Günümüzde, ulaşım sorununun en etkili çözümü ise raylı ulaşım sistemleridir. Dünyada en yaygın kullanılan raylı sistem ise metro sistemleridir. Metro sistemleri, mevcut yapılaşmanın olduğu alanlarda trafiğin yeraltına taşınabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak yapılacak olan tünel kazıları beraberinde sorunlar da getirmektedir. Tünel kazılarının, mevcut durumda bulunan yapılarda oluşturabileceği hasarın önlenebilmesi için tünel içinde ve yüzeyde oluşturacağı deformasyonların limit değerler içinde kalması son derece önemlidir. Bu çalışmada; sonlu eleman yönteminin kullanımıyla TBM ile açılan tünel kazısının, mevcut durumda olan bina temelinde oluşturduğu deformasyonlar, tünel hattı üzerinde inşa edilecek olan binaların tünelde oluşturduğu deformasyonlara etki eden parametrelerin hassaslık analizi yardımıyla bulunması hedeflenmiştir. Sistem özelliklerinin değiştirilmesiyle en olumsuz koşullar irdelenmiştir. Modeller sonlu elemanlar yazılımı ile oluşturulup, analizleri gerçekleştirilmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Düşey Drenlerle (PVD) İyileştirilmiş Kilde Konsolidasyon Oturmalarının Analizi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2018) Mert, Ahmet Can; Arel, Ersin; 136055
  Bu çalışmada; İstanbul Halkalı bölgesinde, yapay düşey drenlerle (PVD) iyileştirilmiş konsolidasyonun devam ettiği belirlenen kısımlardaki oturmaların analizi yapılmıştır. Arazi ölçümleri ve Asaoka grafik yöntemi kullanılarak konsolidasyonu devam eden kısımlar için son oturmalar ve konsolidasyon zamanı hesaplanmıştır. Oluşturulan oturma-zaman eğrilerinin birbirine uyumu incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ve üç boyutlu konsolidasyon analizi (3DCONS) kullanılarak her bir kısım için sayısal analiz modelleri oluşturulmuştur. Bu modellerde farklı yatay-düşey geçirimlilik katsayısı oranı (kh/kv) değerleriyle arazi ölçümleri karşılaştırılmış ve %90 konsolidasyon için kh/kv tüm kısımlarda belirlenmiştir. Elde edilen oranlar için oluşturulan oturma-zaman eğrileri arazi ölçümleri ve teorik çözümle karşılaştırılmıştır. Belirlenen kh/kv değerleri ile; her bir kısımda, dren yatay aralığı (sdren) ve dren boylarındaki (Ldren) değişiminin konsolidasyon oturmalarına olan etkisi incelenmiştir. Teorik çözüm ve arazi ölçümleriyle elde edilen oturma-zaman eğrileri kullanılarak, konsolidasyonun %95 tamamlanması için gerekli süre (t95) hesaplanmıştır. Belirlenen t95 ve farklı sdren veya Ldren değerleri için bulunan t95 zamanları karşılaştırılmış, mevcut t95 için gerekli sdren ve Ldren değer aralıkları belirlenmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Çökel kökenli ince daneli zeminlerde fiziksel-mekanik özellik bağıntıları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2012-06) Erbek, Emre; Arel, Ersin
  Bu çalışma, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Zemin Mekaniği laboratuvarlarında alüviyal ortamlara ait zeminler üzerinde gerçekleştirilmiş deney sonuçlarının değerlendirilmesiyle yapılmıştır. Değerlendirmeye alınan konu çökel kökenli ince daneli zeminlerin fiziksel ve mekanik özellikleri arasındaki bağıntılarıdır. Zeminlerin fiziksel özellikleri ile mekanik özelliklerinden konsolidasyon deney sonuçlarından sıkışma indisi (Cc) ve yeniden yükleme indisi (Cr) verileri alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; aşırı konsolide ve normal yüklenmiş numunelere ait zemin özellikleri ile gerçekleştirilen regresyon ve çoklu regresyon analizleri sonucunda, sıkışma indisi ile boşluk oranı, doğal birim hacim ağırlık ve su muhtevası arasında yüksek korelasyon katsayılarına sahip ilişkilerin olduğu ortaya konmuştur. İkinci bölümünde ise, insan beyninin örnek alınmasından yola çıkılarak biyolojik sinir hücrelerinin benzeştirilmesiyle uygulanan yapay sinir ağları (YSA) matematiksel modelinden yararlanarak neden ? sonuç ilişkileri kurulmuştur. Böylece, sıkışma indisi tahmin edilmiş olup, benzeştirme ile çoklu regresyon analizi sonuçları karşılaştırılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  İstanbul Avrupa Yakası Güneyindeki Zeminlerin Geotekniği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2015) Ertürk, Zeynep; Arel, Ersin
  Bu çalışmanın amacı; İstanbul İli Avrupa yakası güneyindeki zeminlerin geoteknik parametrelerinin belirlenmesidir. İnceleme alanı, İstanbul Avrupa yakası güneyi Haliç'in batısından itibaren Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece Gölü çevresini kapsamaktadır. Çalışmada bölgede gerçekleştirilecek mühendislik faaliyetlerinde, formasyonlara ait uygun değerlerin kullanımı amaçlanmıştır. Bu kapsamda; ilk bölümde bölgede bulunan birimlerin jeolojisi incelenecek, ikinci bölümde laboratuvar deney sonuçları veritabanı oluşturulacak ve son bölümde ise ilgili bölgenin geoteknik parametreleri istatiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir. Çalışma alanında çökelmiş olan Gürpınar, Çukurçeşme, Güngören ve Bakırköy formasyonlarının jeolojisi önceki çalışmalardan yararlanılarak incelenmiştir. 2001 yılından itibaren İKU Geoteknik Laboratuvarı'nda değerlendirilen deney sonuçlarının içerisinden, çalışılan formasyonlara ait veriler toplanmış ve içeriği yeni verilerle güncelleştirilmiştir. Oluşturulan bu veritabanı gINT programı ile ilişkilendirilerek, bölgenin geoteknik parametre değerleri belirlenmiştir. İstanbul Avrupa yakası güneyinde bulunan zeminlerin, fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlenmesi amacıyla elde edilen verilerin güvenirliliği ise Minitab istatistik programı kullanılarak değerlendirilmesi ile çalışma tamamlanmıştır.