Geoteknik Yüksek Lisans Programı / Geotechnical Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • PublicationOpen Access
  Farklı yöntemlerle kazık taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2019) Sağbazlar, Maral; Arel, Ersin
  Bu çalışmada; LCPC yöntemine göre kazık tasarımının genel esasları ve kazık taşıma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla, koni penetrasyon deneyi (CPT) verileri kullanılarak kazık tipinin, çapının ve boyunun taşıma kapasitesine olan etkileri araştırılmıştır. LCPC yönteminde, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan tablolar ve eğriler yardımıyla farklı zemin türleri, kazık yapım yöntemleri için kazık uç direnci ve kazık sürtünme direncinin belirlenmesinde kullanılmak üzere katsayılar elde edilmektedir. Karşılaştırma yapmak amacı ile farklı zeminlerde farklı kazık yapım yöntemleriyle kazık taşıma kapasitesi hesabı yapılmıştır. CPT verileri, Tübitak 104M387 nolu araştırma projesi veritabanından elde edilmiştir. Elde edilen veriler ile yapılan hesaplar sonucunda ortaya çıkan kazık taşıma kapasiteleri için grafikler oluşturulmuş, farklı parametrelerin kazık taşıma kapasitesi üzerindeki etkileri irdelenmiştir. CPT verilerinden elde edilen zemin parametrelerinin kullanıldığı Beta yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemiyle de kazık taşıma kapasitesi hesaplanarak, LCPC yöntemi ile kıyaslanmış, kazık taşıma kapasitesinde doğrudan ve dolaylı yöntem arasındaki farklar da ortaya konmuştur. Tasarım parametresi kabullerinin farklı oluşu, kazık taşıma kapasitesi açısından farklı sonuçlar verebilmektedir.
 • PublicationOpen Access
  Metro Tüneli-Zemin-Temel Etkileşiminde Öğe Rijitliklerinin Rolü
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017) Koca, Neşe; Arel, Ersin; 136055
  Büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu gelmektedir. Günümüzde, ulaşım sorununun en etkili çözümü ise raylı ulaşım sistemleridir. Dünyada en yaygın kullanılan raylı sistem ise metro sistemleridir. Metro sistemleri, mevcut yapılaşmanın olduğu alanlarda trafiğin yeraltına taşınabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak yapılacak olan tünel kazıları beraberinde sorunlar da getirmektedir. Tünel kazılarının, mevcut durumda bulunan yapılarda oluşturabileceği hasarın önlenebilmesi için tünel içinde ve yüzeyde oluşturacağı deformasyonların limit değerler içinde kalması son derece önemlidir. Bu çalışmada; sonlu eleman yönteminin kullanımıyla TBM ile açılan tünel kazısının, mevcut durumda olan bina temelinde oluşturduğu deformasyonlar, tünel hattı üzerinde inşa edilecek olan binaların tünelde oluşturduğu deformasyonlara etki eden parametrelerin hassaslık analizi yardımıyla bulunması hedeflenmiştir. Sistem özelliklerinin değiştirilmesiyle en olumsuz koşullar irdelenmiştir. Modeller sonlu elemanlar yazılımı ile oluşturulup, analizleri gerçekleştirilmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Düşey Drenlerle (PVD) İyileştirilmiş Kilde Konsolidasyon Oturmalarının Analizi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2018) MERT, AHMET CAN; Arel, Ersin; 136055
  Bu çalışmada; İstanbul Halkalı bölgesinde, yapay düşey drenlerle (PVD) iyileştirilmiş konsolidasyonun devam ettiği belirlenen kısımlardaki oturmaların analizi yapılmıştır. Arazi ölçümleri ve Asaoka grafik yöntemi kullanılarak konsolidasyonu devam eden kısımlar için son oturmalar ve konsolidasyon zamanı hesaplanmıştır. Oluşturulan oturma-zaman eğrilerinin birbirine uyumu incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ve üç boyutlu konsolidasyon analizi (3DCONS) kullanılarak her bir kısım için sayısal analiz modelleri oluşturulmuştur. Bu modellerde farklı yatay-düşey geçirimlilik katsayısı oranı (kh/kv) değerleriyle arazi ölçümleri karşılaştırılmış ve %90 konsolidasyon için kh/kv tüm kısımlarda belirlenmiştir. Elde edilen oranlar için oluşturulan oturma-zaman eğrileri arazi ölçümleri ve teorik çözümle karşılaştırılmıştır. Belirlenen kh/kv değerleri ile; her bir kısımda, dren yatay aralığı (sdren) ve dren boylarındaki (Ldren) değişiminin konsolidasyon oturmalarına olan etkisi incelenmiştir. Teorik çözüm ve arazi ölçümleriyle elde edilen oturma-zaman eğrileri kullanılarak, konsolidasyonun %95 tamamlanması için gerekli süre (t95) hesaplanmıştır. Belirlenen t95 ve farklı sdren veya Ldren değerleri için bulunan t95 zamanları karşılaştırılmış, mevcut t95 için gerekli sdren ve Ldren değer aralıkları belirlenmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Çökel kökenli ince daneli zeminlerde fiziksel-mekanik özellik bağıntıları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2012-06) Erbek, Emre; Arel, Ersin
  Bu çalışma, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Zemin Mekaniği laboratuvarlarında alüviyal ortamlara ait zeminler üzerinde gerçekleştirilmiş deney sonuçlarının değerlendirilmesiyle yapılmıştır. Değerlendirmeye alınan konu çökel kökenli ince daneli zeminlerin fiziksel ve mekanik özellikleri arasındaki bağıntılarıdır. Zeminlerin fiziksel özellikleri ile mekanik özelliklerinden konsolidasyon deney sonuçlarından sıkışma indisi (Cc) ve yeniden yükleme indisi (Cr) verileri alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; aşırı konsolide ve normal yüklenmiş numunelere ait zemin özellikleri ile gerçekleştirilen regresyon ve çoklu regresyon analizleri sonucunda, sıkışma indisi ile boşluk oranı, doğal birim hacim ağırlık ve su muhtevası arasında yüksek korelasyon katsayılarına sahip ilişkilerin olduğu ortaya konmuştur. İkinci bölümünde ise, insan beyninin örnek alınmasından yola çıkılarak biyolojik sinir hücrelerinin benzeştirilmesiyle uygulanan yapay sinir ağları (YSA) matematiksel modelinden yararlanarak neden ? sonuç ilişkileri kurulmuştur. Böylece, sıkışma indisi tahmin edilmiş olup, benzeştirme ile çoklu regresyon analizi sonuçları karşılaştırılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  İstanbul Avrupa Yakası Güneyindeki Zeminlerin Geotekniği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2015) Ertürk, Zeynep; Arel, Ersin
  Bu çalışmanın amacı; İstanbul İli Avrupa yakası güneyindeki zeminlerin geoteknik parametrelerinin belirlenmesidir. İnceleme alanı, İstanbul Avrupa yakası güneyi Haliç'in batısından itibaren Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece Gölü çevresini kapsamaktadır. Çalışmada bölgede gerçekleştirilecek mühendislik faaliyetlerinde, formasyonlara ait uygun değerlerin kullanımı amaçlanmıştır. Bu kapsamda; ilk bölümde bölgede bulunan birimlerin jeolojisi incelenecek, ikinci bölümde laboratuvar deney sonuçları veritabanı oluşturulacak ve son bölümde ise ilgili bölgenin geoteknik parametreleri istatiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir. Çalışma alanında çökelmiş olan Gürpınar, Çukurçeşme, Güngören ve Bakırköy formasyonlarının jeolojisi önceki çalışmalardan yararlanılarak incelenmiştir. 2001 yılından itibaren İKU Geoteknik Laboratuvarı'nda değerlendirilen deney sonuçlarının içerisinden, çalışılan formasyonlara ait veriler toplanmış ve içeriği yeni verilerle güncelleştirilmiştir. Oluşturulan bu veritabanı gINT programı ile ilişkilendirilerek, bölgenin geoteknik parametre değerleri belirlenmiştir. İstanbul Avrupa yakası güneyinde bulunan zeminlerin, fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlenmesi amacıyla elde edilen verilerin güvenirliliği ise Minitab istatistik programı kullanılarak değerlendirilmesi ile çalışma tamamlanmıştır.
 • PublicationOpen Access
  Zeminin kırmataş kolonları ile iyileştirilmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2016-04) Mungan, Hüseyin; Arel, Ersin
  İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Geoteknik Bilim Dalı Programında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; aşırı oturmaların görüldüğü zemin ortamlarında darbeli kırmataş kolonların göstereceği performansların incelenmesidir. Zeminde rijitliği artırmak için yapılan darbeli kırmataş kolonlar, toplam ve farklı oturmaları azaltmaktadır. Bu çalışmada, Plaxis sonlu elemanlar programı kullanılarak, DKK' lar modellenerek, DKK'lı ve DKK'sız ortamda oturma miktarları karşılaştırılarak sonuçlar incelenmiştir. İlk aşamada, 17 m genişliğindeki yayılı temelin yumuşak zemin ortamında 52,55 cm oturma yaptığı görülmüştür. İkinci aşamada, darbeli kırmataş kolonların etkilediği zemin ortamında kompozit zemin modeli esas alınarak, DKK ve zemin parametrelerini kapsayan ortak kompozit bölge tanımlanarak, yayılı temelde 16,87 cm oturma oluştuğu görülmüştür. Üçüncü aşamada, yayılı temel altına 1,7 m aralıklarla kare yerleşim planına göre DKK' lar tanımlanarak, yayılı temelde 26,04 cm oturma oluştuğu görülmüştür. Darbeli kırmataş kolonların, aşırı oturmaların görüldüğü yumuşak zemin ortamlarında, oturmaları önemli derecede azalttığı analizlerde görülmüştür.
 • PublicationOpen Access
  Yayılı temel boyutlandırmada yatak katsayısı kavramının uygulanabilirliği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2017-06) Bozkurt, İbrahim; Arel, Ersin
  Bu çalışmada; yatak katsayısına dayalı yöntemlerle yapılan yayılı temel boyutlandırmada, geoteknik açıdan temel tasarımı için yeterlilik araştırılmıştır. Çalışma on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yatak katsayısı ile boyutlandırma yapmanın getireceği hatalar belirtilerek araştırmanın amaç ve kapsamı sunulmuştur. İkinci bölümde, elastisite ile ilgili genel bilgiler verilip bunların zemin mekaniğinde hangi şartlarda kullanıldığı anlatılmışır. Üçüncü bölümde, yayılı temel ve uygulama koşulları açıklanarak yatak katsayısı ile boyutlandırma gösterilmiştir. Dördüncü bölümde, Winkler hipotezine dayalı yatak katsayısı kavramı açıklanarak genel denklemleri sunulmuş ve yöntemin sonlu eleman yazılımlarına nasıl dahil edildiği belirtilmiştir. Zemini birbirinden bağımsız elastik yaylar olarak modelleyen Winkler hipotezinde sürekliliğin sağlanamaması nedeniyle farklı araştırmacılar tarafından iki parametreli zemin modelleri geliştirilmiş ve süreklilik için elastik yayları birbirine bağlayan kayma elamanları hesaba katılmıştır. Beşinci bölümde, iki parametreli zemin modelleri ile genel denklemleri verilmiştir. İki parametreli zemin modellerinin sayısal çözümlerde getirdiği yüksek işlem yükü farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş değişken yatak katsayısı yaklaşımları ile azaltılmaya çalışılmıştır. Altıncı bölümde, yatak katsayısının temel alanı içinde değiştirilerek uygulanması ele alınmıştır. Yedinci bölümde yatak katsayısının deneysel ve teorik olarak nasıl elde edileceği gösterilip, temel boyutlarının yatak katsayısı üzerine etkileri açıklanmıştır. Sekizinci bölümde, plak zemin problemleri için Winkler ve iki parametreli zemin problemlerinin SAP2000 programında nasıl modelleneceği gösterilmiştir. İki parametreli zemin modeli için Vlasov yöntemi irdelenmiş ve zemin parametrelerini veren denklemler sunulmuştur. İki parametreli zemin özelliklerinde; yüzey parametresi , yatak katsayısı C ve kayma parametresi CT'nin ardışık yöntemle hesaplanabilmesi amacıyla SAP2000 programının "OAPI :Object Aplication Programming Interface" özelliği kullanılarak program dışarıdan yönetilmiştir. İlgili API fonksiyonları yazılırak, "Visual Basic.NET" programlama diliyle SAP2000 ile etkileşimli çalışan bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımda oluşturulan döngü ile zemin parametreleri SAP2000'nin ilgili yerlerine gönderilerek ardışık yaklaşımla analiz sonlandırılmaktadır. Bu Bölüm'de Winkler ve Vlasov yöntemlerinin yanı sıra plak zemin problemlerinin üç boyutlu solid elemanlarla modellenmesi gösterilmiştir. Solid elemanlarla modelleme için Plaxis3D yazılımı kullanılmıştır. Dokuzuncu bölümde, iki tabakalı ve homojen bir zemin üzerine oturtulmuş yayılı temelin analizleri; Winkler, iki parametreli zemin, solid elamanlarla doğrusal elastik zemin ve solid elamanlarla elasto plastik "Mohr-Coulomb" malzeme davranışı SAP2000 ve Plaxis3D yazılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları tablolar ve eğrilerle irdelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılmış olan analizler grafiklerle karşılaştırılıp, başta Winkler olmak üzere yatak katsayısına dayalı yöntemlerin yayılı temel boyutlandırırken ne denli uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. Onuncu bölümde, çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara ve değerlendirmelere yer verilerek ilerki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
 • PublicationOpen Access
  Rijid kolonların farklı zemin ortamlarındaki performansı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2014-10) Kanmaz, Hatice; Arel, Ersin
  Zayıf zemin tabakalarında yapılacak yapılar için çeşitli iyileştirme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında rijid kolonların ( taş kolonlar ve darbeli kırmataş kolonlar ) farklı zeminlerdeki performansı değerlendirilmiştir. Taş kolonlar zayıf zeminlerde oturmaları azaltmak, konsolidasyonu hızlandırmak, taşıma gücünü artırmak ve sıvılaşma problemlerini azaltmak için kullanılmaktadır. Darbeli kırmataş kolonlar ise yumuşak ve dolgu zeminlerde taşıma gücü artışı ve oturmaların azaltılması amacıyla kullanılmıştır. Çalışma kapsamında taş kolonların ve darbeli kırmatş kolonların tasarım yöntemleri, tasarım kriteleri ve göçme mekanizmalarına değinilmiştir. Darbeli kırmataş kolonlarda tasarım örnekleri verilerek şaft uzunluğunun, döşeme yükleri altında kolon hesaplarının ve temel yükü altında oturma hesabının yapılışına yer verilmiştir. Darbeli kırmataş kolonlarla yapılan iyileştirme sonrasında zeminde hesaplanan oturma değerinde azalma meydana geldiği görülmüştür. Taş kolonlarda ise deprem davranışı 3 farklı durum için sonlu elemanlar programında modellenmiş ve taş kolonun yatay deprem ivmesi altında davranışına yer verilmiştir. Zeminde iyileştirme öncesi ve sonrası kıyaslanarak yerdeğiştirmeler gözlemlenmiş ve iyileştirme sonrası yer değiştirmelerin azaldığı görülmüştür.
 • PublicationOpen Access
  Zeminlerde yaşlanmanın dinamik davranış üzerindeki etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2011-06) Bilal, Ozan; Akın Önalp
  Bu tez Sakarya ve Istanbul Kültür Üniversitelerinde uzun yıllardır ince daneli zeminlerin özelliklerine yönelik yürütülmekte olan araştırmalar kapsamında yapılan bir çalışmanın ürünüdür. Özelde, siltlerin dinamik özelliklerinin yaşlanma ile değişebilirliği değerlendirilmiştir. Dokunan metal ve kaya yüzeylerinde soğuk kaynak, kum/silt ve killerde bekleme sonucu beliren yapışma olarak nitelendirilen fiziksel olayın laboratuvar koşullarında bekletilen numunelerde belirip belirmediğini incelemek için sürdürülmüştür. Zira, araziden özenle alınmış numuneler laboratuvarda deney için bekletildiğinde `bayatlar' ise araştırmacıyı yanıltabilecek sonuçlara varılması olasılığı doğabilecektir. Yapılan literatür taraması kumlarda yaşlanmanın, statik ve dinamik özelliklerini önemli ölçüde değiştirdiğine yönelik bilgiler sağlamıştır. Ancak, benzer geniş bilgiler killi zeminler için elde edilememiştir. Bu noktadan çıkarak tez kapsamında, bekletilmiş ince daneli numunelerde özellikle dinamik özelliklerin yaşlanma/bayatlama ile ne denli değiştiği değerlendirilmiştir. Ağırlıklı olarak silt içeren numunelere bentonit katılarak karışımlar hazırlanmış(~%15 kil içeriği), bunların dinamik davranışı değerlendirilmiştir. Dinamik davranışı en iyi yansıtan özellik kayma modülü olduğundan bu parametre esas ölçüt olarak alınmıştır. Dinamik kayma modülü ölçümleri, 100 kPa'a konsolide edilmiş bulamaçların dinamik basit kesme aletinde f=0.5 Hz, CSR=0.35 seçilmesiyle yapılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçları incelendiğinde, Adapazarı siltinin doğal durumda ve içeriğindeki kum-kil malzemesi elendikten sonra geriye kalan yıkama siltinin bentonitle karıştırıldığında, yaşlanmadan ötürü dinamik deneyler açısından dramatik değişiklikler göstermediği, numunelerin laboratuvar koşullarında bekletilmesinden ötürü dinamik deneylerin sonuçlarını çok etkilemediği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, numunelerin doğal su muhtevasını koruması da önemli bir koşul olarak, yapılan deneylerin sonuçlarından görülmüştür. Öte yandan, yaşlanmayla birlikte deney setlerinde pH'da düşüş, ?c değerlerinde artış gözlemlenmiştir. SEM fotoğraflarında yaşlanmayla birlikte bazı değişiklikler gözlenmiş, ileri çalışmaları gerektirecek yeni bilgiler elde edilmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Kayalarda basma dayanımının don şartlarından etkilenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008-09) Özberk, Fahri; Akın Önalp
  Kayaların yapısı donma-çözülmenin etkisiyle değişime uğramaktadır. Bu değişim kaya bloklarından hazırlanan numunelerin don sonrası basma dayanımları ölçümlerinde artış ve azalma ile beliren değişken sonuçlarla gözlemlenmiştir. Donma-Çözülme etkisiyle basma dayanımları ölçümlerinin her zaman azalmayıp bazen yükselme göstermesi neticesinde kayaların dokularındaki olası değişimler petrografik incelemelerle açıklanmaya çalışılmış ve bu amaçla ince kesit tayinleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda donma - çözülme sonrası mikroçatlaklardan oluşan boşluklarından bünyesine fazla su alan kaya numunelerinin rekristalizasyon (yeniden kristallenme) artışıyla basma dayanımları yükselmekte, mikroçatlaklardan oluşan boşluklarından bünyesine fazla su alamayan numunelerde ise tam tersine, düşmektedir. Anahtar Sözcükler: Basma Dayanımları, Donma-Çözülme, İnce Kesit Tayinleri, Petrografik İncelemeler, Mikroçatlaklar, Rekristalizasyon.
 • PublicationOpen Access
  The effect of the rigidity on the rafts
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2008-09) Tanaydın, Mehmet Onur; Akın Önalp
 • PublicationOpen Access
  Tarihi Uzunköprü'nün Geoteknik Yaklaşımla Performans Kontrolü ve Rehabilitasyon Önerileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2008-06) Gündüz, Müslüm; Akın Önalp
  Bu tez çalısması tarihi köprülerde yapılacak geoteknik arastırmalara içerik için örnek çalısmadır. Uzunköprü Geoteknik bilimi çerçevesinde arastırılarak planlayıcının geoteknik yaklasımı , yapının performansı , ve rehabilitasyonuna öneriler getirilmistir. Bu içeriği ortaya koymak için öncelikle tarihi tas köprü ile ilgili edinilen genel bilgiler verilerek tarihi süreçte su engelini asmak için basvurulan çareler irdelenerek yapıldıkları dönemlerdeki mühendislik imkan ve yaklasımları ile Uzunköprü'nün insa süreci kaynaklardan arastırılarak genel bilgi olarak verilmistir. Sonraki bölümde Uzunköprü'nün geçgisinin jeomorfolojisi , jeolojik durumu, rölevesi , yapı malzeme özellikleri (Sismik ile) , temel boyutları ( Geoadar - Des çalısmaları ile ) geoteknik özellikleri (Arazi , sondaj ,CPT laboratuvar çalısmalarıyla ) arastırılarak yapıldığı dönemdeki yaklasım irdelenmistir. Devamında tarihi köprünün elde edilen yapı ve geoteknik özellikleri birlestirilerek tarihsel süreç içerisinde sel , taskın , deprem , kullanım kaynaklı olan etkilenmeler , tüm etkilerin birlikte yapıldığı dönemden bugüne geçen süre içerisinde zeminindeki oturma ve bunun sonucunda olusan etkilenmeler verilmistir. Sonuçta tarihi Uzunköprü'nün elde edilen Geoteknik bulguları ile yapıldıkları dönemdeki Geoteknik Mühendisliği yaklasım irdelenerek Geoteknik kökenli hasarların giderilmesi için öneriler getirilmistir.
 • PublicationOpen Access
  Yer mühendislik parametrelerinin iyileştirme öncesi ve sonrasında jeofizik yöntemlerle belirlenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2007-09) Kır, Ali Ekber
  Zeminde oturma, sıvılasma, zemin büyütmesi ve tasıma gücü problemlerini stabilizasyon çalısmaları ile gidermek mümkündür. Ancak geoteknik mühendisleri, zemin iyilestirme çalısmalarının sonuçlarını degerlendirmenin zorluklarının da farkındadır. Bu tez çalısması kapsamında sismik kırılma, sismik yüzey dalgası, elektrik özdirenç yöntemleri gibi jeofizik yöntemler kullanılarak, bunların güçlendirilmis zayıf zeminlerin mekanik özelliklerinin ölçümünde kullanılma olasılıklarını degerlendirmeye yönelik bir çalısma yapılmıstır. kisi jet enjeksiyon kolonları, biri de kazıklarla iyilestirilmis olmak üzere stanbul'daki üç çalısma alanında, sismik yansıma, sismik yüzey dalgası, elektrik özdirenci yöntemleri ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre, sismik kırılmada ölçülen kayma dalgası hızı ve bundan türetilen kayma modülünün iyilestirmenin derecesini belirlemede kullanılacak etkin bir yöntem olabilecegi görülmüstür. Sonuçlar ayrıca zemin içerisindeki betonun direnç kazanmasıyla birlikte zeminde özelliklerin iyilestigini göstermistir. Anahtar Kelimeler: geoteknik, jeofizik, iyilestirme, sismik kırılma, yüzey dalgası, özdirenç, masw, kazık, jet grout.