Şehircilik Yüksek Lisans Programı / Urbanism Master's Degree Program

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Yayın
  Açık Erişim
  Tarihi süreç içerisinde kıyı alanlarının kamusal kullanımına kentsel tasarım yaklaşımları-Haliç örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2010-02) Kırkık, Kıymet Pınar; Gokan, Rıfat Koray
  Kıyılar kentin büyümesi ve gelişmesi açısıdan çok önemlidir.1970' e kadar bu alanlar sanayi, endüstri, konut, ulaşım için kullanılmıştır. Küreselleşme ve sanayinin gelişmesi ile ter edilen, kayıp alanlara dönüşmüşlerdir. 1970 sonrası Kıyı rönesansı'nda bu alanlar kentsel tasarım yaklaşımları ile rekreasyonel ve kamusal kullanıma açıldı.Haliç'te ise bu süreç Bedrettin DALAN operasyonları ile başladı. Fakat yapılan çalışmalardan en fazla etkilenen tarihsel mirastı. Günümüz çalışmalarında ise İBB'nin desteğiyle HALİÇ'i tekrar yaşatmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar daha çok mevcut mirası korumak ve yeniden işlev kazandırmaya yöneliktir. Tez kapsamında Haliç'te günümüzde yapılan çalışmalardan bahsedilerek, sorun ve potansiyeller açıklanmıştır. Dünya örnekleri ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır. Haliç'te yapılan çalışmalar KENTSEL TASARIM YAKLAŞIMLARI kapsamında değerlendirilmiştir.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Yerel yönetimlerde değişim "Coğrafi bilgi sistemleri kullanımı"
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2012-02) Yıldızhan, Ahmet; Türkyılmaz, Emrah
  Bu çalışma, yerel yönetimler yapısındaki değişim ve yeniliklere odaklanmakta olup, bu değişim sürecinin kent gelişimine yansımalarını, kent planlamaları üzerinde etkilerini ve bu bağlamda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'nin gerekliliğini irdelemeyi amaçlamaktadır. Günümüzde yerel yönetimlerin, toplumsal aktörleri ve yerel halkı bir araya getiren, onlarla işbirliği ve etkileşim içinde olan bir organizasyon haline gelmiş olmasından hareketle, yerel yönetimlerin değişen dünya düzeni karşısındaki duruşu ve etkileşiminin incelemesi yapılmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın amacı, kapsamı, kuramsal çerçevesi ve yöntemi ortaya konmuştur. İkinci bölümde ise yerel yönetim kavramı ve tarihsel gelişimi incelenmiştir. Ülkemizdeki yerel yönetim olgusu ve kurumsal yapısı araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise yerel yönetimlerin değişim süreci irdelenmiş, yeniden yapılanma ve kent planlamasında ki yenilikler araştırılmıştır. Buradan yola çıkarak, dördüncü bölümde ise yerel yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımı kapsamlı bir biçimde araştırılmış ve yerel yönetimler için gerekliliği ve önemi irdelenmiştir. Kentsel planlamada CBS'nin nasıl kullanıldığını görmek amacıyla bazı analiz yöntemleri çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. CBS'nin yerel yönetimler açısından ne ölçüde önem teşkil ettiğini ve ne amaçla kullanıldığını daha iyi bir şekilde yerinde görmek açısından çalışmanın beşinci bölümünde ise bir alan çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda Bodrum, Lüleburgaz ve Büyükçekmece Belediyelerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise çalışmanın sonucu ve tartışmalarına yer verilmiştir.