İletişim Sanatları / Communication Arts

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 77
 • Publication
  Metadata only
  Anı Yakalayan Postmodern Pazarlama Örneği: Gerçek Zamanlı Pazarlama
  (Kriter Yayınevi, 2020) Çelik Varol, Merve; Varol, Erdem; Ekin, Volkan
  Üretim ve tüketim dengesinin sürekli değiştiği günümüzde özellikle teknolojik gelişmeler pazarlama stratejilerinin de hızla değişmesine neden olmaktadır. Reklamın en bilinen özelliklerinden biri ürünü tanıtmak kadar akılda kalmasını da sağlamaktır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin aksine; anlık olaylar, önemli günler, dijital medya aracılığı ile tüketiciye ürünlerin tanıtılması açısından önemli bir strateji olduğu bilinmektedir. Önemli, dikkat çekici bir olay ile pazarlanmak istenen ürünün eşleştirilmesi hem dikkat çekmek hem de ürünün tüketicilerin zihninde yer etmesi açısından sıklıkla kullanılan bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dijital uygulamalarda ve yeni medya örneklerinde üretilen ve anı yakalayan reklam bazlı içeriklere gerçek zamanlı pazarlama adı verilmektedir. Dijital teknolojilerin hızlı geri bildirim özelliği sayesinde gerçek zamanlı pazarlama hem markalar hem de tüketiciler açısından postmodern pazarlama iletişimi açısından oldukça farkındalık yaratmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Postmodern tüketime postmodern bir yanıt:Paylaşım ekonomisi
  (2020-06-30) Çelik Varol, Merve; Varol, Erdem
  Modernizmin ortaya çıkışı ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanlık hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma gelmiş, üretim açısından bolluk, refah artışı meydana gelmiştir. Söz konusu durum üretim odakları tarafından olumlu görünse de tüketim istenilen oranda olmadığından üretilen ürünler stoklarda birikmeye başlamıştır. Üreticiler, artan stokları eritmek amacıyla tüketimi teşvik edici stratejiler uygulamaya başlamış böylece Modern anlamda pazarlama ve reklam kampanyaları hayata geçmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Modernizm hayal kırıklığı yaratmış olsa da, getirdiği pazarlama, reklam ve tüketim stratejileri artan rekabet sonrası daha da önem kazanmıştır. Ayrıca teknolojinin gelişim hızının artmasıyla üretim süreçlerinin değiştiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı, iletişim ağlarının geliştiği ve yeni bir dünyanın egemen olduğu Postmodern dönemle birlikte değişen ekonomi anlayışı, bazı girişimcilerin ileriye yönelik ticari anlayışlarında önemli kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Ancak tüketime yönelik teşvik stratejilerine anti tez olarak tüketimi azaltmak, dünya kaynaklarının azalmasını önleyici ekolojik deneyimler yeni bir ekonomi sistemini, paylaşım ekonomisini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu sistemle birlikte sadece paylaşım değil aynı zamanda ulusötesi şirketlerden bağımsız bireylerin çeşitli dijital uygulamalar sayesinde kendi işlerine sahip olmalarını da içine almaya başlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, değişen ve bu değişimle birlikte gün be gün artan tüketim döngüsünü ele alarak dünyanın ekolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan daha paylaşımcı ve yaşanabilir olmasını amaçlayan paylaşım ekonomisinin Postmodern tüketim çağındaki yerini dünyadaki ve ülkemizdeki örnekler ışığında Türkçe literatüre katkı sunmaktır
 • Publication
  Metadata only
  Google's localization strategy in marketing communication techniques by using Doodle: Doodle examples in Turkey
  (2019-12) Koçak, Sevinç; 47434
  Markalar küreselleşen pazar koşulları ve değişen tüketici profilleri nedeniyle pazarlama iletişimi çalışmalarını gerçekleştirirken hem küresel hem de yerel davranarak konumlanma stratejisi benimseme eğiliminde devam etmektedirler. Küresel olan bir marka farklı ülkelerde faaliyet gösterirken ürün gamı veya hizmetinde yerelleşemediği takdirde, pazarlama iletişiminde yerelleşmeye çalışmaktadır. Hem küresel hem de yerel olma eğilimindeki söz konusu markaların (Glokal markaların) içerisinde tüm dünyada teknoloji alanında tanınan en önemli marka olan Google, pazarlama iletişimi stratejisinde Doodle uygulaması ile hem küresel mesajlar hem de yerelleşen bir imaj çizme yönünde çok önemli örnekler sergilemektedir. Bu çalışmada Google’ın Doodle uygulamaları ile küresel ve lokal tüketicilerine erişirken kullandığı teknikleri Türkiye örnekleri üzerinden İncelenmekte, sınıflanmakta ve açıklanmaktadır. Ayrıca, küresel markaların yerel tüketiciler üzerinde hem standardizasyona hem de lokalizasyona duyarlı olarak geliştirdikleri karma pazarlama çalışmalarının önemi vurgulanmaktadır. Söz konusu Doodle Türkiye örnekleriyle bağlantılı olarak Google’m vadettiği yeni iletişim yaklaşımı ve evrensel değerlere yönelik vurgulan da İncelenmektedir.
 • Publication
  Open Access
  Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme
  (2019-01) Çelik Varol, Merve; Varol, Erdem; 239473
  Bireysel toplumda bir kitle düşünürü, McLuhan, tipografik teknolojinin batı toplumlarındaki düşünsel değişimi nasıl etkilediğini tanımlamaya çalışmıştır. “Elektronik medya” olarak tanımlanan kavramın çıkış noktasını tartışmaya açan McLuhan, düşünsel süreçlerde veya yeni teknolojinin başlangıcında meydana gelen kültürel değişimlerin kavranmasında önemli hale gelen tarihsel akımları nasıl değerlendirdiğini ele alınmıştır. Gutenberg’in matbaayı bulmasıyla birlikte toplumda bazı değişimlerin söz konusu olduğunu savunan McLuhan, dünyanın sözlü kültürden yazılı kültüre doğru evrim gösterdiğini haber medyasının da aynı durumda yazılı kültürden elektronik kültüre evrildiğini savunmuştur. Çalışmalarında hem kendi görüşlerine hem de diğer görüşlere yer veren McLuhan, ortaya yeni karma bir düşünce ortaya koymuştur. Gutenberg Galaksisi’nde belirttiği üzere mekanik teknolojinin, matbaada harflerin kağıda basılmasından günümüze nasıl geldiğinden bahsetmiştir. Çalışmada; McLuhan ve günümüzde hala etkili olan kavram ve kuramları literatür taraması sonucu yeniden incelenmiş, geleneksel ve yeni nesil kitle iletişim araçlarıyla birlikte günümüz için oldukça yaygın kullanılan yeni medya araçları dahilinde güncel değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, Marshall McLuhan’ın teknoloji ve medya eleştirileri yeniden tartışılarak, yeni medya teknolojileri ekseninde bir değerlendirme yapılmıştır. Betimleyici araştırma yöntemi kullanılarak McLuhan’ın “tetrad” kavramı yeni medya ve yeni nesil kitle iletişim araçları bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışma, McLuhan ve ürettiği teoriler ile birlikte Türkçe’de var olan sınırlı kaynağa katkı yapmayı amaçlamaktadır.
 • Publication
  Metadata only
  Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluğun Yansımaları ve İtibara Etkisi: Filli Boya'nın ozgecan için Sosyal Medya Çalışması ile İlgili Geri Bildirimlerin İncelenmesi
  (2018-11) Karapınar, Kübra; 239475
  Günümüz dünyasının rekabet ortamında, kurumlar için, hedef kitlelerinin ve var oldukları toplumun algısında, istedikleri biçimde yer almaları çok önemlidir. Çünkü kurumlar ancak istedikleri biçimde algılanırsa, rakipleri arasından ayrışır. Benzer hedef kitleye hitap etseler dahi her kurumun kendine has misyonu, vizyonu, değerleri ve ilkeleri vardır. Aynı zamanda bu öğeler toplamında oluşan kurumsal itibarları da tektir. Kurumsal itibar, kurumun manevi anlamda sahip olduğu en önemli güçtür. Kurumsal itibar için, en önemli etkenlerden biri de kurumun toplumsal değerlere ve olaylara yönelik tutumudur. Bu çalışmada, bir kurumun toplumsal bir olay karşısında gösterdiği tutumun kurumsal itibara etkisi araştırılmıştır. Çalışmayı diğer çalışmalardan farklılaştıran nokta ise, vaka analizi olarak seçilen Fiili Boya markasının yapmış olduğu #Özgecanlçin sosyal medya/toplumsal farkındalık çalışmasıdır. Fiili Boya markası daha önce yapılmamış bir uygulama olarak, ulusal TV kanallarında marka ismi ve logosu belirtmeden, 30 saniye boyunca ekran karartarak ve sadece 'SÖzgecanlçin' etiketini yayınlayarak, izleyenleri sosyal medyaya tepkilerini belirtmeye yönlendirmiş ve bu şekilde bir farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Bu makalede, daha önce benzeri yapılmamış bu çalışmaya gelen geri bildirimler incelenmiştir. Marka adı belirtilmeden yapılan bu çalışmanın gerçekleşmesinden sonra, Twitter'da içinde “Fiili Boya' marka adının ve “#özgecanlçin/#Ozgecanicin" sosyal medya etiketinin yer aldığı 388 tweet kaydedilmiştir. Bu tweetler anlamsal içerik analiz yöntemi ile incelenmiş ve kurumsal itibara yönelik kısımları araştırılmıştır.