Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı / Environmental Design Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • PublicationOpen Access
  Art Nouveau'da Gaudi Örneklemesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim, 2018) Köseliören, Halime Öznur; Erçetin, Arzu; 199935
  Tasarlama eylemine yönelik tüm adımların oluşumunda tasarımcının zihninde gerçekleşen ve inşa edilerek hayata geçirilen bir yapının gelişim sürecinde gerçekleşen tasarım oluşumlarının incelenmesi sürecine yönelik olan bu araştırmanın konusu, kavram geliştirme ve gelişen kavramı ortaya çıkarmaktır. İnsanların doğada deneyimleyerek edindiği kavramlar ve bu kavramlara yapılan yorumlar, yaratıcılık adı altındaki tüm eylemlerin temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde problemin konusu, alanı ve yöntemine dair genel bir bilgi verilmiş ve yapılan literatür araştırmasıyla, çalışmanın konumu tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, mimari temsil yöntemleri, açıklık kavramı mimari yaklaşımlar ile birlikte hem mekan kavramı kapsamında hemde tasarımcının zihinsel tasarım süreci ile geçirdiği evreler doğrultusunda irdelenmeye çalışılmıştır. Tasarlama eyleminde amaç tasarımcının doğadan etkilenerek geçirdiği süreci gerçek hayattaki deneyimlerine aktarırken bu deneyimlerine kattığı zihinsel gerçeklikleri kavram ve konsept başlıkları ile ortaya koymaktır. Verilen örnekler ve getirilmeye çalışılan açıklamalar ışığında açıklık kavramının uygulama haricinde tasarımcının zihnindeki yansımaları da bu bölümde irdelenmeye çalışılmıştır. Tasarlama süreci planlanan bir süreç olarak görülmemesi gereken, tamamı ile nasıl başladığı tariflenemeyen ve dışarıdan izlenemeyen, ayrıca sonuç kısmına ulaşmanın ne kadar uzun bir süreç olduğu başında tariflenemeyen bir süreçtir. Bu süreçte gözlem büyük önem taşımaktadır. İhtiyaçların belirlenmesi, dönemsel getiriler ve diğer veriler de tasarımın seyrini etkileyen diğer önemli başlıklardır. Ayrıca bu süreci doğru değerlendirmek için temsil yöntemlerini de kullanarak süreci doğru değerlendirmek gerekmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Art Nouveau kavramı geniş kapsamda dünya, Avrupa ve en küçük ölçekte İstanbul örneklemeleri ile ele alınmaktadır. Akım mimari ölçekte ele alınmadan önce ilk olarak ortaya çıkışı ve diğer sanat kımları ile mimari özelliklerinin etkileşimi kavram ve ölçek bağlamında irdelenmeye çalışılmıştır. Dönemsel özelliklerin tasarımcıların zihinsel gelişim süreçlerine yansıması ve bu yansımanın dışa vurumu görsel örneklerle desteklenerek tanımlanmaya çalışılmıştır. Burada zengin bir literatür taramasına başvurulmuştur. Çünkü akım sadece Osmanlı dönemine değil dünya geneline unutulmaz eserler bırakmış ve bu dönemdeki tasarımcıların yapıları günümüzde bile varlığını korumaktadır. Açıklık kavramının mekânsal özelliklere yansımasından, cephelerdeki süslemelere kadar mimarlık literatürüne girmiş bir çok tanım bu dönemde verilmiştir. Dördüncü bölümde, dönemsel özelliklerin ve açıklık kavramının akımın mimari yapılarına kavramsal özellikler doğrultusunda yansımaları ile olan etkileşimi ve bu etkileşimden doğan kavramların yapısal olarak mimaride ki yansımaları irdelenmektedir. Beşinci bölümde tasarımcının döneme damgasını vuran eserlerinden La Pedrera belirlenen başlık ve kavramlar doğrultusunda incelenmektedir. Mekan organizasyonundan, cephe süslemesine kadar tasarımcının tasarım fikirlerinden, açıklık kavramının mekanın geneline yansıması fotoğraflar ile tanımlanarak açıklanmaktadır. Bunun yanında konsept gelişim süreci de tanımlanmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Mimari temsil kavramları, tasarımcının tasarlama sürecindeki kavrama ulaşma ve kavramı geliştirme işlemlerini geçirirken, bu süreçteki gelişimi değerlendirilmeye çalışılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  Engelsiz mekan kavramının şehir içi deniz taşıma araçlarında incelenmesi: İstanbul örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-01) Özgel, Seval; Baş, Didem
  Bu çalışma engelsiz mekan kavramını şehiriçi deniz taşıma araçlarında İstanbul örneği üzerinden incelemektedir. Deniz ulaşımının dünyadaki, Türkiye'deki ve İstanbul'daki önemi vurgulanmıştır. Deniz ulaşımında toplu taşıma araçlarının kullanımının önemi üzerinde durulmuş ve kullanıcı gereksinimlerini bu hizmetten yararlanmakta olan tüm bireyler için karşılayabilecek bir deniz taşıma aracı özeline doğru tasarımı etkileyen kavram altlıkları ve kapsam araştırılmıştır. Bu aşamada ulaşılabilirlik boyutları göz önünde bulundurularak kullanıcı gruplarının özel ihtiyaçları tanımlanmıştır. Çalışmada engelsiz mekan kapsamları genelden özele ölçek bütünlüğü anlamında ele alınmış ve böylece iskele çevresi, iskele iç mekanı ve deniz aracı mekanları tasarım alt başlıkları olarak belirlenmiştir. Çalışmada Türk Standardları ve ADA (American Disability Acts) Standartları kullanılmıştır. Çalışmada İstanbul'da yaşayan, deniz araçları kullanan veya kullanmak isteyip erişemeyen engelli kullanıcılara ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu kullanıcı beklenti ve yaklaşımlarının belirginleştiği kanaatine varılan yorumlara tez içerisinde yer verilmiştir. Çalışmanın İstanbul örneğinde olduğu gibi engelsiz mekan kavramı ile kolay ulaşım ağı niteliğine sahip deniz taşımacılığının kenti yaşanılır kılma önceliğine ve denizde seyretmenin yaşam kültürü ile güçlü etkileşimine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda tasarım-üretim-uygulama bütünlüğünü oluşturan ilkelerin belirlendiği standartların hazırlanması sonraki çalışmaların konusu olarak amaçlanmaktadır.
 • PublicationOpen Access
  Mimari cephe temsillerinin kullanıcı algısına etkisinin incelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2013-07) Zülkadiroğlu, Dilek; Evren Burak ENGİNÖZ
  Bu çalışmanın çıkış noktası, kentsel mekânların oluşumunda, şekillenmesinde ve sosyal yaşamın belirlenmesinde etkili olan, kentsel mekân kullanıcısı ile birebir ilişki kuran yapı cepheleridir. Tez çalışmasında hedeflenen; günümüzde tüketim nesnesi haline gelen arayüzün düşey bileşeni cephelerin, üretiminden önce pazarlanabilir hale gelmesinde kullanılan mimari temsillerinin; kullanıcı tarafından nasıl algılandığının, kullanıcının hangi özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinin, temsillerin hangi özelliğinin kullanıcı tarafından dikkat çekici bulunduğunun, beğenildiğinin ve kullanıcının konut tercihlerini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda; algı, kentsel mekân, temsil ve arayüz kavramları ve bu kavramların birbirleri ile ilişkisi detaylı şekilde anlatılmıştır. Kavramsal çerçevenin anlatılmasından sonra anlatılanların irdelenmesi adına, Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi kapsamına dâhil olan Sakız Ağacı Caddesi'nde bulunan mimari cephelerin mevcut halinin temsili ve üretim sonrası oluşacak temsilleri kullanılarak bir alan çalışması yapılmıştır. Bu alan çalışması farklı kişisel özellikleri ve beğenileri olan İstanbullu, Cihangirli ve Mimar olmak üzere 3 farklı denek grubuna yapılan bir anket çalışmasıyla desteklenmiştir. Çalışma sonucunda; yapı-kentsel mekan-temsil ilişkisi bağlamında kullanıcı algısı, yapı-temsil ilişkisi bağlamında kullanıcı tercihleri ve temsili cephe beğenileri bağlamında kullanıcı algısı ile ilgili çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Cephe temsilleri, bireylerin sosyo-demografik özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde algılanmakta ve kullanıcı ile farklı şekillerde ilişki kurmaktadır. Temsillerde bulunan eklere bağlı olarak; kullanıcı konut tercihini değiştirebilmektedir. Bu sebeple; bireylerin konut tercihlerinde, mimari temsillerin kullanıcı için yönlendirici olduğu söylenebilmektedir. Kullanıcılara; mimari temsiller yoluyla ihtiyaçmış gibi gösterilen unsurlar ve oluşturulan cepheler de yapılan fiziksel, sosyal değişiklikler, farklı kullanıcı profillerinin alternatif konut tercihlerini belirlemektedir. Anahtar Kelimeler: Algı, Kentsel Mekân, Temsil, Arayüz, Mimari Cephe
 • PublicationOpen Access
  Tasarımda çeşitlenme sağlayan yöntemlerin günümüz mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-09) Batmaz, Sura Kılıç; Didem Baş
  Mekan olgusuna tarihsel süreç olarak ele aldığımız zaman, temelde korunma ve barınma ile başladığı görülmektedir. Topluluk şeklinde yaşamayı yavaş yavaş öğrenen insanoğlu barınma ihtiyacı ile birlikte doğayı gözlemlemiş, doğada var olan malzemeleri kullanmış bununla yetinmeyerek doğada var olan malzeme ve biçimleri bilerek yada bilmeyerek taklit etmiş yada farklı biçimler yaratmaya çalışmıştır. İnsanoğlu değişen yaşam koşulları ve teknoloji içerisinde kendine özgü sosyal, psikolojik ve kültürel etkenler altında yaşadığı alanı biçimlendirmiştir. Bununla birlikte her döneminde mekan kavramında değişim söz konusu olmuştur. Mimarlık, tasarım ve mekan olgusuna yön veren kültürel, coğrafi ve iklimsel diğer unsurlarda çeşitlenme oluşturmada etken rolde yer almaktadır. Her dönemde mekan içerisinde kullanılan öğeler kişisel bakış açısıyla farklı değerlendirilmekte ve bu doğrultuda çeşitlenme kaçınılmaz olmaktadır. Çeşitlenmeye gidişteki her kişinin bilişsel süreç içerisinde oluşan değişikliklerin tasarım süreci içerisinde çeşitlenme yaratması beklenilen sonucu oluşturmaktadır. Bu bilişsel süreç içerisindeki oluşan çeşitlenme aynı zamanda teknolojik ve üretim süreçlerindeki girişimlerden de etkilenmekte ve buna bağlı olarak oluşturulan biçim çeşitliliği zenginleşmektedir. Bu anlamda hızla gelişen bilim ve teknolojinin tasarımı, tasarım sürecinden, yapım sistemlerine ve malzemeye kadar farklı boyutta etkilediğini söylemek mümkündür. Bu gelişmeler tasarım kurgulama sürecinde düşünsel üretimi içeren deneysel ve kavramsal çalışmalar yapılmasına olanak sağlamış ve bu bağlamda çalışmalar sürekli olarak gelişim göstermiştir. Çeşitlenmenin getirdiği bu sebeplerden dolayı tasarımcının karmaşıklaşan kurgulama sürecini daha anlaşılır ve basit bir hale getirebilmesi için çeşitli yol haritaları oluşturulmuştur. Çeşitlenmeyle birlikte kurgulama süreçlerinde izlenen yöntemler tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada günümüz tasarım yaklaşımlarında öne çıkan yöntem araştırmaları çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde mekan kurgusu üzerindeki tasarım sürecinde çeşitlenme oluşumunun etkenlerinden, biliş, kültür ve idrak gibi bileşenler irdelenmektedir. Tüm bunların ışığında tasarımda çeşitlenme oluşturan etkenler ve buna bağlı olarak oluşturulan yöntemler araştırılmıştır. Tasarımda çeşitlenme sağlayan yöntemlerin günümüz mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi; Tezin ana başlıklarını oluşturan; tasarımda çeşitlenme, çeşitlenme sağlayan yöntemler ve sonuçlar olmak üzere üç bölümde gerçekleştirilmiştir. Tasarımda çeşitlenme başlığı altında; tasarım, yaratıcılık ve çeşitlenme kavramları tanımlanmaktadır. Tasarım kavramında sürece ve tanımlamaya yönelik görüş ve yaklaşımlar ortak bir çerçeve içinde tanımlanmaktadır. Buna göre tasarım; yaratıcılık, hayal etme, kurgulama, zihinde canlandırma üzerinde yoğunlaşmakta, zihinsel düşünme eylemi olarak ele alınmaktadır. Yaratıcılık kavramı bileşenleri ile açıklanmıştır. Yaratıcılık bileşenlerini oluşturan öğeler; çevrenin canlı ve cansız bileşenleri, kültür, bellek, algı olmak üzere dört alt başlık altında tanımlanmıştır. Çeşitlenme başlığı altında, tanımı nedenleri, tasarımda kendini yenileme gerekliliği `Evrimleşme, tasarımda çeşitlenme arayışı sürekliliği `Örüntü? olmak üzere dört alt başlık açılmıştır. `Evrimleşme? başlığı altında, Evrilme, Evrilebilirlik ve Değişkenlik, Evrim, Evrimleşebilirlik tanımlamaları yapılmış ve tasarım süreci içinde ilişkilendirilmiştir. Bu kapsam içerisinde tasarımda çeşitlenme sağlayan süreç içerisindeki etkenler doğrultusunda çeşitlenme sağlayan yöntemler, doğal örüntüler ile çeşitlenme sağlayan yöntemler, kültürel örüntüler ile çeşitlenme sağlayan yöntemler, algoritmik örüntüler ile çeşitlenme sağlayan yöntemler maddeler halinde geçilmiş ve bu doğrultuda kapsamlı örnek araştırma çalışmaları yapılmıştır. Seçilen örnekler, oluşturulan tablo modelleri üzerindeki yöntem kriterleri esas alınarak örneklem kümeleri oluşturulmuştur. Örneklem ve yöntem üzerinde eşleştirme tablosu çalışmanın sonuç bölümünü oluşturmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilmesi ile iç mimarlık tasarım eğitiminde ve mesleğin uygulama süreçlerinde, düşünme biçimleri içerisinde oluşan yöntemlerin tasarımcının kendi tasarım süreci içerisinde kullanımına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 • PublicationOpen Access
  Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ile İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki ve Güncel bir Marka Üzerinden Değerlendirme
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-07) Karacalı, Atlıhan Onat; Rana Kutlu
  Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların birbirleri ile ilişkileri, iletişim bilimi açısından değerlendirilecektir. Marka kimliğini, marka imajına dönüştüren anlam aktarım unsurları sıralanacaktır. İletişim ve mimari kapsamları bağlamak adına, marka kimliğinin mağaza iç mekan tasarımına etkileri açıklanacaktır. Marka kimliğinin diğer anlam aktarım unsurların tasarımında yapıldığı kadar iç mimari anlamda da yorumlanması gerekliliği, mağaza konsepti üzerinden vurgulanacaktır. İç mimari anlam aktarım unsurları olarak; cephe, vitrin, plan şeması, malzeme, renk, aydınlatma ve donatılar sıralanacaktır. Adı geçen tasarım elemanlarının ve bunlara ilişkin diğer tasarım kararlarının, müşteri ilgisi üzerinde büyük etkisi vardır. Çünkü günümüzde, ürünler değil; anlamlar tüketilmektedir. O hâlde, doğru tasarlanmış anlam aktarım unsurlarınca iletilecek doğru mesajların, değer biçilemez müşteri sadakati oluşturacağı açıktır. Sonuçta, çağdaş bir marka seçilerek, sıralanan anlam aktarım unsurları üzerinden marka kimliği ve mağaza tasarımı anlamında irdelenecektir. En sonda da marka kimliği ve mağaza tasarımı üzerinden iletişim ve iç mimari alanları için öneriler geliştirilecektir.
 • PublicationOpen Access
  Osmanlı Sarayları'nda dış mekan tasarımı üzerine bir değerlendirme: Dolmabahçe ve Yıldız örnekleri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2010-09) Kaşif, Burcu; Rana Kutlu Güvenkaya
  Bu araştırmada, Osmanlı tarihi boyunca Osmanlı Saray bahçelerinde etkili olan peyzaj sanatları, Osmanlı Sarayları ve dış mekân tasarımları incelenerek Osmanlı'nın dış mekân tasarım anlayışındaki gelişim ortaya konmuştur. Dünyada moda olmuş ve geç dönem Osmanlı Saray bahçelerinin tasarımında etkili olan peyzaj sanatlarının Osmanlı'nın geleneksel tasarım anlayışıyla birleşerek yeni bir sentez oluşturduğu Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı örnekleri ayrıntılı biçimde ele alınmış ve geç döneme ışık tutulmuştur. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ilk olarak ?Dış Mekân? ve ?Bahçe? kavramları tanımlanmış, yarar sağlama ilkesinden doğan bahçe kavramının estetik anlayışa göre biçimlenen, zevk ve huzur veren doğa parçalarına dönüşüm süreci üzerinde durulmuş ve ?Bahçe? kelimesinin etimolojik yapısı araştırılmıştır. Daha sonra araştırmanın ne amaçla yapıldığı, kapsamı ve çalışma yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölümde Klasik Osmanlı Sarayları'nın ve Batı etkisindeki Osmanlı Sarayları'nın dış mekân tasarımında etkili olan peyzaj sanatları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Bu sanat akımlarının ortaya çıkışı ve gelişim süreci örneklerle anlatılmış, genel planlama özellikleri belirtilmiştir. Üçüncü bölümde Osmanlı Sarayları'nda dış mekân tasarımının tarihsel gelişim süreci anlatılmıştır. Öncelikle Osmanlı'da bahçe anlayışına değinilmiştir. Osmanlı padişahlarının doğaya duydukları saygı, bahçeye, çiçeğe, meyveye verdikleri önem belirtilmiş, bahçe ve bostan işleri için kurulan Bostancı Ocağı'nın özellik ve görevlerinden bahsedilmiştir. Dış mekân tasarımının tarihsel gelişim süreci Erken Dönem, Klasik Dönem, Geç Dönem başlıkları altında ele alınmış, dönemin dış mekân planlama özellikleri anlatılmış, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul'da inşa edilen saray ve bahçeleri sırasıyla ele alınmıştır. Dördüncü bölümde Geç Dönem Osmanlı Sarayları'ndan Dolmabahçe ve Yıldız Sarayları'nın dış mekân tasarımları ayrıntılı biçimde incelenmiş bu dönemde etkili olan Rönesans, Fransız Barok ve İngiliz Naturalistik peyzaj sanatlarının bu bahçelerdeki yansımaları anlatılmıştır. Son bölümde Erken Dönem Sarayları'ndan başlayarak Son Osmanlı Saray'ına kadar dış mekân tasarımlarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  Çocuk oyun parklarında modül tasarımında ahşap-plastik kompozit malzemenin kullanım olanakları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık Bölümü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07) Erkan, Özge; Banu Manav
  Bu çalışmada; gelişen teknolojiler sayesinde her geçen gün daha önem kazanan kompozit malzemelerin önemine değinilmis, ahşap-plastik kompozit malzemeler incelenip, çocuk oyun parklarında modül tasarımında bu malzemenin kullanım olanakları konusunda bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde; konunun tanımı, çalışmanın amacı ve kapsamı anlatılmaktadır. İkinci bölümde; kompozit malzemenin tanımı yapılmakta, kullanım alanları ve performans değerleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde; ahşap-plastik kompozit malzeme tanıtılmakta, gelişim ve üretim süreci hakkında bilgiler verilmektedir. Ahşap-plastik kompozit malzemenin kullanım alanları ve performans değerleri incelenmektedir. Dördüncü bölümde; çocuk oyun parkları tanıtılmakta ve çocuk oyun parkı tasarımında kullanılan tasarım ilkeleri ve eğitim felsefelerinden bahsedilmektedir. Çocuk oyun parklarında kullanılan donatı, mobilya ve malzemeler anlatılmaktadır. Beşinci bölümde; çocuk oyun parklarında oturma ve oyun modülü tasarımında ahşap-plastik malzeme kullanım olanakları bir tasarım önerisi üzerinden incelenmektedir. Sonuç bölümünde; çocuk oyun parklarındaki modül tasarımlarında ahşap-plastik malzeme kullanımı konusunda öneriler sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kompozit malzemeler, ahşap-plastik kompozit malzeme, çocuk oyun alanları, çocuk oyun parkları, oturma modülü, oyun modülü, modül tasarımı
 • PublicationOpen Access
  Mobilya tarihine genel bakış ve art deco
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-06) Erdem, Tolga; Levent Arşiray
  Bu yüksek lisans tezinin amacı; mobilya tasarım tarihine genel olarak bakmak ve Art Deco üzerine bir arastırma yapmaktır. Birinci bölümde; yapılan çalısmanın genel tanımı yapılmıstır. İkinci bölümde; mobilyanın genel tanımı yapılmıstır. Ergonomi ve mekan kavramlarına deginilmistir. Üçüncü bölümde; İlkçagda mobilya anlayısının olusumu anlatılmıstır. Dördüncü bölümde; mobilya tarihçesine genel bakıs baslıgı altında lkçag, Ortaçag, Rönesans, Barok ve Rokoko, Yeniçag ve Endüstri Dönemi mobilyaları örneklerle anlatılmıstır. Besinci bölümde; Art Deco, kategorileri ve kullanılan malzemeler irdelenmiştir.