Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı / Civil Air Transportation Management Programme

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 5
 • Yayın
  Açık Erişim
  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kapsamında Turizm Sektörüne Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., 2019) Kızılırmak, İsmail; Ertuğral, Suna Muğan; Gedik, Sezgi; TEKELİ, HACER NEYİR
  Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ticari ve sosyalilişkilerin değişim göstermesi, rekabetin artması, ülkeleri yeni güçdengeleri oluşturmaya yöneltmiştir. Bu durum özellikle komşu sınırlarıolan, benzer kültürel ve sosyal değerlere sahip ülkelerin bir arayagelmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda Karadeniz Ekonomik İşbirliği(KEİ) gibi uluslararası örgütler oluşmuş, yeni, güçlü işbirliklerikurulmuştur. Coğrafi yakınlık ve sosyal ilişkiler ticari hareketlere deyansımış ortak amaçlar, ortak hedefleri beraberinde getirmiştir.1980’lerin sonuna gelindiğinde Doğu Avrupa Ülkeleri ve SovyetlerBirliği’nde başlayan değişim süreci hız kazanmıştır. Bu süreç,Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri biraraya getirmiş ve bölgesel bir bütünleşme sağlama amacıyla KaradenizEkonomik İşbirliği (KEİ) düşüncesinin ortaya çıkmasına sebepolmuştur. Bu düşünce, 1992 yılında on bir ülkenin katılımıyla hayatageçirilmiştir. Böylece Karadeniz Bölgesine yönelik ticari ve sosyalişbirlikleri güç kazanmıştır.KEİ kapsamında bir araya gelen üye ülkeler arasında gerçekleşenticari ve kültürel işbirlikleri, turizmin de gelişmesinde rol oynamıştır.Diğer taraftan turizm, üye ülkeler arasında sıcak ilişkiler kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi, tarım, enerji,doğal kaynaklar, doğal fiziksel özellikler ve kültürel değerlerbakımından son derece zengin kaynaklara sahip olduğundan bölgedeturizm hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Turizmin bölgedegelişimi, bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından da önemlidir.Yapılan bu çalışma ile KEİ’nin Karadeniz Bölgesinde turizmingelişimine olan katkısını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanınistenilen amaçlarına ulaşabilmek için literatür taraması yapılmış veKEİ’nin kurulduğu zamandan itibaren yapmış olduğu toplantılarincelenmiş, turizme yönelik alınan kararlar, uygulamalar ve geleceğedönük hedefler başlıklar altında sunulmuştur ve değerlendirilmiştir.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Women's Employment in Tourism Sector in Turkey, Issues Faced, and the Effect of Glass Ceiling Syndrome on Women Workforce in Tourism
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., 2019) TEKELİ, HACER NEYİR
  After the Second World War, there has been a significant increasein the income of individuals worldwide. The increase in income hasproportionally brought about more work, tiring working conditions andthe fatigue of the working life. These factors along with ecologicalcomponents, employees’ need for rest, the spread of mass media, andthe advancement of technology have been influential in the developmentof tourism. As a matter of fact, these developments have been growingand growing every year. The number of tourists has increased everyyear giving rise to increased international tourism revenues. Tourismmovement on a world scale is in an ever increasing trend. According tothe data of the World Tourism Organization (UNWTO), 673 millionpeople participated in the tourism movement in 2000, while the saidparticipation increased to 1.046 million in 2010. According to theestimates of the same Organization, the number of people participatingin the tourism movement on a global scale will increase to 1.602 millionin 2020. In parallel with this mobility, it has been estimated thatapproximately 2 trillion dollars of international tourism income will begenerated in 2020 (www.unwto.org, 23.03.2011). The growth of tourismand the increase in the number of investments in tourism point to agrowing employment potential. The choice of seasonal employment inmany destinations of tourism offers opportunities especially for twogroups in terms of job opportunities; women and young people. The aimof this study was to focus on employment and especially femaleemployment in the tourism sector, which is an ever growing trend,called smokeless industry in economies of countries, and which is the star of service sector. Problems in female employment and especiallyglass ceiling syndrome have been examined through literature review.
 • Yayın
  Sadece Metadata
  Turkey's Economy From Different Perspectives After 1980: The Past, Present and the Future
  (Peter Lang AG, 2020) Yılmaz, Ebru Gül; TEKELİ, HACER NEYİR
  Turkey has a crucial change in terms of economic infrastructure after the decision of opening up the economy at 1980. Following import substituting industrialization strategy ended with an economic crisis at the end of 1970s. With the beginning of 1980s in January a very radical economic program has announced that brought economic liberalization. After economic liberalization each economic dynamic has changed as never going to be the same again especially after opening up the capital account completely at 1989. The aim of this book is to share the academic research outputs and the field experiences on Turkey's economy for the related period with contributors from different backgrounds and different perspectives. The contributors to this book with their both academic and field experience provide a broad scanning understanding of the Turkey's Economy after 1980's and also expand the readers horizon on having a better understanding of expectations for the future. We appreciate them for becoming a team and we sincerely thank each of them for sharing their experience and expertise.
 • Yayın
  Sadece Metadata
  Effect of Environment in Increasing Sustainable Competitiveness at Tourism Destination
  (Peter Lang AG, 2020) Ertuğral, Suna Muğan; TEKELİ, HACER NEYİR; Arslan, Sezgi Gedik
 • Yayın
  Sadece Metadata
  Türk Otomobil Sektöründen Kurumsal Marka Kişiliğinin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkileri
  (2019-06) Yazıcı, Hacer Neyir; 113404
  Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm endüstrisinden gelir sağlamak isteyen ülkeler için en önemli hususlardan biri; turist sayısını artırmak ve bu pazardan payelde etmektir. Gün geçtikçe artan bir ivme de seyreden ve alternatif turizm türlerinden olan sağlık turizmi, bazen kişilerin zorunluluğundan; bazen de daha sağlıklı olma isteklerinden ortaya çıkmış olan bir turizm koludur. Sağlık turizmi ve medikal turizm birbirlerinden farklı iki alternatifturizm çeşididir. Sadece tıbbı tedavi amacı güdülen yolculuklar medikal turizm kapsamında incelenirken; spa, termal kaynaklar veya dinlenme amacı ile yapılan diğer turistik faaliyetler genellikle sağlık turizmi içerisinde değerlendirilmektedir.Medikal turizmin yükselen trenddeki arzı birçok ülke tarafından fırsat olarak görülmüştür. Bu talebi karşılamak için gerekli alt yapı, hastaneler, işi gücü, teknolojik donananım ve acente ağları oluşturulmuştur. Asya ülkeleri liderliğinde geliştirilen bu sektör; Ortadoğu ve Güney Amerika coğrafyalarında da rekabet ortamına yol açmaktadır. Türkiye bu rekabet ortamında; özel sektör ve devlet girişimi ile akredite kuruluş, nitelikli başhekim ve personel sayılarında artış sağlamıştır. Bugün Türkiye medikal turizm için en elverişli lokasyonlardan biri haline gelmiştir.Bu çalışmada; alternatif turizm türlerinden medikal turizm üzerinde durulacaktır. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel, sektörel veriler, arz ve alt yapı durumu, SWOT analizi yapılarak yani Türkiye'nin sahip olduğu güçlü ve zayıfyönlerin yanı sıra fırsatlar ve tehditler irdelenecektir.