İşletme Doktora Programı / Business Administration PhD Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Publication
  Open Access
  Sanal Ortamda Finansal İşlem Yapan Farklı Kuşaklardaki Tüketicilerin Teknolojik Risk Farkındalığı ile Satın Alma Kararı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) KAYALIDEREDEN, DİDEM; Ali Şen
  Bu doktora tezinin temel amaçları; ülkemizde 2000'li yıllardan itibaren günlük hayatın bir parçası haline gelen internetin yarattığı riskleri ele alarak, finansal kurumların müşterisi olacak kadar kredibilitesi olan ve en az bir kez online finansal işlem yapan tüketicilerin sessiz kuşak, bebek bombardımanı, X, Y ve Z kuşağı oluşuna göre teknolojik / siber güvenlik algısı ile satın alma davranışı hatta özellikle online satın alma kararı vermesi ile ilişkisini araştırmaktır. Çıktıları; teknoloji nedeniyle oluşan riskler sonucu meydana çıkan siber güvenlik farkındalığı ve algısının farklı yaş gruplarındaki kişilerin satın alma kararında yaratması beklenen değişiklikleri çeşitli hipotezler kurarak tespit edip, bu bağlamda uygun stratejiler oluşturmak ve hem bireysel kullanıcıya hem de kurumsal şirketlere bu risk ve satın alma karar süreci konularında farkındalığı artıracak akademik yaklaşımlar sunmaktır. Araştırmanın ana kütlesi, Türkiye'de bulunan ve internetten en az 1 kez finansal işlem veya alışveriş yapmış olan 18 yaşından başlayarak tüm kuşaklardan tüketicilerdir. Maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı online ve basılı anket uygulanmıştır. Örneklem türlerinden "Kolayda" ve "Kartopu Örnekleme" metodları kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 25 ve AMOS 23 programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre incelenen temel değişkenler olan siber risk algısıyla online satın alma kararının %88.8 ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenlerin kuşaklar aracılığında incelendiğinde de anlamlı farklar yarattığı gözlemlenmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Toplum kültürü ile örgüt kültürü etkileşimi: Türkiye'de bir özel okul çalışanları üzerinde bölgeler arası araştırma
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Bıçakçı, Cem; Paksoy, Mahmut
  Bu çalışmanın temel amacı, araştırmacı Hofstede'nin 1970'li yıllarda başlatmış olduğu ve halen güncellenerek devam eden kültür boyutları araştırma sonuçlarını, Türkiye genelinde bir zincir markaya ait özel öğretim kurumları çalışanları üzerinden test ederek sonuçlarını değerlendirmek ve Hofstede'nin araştırma sonuçlarıyla farklılıklarını incelemektir. Üç ana kısımdan oluşan çalışmanın birinci kısmında kültür kavramı ve toplumsal kültür kavramsal çerçeve açısından ele alınmıştır. İkinci kısımda, örgüt kültürü kavramı incelenmiştir. Çalışmanın son kısmı olan üçüncü kısımda ise araştırmaya yer verilmiştir. Bu kısımda araştırmacı Hofstede'nin uluslararası boyutlarda yapmış olduğu kültür çalışmasının bugünkü sonuçlarını bir özel okul zinciri bazında yineleyip sonuçlarını karşılaştırmak, toplumsal kültür alt boyutları ile örgüt kültürü alt boyutları arasında ilişkiyi inceleyip, örgüt kültürü ve toplumsal kültürün demografik ve coğrafi özellikler bağlamında farklılık gösterip göstermediğini test etmektir. Araştırma, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir özel öğretim kurumları zincirinde çalışan işgörenlere yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde, 549 denekten toplanan verilere göre bulunan sonuçlar detaylı olarak sunulmuştur. Demografik özelliklere yönelik gerçekleştirilen fark analizleri sonucunda, toplum kültürü ve örgüt kültürü boyutlarının bazılarında anlamlı farklar tespit edilmiştir. Toplumsal kültürün örgüt kültürünü etkileşiminde ise toplumsal kültür alt boyutlarının örgütsel kültür alt boyutlarını açıklama oranı düşük tespit edilmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Atıl kaynakların blokzinciri üzerinden menkulleştirilerek finansal varlıklara dönüştürülmesi: Bir model önerisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Çağlar, Onur Baran; Çetiner, Emine Müge; Çarıkçıoğlu, Peyami Sefa; Gökçen, Başak Ataman
  Toplumda kabul gören ve iyiyi, güzeli öven estetik değerler, insan davranışlarını doğruya yönlendiren kültür ve sanat ortamlarıdır. Türkiye'de kültür ve sanat varlıklarının çeşitliliği dikkate alındığında sadece artan sayıda sanat yatırımcısının yanında kamusal anlamda sanat varlıklarının finansal risk ve yatırım durumunun araştırılmasına ihtiyaç vardır. Ekosistem oyuncularının finansal varlık yönetimi açısından âtıl durumda bulunan sanat eserlerinin değerlendirme algıları ve farkındalıkları bu proje kapsamında irdelenecektir. Sanat eserlerinin finansal risk yönetiminde özellikle çoklu mülkiyet haklarının Blokzincir2 ağı ve bağlı teknolojiler ile mümkün hale gelmesi, kanıta bağlı görünür varlıkların artmasına ve dijital haklar yönetimi ve uzlaştırma konusunda yeni nesil sözleşmelere olanak sağlamaktadır. Atıl durumdaki kaynaklarımız, taşınmaz menkuller, tarih, sanat ve antika eserlerimiz asıl değeri üzerinden finansman aracı olarak kullanılamamaktadır. Aile şirketleri başta olmak üzere girişimciler alternatif finansman kaynaklarına ve varlıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu tezde; âtıl kaynakları gerçek değeri üzerinden alternatif finansal varlığa dönüştürme modeli önerilecektir. Model, Sanat eserlerinin fiziksel olarak farklı teknik altyapılar ile çalışabilir, ancak bu çalışmada NFC mikro-işlemcileri ile takip edilebilirliği baz olarak alınmıştır. Önerilecek model kapsamında Blokzincir ağı ve bağlı teknolojiler ile bireylerin veya kurumların sahibi oldukları sanat eserlerini menkulleştirilmesine yönelik mali düzenleme esasları, teknolojik ve hukuksal koruması konusunda veriler kullanılacaktır. Dünyada son dönemde varlık yönetimi konusunda artan finansal modellerin etkileri sanat eserleri konusunda da önemli gelişmelere neden olmuş ve sanat eserlerinin finansal varlık olarak tanımlanmalarına neden olmuştur. Özellikle sanat alanında teknolojik yenilikler ile birlikte dijital sanat gibi yöntemler ile ortaya çıkan eserlerde yatırımcı profili de çeşitlenmekte ve yeni nesil finansal modeller oluşmaktadır. Ayrıca, mevcut finansal varlıkların günlük dalgalanmalarından bağımsız bir alternatif yatırım aracı olabilir. Oldukça yeni bir bakış açısı olarak değerlendirilen bu modeller özellikle sanat eserleri konusunda farkındalığı yüksek olan bireysel veya kurumsal yatırımcılar açısından âtıl kaynak yönetiminden aktif finansal modele dönüşümün önünü açacaktır.
 • Publication
  Metadata only
  Tüketici algısı ve tercih nedenleri: Teknoloji kabul modelinin genişletilmesi ve çevrim içi pazar yerleri ile perakendeci çevrim içi alışveriş sitelerinin karşılaştırılması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Uğur, Elif Demir; Kaya, Çiğdem
  Gelişen teknoloji ile şekillenen günümüz ticaretinde önemli bir yer teşkil eden elektronik ticaretin (e-ticaret) önemi her geçen gün artmaktadır. Satın alma davranışları, gelişen teknoloji ve internet kullanımının artması dolayısı ile değişim göstermektedir. Son yıllarda çevrim içi pazar yerleri ile perakendeci çevrim içi alışveriş siteleri arasındaki dinamik dikkat çekmektedir. Tüketicilerin çevrim içi alışveriş davranışlarını incelemek için kullanılan en önemli modellerden bir tanesi Teknoloji Kabul Modeli (TKM) olup; bu model bilgi teknolojisinin kullanımını açıklamak ve kullanıcıların bilgi teknolojilerini benimsemesini, kabulünü ölçmek amacı ile kullanılmaktadır. Araştırmada keşfedici sıralı desen kullanılmış olup, öncelikle teorik inceleme yapılmış, sonrasında nitel çalışma kapsamında odak grup çalışması yapılarak değişkenler kontrol edilmiş ve modele konu olan ölçekler belirlenmiş, model genişletilerek Yorum-Puan ile Özelleştirilmiş Ürün ve Hizmet ölçekleri eklenerek TKM genişletilmiştir. Anket uygulaması öncelikle 400 katılımcı ile pilot anket çalışması ile test edilmiş güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmış, yapılan kontroller ile soruların net anlaşıldığı tespit edilmiş ve pilot veriler de dahil edilerek toplam 1100 kişilik anket sonuçlarına göre model test edilmiş, doğrulanmıştır. Elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, çevrim içi pazar yerleri ile perakendeci çevrim içi alışveriş siteleri, tüketici algısı ve tercih nedenleri bakımından karşılaştırılmış ve anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu tez literatüre, e-ticaret ve perakende sektörüne katkıda bulunmaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Türkiye'de döviz kuru volatilitesi ve dış ticaret fiyatlarına yansıması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Candaş, Nafize Aynur; Çetiner, Emine Müge
  Bir ülkenin dış ticareti, döviz kuru volatilitesi(oynaklığı) haricinde, birtakım makroekonomik ve finansal faktörlerden de etkilenebilmektedir. Döviz kurlarında artan volatilite(oynaklık), çoğu ülkenin dış ticaretini doğrudan veya dolaylı şekilde etkilemektedir. Özellikle finansal kriz dönemlerinde, döviz kurlarında meydana gelen aşırı dalgalanmalar, bu etkiyi daha da arttırmaktadır. Ülkeler günümüzde kendi koşullarına göre farklı kur rejimleri uygulamakta ve bu rejimleri zaman içinde sık sık değiştirebilmektedirler. Bu değişiklikler planlı ve belirli bir süreç içinde olabildiği gibi, ekonomi ve mali piyasalarda oluşan baskı ve krizler sonucu aniden de olabilmektedir. Kur değişiklikleri bir yandan dış ticaret ve yabancı yatırımlar diğer yandan da mevcut döviz pozisyonları yolu ile gerek reel sektör gerekse mali sektör üzerinde önemli etkilerde bulunabilmektedir. Globalleşen dünyada mal ve hizmet ticareti ile uluslararası yatırımların artması döviz kuru politikalarının öneminin de artmasına neden olmuştur. Bu çalışma ile Ocak 2004 – Eylül 2020 yılları arasında Türkiye'de döviz kuru oynaklığının Türkiye'nin ithalat ve ihracat fiyatlarında yarattığı etki hem genel ithalat ve ihracat, hem de tüm ithalat ve ihracat alt sektörleri açısından aylık veriler kullanılarak analiz edilmiştir.