İktisat Bölümü / Department of Economics

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 145
 • Yayın
  Açık Erişim
  Türkiye’de 2002-2007 Döneminde Uygulanan Para Politikasının Ampirik Bir Analizi: Reaksiyon Fonksiyonunun Tahmini
  (Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2019) KARACA, ORHAN
  Bu çalışmada Türkiye’de 2002-2007 döneminde uygulanan para politikası ampirik olarak analiz edilmiştir. Bunun için Ocak 2002-Aralık 2007 dönemine ilişkin para politikası reaksiyon fonksiyonu tahmin edilmiştir. Reaksiyon fonksiyonu ile para politikasının bu dönemde enflasyon, çıktı açığı ve döviz kuruna verdiği tepkiler ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, para politikasının beklenen enflasyonun hedeften sapmasına güçlü bir şekilde tepki verdiği bulgusu elde edilmiştir. Para politikasının çıktı açığına tepki vermediği sonucuna ulaşılmıştır. Dört ayrı kur değişkeni kullanılarak yapılan analizler, araştırmada ele alınan dönemde para politikasının döviz kuruna da tepki vermediğini göstermiştir.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Türki̇ye’de Enflasyon ve İşsi̇zli̇k Arasındaki̇ İli̇şki̇ni̇n Vektör Hata Düzeltme Modeli̇ ile Anali̇zi̇
  (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2019) ŞAHİN, BEGÜM ERDİL
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkininanaliz edilerek Phillips eğrisinin geçerliliğini sınamaktır. Çalışmada, 2005:01-2018:04 dönemine ait aylık veriler kullanılmış ve bu değişkenler arasındakiilişkiyi incelemede öncelikle serilerin durağanlığı sınanmış ardından JohansenEşbütünleşme Testi ile uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır.Uzun dönemde eşbütünleşik olduğu tespit edilen serilere Hata DüzeltmeModeline Dayalı Granger Nedensellik analizi yapılmış ve ayrıca varyans ayrıştırmasıyönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiyeekonomisinde işsizlik ve enflasyon oranı arasında çift yönlü bir nedensellikilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Varyans ayrıştırmasından elde edilen bulgularda sonuçlar ile uyumlu çıkmıştır.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Türki̇ye’de Dâhi̇lde İşleme Reji̇mi̇’ni̇n Dış Ti̇caret Dengesi̇ Üzeri̇ne Etki̇leri̇ (1996-2017)
  (Mehmet Dursun Erdem, 2019) ŞAHİN, BEGÜM ERDİL; TEKİN, ÜMİT ENGİN
  Ülkemizde 1980 sonrası dönemde ihracat odaklı bir dış ticaretpolitikası uygulanmaya başlamıştır. İç talep daraltılarak üretim ihracatayönlendirilmeye çalışılmıştır. Üretimde kullanılacak ara malı, yarımamul ve ham maddelerde ise ithalatta serbestleşme yoluna gidilmiştir.1996 yılında Gümrük Birliği anlaşması Türkiye ile Avrupa Birliğiarasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu amaçla gümrük, ticaret,fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler yeniden elealınmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 2000 yılında yürürlüğegirmesiyle ihracat odaklı büyüme modeline paralel kanun veyönetmelikler hayata geçirilmiştir. Daha sonraki süreçte ise dünyapiyasa fiyatlarından ürün sağlayarak ihracatı artırmak, ihraç mallarınauluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarınıgeliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla 2005/8391sayılı dâhilde işleme rejimi kararı hazırlanmıştır. Dâhilde işleme rejimiihracat yapma garantisi vermek şartıyla üretimde kullanılacak hammadde ve yarı mamullerin ithal edilmesi esasında uygulanacak gümrükvergisinden muafiyet sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir. ÇalışmadaTürkiye’de 1996-2017 dönemi için dâhilde işleme rejimi kapsamındayapılan ihracat ve ithalatın, dış ticaret dengesi üzerine etkisiaraştırılmaktadır. Analizde ise Johansen Eşbütünleşme Analizi, HataDüzeltme Modeli (VECM), VECM Granger Nedensellik Testiyöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göredâhilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat ve ithalatın dış ticaretdengesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Türkiye’de Turizm Gelirleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi (1970-2016)
  (Cordus, Atatürk Üniversitesi İİBF, 2019) DERELİ, DENİZ DİLARA; Akiş, Elife
  Dünya gayrisafi hasılasının önemli bir kısmını oluşturan turizm, milli gelir artışına neden olarak ülkelerin kalkınmasına hız kazandırmaktadır. Turizm sektörü, döviz kazandırıcı ve istihdam yaratıcı özellikleri ile dış ticaret açığı, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik sorunların çözümünde ve iktisadi büyümenin desteklenmesinde ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de 1970-2016 dönemi için turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda eşbütünleşme ve nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasında kısa dönemde bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiş ve turizm gelirlerinden iktisadi büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Economic Consequences of Daylight-Saving Time: Evidence from Turkey
  (Gümüşhane Üniversitesi, 2019) Akarsu, Gülsüm; GÜMÜŞOĞLU, NEBİLE KORUCU
  For last years, it has been hot issue that transition to daylight saving time has some important consequences related to the electricity consumption, human health, performance, behavior and well-being of individuals. Since the cabinet decision in 2016, Turkey has been implementing the summertime throughout the whole year in order to save energy. Therefore, the main aim of this study is to analyze the effects of this change on economic growth and labor productivity by employing quarterly data for the time period 2006:Q1 and 2018:Q1 for Turkey and Threshold AR model in order to incorporate the nonlinear behavior in considered time series. The results show significant effect of this policy change as well as nonlinear behavior in the time series due to continuous fluctuations in the data throughout time which can be classified into at least two regimes as recession and expansion. As a conclusion, the countries should evaluate the effects of daylight saving time (DST) on different indicators before any change in the implementation.