Cilt 32 Sayı 2 / Volume 32 Issue 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • PublicationOpen Access
  7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12) Sülükçü, Yusuf; Altunkaya, Hatice; Toran, Mehmet; Kulaksız, Taibe
  Akran zorbalığı, dünyada ve ülkemizde gittikçe arttığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir eğitim problemidir. 2015 PISA verilerine göre Türkiye’deki akran zorbalığının oranı % 19’dur. ABİDE raporuna göre de Türkçe başarısı ile zorbalığa uğrama arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ileakran zorbalığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma nicel bir araştırma olup ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilçede,7. sınıfta öğrenim gören 217 öğrenciüzerinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Akran Zorbalığı Ölçeği, Okuduğunu Anlama Başarı Testi kullanılmıştır. Okuduğunu anlama ile kurban, zorba,hayattan zevk alma arasında korelasyon analizleri incelendiğinde; kurbanile okuduğunu anlama arasında negatif (r=-.236;p=<.05), zorba ile okuduğunu anlama arasında negatif (r=-.245; p=<.05), zorbaile kurbanarasında) pozitif (r=.2;p=<.05), hayattan zevk almaile okuduğunu anlamaarasındapozitif (r=.27; p=<.05) ilişki bulunmuştur. Sonuçlara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.
 • PublicationOpen Access
  Devamsızlık ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12) Birkan Özkan, Umut; Toran, Mehmet; Kulaksız, Taibe
  Bu çalışma, Türkiye’nin PISA-2015 ve TIMSS-2015 matematik ve fen başarısını, sıralamadaki ilk beş ülke ile öğrencilerin devamsızlık durumu bağlamında karşılaştırmayı ve Türkiye açısından çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. PISA-2015 ve TIMSS-2015 ’de matematik ve fen alanında ilk beş sırayı alan ülkeler ve Türkiye’ye ait veriler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Tespit edilen evrenin tamamına ulaşıldığından ayrıca örneklem tayinine gidilmemiştir. Elde edilen verilerin analizinde tek faktörlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpım korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre devamsızlık ile TIMSS-2015 matematik puanları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Devamsızlık ile TIMSS-2015 fen puanları ve PISA-2015 fen ve matematik puanları arasında ise orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu araştırmada; devamsızlıkların azaltılmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırabileceği, Türkiye’de hemen hemen hiç devamsızlık yapmayan öğrenci oranının PISA ve TIMSS’deki en başarılı beş ülke ortalaması düzeyine çıkarılmasının uluslararası eğitimi değerlendirme çalışmalarında Türkiye’nin üst sıralara tırmanmasında olumlu yönde katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarına dayanarak önerilerde bulunulmuştur.
 • PublicationOpen Access
  Montessori Materyallerinin Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Küçük Kas Becerilerine Etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12) Kayılı, Gökhan; Gönen, Akın; Toran, Mehmet; Kulaksız, Taibe
  Bu çalışmada, Montessori materyallerinin beş-altıyaş aralığındaki orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların küçük kas becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek amacıyla seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; orta düzeyde zihinsel engeli bulunan dört çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplamasında Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yönelik Gelişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. İzleme oturumu verileri, öğretim oturumları sonlandıktan 7, 14 ve 21 gün sonra toplanmıştır. İzleme oturumları deneklerin %100 düzeyinde performans göstermeleri ile sonuçlanmıştır. Genelleme oturumunda ise deneklerden birisi %80, birisi %90 ve ikisi %100 düzeyinde performans göstermişlerdir. Araştırma sonucunda, Montessori materyalleri ile çalışmanın orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklarının küçük kas becerilerinin geliştirilmesinde etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmanın sosyal geçerlik verilerini oluşturması için deneklerin sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Toplanan bu veriler de araştırma bulgularını destekler niteliktedir.
 • PublicationOpen Access
  Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim İhtiyaçları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12) Korkut Owen, Fidan; Toran, Mehmet; Kulaksız, Taibe
  Bu araştırmanın ana amacı üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim ihtiyaçlarının cinsiyetlerine, fakültelerine, sınıflarına, kariyer yardımı ve bilgisi almalarına, çalışma ve staj deneyimlerinin olmasına, iş bulmaya ilişkin umutlu olmalarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın ikinci amacı ise üniversite öğrencilerinin kariyer yardımı /bilgisi aldılarsa kimlerden aldıklarını, staj ve/veya çalışma deneyimleri olmuşsa hangi sektörlerde olduğunu, serbest zaman etkinliklerinin neler olduğunu, serbest zaman etkinliklerini kariyere dönüştürme olasılığı konusunda ne düşündüklerini belirlemektir. Veriler toplam 167 (110 Kadın, 53 Erkek ve 4 belirtilmemiş) üniversite öğrencisinden Kariyer Gelişimi İhtiyaçları Anketi ve kişisel bilgi formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kariyer yardımı ve bilgisi alanlarla almayanların, staj yapanlarla yapmayanların ve iş bulma umudu olanlarla olmayanların kariyer ihtiyaçları değişmektedir.Ayrıca katılımcıların kariyer yardımını ve bilgisini daha çok öğretmenlerinden ya da öğretim üyelerinden aldıkları, yarısına yakınının çalışma, yarısının ise staj deneyimine sahip olduğu, en fazla sanatsal ve sosyal etkinlikleri yeğledikleri, yarısının da yeğledikleri serbest zaman etkinliklerini bir kariyere dönüştürmeyi düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular alan yazına göre tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
 • PublicationOpen Access
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12) Yetkin, Osman; Kara, Ahmet; Toran, Mehmet; Kulaksız, Taibe
  Araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ve öğrenmeye ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla “Öğrenmeye İlişkin Tutumlar Ölçeği” ve "Matematik Kaygısı Ölçeği", Adıyaman il merkezinde toplam 860 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon katsayısına göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarında, ortaokuldaki matematik öğretmenlerini başarılı bulma durumları, ortaokulda özel ders veya dershane desteği alıp almama durumları ve sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklar görülmüştür. Bir başka sonuçta ise ortaöğretim öğrencilerin ortaokuldaki matematik öğretmenlerini başarılı bulma algıları arttıkça matematik kaygı düzeylerinin düştüğü sonucuna varılmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlar ile matematik kaygıları arasında Pearson momentler çarpımı korelasyon sonuçlarına göre öğrenmenin doğası alt boyutunun öğrenmeden beklentiler ile orta düzeyde pozitif bir ilişki ve öğrenmeye açıklık alt boyutu ile düşük düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgular neticesinde çeşitli öneriler geliştirmiştir.
 • PublicationOpen Access
  Öğretmenlerin Okulların Örgütsel Narsizm Düzeyleri ile Okul İklimine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 2018-12) Kahveci, Gökhan; Gülay, Sedef Selin; Avcı, Tuğba; Toran, Mehmet; Kulaksız, Taibe
  Çalışmanın amacı okulların örgütsel narsizm düzeyleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin demografik değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesidir.Rize’nin Çayeli ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 233 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinde desenlenen araştırmanın verilerinin toplanmasında “Örgütsel Narsizm” ve “Okul İklimi” ölçekleri kullanılmıştır. Analiz sürecinde SPSS programı kullanılarak, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve t- Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA); Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin örgütsel narsizm düzeyleri ile okul iklimi algıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve örgütsel narsizmin okul ikliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır.