İşletme Yüksek Lisans Programı / Business Administration Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 100
 • Publication
  Open Access
  Türkiye'deki tüketicilerin airbnb kullanma niyetlerinin planlı davranış kuramı ve algılanan risk bağlamında tahlili: Bir saha araştırması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Uğur, Ayça; Yılmaz, Kemal Özkan
  Az kullanılan varlıkların çevrimiçi olarak paylaşılması anlamına gelen paylaşım ekonomisinin, örneklerinden biri olan, 7 milyondan fazla konaklama yeri sunan, 100.000'den fazla şehirde, 220'den fazla ülkede aktif olan Airbnb platformu, kişilerin kullanma niyetlerinde etkili olduğu düşünülen değişkenler ile incelenmiştir. Airbnb platformunun dahil olduğu turizm endüstrisi için, insanların Airbnb platformunu kullanma niyetini etkileyen değişkenleri belirleyerek önemli bilgiler sağlanmıştır. Türkiye'de Airbnb kullanma deneyimi olan ve olmayan kişiler için Airbnb kullanma niyetleri üzerinde etkisi olduğu düşünülen değişkenler belirlendikten sonra, önce ön test anketi sürecinde 38 kişiden, ardından anket uygulaması ile 322 kişiden veriler toplanmıştır. Önerilen ilk araştırma modeli 38 kişi nezdinde ön test ile analiz edilmiştir. Ön test sonucunda elde edilen bulgular ile nihai araştırma modeli oluşturulmuş, nihai araştırma modelini tahlil etmek için 322 kişiden elde edilen geri bildirimler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öznel normun niyet değişkeni üzerinde etkisi olduğunu ve kişilerin Airbnb hakkındaki öznel normlarının, Airbnb kullanma niyetlerini güçlü bir şekilde etkilediğini göstermektedir.
 • Publication
  Open Access
  Örgütsel güvenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Ayçiçek, Gülşen; Paksoy, Mahmut
  Örgütler yüksek performans elde etmek amacı ile davranışsal faktörleri ve bu davranışların algılarını etkili bir şekilde kullanmayı ve verimli sonuçlar almayı hedeflemektedir. Örgütü oluşturan en önemli kaynak olarak çalışanların davranışları ve algıları örgütün başarı elde etmesini sağlamaktadır. Örgütsel davranış yazınında yer alan örgütsel güven, örgütsel adalet ve işten ayrılma niyeti kavramları literatürde öne çıkan konular arasındadır. Örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracı rolünün belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti kavramlarının açıklanması ve birbirlerine olan etkilerinin ve aralarındaki ilişkinin saptanması araştırmanın sürecini içermektedir. Bu araştırma İstanbul ilinde bir üniversite hastanesinde görev yapan 105 sağlık çalışanı üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde t testi, anova testi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizleri ve son olarak da sobel testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Örgütsel Adalet, Yöneticiye Güven, Örgüte Güven, Örgütsel Güven puanları arasında pozitif, İşten Ayrılma Niyeti puanı arasında negatif yönlü, anlamlı ilişki bulunmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Covıd-19 kriz döneminin uçucu ekip kaynak yönetimine etkileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Bulut, Selahaddin; Toksoy, Andaç
  Her geçen gün daha da hızlı globalleşen ve aradaki mesafeleri kısaltan teknolojiyle aynı ölçüde istenilene ulaşmak giderek kolaylaşmaktadır. Kıtalar arası bir toplantıya katılmak veya seyahat etmek artık bu yüzyılın sıradanlaşan ve rutin haline gelen aktivitelerindendir. İnsanlar artık şehirlerine, ülkelerine ve hatta dünyaya sığamaz noktaya gelmişlerdir. Gelişen bu teknoloji ve insanın küreselleşen rutinleri sayesinde havacılık endüstrisi de bu durumdan oldukça pozitif etkilenmiştir. İnsanların artan seyahat alışkanlıkları, arz talep dengesinden dolayı, genişleyen hava aracı filolarıyla kendisini havacılıkta da göstermektedir. Doğru oranda artış gösteren bu duruma havacılık endüstrisi ivmenin gerisinde kalmadan, hep bir sonraki adıma her zaman hazır bir şekilde beklemelidir. Bu durum pozitif artışlarla karşımıza çıkabileceği gibi bazen de bu yoğun talebe alışmış havacılık endüstrisini zor durumda yakalayabilmektedir. Son yarım yüzyılda yaşanan krizler aslında birer örnek teşkil etmektedir. Krizler, uçağın uçmasında katkısı olan insanları hem psikolojik hem de maddi açılardan oldukça zora sokmaktadır. Son dönemde etkisini oldukça yoğun hissettiğimiz Covid-19 krizinin havacılıkta etkileri çok derin olmaktadır. Bu araştırmanında temelini oluşturan insan ve krizlere olan tepkisi, bir nebzede olsa havacılığın tüm elementleriyle ne durumda olduğunun anlaşılmasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Önemi giderek artan EKY ve insan faktörünün nasıl etkilendiği ve ayrıca ülke ekonomilerinin büyük gelir kaynağı haline gelen havayollarının bu Covid-19 kriz döneminde içinde bulunduğu durum anket çalışmasıyla analiz edilip sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca IATA ve EUROCONTROL gibi öncülerinde havayollarının bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları da tezin araştırma alanında yerini almıştır.
 • Publication
  Open Access
  Ortak çalışma alanlarının tercih edilme motivasyonları: İstanbul örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2021) Yıldız, Yiğitcan; Şen, Ali
  Ortak çalışma alanları, yeni nesil ofis konsepti olarak hayatımıza girmiştir. Çalışmanın ana konusunu, ortak çalışma alanlarının tercih edilme motivasyonları oluşturmaktadır. Bu kapsamda, bu alanların karakteristik özellikleri ve kullanıcı kitleleri ortaya konulmuştur. İstanbul'da yer alan ortak çalışma ofisleri de araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırmada, söz konusu motivasyonların anket uygulaması yapılarak ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, İstanbul özelinde ortak çalışma alanlarının tercih edilme motivasyonlarının ilk sırasında, bu ofislerin maddi olarak ulaşılabilir olmalarının yer aldığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde, kullanıcıların farklı karakteristik özelliklerinin motivasyon tercihlerindeki değişimi ölçülmüş, ortak çalışma alanı sağlayıcılarına yönelik de birtakım önerilerde bulunulmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Müşterilerin finansal durumları finansal okuryazarlık algılanan finansal durum ve yaşamdan memnuniyet ilişkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2020) Eraslan, Hacı Ali; Arıker, Çağla
  Araştırmanın amacı, müşterilerin borçluluk ve yatırım durumlarına göre; finansal okuryazarlık düzeylerinin, algıladıkları finansal durumlarının ve yaşamdan memnuniyet düzeylerinin fark gösterip göstermediğinin incelenmesinin yanında müşterilerin demografik durumlarına göre finansal durum ve yaşamdan memnuniyet algılarının değişip değişmediğinin incelenmesidir. Daha önce, finansal okuryazarlık ve yaşamdan memnuniyet konularında literatür çalışmaları yapılmıştır. Fakat müşterilerin borçluluk ve yatırım durumlarına göre, finansal okuryazarlık algılanan finansal durum ve yaşamdan memnuniyet ilişkisini inceleyen bir çalışma yoktur. Dolayısıyla bu çalışmanın bu yönüyle literatüre ve araştırmacılara önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, müşterilerin borçluluk ve yatırım durumlarına göre; finansal okuryazarlık düzeylerinin, algıladıkları finansal durumlarının ve yaşamdan memnuniyet düzeylerinin fark gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, müşterilerin demografik özelliklerinin, algılanan finansal durum ve yaşamdan memnuniyet üzerinde etkili olduğu görülmüştür.