Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı / Educational Sciences Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 65
 • ItemOpen Access
  Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş-Aile Yaşam Dengesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) UYKUSEVEN, FATMA BENGİSU; Demet Zafer Güneş
  Bu araştırmanın amacı, Covid-19 Pandemisi boyunca eğitim vermeye devam eden okul öncesi öğretmenlerinin iş-aile yaşam dengesini ayrıntılı olarak araştırmaktır. Çalışma nitel bir araştırma olup, deseni nitel araştırmalarda kullanılan durum çalışmasıdır. Bu çalışmada veriler nitel veri toplama aracı olan görüşme tekniği kullanılarak bilgi toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, İstanbul ilindeki uzaktan eğitim deneyimi olan 30 okul öncesi öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlere yönelik iki ayrı form altında sorular sorulmuştur. İlk bölümde araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmenlere ait demografik bilgilere yönelik sorular hazırlanmıştır. İkinci bölümde ise araştırmanın amacına yönelik yarı yapılandırılmış görüşme soruları bulunmaktadır. Bu verilerden yararlanarak kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda bireylerin iş-aile ve yaşam dengesini sağlayamamalarının hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Evde işe ilişkin çalışma sürdürmek ve aile rollerinin benimsenmesi, iş-aile yaşam dengesinin sağlanmasında etkin rol oynadığı tespit edilmiştir. Pandemi sürecinden evden çalışmak herkes için zorlu ve yorucu olmuştur. İlk defa karşılaşılan bir hastalık olması sebebiyle de insanlar hem sağlığı hakkında endişelenmiş hem de evden çalışmaya devam etmek için çaba göstermiştir. Süreç ilerledikçe var olan duruma alışılmış olsa da okul öncesi öğretmenleri için zorlayıcı bir süreç olduğu araştırmada açıkça ortaya sunulmuştur.
 • ItemOpen Access
  Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Öğrenen Örgüt Profili ve Örgüt Kültürü
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) DEMİRCİ, SELİN HAZAL; Bilge Keskinkılıç Kara
  Bu araştırmada, okulların öğrenen örgüt olma durumları ve öğretmenlerin okul kültürüne yönelik algıları temelinde öğretmenlerin bireysel yenilikçilik davranışlarının ne düzeyde yordandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul İlinde, Bakırköy İlçesinde bulunan özel ve resmi lise kademesinde görev yapan öğretmenler üzerinde ilişkisel tarama yöntemi ile nicel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Basit tesadüfî örnekleme metoduna bağlı olarak 387 adet ölçek toplanmıştır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak bir kişisel bilgiler formu, Öğrenen Örgüt Profili Ölçeği, Okul Kültürü Ölçeği ve Bireysel Yenilikçilik Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, fark testleri için bağımsız gruplar t testi ve tek yönü varyans analizi (ANOVA), değişkenler arası ilişki ve etkiyi belirlemek üzere Pearson korelason katsayıları ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin, okullarını göz önünde bulundurarak, öğrenen örgüte ilişkin algı düzeylerini yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin, okul kültürü açısından okullarını olumsuz olmamakla birlikte çok yeterli de algılamadıkları ve okullarını en çok yüksek motivasyon ve verimlilik bakımından en az ise insan kaynakları geliştirme bakımından yeterli buldukları görülmüştür. Öğretmenlerin, bireysel yenilikçiliğe ilişkin fikir önderliği düzeyleri yüksek, değişime direnç ve deneyime açıklık düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin değişime direnç gösterme düzeyleri ile öğrenen örgütün alt boyutlarına ilişkin algı düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki varken, deneyime açıklık düzeyleri ile öğrenen örgütün alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin, okul kültürüne ilişkin algı düzeyleri ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasındaki ilişkiler bakıldığında; öğretmenlerin, değişime direnç gösterme puanları ile insan kaynakları geliştirme arasında negatif, işbirliği ve güven, yüksek motivasyon ve verimlilik ve demokratik yönetim ve katılım düzeyleri arasında ise pozitif ilişkiler olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin, fikir önderliği düzeyleri ile İnsan kaynakları geliştirme haricinde diğer tüm boyutlarla pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin, deneyime açık olma düzeyleri ile bireysel yenilikçiliğin tüm alt boyutları arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin, öğrenen örgüte ve okul kültürüne ilişkin algılarının bireysel yenilikçilik boyutlarının üçünü de anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur.
 • ItemOpen Access
  İlkokul Bahçelerinin, Doğal Öğeler ve Çocukların Fiziksel Gelişimi Açısından İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) SAYGIN, DİLRUBA; Demet Zafer Güneş
  Doğa ile etkileşim halinde olan çocuklar fiziksel, bilişsel, sosyal, duyuşsal, ruhsal, eğitsel ve sağlık gibi pek çok açıdan olumlu gelişim göstermektedirler. Fakat şehirleşmenin hızla artması, buna paralele olarak nüfusun çoğalması, insanların birbirini tanımaması ve güvenli mekanların azalmasıyla çocukların kapalı mekanlarda geçirdikleri süre artmıştır. Oysa çocuklar günlerinin büyük bir kısmını okulda geçirmektedirler. Okulların çocuklar için ayrılmış açık alanlarının bulunması ve güvenli yerler olması dolayısıyla okul bahçelerinde doğal bir ortam olması gerektiği düşünülmektedir. Bu doğal ortamı oluşturmada ise okul yöneticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, ilkokul bahçelerini, doğal öğeler ve çocukların fiziksel gelişimi açısından incelemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır ve araştırma desenlerinden "Olgubilim (fenomenoloji)" kullanılmıştır. Araştırmada ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Buna bağlı olarak çalışma grubunu 2021- 2022 eğitim öğretim yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda görev yapan 6 müdür, 24 sınıf öğretmeni ve çalıştıkları okul bahçeleri oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak, gözlem ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Yapılan bu araştırmada doğal öğeler kullanan okul bahçelerinin tamamında çim ve toprak alan bulunmakta; doğal öğeler kullanmayan okulların tamamında ise asfalt veya sadece taş zemin döşenmiştir. Doğal öğeler kullanan iki okulda öğrenci başına düşen yeşil alan miktarı yeterli, bir okulda ise yetersizdir. Doğal öğeler kullanmayan okullarda yeşil alan hiç bulunmamaktadır. Okul, tarihi bir alanda değilse ya da sıfırdan inşa edilmiyorsa okul müdürleri, -bazı düzenlemeler için üst makamlardan izin almak şartıyla- bahçelerinde üst yüzey düzenleme yapmaya yetkileri olduklarını ifade etmişlerdir. Yapılan görüşmelerde, okul müdürlerinin bahçeleri düzenlerken dikkat ettikleri unsurların başında güvenlik gelmiştir. Doğal öğeler kullanmayan okul bahçelerinde çalışan öğretmenlerin neredeyse tamamı bahçeleri fiziksel gelişim açısından yetersiz bulmuşlardır. Yetersiz bulmalarının nedenlerinin başında ise bahçenin küçüklüğü gelmiştir. Doğal öğeler kullanan okullarda çalışan öğretmenlerde benzer şekilde yetersiz bulmuşlardır. Ancak okul bahçesini fiziksel gelişim açısından yeterli gören doğal öğeler kullanan okullarda çalışan öğretmenler de mevcuttur.
 • ItemOpen Access
  Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerinin Öğretmenlerin İş Performansına Etkileri
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) SÜRER, DİDEM AYCİL; Ebru Oğuz
  Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarını öğretmen performansına göre incelemektir. Çalışmada, araştırmanın değişkenleri olan iletişim becerileri ve iş performansı, demografik ve mesleki çeşitlilik değişkenleri bakımından ele alınması amaçlanmıştır. Öğretmenler tarafından algılanan iletişim becerilerinin hangi iş performansı yönünden en etkili ve gerekli olduğunu belirlemek çalışmanın diğer bir amacı olmuştur. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış, okul müdürlerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin iş performansına etkisi ilişkisel tarama modeline göre kapsamlı olarak incelenmiştir. Araştırma evreni, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde yer alan devlet ve özel liselerde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada, toplamda 381 öğretmene ulaşılmaya çalışılmıştır, ancak 372 kişiden ankete katılım açısından geri dönüş alınabilmiştir. Araştırmada öğretmen iş performansı ölçeği, yöneticilerin iletişim becerilerini ölçmek için İletişim Becerileri Ölçeği ile Öğretmen İş Performansı ölçekleri öğretmenlere çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Araştırmada iletişim becerisi ve iş performansı bakımından demografik ve mesleki özelliklere ilişkin fark analizleri ile iletişim becerisi ve iş performansı arasındaki ilişkilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Yine araştırmada elde edilen bulgulara göre iletişim becerileri ve iş performansı değişkenleri arasındaki istatistiksel ilişkilerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan korelasyon analizi sonuçları, yöneticilerin iletişim becerisi ile öğretmenlerin iş performansı arasında, orta düzeyde pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu göstermiştir. İletişim becerisi ile en yüksek düzeyde bağlamsal performans, en düşük düzeyde görev performansı ilişki göstermiştir.
 • ItemOpen Access
  İlkokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Kayırmacılık Davranışları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) UYSAL, ŞENAY; Demet Zafer Güneş
  Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin kayırmacılık davranışları ile örgütsel bağlılıkları ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. İlişkisel tarama modelindeki çalışmanın evreni 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yer alan 46 devlet okulundaki 2107 öğretmenden, örneklemi de 286 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak "Kişisel Bilgiler Formu", "Kayırmacılık Ölçeği" ve "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmada verilerin incelenmesinde öncelikli olarak normallik testi yapılmıştır, sonra da istatistik işlemlerinden aritmetik ortalama, frekans, yüzde, standart sapma, t testi, ANOVA, Schaffe ve Games Howell karşılaştırma testleri, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon testi ile basit regrasyon analizi testlerinden faydalanılmıştır. Çalışmanın bulgularına bakıldığında, kayırmacılık algısı "Nadiren", örgütsel bağlılık ise "Kararsızım" yani orta düzeyde görülmüştür. Kayırmacılık ve örgütsel bağlılık çeşitli demografik verilere göre incelendiğinde; kayırmacılık ölçek genelinde cinsiyet ve sendika üyeliği değişkenlerine göre farklılık anlamlı bulunmazken mesleki kıdem, yaş ve görev yapılan okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı fark tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık ölçek genelinde de cinsiyet, yaş ve sendika üyeliği değişkenlerine göre farklılık anlamlı bulunmazken mesleki kıdem ile görev yapılan okuldaki çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı fark tespit edilmiştir. Kayırmacılık ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönde olan anlamlı, zayıf bir ilişki saptanmıştır. Bu duruma göre, okul yönetimindeki kayırmacılığa dair algı arttıkça öğretmenlerin örgütlerine olan bağlılıkları azalmaktadır. Okul yönetimindeki kayırmacılığa dair algının, örgütsel bağlılığı yordama gücü ise %15,4 değerinde bulunmuştur.
 • ItemOpen Access
  Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Motivasyonları İle Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) AVCI, İREM; Ebru Oğuz
  Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin mesleğe yönelik motivasyonları ile algıladıkları okul iklimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evreni, İstanbul ili Sultangazi ilçesinde görev yapan 411 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. Veriler Okul İklimi ve Öğretmen Motivasyon Ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Öğretmenlerin "Öğretmen Motivasyon" ve "Okul İklimi" Ölçeği alt boyutlarına verdikleri cevaplarda betimsel istatistikler, gruplar arası karşılaştırmalar için t-test ve ANOVA ve ilişki analizleri için korelasyon ve çoklu regresyon teknikleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin mesleğe yönelik motivasyon düzeyleri ile okul iklimi algıları arasında 0,75 pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin mesleğe yönelik motivasyonları yüksek düzeyde çıkmıştır. Öğretmenlerin motivasyon düzeylerinde ise cinsiyet değişkeninde anlamlı bir farklılık bulunmazken kıdem, branş, okul türü, sınıf mevcudu, öğretmen sayısı, kadro durumu ve eğitim durumu değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Öğretmenlerin okul iklimi algıları yüksek düzeyde çıkmıştır. Öğretmenlerin algıladıkları okul iklimi branş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken cinsiyet, eğitim durumu, kıdem, okul türü, sınıf mevcudu, öğretmen sayısı ve kadro durumu değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmaktadır. Okul iklimi ve alt boyutlarının motivasyon düzeyi üzerindeki etkisi incelendiğinde; demokratiklik ve okula adanma, liderlik ve etkileşim ve samimiyet alt boyutlarının motivasyon üzerinde anlamlı düzeyde etkisinin olduğu görülmüştür.
 • ItemOpen Access
  Yöneticilerin Liderlik Stillerinin Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performansına Etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) CAN, SULTAN; Demet Zafer Güneş
  Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin dönüşümcü, öğretimsel, kültürel, vizyoner ve etik liderlik stillerinin ortaokulda görev yapan öğretmenlerin performansına etkisini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılından İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde devlet ortaokulunda görev yapan 2194 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 318 öğretmen oluşturmaktadır. Bulguların toplanmasında "Demografik Bilgi Formu", "Liderlik Stilleri Ölçeği" ve "Öğretmen Performans Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmış, veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, minimum, maksimum, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin dönüşümcü, öğretimsel, kültürel, vizyoner ve etik liderlik alt boyutlarında görüşlerinin katılıyorum düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin liderlik stillerine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyet, medeni durum ve branş değişkeni bakımından farkın olmadığı belirlenmiştir. Yaş, mesleki kıdem, görev yapılan okuldaki hizmet süresi değişkeni bakımından liderlik stilleri ölçeği alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin performans ölçeği geneli için görüşlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmen performansının; cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan okuldaki hizmet süresi ve branş değişkeni bakımından istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yaş ve medeni durum değişkeni bakımından performans ölçeği ve bazı alt boyutlarında öğretmenlerin verdikleri cevapların ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Liderlik stilleri ve öğretmen performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca liderlik stillerinin, öğretmen performansının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • ItemOpen Access
  Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Liderlik, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) POLAT, SELÇUK; Ebru Oğuz
  Bu araştırmada eğitim kurumlarında sürdürülebilir liderlik, örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evreni, İstanbul ili Çatalca ilçesinde ve merkeze bağlı mahallelerde devlet okullarında görev yapan 825 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin sürdürülebilir liderlik algılarını belirlemek için "Okullarda Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği", örgütsel adalet algılarını belirlemek amacıyla "Örgütsel Adalet Ölçeği", örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek amacıyla "Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği" ve araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın analizi SPPS 26.00 programıyla yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t -Testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler okul yöneticilerinin sürdürülebilir liderlik özelliklerinin "katılıyorum" düzeyinde olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen bulgularda öğretmenlerin sürdürülebilir liderlik algılarına göre cinsiyet, eğitim değişkenleri ile insan kaynakları, stratejik dağıtım, derin öğrenme ve çevresel ve sosyal sorumluluk alt boyutlarında anlamlı fark bulunmamaktadır. Yaş ve kıdem değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları "çok katılıyorum" düzeyindedir. Örgütsel adalet algıları cinsiyete ve eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemekte yaş ve kıdeme göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri "çok katılıyorum" düzeyindedir. Örgütsel özdeşleşme düzeyi cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemekte, kıdem yılına göre anlamlı farklılık göstermektedir. "Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri", "örgütsel adalet algıları, sürdürülebilir liderlik özelikleri ile", "örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile sürdürülebilir liderlik özellikleri" arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Okullarda sürdürülebilir liderlik özelikleri ve alt boyutlarının bağımsız, örgütsel adalet algıları ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin ise bağımlı değişken olarak alındığı birinci regresyon modeli anlamlı bulunmuş ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Fakat çevre ve sosyal sorumluluk alt boyutunun örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi anlamlı değildir. Örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış ve toplam varyansın %46'sını açıkladığı tespit edilmiştir.
 • ItemOpen Access
  İlkokul Öğretmenlerinin Okul İklimi Algıları ile Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) KEÇELİ, İBRAHİM; Demet Zafer Güneş
  Bu çalışmada, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okul iklimi algıları ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bununla birlikte ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş, okuldaki hizmet yılı ve toplam hizmet yılının hem okul iklimi algılarında hem de örgütsel mutluluk düzeylerinde anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ilişkisel tarama modeli ile hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021/2022 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 239 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan Kişisel Bilgi Formu (KBF), Okul İklimi Ölçeği (OİÖ) ve Örgütsel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin okul iklimi algılarının yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Okul iklimi boyutlarında en düşük ortalama çatışma boyutuna aitken en yüksek ortalamanın liderlik ve etkileşim boyutuna ait olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel mutluluk düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Örgütsel mutluluk ölçeği alt boyutları arasında en yüksek ortalama potansiyelin gerçekleştirilmesine aitken, sonrasında olumlu duygular ve en son olarak olumsuz duygular boyutu gelmektedir. Öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum ve toplam hizmet yılının, okul iklimi algılarına ve alt boyutlarına göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunlarla birlikte yaş ve en son okuldaki hizmet yılının okul iklimi alt boyutlarından demokratiklik ve okula adanma boyutunda farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş, en son okuldaki hizmet yılı ve toplam hizmet yılının örgütsel mutluluk düzeylerine ve alt boyutlarına göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin okul iklimi algıları ve örgütsel mutluluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin okul iklimi algıları örgütsel mutluluk düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • ItemOpen Access
  Öğretmenlerin Duygusal Zekâları ile Örgütsel Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) TAN, TÜLAY; Demet Zafer Güneş
  Bu araştırmanın genel amacı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul düzeyinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâları ile örgütsel yaratıcılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca, bu araştırmada duygusal zekânın ve örgütsel yaratıcılığın öğretmenler üzerinde bazı demografik değişkenlere göre nasıl farklılık gösterdiğini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni, İstanbul ili Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet ortaokulunda görev yapan 2194 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve araştırmaya 342 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Duygusal Zekâ Ölçeği (SDZT-33) ve Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmış, veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, minimum, maksimum, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin duygusal zekâ düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, meslekteki görev süresi, şu an ki okuldaki görev süresi, mesleki geçmişte çalışılan kurum sayısı değişkenlerine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar göstermediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekteki görev süresi, şu an ki okuldaki görev süresi değişkenlerine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Ancak, eğitim durumu ve mesleki geçmişte çalışılan kurum sayısı değişkenlerinde örgütsel yaratıcılığın bireysel yaratıcılık alt boyutunda anlamlı farklılık belirlenmiştir. Yaratıcılık ile duygusal zekâ arasında ilişki anlamlı bulunmamıştır.
 • ItemOpen Access
  COVİD-19 Salgını Sürecinde Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Kriz Yönetimine İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) VAR, SELÇUK; Demet Zafer Güneş
  Bu araştırma Bursa ili özelinde devlet okullarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin COVID-19 salgını sürecinde okullarda kriz yönetimi deneyimlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada olayları, durumları ve deneyimleri araştırmak ve açıklamak için sosyal bilimlerde başvurulan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa ilinde bulunan dört merkez ilçedeki 12 okulda görev yapan 12 yönetici ve 12 öğretmen oluşturmaktadır. Verileri toplamak için görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme türü benimsenmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz yaklaşımı aşamaları takip edilerek esnek kodlama yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında MAXQDA 2020 Pro programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları kriz yönetiminde karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri, paydaşların durumu, hiyerarşi ve fırsatlar başlıkları altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar COVİD-19 krizi sürecinde akademik, psikolojik, yönetimsel, alt yapı, iş yükü, ekonomik, iletişim ve teknoloji kullanımı gibi konularda zorluklar yaşanmıştır. Krizin çözümünde ise kriz ortaya çıktıktan sonra tedbir almaya yönelik çalışmaların yoğunlukta olduğu görülmüştür. Uzaktan eğitim krizin çözümünde önemli bir yere sahiptir. Ancak alt yapı sorunları ve teknolojik aletlerin eksikliği gibi nedenlerle öğrenci katılımı istenilen seviyede olmamıştır. Akademik başarı da bu nedenle düşmüştür. Yöneticiler ve öğretmenler kriz sürecinde genel itibari ile hiyerarşinin dışına çıkarak kararlar alabilmiştir. Paydaşlar okulların kapalı olması nedeniyle ekonomik olarak krizden olumsuz etkilenmiştir. Krizle birlikte öğretmenlerin teknolojik gelişimi, uzaktan eğitim ve kurumsal gelişim açısından fırsatlar tespit edilmiştir.
 • ItemOpen Access
  Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Motivasyonları Arasında İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) GURBANOVA, AYTAKIN; Ebru Oğuz
  Çalışmanın amacı okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Azerbaycan'ın Tovuz ilinde, Tovuz ili Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan devlet okullarında görev yapmakta olan 2938 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden rastgele küme örnekleme yolu ile seçilmiş 477 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak, "Okul Müdürlerinin Yaratıcı Liderlik Özelliği Ölçeği" ve "İçsel, Dışsal ve Yönetsel Faktörler Bağlamında Öğretmen Motivasyon Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve kıdem yılı değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir. Eğitim düzeyi değişkenine göre yaratıcı liderliğin girişimcilik ve etkili iletişim ve farklılık boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık bulunurken, yeniliğe ve değişime açıklık boyutunda farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin çalıştıkları okulun yerleşim yeri değişkenine göre yaratıcı liderliğin tüm alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin çalıştıkları okulun yerleşim yeri değişkenine göre okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliği olan girişimcilik ve etkili iletişim, yeniliğe ve değişime açıklık ve farklılık boyutlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı ve bu farklılaşmada il ve ilçe merkezindeki okullarda çalışan öğretmenlerin köy okullarında çalışan öğretmenlere kıyasla okul müdürlerini daha yaratıcı buldukları görülmüştür. Öğretmen motivasyonunu içsel faktörler, dışsal faktörler ve yönetsel faktörler boyutunda öğretmenlerin çalıştıkları okulun yerleşim yeri değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılığın olduğu görülmüştür. İl ve ilçe merkezinde çalışan öğretmenlerin motivasyon düzeyleri köy okullarında çalışan öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Araştırmada, alt boyutlara ilişkin elde edilen bulgularda, okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri (girişimcilik ve etkili iletişim, yeniliğe ve değişime açıklık ve farklılık) ile öğretmenlerin motivasyonları (içsel faktörler, dışsal faktörler ve x yönetsel faktörler) arasında ve tüm alt boyutlarda pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Sonuçlar okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinin öğretmen motivasyonu üzerinde orta düzeyde etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özellikleri öğretmen motivasyonunun içsel faktörler boyutunun %38'ini, dışsal faktörler boyutunun %22'sini ve yönetsel faktörler boyutunu ise %48'ini açıklamaktadır. Eğitim bakanlığı, il ve ilçe eğitim müdürlüğü okul müdürlerinin yaratıcı liderlik özelliklerini geliştirmesine adına eğitimler düzenleyerek okul müdürlerinin yaratıcı özelliklerini geliştirebilir. İlaveten öğretmen motivasyonuna etki eden diğer değişkenler araştırılarak, öğretmen motivasyonunu yükseltilmesi adına farklı uygulamalar yapılabilir.
 • ItemOpen Access
  Okul Müdürü Yönetim Tarzları ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) SUBAŞI, AHMET; Sultan Bilge Keskinkılıç Kara
  Öğretmen özerkliği, öğretmenlerin, öğretimsel kararlar almak için sınıflarında takdir yetkisini kullanırken korudukları bağımsızlıktır. Özerkliği yüksek bir öğretmenin, sınıf yönetimi, eğitim yönetimi, kariyer planlaması, yönetici, veli ve meslektaşlarıyla olan iletişimi daha iyi olacaktır. Bununla birlikte, okullardaki yönetim tarzları da öğretmen özerkliğinin kısıtlanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, öğretmen özerkliği ile okul müdürlerinin yönetim tarzları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma İstanbul ilinde Başakşehir ilçesindeki çeşitli kademelerde görev yapan 407 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Evrenden örneklemenin seçkisiz bir şekilde çekilmesi olarak dile getirilen basit seçkisiz örnekleme tekniği, çalışmanın örnekleme tekniği olarak belirlenmiştir. Araştırmada Öğretmen Özerkliği Ölçeği ile Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen değişkenlere göre ölçek ve alt boyutlarının incelendiği testlerde, parametrik olamayan teknikler kullanılmış olup, değişkenlerin ikili grup olması halinde Mann Whitney U testi, ikiden fazla grup olması halinde ise Kruskall Wallis Testi uygulanmıştır. Gruplar arası farklılığın belirlenmesinde post-hoc analizi gerçekleştirilmiştir. Okul müdürü yönetim tarzı ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesinde Spearman korelasyon testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, katılımcıların öğretmen özerkliği puanları, ortalamanın üstündedir. Katılımcılar, çalıştıkları kurumdaki müdürlerinin daha çok işbirlikli yönetim tarzına ait olduklarını algılamışlardır. Bununla birlikte katılımcıların öğretmen özerkliği, cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurum (özel-devlet) ve çalışılan okul kademesine (ilkokul-ortaokul-lise) göre anlamlı farklılaşmaktadır. Yönetim tarzı ile ilgili olarak ise katılımcıların, cinsiyet, medeni durum ve çalışılan kuruma (özel-devlet) göre algıladıkları yönetim tarzı anlamlı farklılaşmaktadır. Son olarak ölçek ve alt boyutları arasındaki korelasyon analizine göre, Öğretmen Özerkliği Ölçeği ile Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.
 • ItemOpen Access
  Okul Yöneticilerinin Okul Kültürüne Yönelik Algıları ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Örneği
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) TOLUN, YONCA; Gülten Feryal Gündüz
  Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin okul kültürüne ilişkin algıları ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın yürütülmesinde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde bulunan resmi ilkokullarda görevli olan 154 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Okul Kültürü Ölçeği (OKO) ve Melbourne Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ilkokulda görev yapan yöneticilerin dikkatli karar verme stilini benimsediği görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, ilkokulda görev yapan yöneticilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve kıdem değişkenine göre farklılıklar belirlenirken branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. İlkokulda görev yapan yöneticilerin okul kültürüne yönelik algı düzeylerinin yüksek olduğu da elde edilen bulgular arasındadır. Araştırmada, ilkokulda görev yapan yöneticilerin öğrenim durumu ve branşlarına göre örgütsel kültür algılarında anlamlı farklılıklar elde edilmezken, cinsiyet, yaş, kıdem değişkenine göre farklılıklar belirlenmiştir. Öğretmenlerin karar verme stilleri ve okul kültürüne yönelik algıları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilirken, örgütsel kültür algılarının %13,2 düzeyinde yöneticilerin dikkatli, erteleyici ve panik karar verme stili tarafından açıklandığı belirlenmiştir.
 • ItemOpen Access
  Ailelerin Okul Ekosistemine Dahil Olma Sürecinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürlerinin İzledikleri Stratejilerin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) ŞAKAR, NURİYE; Mehmet Toran
  Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitime devam eden çocukların velilerinin okul ekosistemine dahil olmaları ile ilgili kurum müdürlerinin görüşleri ve aile katılım çalışmalarına yönelik izledikleri stratejileri deneyimlerine dayanarak incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Bakırköy, Küçükçekmece ve Başakşehir bölgelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 18 okul öncesi eğitim kurumu müdürü oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılarak yürütülmüştür. Olgubilim araştırmalarının başlıca veri toplama araçlarından olan görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme yöntemiyle katılımcıların demografik profiline ve araştırmanın amacına yönelik hazırlanan sorulara yanıt aramak adına yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak kodlar belirlenmiş, kodların analiz edilmesi ile tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Bulgular katılımcıların ilgili ifadelerine doğrudan alıntılarla yer verilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda bulgulardan elde edilen 9 tema (müdürlerin aile katılımına ilişkin görüşleri, olumlu okul iklimini oluşturma, okul-aile işbirliği, planlama, iletişim, aile katılımında bilgilendirme, aile katılımında rehberlik, aile katılımına yönelik farkındalık ve aile katılımından beklentiler) ile temalardan toplam 21 alt tema ortaya çıkarılmıştır Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim kurumu müdürlerinin aile katılım çalışmalarının uygulanmasını önemsedikleri, aile katılım çalışmalarının çocuğun akademik ve bireysel gelişimini desteklediği, yöneticilerin, öğretmenlerin ve ailelerin aile katılım çalışmalarına çocuğa olan katkısının bilinciyle yaklaşmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan kurum müdürlerine aile katılım çalışmaları ile ilgili uygulamada karşılaşılabilecek sorunlara ve çözümlere yönelik farklı bakış açıları sunmaktadır. Bu çalışma ile okul öncesi kurum müdürlerine, üniversitelere ve politik karar alıcılara yanı sıra ileride gerçekleştirilebilecek araştırmalara yönelik öneriler de verilmektedir.
 • ItemOpen Access
  Türkiyedeki Yabancı Dil Öğretim Politikaları ile Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Politikalarının Karşılaştırılması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022) KOCA, FİRDEVS UFKUM ILICALI; Birsen Tütüniş
  Bu araştırma Avrupa birliği konseyi tarafından oluşturulan dil öğretim politikaları ile Türkiye'de Milli Eğitim bakanlığı tarafından hazırlanmış İngilizce dersi öğretim politikalarının arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirtmek üzerine yapılmıştır. Avrupa birliği dil öğretim programları ve Türkiye'de uygulanan yabancı dil öğretim programlarını karşılaştırmak için nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır.Bu bağlamda MEB talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanan " İlköğretim ve ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı" ile Avrupa ülkelerinde kullanılmakta olan Avrupa Birliği ülkeleri Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi ortak çerçeve programı karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaoğretim İngilizce dersi öğretim proramının Avrupa konsayi tarafından hazırlanan Avrupa birliği ülkeleri yabancı dil öğretimi ve öğrenimi ortak çerçeve programı ile oldukça örtüştüğü görülmüştür.
 • ItemOpen Access
  Okul Yöneticilerinin Epistemolojik İnançları ile Yenilik Yönetimi Arasındaki İlişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2021) BOZDOĞAN, SELİN; Sultan Bilge Keskinkılıç Kara
  Bu araştırmada okul yöneticilerinin epistemolojik inanç düzeylerinin yenilik yönetimi yeterliklerini ne düzeyde yordadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Epistemolojik inançlar, yöneticilerin yeniliğe dair düşünce ve uygulamaları üzerinde etkili bir güç teşkil ettiğinden bireylerin üzerinde yönlendirici etki yaratabilir, dolayısıyla yöneticilerin sahip olduğu epistemolojik inançların yenilik yönetimi yeterliklerini, fikir ve tutumlarını etkilediği varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; okul yöneticilerinin epistemolojik inançları ile okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
 • PublicationOpen Access
  Customer relationship management's role in boosting client's loyalty
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı, 2021) Najjar, Mohamad; Tarhan, İbrahim
  Müşteri ilişkileri yönetimi (M.İ.Y.), her türlü şirketi yönetmek ve müşteri ile firma arasındaki ilişkiyi yönetmek için teknolojik sistem olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş önemli bir akademik yaklaşımıdır. M.İ.Y. bir şirketin müşteri hizmetleri, satış sistemi ve yönetim gibi birçok departmanı arasında bağlantı kurmayı sağlamaktadır. MİY, üç ana hedefi elde etmek için yüksek kaliteyi koruyarak ürün ve hizmetlerin en iyi fiyatının nasıl sunulacağına odaklanır. Söz konusu üç hedef; Müşterinin Bağlılığı, Elde Tutma ve Geri Kazanmadır. Bu araştırmada MİY kullanımının bilinmesi vurgulanmıştır. Pazarın gereksinimlerini nasıl sağlayacağından hareketle, hedeflere ulaşmak için müşterinin istenen fiyatı ve istenen teslimat yolunu sunma ihtiyaçlarını incelenmiştir. Ooredoo, araştırmanın vaka çalışması olarak seçilen uluslararası lider telekom şirketlerinden biridir. Niteliksel anket türü, araştırmanın ana sorusunun yanıtlanmasında yararlanılacak olan firmada kritik karar alıcı 3 çalışan üzerinde yapılmıştır. Daha sonra, hipotezi onaylamak ve geçerliliğini sağlamak için 151 müşteri üzerinde nicel olarak araştırılacak bir çerçeve geliştirilmiştir. Anketin özgünlüğünü sağlamak için nicel yaklaşımın normallik, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizine kaydedilmiştir. Sonuçta, tüm araştırma sorularını cevplanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca, bu konu ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
 • PublicationOpen Access
  İzmir ili-Urla ilçesi devlet okullarında görev yapan yöneticilerin gözünden dedikodu ve söylenti yönetimi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021) Osal, Mehmet; Mertoğlu, Münevver
  Bu araştırmada, devlet okullarında görev yapan yöneticilerin okul içerisindeki dedikodu ve söylenti mekanizmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni, veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında İzmir ilinin Urla ilçesinde görev yapan 55 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Soruların değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda, yöneticilerin dedikodu ve söylenti hakkındaki genel görüşleri, dedikodu ve söylentinin örgüt içindeki etkisine, dedikodu ve söylentinin sonuçlarına karşı nasıl çözüm ürettikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
 • PublicationOpen Access
  Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021) Çetin, Elif; Özdemir, Ali
  Bu araştırmada, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik algılar ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, nicel yöntemde, ilişkisel/korelasyonel araştırma modelinde desenlenmiştir. Araştırmada, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlamaya yönelik algıları ile stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri ortaya konulmuş, kişisel bilgilere göre (görev, mesleki kıdem, öğrenim durumu, görev yapılan okulda çalışma süresi, stratejik planlama hakkında eğitim alma durumu) farklılık bulunma durumu incelenerek, algılar ile uygulamalar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında, İstanbul ili Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerindeki resmi okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan 459 yönetici ve öğretmen, örneklemini ise 54'ü yönetici ve 241'i öğretmen olan, toplam 295 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, "Kişisel Bilgi Formu", "Okullarda Stratejik Planlama Algı Ölçeği" ve "Okullarda Stratejik Planlama Uygulamalarını Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizi özel bir istatistik programı ile yapılmış, araştırmanın amaç ve alt amaçlarına yönelik olarak parametrik testlerden Bağımsız Gruplar T Testi, Tek Yönlü ANOVA, çoklu karşılaştırmalar için Scheffe testi ve Pearson Moment-Çarpım Korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algı düzeyleri, "yüksek" olarak tespit edilirken, stratejik planlamaya yönelik algı düzeylerinin, stratejik planlama hakkında hizmet içi eğitim alanlar lehine, manidar bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri, ölçeğin tamamı ve alt boyutları için "yüksek" olarak tespit edilmiştir. Yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinde, görev değişkenine göre, öğretmenler lehine manidar bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinde, öğrenim durumu değişkenine göre, ön lisans mezunu olanlar lehine manidar bir farklılık görülmektedir. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, stratejik planlamaya yönelik algıları ile stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşleri arasında, pozitif yönde "orta" düzeyde ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak stratejik planlama hakkında hizmet içi eğitimlerin artırılması, hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin hazırlık ve uygulama sürecinde aktif görev alması, stratejik planlamanın okullardaki en önemli yürütücüsü olan yöneticilerin stratejik planlama uygulamalarına, tüm paydaş katılımını sağlaması önerilmektedir.