İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 11, Sayı 2, (2012) Makale Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Publication
  Restricted
  Deneme Süreli İş Sözleşmeleri
  (Seçkin Yayıncılık, 2012) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT
  İs sözlesmelerinde deneme süresi kararlastırılması, tarafların birbirlerini tanımalarına ve is iliskisini birlikte sürdürmek isteyip istemediklerini öngörmelerine hizmet etmektedir. İs sözlesmelerinde isçinin gerek mesleki bilgisi, yetkinliği, tecrübesi gibi objektif özellikleri ve gerek sübjektif nitelikleri onun isyerine uyumu, diğer isçilerle ve isverenle iliskileri bakımından önem tasımaktadır. Bu sebeple, is sözlesmesinde deneme süresi kararlastırılması, özellikle isveren açısından önem arz etmektedir. Deneme süresi içerisinde sözlesmeden beklentisinin karsılanmayacağını anlayan taraf, deneme süresi kararlastırılmayan bir is sözlesmesine nazaran daha kolay bir biçimde bu iliskiye son verebilecektir. Deneme süreli is sözlesmesi yapılması bazı durumlarda isçinin de yararına hizmet edebilecek olmakla birlikte, çoğunlukla isveren tarafının çıkarına hizmet etmesi ve isverenlerce kötüye kullanılması olasılığı dikkate alınarak yasal bazı sınırlamalara tabi tutulmustur. İs sözlesmelerinde deneme süresi kararlastırılması farklı biçimlerde ortaya çıkabilecek olmakla birlikte, bu çalısmanın konusu deneme süreli is sözlesmeleri ile sınırlandırılmıstır.
 • Publication
  Restricted
  Justifying the European Community as a Technocratic Apparatus?: A Critical Re-Evaluation of the Regulatory Model in a Weberian Light
  (Seçkin Yayıncılık, 2012) AKKARACA, MELİKE KÖSE
  This article discusses changing nature of the Community authority and emerging legitimacy problems in the course of the completion of the single market. It analyses the transformation of the European Community into a more bureaucratic and technocratic authority since the Single European Act, in the light of regulatory model developed by Majone. By adopting a Weberian approach, this work attempts to understand the legitimacy crises of the European Community through critical evaluations of Majone s regulatory model.
 • Publication
  Restricted
  Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması Yasağı
  (Seçkin Yayıncılık, 2012) ÇİFTCİOĞLU, CENGİZ TOPEL
  Temel hak ve özgürlükler kavramı; ulusal ve uluslararası metinlerde çoğu zaman hiçbir ayrım yapılmadan tamamen es anlamda kullanılan kisi hakları, kamusal haklar, insan hakları, temel haklar, kamu özgürlükleri ve vatandaslık hakları gibi terimlerle de açıklanan teorik olarak bütün insanlara tanınması gereken ideal haklar listesini ifade eder. Liberal demokrasilerdeki klasik özgürlük anlayısında temel hak ve özgürlükler tamamen sınırsız (mutlak) bir niteliğe sahiptir. Çağdas demokrasilerde ise, düsünce özgürlüğü dısında sınırsız özgürlük bulunmamaktadır. Gerçekten özgürlüklerin var olabilmesi ve kisi yönünden pratik bir değer tasıyabilmesi için bir takım kayıtlarla çerçevelenmesi yani düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlükler sınırlandırılırken bu sınırlandırmanın da sınırları vardır. Bu sınırlandırma sınırsız, keyfi ve temel hak ve özgürlükleri bütünüyle yok edici nitelikte olamaz. Temel hak ve özgürlüklerin varlığının ve tanınmasının doğal sonucu onların kullanılmasıdır. Diktatörlükler temel hak ve özgürlükleri anayasa üzerinde tanırlar, ancak bu hakların kullanılmasını çesitli sınırlamalar ve idari tedbirlerle engellerler. Sınırsız, mutlak özgürlük kavramı toplum ve devlet hayatı içinde yer alamaz. Anayasa ya da kanunlarda herhangi bir özgürlüğe yönelik hiçbir sınırlama nedenine yer verilmemis olsa bile, özgürlüğün kendi yapısından kaynaklanan objektif (nesnel) sınırları vardır. Bu çalısmada esas itibariyle; 1982 Anayasasının 14. maddesinde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağı incelenmistir. Ancak konunun sistematiği bakımından temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, buna iliskin ilkeler, temel hak ve özgürlüklerin durdurulması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması konuları da ana hatlarıyla ele alınmıstır.
 • Publication
  Metadata only
  Genel İşlem Şartları ve Denetlenmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2012-07) Bağrıaçık, Safiye Nur; 258070
  Modern ekonomik yaşamın ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüzde finans kurumları, sigorta şirketleri gibi kurumlar başta olmak üzere müşterilerine bireysel sözleşmelerden önce bugün standart (tip) sözleşmeler olarak adlandırılan genel işlem şartları, diğer bir ifade ile de genel koşulları içeren sözleşmeler imzalatmaktadırlar. Bu durum da genel işlem şartları kavramını günlük hayatta çok karşılaşılan ve önemli bir konu haline getirmiştir. Genel işlem ile ilgili olarak Türk hukukunda uzunca bir süre bir hukuki düzenleme eksikliği varolmuştur. 2003 yılında Türk Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ardından Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile yapılan düzenlemeyle eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Nihayet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz ile genel işlem koşulları kavramı açık bir hukuki düzenlemeye kavuşturulmuş oldu. Çalışmada genel işlem koşulları hakkında genel bir bakış sergilendikten sonar genel işlem koşullarının denetlenmesine yer verilecek ve son bölümde içerik denetimi aktarılarak çalışma sonlandırılacaktır.
 • Publication
  Metadata only
  Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Haksız Fiil Zamanaşımı
  (Seçkin Yayıncılık, 2012-01) Tütüncü, Muharrem; 254839
  Haksız fiil zamanaşımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72’nci maddesinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde özellikle depremler gibi zararın sonrasından ortaya çıktığı haksız fiillerde Yargıtay’ın mutlak zamanaşımı süresinin başlangıcını deprem tarihi olarak kabul etmesi üzerine başlayan tartışma, mutlak zamanaşımı süresinin on yıl olarak yasalaşmasıyla tamamlanmıştır.Normal zamanaşımı süresi ise Kıt’a Avrupa Hukukun’daki genel eğilim doğrultusunda bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır.