Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Permanent URI for this collection

Educational Sciences / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne ait yayınları içerir.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 55
 • Publication
  Metadata only
  Development of a scale for students in evaluating 2017 information technology and software curriculum
  (ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV, FAC EDUCATION, ESKISEHIR OSMANGAZI UNIV, FAC EDUCATION, ESKISEHIR, 26480, TURKEY, 2019-10) Demir, Elif Buğra Kuzu; Gündüz, Gülten Feryal
  The purpose of this study was to develop a valid and reliable instrument measuring the views of secondary school 5th grade students on the curriculum of 2017 Information Technology and Software (ITS) course. The study was carried out with 528 5th grade students (15 for pilot application, 320 for exploratory factor analysis (EFA), 203 for confirmatory factor analysis (CFA) studying in the spring semester of 2017-2018 school year. Implementation of the scale was realized with participants who were determined through the combination of criterion and convenience sampling. In order to determine the content validity and face validity of the scale, expert opinions were obtained, while both EFA and CFA were performed to assess the construct validity of the scale's measures. Analyses revealed one-factor structure which sheltered 30 items, which explained 39.92 percent of the total variance with a high internal consistency coefficient. The CFA on the one-factor structure revealed acceptable fit indices as well. Based on these findings, it could be concluded that the scale is an instrument that produces valid and reliable measures, and that can be used to determine fifth grade students' views on the curriculum evaluation of 2017 ITS course. For further studies, the scale can be implemented to a random sample form the population of 5th grade students to reveal their views on the curriculum and studies can be conducted in order to investigate in terms of different variables.
 • Publication
  Metadata only
  Türkiye, İran ve Hollanda'da Ortaokul ve Liselere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni/Uzmanı Yetiştiren Lisans Programlarının Karşılaştırılması
  (2019-11) momeni shabanı, sevil; Gündüz, Gülten Feryal; 308497; 308302
  Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile vatandaşlarına sundukları eğitim olanakları arasında paralellikler söz konusudur. Eğitim kalitesinin de bir göstergesi olan öğretmen ve onun almış olduğu eğitim vatandaşlara sunulan eğitim-öğretim hizmetleri hakkında bilgi vermektedir. Bu sebepten dolayı öğretmen yetiştirme programları ve izledikleri modeller ülkelerin eğitim sistemine göre farklılık göstermektedir (Ergun, 2012). Bu araştırmada da Türkiye’de, İran’da ve Hollanda’da ortaokul ve liselerde görev yapacak olan Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (RPD) öğretmeni/uzmanı-psikolog-sosyal hizmetler uzmanı yetiştiren lisans programlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye’de 2018 yılında güncellenen öğretmen yetiştirme lisans programlarından birisi de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programıdır. İran’da ise 2012 yılında RPD ve Psikoloji lisans programları Psikoloji lisans programı altında birleştirmiştir. Hollanda’da ise ortaokul ve liselerde RPD öğretmenlerinin görev ve sorumluklarını psikolog ya da sosyal hizmetler uzmanı gerçekleştirmektedir. Araştırma verilerine doküman analizi tekniği kullanılarak yürürlükte olan lisans programları incelenerek ulaşılmıştır. Bu üç ülkenin programının karşılaştırması, ülkelerin yönetim şekilleri, eğitim felsefesi, yaşam biçimleri, kültürlerinin yükseköğretim eğitim programlarını nasıl etkiledikleri, benzerlikleri ve farklılıkları açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmanın Batı ve Doğu ülkelerinde RPD öğretmeni/uzmanı yetiştiren lisans programları hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiler doğrultusunda Türkiye RPD ve Psikoloji lisans programlarına katkı sağlama ve ülkemizde PDR/Psikoloji lisans programlarında okuyan yabancı öğrencilerin eğitim kültürlerini anlayabilmede faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin İstanbul Kültür Üniversitesi, İran’ın Azad Eslami üniversitesi ve Hollanda’nın Saxion yüksekokulu ve UT Twente üniversitelerinde RPD öğretmeni/uzmanı yetiştiren lisans programları ile sınırlıdır.
 • Publication
  Metadata only
  Career Stress and Psychological Well-Being in Emerging Adulthood: The Moderating Role of Close Relationships
  (2019-11-15) Erol, Sena; demir, ilkay; Atmacı, Kader; Battal, Elif Nur; 302592; 184598; 299767
  Previous research linked career stress and poor amount of close relationships to negative psychological outcomes; however few studies focused on moderators in these relationships. The aim of the present study was to test the moderating role of family relations and romantic relationship status on the relationship between career stress and psychological well-being among emerging adults. Participants of the study were 270 university students (213 female; Mage=20,7; SD=2,1) from four universities in Istanbul. The Social and Emotional Loneliness Scale for Adults- Short Form (SELSA-S), PERMA-Profiler and a personal information form were used to collect the data. A three step hierarchical regression analysis was conducted in order to test the significance of the main and interaction effects in the model. The results of regression model revealed significant main effects of career stress, family relations, romantic relationship status and age on psychological well-being. Furthermore, results showed that family relations moderated the relationships between career stress and psychological well-being, while romantic relationship status yielded no significant interaction effects. In order to further examine the significant interaction effects in the model, a moderation analysis was conducted. The results indicate that less loneliness within the family, buffer the negative impact of career stress on psychological well-being.
 • Publication
  Metadata only
  Psikolojik Danışman Adaylarının Olası Benliklerinin İncelenmesi: Bir Metafor Analizi
  (2019-11-15) Demir Güdül, Meryem; Tatlı Dalioğlu, Seray; 53476
  Bireyler geçmiş deneyimlerine bağlı olarak benlik şemaları geliştirirler. Olası Benlikler Kuramına göre olası benlikler, bireylerin geleceğe yönelik umutları ve korkularının bilişsel yansımalarıdır. Umulan benlik, bireyin hayalini kurduğu olası benleri; korkulan benlik ise bireyin gelecekte gerçekleşmesinden çekindiği olası benleri olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bireyin gelecekteki davranışlarının işaretçileri olarak işlev gören umulan ve korkulan benlikler, bireyin şuanki durumuna ilişkin değerlendirme yapmaya ve bilgi almaya da olanak sağlamaktadır. Çünkü bireyin davranışları, olumlu olası benliklerini gerçekleştirmek ve olumsuz olası benliklerini engellemek yolundaki girişimlerinin bir sonucu olarak da görülebilir. Psikolojik danışman adaylarının olası benlikleri gelecekteki meslek yaşamlarına ilişkin umut, beklenti ve kaygılarını ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Psikolojik danışman adaylarının olası benlikleri, mesleklerine ilişkin var olan potansiyellerini ve geleceğe yönelik düşüncelerini yansıtır. Bu düşüncelerin oluşmasında adayların eğitim yaşantılarının da etkili olduğu açıktır. Bu bağlamda, psikolojik danışman adaylarının meslek yaşamlarına ilişkin olası benliklerinin belirlenmesi, psikolojik danışman eğitiminin niteliği açısından da bilgi verici olacaktır. Bu araştırmanın amacı psikolojik danışman adaylarının mesleki olası benlik algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma, 2016-2017 eğitim yılı bahar dönemi sonunda özel bir üniversitenin eğitim fakültesinin eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının 4. Sınıfına devam eden 62 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Psikolojik danışman adaylarının olası benliklerini metaforlar aracılığıyla belirmek üzere öğrencilerden 'Çalışma yaşamında olmayı hayal ettiğim psikolojik danışman..............gibidir, çünkü........... ' ve 'Çalışma yaşamında olmaktan çekindiğim psikolojik danışman......... gibidir, çünkü........... ' cümlelerindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile metaforların incelenmesi, kategorilerin oluşturulması ve güvenirlik analizlerinin yapılması aşamaları izlenerek incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucu, umulan benlik için toplam 52 uygun metafor, korkulan benlik için de toplam 53 uygun metafor elde edilmiştir. Umulan benliklere ilişkin en sık tekrarlanan metaforların "deniz" ve "ayna" olduğu görülmüştür. Analizler sonucunda, umulan benlik için içerisinde yer alan metafor sayısına göre sırasıyla şu kategoriler elde edilmiştir: "rahatlatan, sorun çözen, yol gösteren, farkındalık kazandıran, koşulsuz kabul eden ve kendini geliştiren". Bu kategoriler altında en çok metafor yer alan kategorinin "rahatlatan" olduğu görülmektedir. Bu araştırma bulguları, araştırmaya katılan psikolojik danışman adaylarının olmayı umdukları psikolojik danışmanın danışanı rahatlatan, danışana sıcaklık ve huzur veren özelliklere sahip olarak tanımladıklarını göstermektedir. Bu bulgular psikolojik danışman adaylarının danışan ile sıcak ilişki kuran bir danışan olmayı umduklarına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, psikolojik danışman adaylarının danışanlarına aktif biçimde yardım etmeyi ve yaşamlarında bir farklılık yaratmayı içeren metaforları da çok sayıda oluşturdukları göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, danışanın yaşamında yol gösterici ve farkındalık kazandırıcı olarak da etkili olmayı istediklerini belirten metaforlar da bulunmaktadır. Diğerlerine göre daha az sayıda da olsa psikolojik danışman adaylarının olmayı umdukları psikolojik danışmanın koşulsuz kabul edici ve kendini geliştiren özelliklere sahip olmasının beklendiği de göze çarpmaktadır. Korkulan benliklere ilişkin ise en sık tekrarlanan metaforların "iğne" ve "duvar" olduğu görülmüştür. Korkulan benlik için içerisinde yer alan metafor sayısına göre sırasıyla elde edilen kategoriler şunlardır: "etkili olmayan, zarar veren, yargılayan, tükenmiş, gelişime kapalı, soğuk ve otoriter". Bu kategoriler altında en çok metafor bulunan kategori "etkili olmayan" kategorisidir. Bu bulgular, psikolojik danışmanların olmaktan en fazla korktukları psikolojik danışmanı, danışana fayda sağlamayan etkisiz bir danışman olarak tanımladıkları göze çarpmaktadır. Psikolojik danışman adaylarının danışanlarının yaşamlarına anlamlı bir farklılık yaratamamaktan da çekindikleri göze çarpmaktadır. Aynı zamanda psikolojik danışman adayları danışanlarına zarar veren bir danışman olmaktan da çekinmektedirler. Psikolojik danışman adayları daha az sayıda olsa da danışanını anlamayan, onu yargılayan ayrıca otoriter ve gelişime kapalı özellikler sergileyen bir psikolojik danışman olmaktan da korkmaktadırlar. Sonuç olarak bu araştırma, araştırmaya katılan psikolojik danışman adaylarının danışan ile iyi ilişkiler kuran ve danışanın yaşamında etkili olan bir psikolojik danışman olmayı umdukları, bununla paralel biçimde danışana yarar sağlamayan ve hatta zarar veren bir danışman olmaktan da çekindiklerini göstermektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Evaluation of 2017 Secondary School Information Technologies and Software Course Curriculum According to Teacher and Student Views
  (2019-10) Gündüz, Gülten Feryal; Kuzu Demir, Elif Buğra; 308302
  In the information age we are in, the constant change, update and increase of information has led to changes in the way that information is obtained by individuals and in occupations that are in demand and this situation increased the importance of information technologies. The name of the computer lesson which was started to be taught in high schools in mid-1980’s was changed and it began to be taught as a subject in lower levels of education in Turkey. Taking into account the 21st century learning skills, it is inevitable to teach information technologies and skills at all levels of education starting from preschool period. Changes have been made in the scope, name and compulsory I elective courses of the computer course curriculum (MEB ÎGM, 1998) taught as an elective course in secondary schools since 1998- 1999 academic year. Information Technology and Software (ITS) course curriculum was last changed in 2017; the altered curriculum of this course, which is compulsory in the 5th and 6th grades of secondary school, has been gradually implemented since the 2017-2018 academic year. Program evaluation is the last step of program development and the element required to make a decision about the effectiveness, efficiency and usefulness of a developed program by considering certain criteria. The findings of the evaluation of a program provide guidance to educators and decision-makers on the termination, continuation or correction of the program. Although there are studies on the evaluation of secondary school information technologies and software course curriculum in previous years (Durdukoca & Arıbaş, 2011; Erçetin & Durak, 2017; Uzgur & Aykaç, 2016; Akbıyık & Seferoğlu, 2012; Baran, Akpınar, Karakoyun & Koca, 2016; Çengel) Karakuş, Çimen Çoşğun & Lal, 2015); there are only a few studies in the field that evaluate the version of the 2017 ITS draft curriculum before implementation (Information Technology Educators Association, 2017; Gündüz & Kuzu Demir, 2018; Mercimek & îliç, 2017). In this respect, this study is one of the first comprehensive studies to evaluate the 2017 ITS program after its implementation. Based on these problems and necessities, the general purpose of this study is to evaluate the 2017 BTY curriculum according to the views of teachers and students. For this general purpose, answers for the following questions were sought. 1) According to the opinions of the teachers who took 5th grade ITS course, what is the level of reaching the criteria foreseen for the; 1.1. Acquisitions 1.2. Content 1.3. Teaching-learning process 1.4. Evaluation 2) According to the opinions of the 5th grade students, what is the level of reaching the criteria foreseen for the; 1.2. Acquisitions 1.2. Content 1.3. Teaching-learning process 1.4. Evaluation 3) Do the students’ opinions about ICT course curriculum differ according to their gender and level of computer use? Method There are many types of program evaluation according to the philosophy, purpose, target group and measurement tools used in the evaluation. In this research, the discrepancy model of Provus which is one of the goal-based program evaluation models was used as the program evaluation model. In this model, an educational program is analysed according to the differences between standards, expectations and achievements within the dimensions of objectives, content, methods and evaluation and program is determined the as a result of the obtained findings (Worthen & Sanders, 1987). In order to have a holistic perspective on the evaluation of the ITS curriculum, this study will utilize mixed methods sequential exploratory design. According to Creswell (2003), the mixed methods sequential exploratory design consists of two stages. In the first stage, the quantitative data that are prioritized in the study are collected and analyzed. In the light of thefindings, the second stage, qualitative data collection is started in order to explain deeply the quantitative data obtained from the first stage (Creswell, 2014; Creswell & Plano, 2007). The study aimed to evaluate the curriculum of 2017 IT course with a holistic approach by the help of the views of students and teachers on the curriculum of 2017 IT course. Within this context, the research population of the study was determined as the fifth grade students, and the IT teachers in the secondary schools located in central districts of Eskişehir. Accordingly, the sampling method differed with regard to the characteristics of the participants. The students were selected through a cluster sampling method. The data from the 815 students (female=409, male=395) were collected through a single factor valid and reliable scale developed by the researcher, which explains a percentage of 39,917% of the total variance with a high internal consistency. A questionnaire developed by the researchers was fulfilled by 39 teachers. The data were analysed through both descriptive and inferential statistics with the help of SPSS 22.0 package programme. Obtained Results The findings showed that the views of the students related to the evaluation of 2017 ITS curriculum was significantly positive, which significantly differed with level of use but not with gender. As for the students’ scale, the highest mean score of an item is 4,20, which the students mentioned that what they had learned in the course provided them to use IT effectively and correctly. Another item is “What I have learned in the course provides me to use visual expressions (schemes, arrows, etc.) step-by-step while writing a computer program”, which had a considerably high mean score of 4.19. The lowest mean scores of two items were respectively 3,72 and 3,82, which the students mentioned that the course activities were related to their daily life and what they had learned in the course develops their skills in expressing themselves in their mother tongue. Findings also revealed that the views of the teachers related to the evaluation of 2017 ITS curriculum is significantly positive as well, which significantly did not differ with gender, level of education, period of service but differed with the satisfactory level of mandatory and voluntary in-service training. Teachers who mentioned that the in-service training given to the teachers both for mandatory and voluntarily were satisfactory had more positive views related to the evaluation of 2017 ITS curriculum. As for the students’ scale, the highest mean score of an item is 4,54, which the teachers expressed that the 2017 ITS curriculum improved their students’ research skills. Other items which had considerably high mean scores of 4.33 were “The curriculum develops students' information technology and software skills” and “The curriculum develops students'computational thinking skills”. The lowest mean scores of two items were respectively 3,21 and 3,34, which the teachers indicated that the time allocated to the Digital Product Creation and Computational Thinking units in the program were sufficient.