İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 166
 • Publication
  Open Access
  “Hayat Eve Sığar" Evi Nasıl Dönüştürecek?: COVID-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri
  (TÜBİTAK SOBAG Proje, 2020) ÖZBEK, DERYA ADIGÜZEL; USTA, GÜLAY; Nişel, Rauf Nurettin; EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU
  Bu proje COVID-19 pandemisinin konutun fiziksel ve psiko-sosyal durumunu etkileyerek, dönüştürdüğü, yeni ve farklı işlevler ve ihtiyaçlar eklediği ve insanların konuttan beklentilerinin değişime uğradığı/uğrayacağı tezine dayanmaktadır. Projenin temel amacı, bu değişimin sorgulanarak tespit edilmesi, bu tespitlere dayanarak mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım stratejileri geliştirmektir. COVID-19 pandemisiyle birlikte evlerde yaşanan mekânsal (fiziksel) ve anlamsal (psiko-sosyal) değişimlerin tespit ve sorgulama süreci için pandeminin devam etme durumuna bağlı olan bir araştırma tasarımı geliştirilmiştir. Bunun için niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri birlikte ve diyalektik bir yapı içinde kullanılmıştır. Araştırmanın ilk adımı olan literatür bölümünde konutun fiziksel ve psiko-sosyal bileşenlerine yer verilmiş, COVID-19 pandemisinin süreçleriyle birlikte bu bileşenlerin nasıl bir değişimden geçmekte olduğu ve konuta eklenen yeni işlev ve ihtiyaçlar araştırılmıştır. Araştırmanın ikinci adımında, nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği COVID-19 pandemisinin Türkiye’de en çok etkilediği illerin başında gelen İstanbul ilinde yaşayan katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların COVID-19 pandemisi karantina öncesi, süresi ve sonrasının herhangi bir zaman diliminde evin fiziksel ve psiko-sosyal durumu, COVID-19 pandemisiyle eklenen hijyen önlemleri, sosyal yaşam ihtiyaçları, evden/uzaktan çalışma ve eğitim durumlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın üçüncü adımında anket tekniği ile elde edilen verileri derinleştirmek için niteliksel araştırma yöntemi olan açık uçlu-yarı yapılandırılmış sorular ile online görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma bölümü, nicel araştırma bölümünde ulaşılan sonuçların daha kapsamlı araştırılmasına yönelik ilerleyen bir süreç olmuştur. Örneklem grubunun tanımlanmasında ve yarı-yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında nicel araştırmanın sonuçları referans alınmıştır. Nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanıldığı araştırma tasarımından gelen veriler birlikte değerlendirilerek, bütüncül sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma tasarımından elde edilen sonuçlar ve öneriler, son bölümü oluşturan tasarım stratejisi adımında mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım üretimlerine dönüştürülmüştür.
 • Publication
  Metadata only
  A Pedagogical Model to Integrate Computational Thinking Logic to First Year Design Studio
  (IGI Global, 2020) Güzelci, Orkan Zeynel; ÇETİNEL, MELTEM
  Today, computational thinking and computational design approaches transform almost all stages of architectural practice and education. In this context, since students are most likely to encounter computers, in this study, the approach of teaching students computational design logic is adopted instead of teaching how to use computers only as a drafting or representation tool. This study focuses on developing a pedagogical model that aims to teach computational thinking logic and analog computing through a design process. The proposed model consists of four modules as follows: abstraction of music and text (Module 1), decomposition of buildings (Module 2), analysis of body-space (Module 3), design of a space by the help of spatial patterns (Module 4). The proposed model is applied to first-year students in Interior Design Studio in the 2019-2020 fall semester. As a result of Module 4, students designed both anticipated and unanticipated spaces in an algorithmic way.
 • Publication
  Restricted
  Design Tactics for Enhancing the Adaptability of Primary and Middle Schools to the New Needs of Postpandemic Reuse
  (Emerald Group Publishing Ltd., 2021) Güzelci, Orkan Zeynel; Sen Bayram, Asena Kumsal; Alaçam, Sema; GÜZELCİ, HANDAN; Akkuyu, Elif Işık; Sencan, İnanç
  Purpose - The aim of this study is to present design tactics (DTs) for supporting the adaptability of existing primary and middle school buildings into the emerging needs of coronavirus disease 2019 (COVID-19). The study introduces a novel algorithmic model for postoccupancy evaluation of the existing school buildings and provides solutions to enhance the adaptability of these buildings. Design/methodology/approach - This study employs the DTs defined by the authors, integration of DTs to the algorithmic model and tests the usability of the proposed model in the selected sample set. The sample set consists of four primary and middle school buildings with different architectural qualities. The degrees of flexibility of the existing sample set are evaluated depending on the outcomes of the implementation. Findings - The degrees of flexibility are achieved as a result of execution of the algorithmic model for each selected school building. Initial results of the case studies show that the flexibility of a school building is highly related to affordances and design decisions of the plan layout which were considered in the initial phases of the design process. Architectural qualities such as open plan and having sufficient voids in the interior and exterior space become prominent factors for ensuring flexibility. Originality/value - Developing a systematic approach to the adaptation problem of primary and middle school buildings to postpandemic reuse is a novel research topic. Apart from this contextual originality, the proposed taxonomy for postpandemic reuse in terms of three levels of adaptation is a new conceptual framework. Moreover, the propos
 • Publication
  Open Access
  Pandemi ile Evde Yaşam: Covid-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri
  (Yildiz Technical Univ., 2022) ÖZBEK, DERYA ADIGÜZEL; Eke, Armağan Seçil Melikoğlu
  Makalenin temel amacı, koronavirüs hastalığı-19 (COVID-19) pandemi sürecinde evlerde yaşanan değişim ve dönüşümlerin sorgulandığı araştırma süreci sonunda, mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için ortaya konulan tasarım stratejilerini tartışmaya açmaktır. Bu doğrultuda, COVID-19 sürecinin evlerde neden olduğu değişimler, talepler ve beklentiler nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada diyalektik bir yapı içinde kullanıldığı araştırma tasarımı ile sorgulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bütüncül olarak analiz edilerek, mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım stratejileri geliştirilmiştir. Tasarım stratejileri farklı olasılıkları ve olanakları tartışmaya imkân vermesi için kurgulanan üç adet Ev + [COVID] çalıştayı kapsamında geliştirilmiştir. Bu çalıştaylarda öğrenciler tarafından, mekâna müdahale biçimleri, çoklu kullanım senaryoları, hijyen sistemleri ve iç-dış ilişki çözümleri olmak üzere dört tasarım stratejisi, tasarım önerilerine dönüştürülmüştür. Tasarım stratejilerinin odağına baktığımızda pandemi öncesi konutta mobilya ve dekorasyon düzeyinde kalan kullanıcı müdahalelerinin kapsamının genişletilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu değişikliği yapmasını olanaklı kılacak düzeyde dönüştürülebilir ve değiştirilebilir sistemsel çözümlere gereksinim vardır. Araştırmadan tasarım stratejisine uzanan bu çalışma ile araştırma sonuçları konut tasarım ve üretim alanı için uygulanabilir tasarım stratejilerine dönüştürülmüştür. Çalışma ile konut tasarımına odaklanan profesyonel uygulayıcılar için bu kapsamda ortaya konulan bilgiler bir rehber niteliği taşımakta, tasarım stratejileri konut tasarım ve uygulamasına yön verme potansiyeli taşımaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Osmanlı Döneminde Rodos Kentindeki Camiler ve Mahalleler Üzerine Bir İnceleme
  (İstanbul Univ., 2022) EVLİYAOĞLU, FURKAN
  Yaklaşık 3000 yıllık kadim bir geçmişe sahip olan Rodos, 1522 yılında Saint Jean Şövalyeleri’nden alınarak Osmanlı Devleti egemenliği altına girmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti adayı kuşattıktan sonra öncelikli olarak kent surlarını onarmış ve sur içi bölgesine yerleşmiştir. Ayrıca sur içi bölgesinde yer alan Bizans ve Şövalyeler dönemine ait birçok yapı yeniden işlevlendirilmiştir. Bu yapıların başında kiliseler gelmektedir. Osmanlı döneminde bu kiliseler, camiye, mescide ya da mektebe dönüştürülmüştür. Bunun yanı sıra sur içi bölgesine birçok yeni yapı inşa edilmiştir. Yine bu yapı grubunun başında camiler ve mescitler gelmektedir. Bu çalışma kapsamında öncelikle, Osmanlı döneminde Rodos sur içi bölgesinde yer alan tüm mescitlerin ve camilerin mimari özellikleri incelenmiş, daha sonra bu yapıların plan ve kesitleri derlenerek katalog hâline getirilmiştir. Ayrıca bu yapıların hepsinin konumları mevcut Rodos haritası üzerinde gösterilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 1831 yılına ait nüfus sayımı verilerinden Rodos kentine ait mahalle isimleri elde edilmiş, bu mahalle isimleri ile dinî yapılar eşleştirilmiştir. Böylece kente ait mahalle konumlarını ve olası sınırlarını gösteren yeni bir harita üretilerek Osmanlı döneminde Rodos’un görünümü üzerine yorum yapılmıştır. Bu doğrultuda çalışma hem Osmanlı döneminde Rodos adasında bulunan tüm cami ve mescit yapılarının derlendiği katalog çalışması olarak hem de Osmanlı kentlerinde cami ve mahalle ilişkisini inceleyen bir araştırma olarak mimarlık tarihi literatürüne katkı sunmayı amaçlamaktadır.