İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 18, Sayı 2, (2019) Makale Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationRestricted
  Haksız Tahrik Kurumu Üzerine Bir İnceleme
  (Seçkin Yayıncılık, 2019) BIKMAZ, RAİF
  Haksız Tahrik, failin bir suçu, mağdurun hukuka aykırı eylemlerinin kendisinde doğurduğu öfke ve derin elemin etkisi altındayken işlemesi halinde dikkate alınması icap eden bir Ceza Muhakemesi Hukuku kurumudur. Türk Ceza Hukuku’nda, haksıztahrik bir genel düzenleme olarak kaleme alınmıştır dolayısıyla şartlarının vuku bulduğutüm durumlarda uygulanması (Haksız Tahrik’in uygulanması doğası gereği imkansızolan durumlar hariç olmak üzere) gerekir. Mukayeseli Hukuk penceresinden bakıldığında,bazı hukuk sistemlerinde bir genel düzenleme olarak kaleme alınan haksız tahrikdiğer hukuk sistemlerinde ise özel düzenleme olarak belirli suçlar için düzenlenmiştir.Ancak genel düzenleme olarak düzenlenmediği sistemlerde dahi verilecek makul cezanınbelirlenmesinde dikkate alınması gereken bir durum olduğu Kabul edilmektedir.Bu çalışmamızda, failin bir suçu mağdurun eylemlerinin psikolojik etkisi altındaiken işlemesi; Haksız Tahrik’in bir genel düzenleme olarak düzenlenmesinin gerekliliğive son olarak Haksız Tahrik’in mukayeseli hukuktaki uygulaması inceleme konusu yapılmıştır.
 • Publication
  Kovid-19 Salgınının Evde Kalma Sürecinde, Çocuk ve Ebeveynlerin Kontrol Edilemeyen Öfke ve Şiddet Davranışlarına Etkileri
  (Seçkin Yayıncılık, 2020) MERTOĞLU, MÜNEVVER
  Kovid 19 Salgını ülkemizde ve tüm dünyada artarak yayılmaya devam etmektedir.Bu alanda çalışan uzmanlar Covid 19 salgını ile mücadelede en önemli önlemlerdenbirinin evde kalarak izolasyonun sağlanması olduğu önerisini getirmektedirler.Koruyucu bir halk sağlığı önlemi olan karantinanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesiancak olumsuz etkilerinin en aza indirilmesiyle mümkündür. Salgın nedeniyle insanlaruzun süre zorunlu olarak ev içinde aile bireyleri ile zaman geçirmek zorunda kalmışlardır.Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, Çin, İtalya, İspanya veFransa’da aile içi şiddet olaylarının ve boşanmalarla birlikte kriminal olayların da arttığınıbildirmektedir. Benzer sorun, Türkiye’de de yaşanmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nünverilerine göre aile içi şiddet olaylarının geçen yılın mart ayına göre %38.2oranında arttığını bildirmiştir. Şiddet büyük ölçüde kontrol edilemeyen öfke davranışlarınınsonucunda ortaya çıkar. Salgın nedeniyle evde kalma sürecinin, kontrol edilemeyenöfke ve şiddet davranışlarına etkisinin incelenmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesineyardımcı olması bakımından önemlidir. Bu süreçte başta çocuklar olmak üzere pekçok kişinin rutinleri değişmiştir. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, iş kaybı, gelir kaybı,bulaş kaygısı, sosyalleşememe, belirsizlik, hastalıklar, ölümler vb pek çok nedenle bireylerkendilerini engellenmiş hissetmektedir. Evde kalma sürecinde engellenmiş hissetmeninşiddeti, kontrol edilemeyen öfke ve şiddet davranışlarının şiddetini belirlemektedir..Bireylerin yetişme tarzları, beklentileri, sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyleribu tepkileri farklılaştırmakla birlikte, yaşanılan olağanüstü süreç, yeni rutinler oluşturmayıve farklı bir uyum sürecini gerektirmektedir.