İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 18, Sayı 2, (2019) Makale Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Open Access
    Haksız Tahrik Kurumu Üzerine Bir İnceleme
    (Seçkin Yayıncılık, 2019) BIKMAZ, RAİF
    Haksız Tahrik, failin bir suçu, mağdurun hukuka aykırı eylemlerinin kendisinde doğurduğu öfke ve derin elemin etkisi altındayken işlemesi halinde dikkate alınması icap eden bir Ceza Muhakemesi Hukuku kurumudur. Türk Ceza Hukuku’nda, haksıztahrik bir genel düzenleme olarak kaleme alınmıştır dolayısıyla şartlarının vuku bulduğutüm durumlarda uygulanması (Haksız Tahrik’in uygulanması doğası gereği imkansızolan durumlar hariç olmak üzere) gerekir. Mukayeseli Hukuk penceresinden bakıldığında,bazı hukuk sistemlerinde bir genel düzenleme olarak kaleme alınan haksız tahrikdiğer hukuk sistemlerinde ise özel düzenleme olarak belirli suçlar için düzenlenmiştir.Ancak genel düzenleme olarak düzenlenmediği sistemlerde dahi verilecek makul cezanınbelirlenmesinde dikkate alınması gereken bir durum olduğu Kabul edilmektedir.Bu çalışmamızda, failin bir suçu mağdurun eylemlerinin psikolojik etkisi altındaiken işlemesi; Haksız Tahrik’in bir genel düzenleme olarak düzenlenmesinin gerekliliğive son olarak Haksız Tahrik’in mukayeseli hukuktaki uygulaması inceleme konusu yapılmıştır.