Cilt 1, Sayı 2, Kasım 2002

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • PublicationOpen Access
  The Dissolution Of The Ottoman Empire And The Foundation Of Modern Turkey Under The Leadership Of Mustafa Kemal Atatürk
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Ucuzsatar, Necati Ulunay
  Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonlarında, dünya tarihi, sömürgen Avrupa güçlerinin emperyalist hırsları nedeniyle "Osmanlı" adıyla anılan yüzyıllarca yeryüzünün büyük bir kısmında egemen olmuş bir büyük imparatorluğunun dağılmasını, parçalanmasını ve paylaşılmasını idrak etti. Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasından sonra emperyalizmin Türk ulusunu yok etmek için önyargılı düşmanlığına ve planlarına rağmen, Türkler, Mustafa Kemal 'in liderliğinde müttefik istilacılara karşı kendi vatanlarında büyük bir zafer kazandılar ve Atatürk'ün aklına, ilkelerine, ideolojisine ve barışçı düşüncelerine dayanan demokratik, laik, modern ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti kurdular. By the end of "World War I", (1914-1918), because of the imperialist ambitions of the imperial European powers, the history of the globe perceived the dissolution, dismemberment and partition of a great empire named "Ottoman" which domibated a large part of the world for centuries. Despite prejudged aggressiveness and plans of imperialism to destroy the Turkish nation, after the dismemberment of Ottoman empire, the Turks won a remarkable victory in their heartland under the leadership of Mustafa Kemal against the Allied invaders and founded a democratic, secular, modern and contemporary Turkish republic based on the Atatürk's wisdom, principles, ideology and peaceful thoughts.
 • PublicationOpen Access
  Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ve Türkiye
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Demirdöğen, Ülkü
  Avrupa Birliği 'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. NATO 'nun bir bütün olarak yer almadığı ve Avrupa 'nın güvenliğini ilgilendiren uluslararası krizlere, gerektiğinde NATO imkan ve yeteneklerinden de yaralanarak, yeni oluşturulacak bir Avrupa Acil Müdahale Gücü'nün (AMG) müdahale etmesi ve insani yardım, barışı koruma ve kurtarma operasyonları gibi kriz yönetimi tekniklerini uygulaması öngörülmektedir. Türkiye, olası kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle, ulusal çıkarları açısından ve bir NATO üyesi, AB adayı ülke olarak oluşturulacak olan AMG 'ye askeri katkıda bulunmak ve AGSP 'nin stratejik karar alma mekanizmaları içerisinde yer almak istemektedir. Türkiye 'nin yürüttüğü kararlı diplomasi ve ABD ile İngiltere 'nin aktif arabuluculuk çabaları sonucu varılan 'Ankara Mutabakatı' ile Türkiye'nin beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır. European Security and Defence Policy is being shaped by the new security and defence parameters of the post-Cold War conditions. Accordingly, an EU Rapid Reaction Force is being proposed to carry out crisis management functions, i.e. peace - keeping, humanitarian aid and rescue tasks by using NATO assets and capabilities when necessary and in crises where NATO is not engaged as a whole. Due to its regional proximity to probable international crises which would put national interests at stake and being a NATO member and an EU candidate country, Turkey has stated its willingness to contribute troops and military assets to this force as well as participating in the decion-making procedures related to ESDP. Turkey's expectations have been largely met by 'Ankara Consensus' as a result of the determined diplomacy led by Turkey and the active mediation efforts of USA and Great Britain.
 • PublicationOpen Access
  Anonim Şirketlerde Vekalet Sorunu ve bu Sorunun Çözümlenmesinde Kullanılan Teknikler
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) İşeri, Müge
  Bu çalışma, vekalet teorisinin temel prensiplerini inceleme ve anonim şirketlerde vekalet probleminin hangi biçimlerde ortaya çıktığını, bu sorunun minimize edilmesinde kullanılan yöntemleri belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. In corporations, there are some problems and conflicts resulting from the separation of the management and ownership of the firm. This study examines the costs associated with potential conflict between parties in the firm and several actions to minimize these costs.
 • PublicationOpen Access
  Türk Dili Nereden Nereye
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Pala, İskender
  Türk dilinin Anadolu'daki gelişimi ve günümüzde kullanılan Türkçe'ye dönüşümü, değişik aşamalarda gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti 'nin imparatorluk çehresi kazandığı Fatih döneminden itibaren Cumhuriyet 'e geçiş ve modernleşme sürecinde Türk dilinin geçirdiği evreler dikkatle incelendiğinde, günümüzdeki dil bilincinin oluşması ve değişim aşamalarının doğru değerlendirilmesi bir gereklilik olur. Tarih boyunca dile önem veren Türk büyüklerinin tanınması da ayrıca önemlidir. Bu yazıda Türkçe'nin tarih içindeki gelişim süreci ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. The development of the Turkish language in Anatolia and its transition to modern Turkish has been realized in different stages. When one examines the phases that the Turkish language has undergone during the period of modernization and its transition to a Republic State starting with Fatih's era in which the Ottoman State acquired the status of an empire, one sees that it is necessary to create a conscious awareness for (the roots of) today's language so as to evaluate the phases of change appropriately. It is also important to acknowledge (learn about) the great Turkish figures who have attached importance to language throughout history. This essay is an attempt to outline (to trace) the historical development of the Turkish language.
 • PublicationOpen Access
  Emotional Intelligence (EQ) In ELT/EFL Curciculum
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Tuncay, Hidayet
  Bu makalede, Duygusal Zeka unsurlarının İngilizce Dil Öğretimi'ne uyarlaması ele alınmıştır. Dil öğretim kitaplarının yanısıra, İngilzce Dil Öğretimi'nin öğretmenler tarafından hem metodolojik hem de akademik olarak sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bazı özellikleri de mevcuttur. Duygusal Zeka, belli bir oranda öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini, geliştirdikleri öğrenme alışkanlıkları ve stratejilerini öğrenme aşamasında yönlendirmemize yardımcı olabilmektedir. Yabancı dil öğretmenleri, kitap yazarları ve program tasarımcıları olarak bizler, öğrencilerimize İngilizce Dil Öğretimi'nde gerekli olan dilbilim becerilerini kazandırmaktan birinci derecede sorumluyuz. Ayrıca Duygusal Zeka, hem öğretmenin hem de dil öğrenen kişilerin duygusal konumlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Goleman'ın (1995) ileri sürdürdüğü, kendi-farkındalık, kendini-kontrol, motivasyon, kendini başkalarının yerine koyma, sosyal beceriler gibi unsurlar öğrenci öğretmen ikili iletişiminde bizim için önemli bir yol gösterici olacaktır. Öte yandan Duygusal Zeka, öğrenci öğretmen iletişimini düzenlemede ve Hedef Dil'i endişeden uzak, ürkütücü olmayan ve motive edici bir atmosferde sunmada da önemli bir rol oynayacaktır. This paper discusses the implementation of Emotional Intelligence (EQ) constructs (Goleman,1995) in ELT curriculum. Along with textbook designs, teaching in ELT itself has some priorities that should be followed strictly by teachers both methodologically and academically. To some extend, EQ may help us how to navigate our students emotional feelings, learning habits and strategies developed by themselves while learning takes place. We, as non-native teachers, textbook designers and curriculum developers are all responsible for furnishing our students with neccessary linguistic skills in ELT. Besides, EQ will play an important role on both learners and teachers emotional state of being. So Goleman's (1995) Constructs -self- awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills - will be a guide for us to understand teachers and learners interaction. EQ, however, is also the core point as for how to regulate teacher-learner interactions and presenting Target Language (TL) in an unthreatening, excitement-free, motivating atmosphere.
 • PublicationOpen Access
  Takım Çalışması: Mobil İletişim Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Ataman, Göksel
 • PublicationOpen Access
  Üç Büyük İlde İnternet Kullanıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısının Karşılaştırılması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Dündar, Durmuş
  With internet, the contemporary information service, it is possible to make contact with work sites and residences around the world. A computer, or a computer and modem, along with telephone connections allows communication between similar units anywhere. Consequently, internet has emerged as a giant web of computers throughout the world connected to one another by means of their communication lines. The number of people benifitting from the grat ease that compueters provide is increasing day by day. The increase in internet use within Turkey is of striking dimensions. However, inadequate academic attention has been focused on the identity of users and the purposes for which they use their computers. This study, first porposes by the University of İstanbul Research Fund, attempts to determine the primary reasons behind internet use in Turkey, the time users stay connected, and the effect that factors like educational level, economic status, sex and age have on internet use. For the purpose of the study, a total of 1000 subjects living İstanbul, Ankara and izmir and connected to internet were interviewed face-to-face. Standard questionnaires were filled out. The study, which began in November, 1999, was completed in October, 2000
 • PublicationOpen Access
  Turkey's European Union Candidature and The Issue of Democratic Reform
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Rumford, Chris
  Demokrasi ve insan hakları genellikle Türkiye'nin AB'ne üyeliğinde engel olarak algılanmaktadır. Müktesabata Uyum için Ulusal Programın son basımı Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine uymakta direndiğine ilişkin endişeleri giderecek pek fazla bir şey ortaya koymamaktadır. Türkiye'nin yerel demokratik normlarını AB'ninkilerle uyumlaştırmada gelişme kaydetmemesinin siyasi elitler arasındaki ayrılık ve bölünmelerden kaynaklandığı iddia edilmektedir.
 • PublicationOpen Access
  German Foreign Policy After Unification 'Normality' or 'Assertiveness?'
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Kaiser, Bianca
  Bu çalışma, Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinden sonra 'normal' mi yoksa 'iddialı' bir dış politika mı izlediğini incelemektedir. Bu amaçla, savaş sonrası dönemden 1989'a kadar geçen süre içinde Alman dış politikasını belirleyen prensiplerle birleşme sonrasındaki dönemden günümüze kadarki dönemde oluşan prensipler karşılaştırılmaktadır. Alman dış politikası genellikle süreklilik gösterirken, bazı gelişmeler paradigmatic değişimlere neden olmuşlardır. Bu anlamdaki en önemli gelişme, Alman askerlerinin NATO bölgesinin dışında çalıştırılması ile ilgili olan 'bölge-dışı' tartışmasıdır. Bu makalenin ana tezi Alman dış politikasının ne normal ne de iddialı olduğudur; aksine 'yeni' bir Alman dış politikasının geliştirilmiş olduğunu yönündedir. This article discusses whether German foreign policy after unification in 1990 has become 'normal' or 'assertive'. To this end, a comparison is made between principles guiding German foreign policy during the post-war period up uıntil 1989, and the post-unification period until the present. Whereas German foreign policy has generally been characterized by continuity, some developments have produced a paradigmatic change. The most important development in this regard is the 'out of area' discussion, which refers to the deployment of Germany soldiers outside NATO territory. However, the main contention of the article is that German foreign policy has neither become 'normal' nor 'assertive', but has rather developed into something 'new'.
 • PublicationOpen Access
  Yeni Bir Pazarlama Yöntemi Olarak Elektronik Posta Pazarlaması
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Deniz, R. Baki
  Kullanım kolaylığı, çok hızlı ve yaygın olması ve maliyetinin düşüklüğü, elektronik posta (e-posta) pazarlama yönteminin en yaygın kullanılan on-line kanal haline gelmesinin başlıca nedenleri arasındadır. Ancak sır ve gizlilik her e-posta pazarlama programının temel özelliği olmak durumundadır. Çünkü izinsiz olarak gönderilen e-postalar (spam) alıcılarda olumsuz tepkilere neden olmakta ve çoğunlukla okunmadan silinmektedir. İzinli e-posta pazarlaması ise; hızlı olması, maliyetinin düşüklüğü ve çok yüksek orandaki popülerliği ile on-line pazarlamada ideal bir yöntem niteliğindedir Bu makalede, e-posta ve özellikle izinli e-posta pazarlaması, avantajları ve başarılı olmasına yardımcı olacak önerilerle birlikte ele alınmaktadır. E-mail marketing is al low cost, high-return solution, remains the most widely used online channel. But permission and privacy must be the cornerstones of every e-mail marketing program. Because unsolicited e-mail(spam) irritates most of Net users and are deleted without reading. Permission e-mail marketing is a fat, cheap, overwhelmingly popular and ideal medium for online marketing. In this paper, e-mail marketing and especially permission e-mail marketing with its advantages and the suggestions for making successful permission e-mail marketing is examined.
 • PublicationOpen Access
  Türkiye İktisat Kongresi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Özgüven, Ali
  Yeni Türkiye devleti siyasi bağımsızlığını elde etmişti ama İktisadi bağımsızlığına da kavuşmalıydı. Bunun içindir ki, Atatürk, yurdun dört bucağından iktisadi alanda etkili olabilecek üreticilerin temsilcilerini (tüccarların,tarımcıların ve işçilerin) 17 Şubat 1923 İzmir'de toplamış ve o ünlü açılış konuşmasını yapmıştı: "Yeni Türk devletinin temelleri süngü ile değil ekonomi ile kurulacaktır. Yeni Türk devleti fetihçi bir devlet değil bir ekonomi devleti olacaktır. Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlık da esastır. Biz de bu makalemizde ekonomiye büyük bir önem veren Atatürk'ün, hele o zamana göre, başarı ile uyguladığı iktisat politikasını ele almış ve 1939 yılına kadar süren dönemin başlıca ekonomik konularına yer vermiş bulunuyoruz.