Cilt 1, Sayı 2, Kasım 2002

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 11
 • Yayın
  Açık Erişim
  The Dissolution Of The Ottoman Empire And The Foundation Of Modern Turkey Under The Leadership Of Mustafa Kemal Atatürk
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Ucuzsatar, Necati Ulunay
  Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonlarında, dünya tarihi, sömürgen Avrupa güçlerinin emperyalist hırsları nedeniyle "Osmanlı" adıyla anılan yüzyıllarca yeryüzünün büyük bir kısmında egemen olmuş bir büyük imparatorluğunun dağılmasını, parçalanmasını ve paylaşılmasını idrak etti. Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasından sonra emperyalizmin Türk ulusunu yok etmek için önyargılı düşmanlığına ve planlarına rağmen, Türkler, Mustafa Kemal 'in liderliğinde müttefik istilacılara karşı kendi vatanlarında büyük bir zafer kazandılar ve Atatürk'ün aklına, ilkelerine, ideolojisine ve barışçı düşüncelerine dayanan demokratik, laik, modern ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti kurdular. By the end of "World War I", (1914-1918), because of the imperialist ambitions of the imperial European powers, the history of the globe perceived the dissolution, dismemberment and partition of a great empire named "Ottoman" which domibated a large part of the world for centuries. Despite prejudged aggressiveness and plans of imperialism to destroy the Turkish nation, after the dismemberment of Ottoman empire, the Turks won a remarkable victory in their heartland under the leadership of Mustafa Kemal against the Allied invaders and founded a democratic, secular, modern and contemporary Turkish republic based on the Atatürk's wisdom, principles, ideology and peaceful thoughts.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası ve Türkiye
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Demirdöğen, Ülkü
  Avrupa Birliği 'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. NATO 'nun bir bütün olarak yer almadığı ve Avrupa 'nın güvenliğini ilgilendiren uluslararası krizlere, gerektiğinde NATO imkan ve yeteneklerinden de yaralanarak, yeni oluşturulacak bir Avrupa Acil Müdahale Gücü'nün (AMG) müdahale etmesi ve insani yardım, barışı koruma ve kurtarma operasyonları gibi kriz yönetimi tekniklerini uygulaması öngörülmektedir. Türkiye, olası kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle, ulusal çıkarları açısından ve bir NATO üyesi, AB adayı ülke olarak oluşturulacak olan AMG 'ye askeri katkıda bulunmak ve AGSP 'nin stratejik karar alma mekanizmaları içerisinde yer almak istemektedir. Türkiye 'nin yürüttüğü kararlı diplomasi ve ABD ile İngiltere 'nin aktif arabuluculuk çabaları sonucu varılan 'Ankara Mutabakatı' ile Türkiye'nin beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır. European Security and Defence Policy is being shaped by the new security and defence parameters of the post-Cold War conditions. Accordingly, an EU Rapid Reaction Force is being proposed to carry out crisis management functions, i.e. peace - keeping, humanitarian aid and rescue tasks by using NATO assets and capabilities when necessary and in crises where NATO is not engaged as a whole. Due to its regional proximity to probable international crises which would put national interests at stake and being a NATO member and an EU candidate country, Turkey has stated its willingness to contribute troops and military assets to this force as well as participating in the decion-making procedures related to ESDP. Turkey's expectations have been largely met by 'Ankara Consensus' as a result of the determined diplomacy led by Turkey and the active mediation efforts of USA and Great Britain.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Anonim Şirketlerde Vekalet Sorunu ve bu Sorunun Çözümlenmesinde Kullanılan Teknikler
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) İşeri, Müge
  Bu çalışma, vekalet teorisinin temel prensiplerini inceleme ve anonim şirketlerde vekalet probleminin hangi biçimlerde ortaya çıktığını, bu sorunun minimize edilmesinde kullanılan yöntemleri belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. In corporations, there are some problems and conflicts resulting from the separation of the management and ownership of the firm. This study examines the costs associated with potential conflict between parties in the firm and several actions to minimize these costs.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Türk Dili Nereden Nereye
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Pala, İskender
  Türk dilinin Anadolu'daki gelişimi ve günümüzde kullanılan Türkçe'ye dönüşümü, değişik aşamalarda gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti 'nin imparatorluk çehresi kazandığı Fatih döneminden itibaren Cumhuriyet 'e geçiş ve modernleşme sürecinde Türk dilinin geçirdiği evreler dikkatle incelendiğinde, günümüzdeki dil bilincinin oluşması ve değişim aşamalarının doğru değerlendirilmesi bir gereklilik olur. Tarih boyunca dile önem veren Türk büyüklerinin tanınması da ayrıca önemlidir. Bu yazıda Türkçe'nin tarih içindeki gelişim süreci ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. The development of the Turkish language in Anatolia and its transition to modern Turkish has been realized in different stages. When one examines the phases that the Turkish language has undergone during the period of modernization and its transition to a Republic State starting with Fatih's era in which the Ottoman State acquired the status of an empire, one sees that it is necessary to create a conscious awareness for (the roots of) today's language so as to evaluate the phases of change appropriately. It is also important to acknowledge (learn about) the great Turkish figures who have attached importance to language throughout history. This essay is an attempt to outline (to trace) the historical development of the Turkish language.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Emotional Intelligence (EQ) In ELT/EFL Curciculum
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11) Tuncay, Hidayet
  Bu makalede, Duygusal Zeka unsurlarının İngilizce Dil Öğretimi'ne uyarlaması ele alınmıştır. Dil öğretim kitaplarının yanısıra, İngilzce Dil Öğretimi'nin öğretmenler tarafından hem metodolojik hem de akademik olarak sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bazı özellikleri de mevcuttur. Duygusal Zeka, belli bir oranda öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini, geliştirdikleri öğrenme alışkanlıkları ve stratejilerini öğrenme aşamasında yönlendirmemize yardımcı olabilmektedir. Yabancı dil öğretmenleri, kitap yazarları ve program tasarımcıları olarak bizler, öğrencilerimize İngilizce Dil Öğretimi'nde gerekli olan dilbilim becerilerini kazandırmaktan birinci derecede sorumluyuz. Ayrıca Duygusal Zeka, hem öğretmenin hem de dil öğrenen kişilerin duygusal konumlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Goleman'ın (1995) ileri sürdürdüğü, kendi-farkındalık, kendini-kontrol, motivasyon, kendini başkalarının yerine koyma, sosyal beceriler gibi unsurlar öğrenci öğretmen ikili iletişiminde bizim için önemli bir yol gösterici olacaktır. Öte yandan Duygusal Zeka, öğrenci öğretmen iletişimini düzenlemede ve Hedef Dil'i endişeden uzak, ürkütücü olmayan ve motive edici bir atmosferde sunmada da önemli bir rol oynayacaktır. This paper discusses the implementation of Emotional Intelligence (EQ) constructs (Goleman,1995) in ELT curriculum. Along with textbook designs, teaching in ELT itself has some priorities that should be followed strictly by teachers both methodologically and academically. To some extend, EQ may help us how to navigate our students emotional feelings, learning habits and strategies developed by themselves while learning takes place. We, as non-native teachers, textbook designers and curriculum developers are all responsible for furnishing our students with neccessary linguistic skills in ELT. Besides, EQ will play an important role on both learners and teachers emotional state of being. So Goleman's (1995) Constructs -self- awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills - will be a guide for us to understand teachers and learners interaction. EQ, however, is also the core point as for how to regulate teacher-learner interactions and presenting Target Language (TL) in an unthreatening, excitement-free, motivating atmosphere.