Hukuk Fakültesi / Faculty of Law

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 397
 • PublicationRestricted
  Hukuki Boyutuyla Vergi Usul Hukukunda Elektronik Ortamda Tebliğ
  (Seçkin Yayıncılık, 2018) CANGÜLOĞLU, YASEMİN
  Hukukun birçok dalıyla yakından ilgili olan tebligat müessesesi, temel hak veözgürlüklere müdahale niteliği taşıyan vergi hukuku bakımından da büyük önem arz etmektedir.Zira mükellefler haklarını, kendileri ile ilgili vergilendirme işlemlerden haberdar olmalarıhalinde kullanabileceklerdir. Mükelleflere, haklarında tesis edilen idari işlemler VergiUsul Kanun’unda düzenlenen tebliğ yöntemleriyle bildirilmektedir. Bu yöntemlerden biriolan ve Kanun’un 107/A maddesiyle düzenlenen elektronik ortamda tebliğe ilişkin usul veesasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş, Bakanlık da bu yetkisini 456 SeriNo.lu VUK Genel Tebliği ile kullanmıştır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı söz konusuGenel Tebliğin Anayasa’da öngörülen bazı ilkeler bakımından irdelenmesidir.
 • PublicationRestricted
  Özel Hayat Açısından Kişisel Verilerin Korunması
  (Seçkin Yayıncılık, 2017) TEZCAN, DURMUŞ
  Kendisine ulusal ve uluslararası bir koruma sağlanan özel hayat, bilişimdevrimiyle ve her gün gelişmekte olan internet karşısında büyük bir tehditle karşı karşı-ya bulunmaktadır. Zira internet, çok geniş boyutta küresel kullanımı nedeniyle özelhayata dönük tehlikeler barındırmaktadır. Bu yüzden özel hayatın bilişim ortamındakişisel veriler olarak korunması gerekliliği kendisini çok fazla hissettirmiştir.Mevzuatımızda özel hayatla ilgili kişisel verilerin korunması konusunda yavaş daolsa, cezai korumayı sağlayacak hükümlere ve kurumlara yer verilmiştir. Önemli olanbunların adil şekilde uygulanmasıdır. Özellikle suçlulukla mücadele, internetin sınırtanımaması nedeniyle evrensel bir işbirliğini de gerekli kılmaktadır. Ülkemizde sondönemlerde yaşanan bu alandaki gelişmeler ise, ümit vericidir.
 • PublicationRestricted
  İnternet Kanununun 8. Madde Çerçevesinde Erişimin Engellenmesi Kararı
  (Seçkin Yayıncılık, 2017) ÖZAYDIN, ÖZDEM
  İnternet giderek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte, in-ternet üzerinden yapılan veri trafiğinde suç işlenmesinin de gün geçtikçe arttığını gör-mekteyiz. İnternet üzerinden gerçekleştirilen hukuka aykırı fiiller eskiden değişik ka-nunlar vasıtasıyla önlenmeye çalışılırken, kanun koyucu 2007 yılında özel bir kanunidüzenleme getirerek, İnternet Kanunu olarak adlandırdığımız 5651 sayılı “İnternet Or-tamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen SuçlarlaMücadele Edilmesi Hakkında Kanunu” yürürlüğe sokmuştur. İlgili Kanun internet süje-lerinin sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlediği gibi, internet vasıtasıyla yayınlanmışolan içerikler suç olarak karşımıza çıktığında, bunlar ile nasıl mücadele edilebileceğinigöstermektedir. Bu çerçevede özellikle 8. madde kapsamında ele alınan koruma tedbirimahiyetinde ve idari tedbir niteliğinde olan iki adet erişimin engellenmesi kararı önü-müze çıkmaktadır. Çalışmamızda bu maddeyi özellikle ne şekilde anlaşılması gerektiği-ni açıkladıktan sonra, detaylı bir şekilde değerlendirme süzgecinden geçirmeye çalışa-rak, kanun koyucunun özellikle hangi hususları tekrar gözden geçirmesi gerektiğineilişkin ipuçları vermeye gayret gösterdik.
 • PublicationRestricted
  Kefalet Sözleşmesine İlişkin Olarak Türk Borçlar Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda Yer Alan ve Birbiri İle Çeliştikleri Düşünülen Bazı Hükümlere İlişkin Bir Değerlendirme
  (Seçkin Yayıncılık, 2017) ALTOP, ATİLLA
  TTK m.7 hükmü ile TBK m.583/I, 2 hükmü arasındaki çelişkinin ve onunyarattığı tereddüdün, ticari bir borca kefalette, kefilin, müteselsil kefil sıfatıyla yüküm-lülük altına girme iradesini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmediği durum-larda dahi, TTK m.7 hükmündeki yasal karine uyarınca müteselsil kefil olarak kabuledilmesi suretiyle giderilmesi daha doğru olacaktır.TBK’da, kefilin, borçlunun yasal temerrüdünün sonuçlarından sorumlu tutulabil-mesi için, kendisine bir bildirim yapılmasına gerek olup olmadığı konusunda herhangibir açık hüküm olmaması ve bildirime gerek olmadığının kabulünün ise, hem TTKm.7/I, 2 hükmü ile çelişmesi hem de hakkaniyete aykırı olması karşısında, burada örtülübir kanun boşluğu bulunduğunun kabul edilmesi ve bu örtülü boşluğun da, TTK m.7/I, 2hükmünün -tüm kefalet sözleşmeleri için uygulanması gereken bir genel hüküm oldu-ğun kabul edilmek suretiyle- ticari olmayan (adi) kefalet sözleşmelerine de uygulanmasısuretiyle doldurulması daha uygun olacaktır.
 • PublicationRestricted
  Aldatılan Eşin ve Birlikte Yaşayan Nikâhsız Eşin Manevi Tazminat Davası
  (Seçkin Yayıncılık, 2017) BİLGEN, MAHMUT
 • PublicationRestricted
  Müdürlerin Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Azli veya Temsil Yetkilerinin Sınırlandırılması
  (Seçkin Yayıncılık, 2017) CUYLAN, PINAR ÇAĞLA KANDIRALIOĞLU
  Türk Ticaret Kanunu m. 630 müdürlerin görevden alınması, yönetim vetemsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılmasını düzenlemektedir. Genel kurul,müdürleri her zaman görevden alabilir. TTK m. 630 (2/3) uyarınca, her ortak, yükümlü-lüklerini ağır bir şekilde ihlal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneğikaybetmesinin haklı bir sebep olarak ortaya çıktığı durumlarda, yöneticilerin yönetimhakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını, ilgili mahkeme-den talep edebilir. Bu bağlamda müdürün azli her zaman mümkündür; yeter ki azledilenmüdürün şirkette görevine devam etmesinin beklenemeyeceği haller haklı bir nedenoluştursun. Ayrıca azınlığın da ilgili mahkemeden müdürün azlini her zaman isteyebile-ceği vurgulanmalıdır. Kusur haklı sebebin varlığı için şart değildir, ancak hakimin tak-dir hakkını kullanırken gözönünde tutması gereken önemli unsurlardandır. Müdürünazli için sadece haklı sebebin varlığı değil, bununla birlikte şirkette zararın gerçekleşti-ğinin ispatı da gereklidir.
 • PublicationRestricted
  Yargıtay Kararları Işığında Özel Okul Öğretmenleri ile Yapılacak İş Sözleşmelerinin Türüne İlişkin Bir Değerlendirme
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT; FİLİZ, BESTE GEMİCİ
  Özel okul öğretmeleri ile yapılacak iş sözleşmelerinin türü öğretide uzun yıllardır tartışmalıdır. Ancak, söz konusu tartışma Yargıtay'ın son dönemde verdiği kararlarla daha da önem kazanmıştır. Şöyle ki, Yargıtay 7. Hukuk Daire- si’nin bu sözleşmeleri asgari süreli sözleşme olarak nitelendirmesi ve bunun üzerine 9. Hukuk Dairesi’nin de istikrar kazanmış görüşünden dönerek, asgari süreli iş söz- leşmesinin varlığını kabul etmesi, bu sözleşmenin türünü tekrar tartışmalı hale ge- tirmiştir. Bu çalışmada özel okul öğretmenleri ile yapılacak iş sözleşmelerinin türü Yargıtay'ın 7., 9. ve 22. Hukuk Dairelerinin vermiş oldukları kararlar arasından seçtiğimiz üç karar ve Hukuk Genel Kurulu'nun vermiş olduğu E.2013/22-1943, K. 2015/1131 sayılı ve 1.4.2015 tarihli kararı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışıla- caktır.
 • PublicationRestricted
  Yurt Dışında Vergi İncelemesi - Türkiye’nin Yapmış Olduğu Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmaları ile OECD Modeli’nin Karşılaştırılması
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) CANGÜLOĞLU, YASEMİN
  Uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile beraber, hem zararlı vergi rekabe- tini önlemek hem de mükellefleri takip edebilmek oldukça güçleşmiştir. Bu durum ise vergi idarelerini, uluslararası anlamda işbirliği yapmaya itmiştir. Bu bağlamda devletler ikili anlaşmalar ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve vergi konularında bilgi değişimi anlaşmalarının yanı sıra, bir devletin egemenlik sahası içerine girerek vergi incelemesine katılma imkânına da kavuşmuşlardır. Türkiye, Bermuda ve Jersey ile imzalamış olduğu Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmaları çerçevesinde, yabancı bir vergi idaresi yetkilisinin kendi ülkesinde vergi incelemesine katılacağını kabul etmiş ve böylece, uluslararası anlamda işbirliğine imza atmıştır. Tüm bu uluslararası gelişme- ler çerçevesinde OECD’de Vergi Konularında Bilgi Değişimi Hükümlerinin Uygulan- ması Hakkında Kitapçık hazırlamış ve kitapçığın altıncı bölümünde yurt dışı vergi ince- lemesi çalışmasına yer vermiştir. Bu çalışmamızda, Türkiye’nin imzalamış olduğu Vergi Konularında Bilgi Değişi- mi Anlaşmalarına göre yurt dışında vergi incelemesinin, OECD tarafından hazırlanan kitapçığın, yurt dışında vergi incelemesi adlı çalışmasına uygun olup olmadığı saptan- maya çalışılacaktır.
 • PublicationRestricted
  6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İşletme Toplu İş Sözleşmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT
  İşletme toplu iş sözleşmesi, hukukumuzda kabul edilen toplu iş sözleşmesi türlerinden biridir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda toplu iş sözleşmesinin üç farklı türde yap ılabileceği kabul edilmiştir. Bunlar, işyeri, işletme ve grup toplu i ş sözleşmeleridir. 6356 sayılı Kanun’un 34. maddesinin 2. fıkrasına göre, ‘Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde yap ı- labilir’. Böylece kanun koyucu tarafından bir zorunluluk olarak öngörülmüş olan işlet- me toplu iş sözleşmesinin koşulları varken, taraflarca başka bir sözleşme türünün seçi- lebilmesi mümkün değildir. Bu çalışmada 6356 sayılı Kanun kapsamında işletme toplu iş sözleşmesinin yapılması, işletme niteliğinin tespiti ve işletme toplu iş sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar incelenmeye çalışılacaktır.
 • PublicationRestricted
  Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Tarafların Hukuk Seçimi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT; FİLİZ, BESTE GEMİCİ
  Bu çalışmada amacımız, yabancılık unsuru içeren iş sözleşmelerine uygu- lanacak hukukun te spit edilmesine ili şkin esaslar ın kanun ve öğreti görüşleri ışında değerlendirilmesidir. Yabancılık unsuru içeren bireysel iş sözleşmelerine uygulanacak hukukun nasıl tespit edileceği hukukumuzda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesi ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere uygulanacak huku- kun tespiti kanunlar ihtilafı kurallarının ve dolayısıyla milletlerarası özel hukukun ko- nusuna girmektedir. Bununla birlikte, iş sözleşmesinin vasıflandırılmasında ve Türk İş Hukuku kurallarının uygulanacağının tespit edildiği durumlarda ve yabancı hukukun uygulanacağı tespit edilmesine ra ğmen bazı hallerde daha koruyucu hükümler ihtiva etmesi sebebiyle Türk İş Hukuku’nun uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu da konu- nun i ş hukuku bakımından da oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, gü- nümüzde milletlerarası hukukun ilgi alan ına giren çalışma ilişkilerinin sayısı gün geç- tikçe artmaktadır. Ülkemizden de çok sayıda işçinin çalışmak üzere yurt d ışına gönde- rildiği ve çok sayıda işçinin de çalışmak üzere Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir.
 • PublicationRestricted
  Gerçek Kişilerce Gerçekleştirilen Aval İşlemlerine, TBK M.603 Hükmü Uyarınca Kefaletin Şekline, Kefil Olma Ehliyetine ve Eşin Rızasına İlişkin Hükümler Uygulanacak Mıdır?
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) ALTOP, ATİLLA
  TBK m.603 hükmü uyarınca, aval işleminde, aval verenin, sorumlu olaca- ğı azami miktarı kendi el yazısıyla yazması ve şayet evli ise eşinin de aval verilmesin- den önce ya da en geç aval verilmesi işlemi sırasında rızasını yazılı olarak vermesi ge- rekmektedir. Buna karşılık aval verenin, aval işleminin tarihini ve müteselsil olarak sorumlu olacağını kendi el yazısıyla yazması gerekli değildir.
 • PublicationRestricted
  Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılama Yükümlülüğü
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) ÖZTÜRK, BAHRİ
  Türk Ceza Yasalarındaki yenilikçi düzenlemeler, yargılamanın her aşama- sında adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi adına büyük bir titizlikle kaleme alınmış- tır. Adli kolluğun yetkileri ve sorumluluğu azalt ılarak, CMK soruşturma evresinin tek hukukçusu olan savcı merkezli olarak hazırlanmıştır. Ayrıca iddianamenin iadesi prose- dürü ile yarg ılamanın kural olarak tek celsede yapılmasının önü açılmıştır. Ne var ki uygulamada, adil yarg ılanma hakkı kapsamında getirilen bu düzenlemeler bakımından aksaklıklar yaşanmaktadır.
 • PublicationRestricted
  Yargı Kararlarının İdarece Uygulanmaması Durumuna Fransız Hukukunda Getirilen Çözüm: Yargısal Emir
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) SEYHAN, SERKAN
  Hukuk devleti ilkesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olmanın öncelikli şartlarındandır. Hukuk devleti ilkesinin varlığından bahsedilebilmesi için belli başlıgereklerin yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu gereklerden birisi de idarenin yargısal denetimi ve yargı makamlarınca alınan kararların gereklerinin idare tarafından süratle yerine getirilmesinin sağlanması ihtiyacıdır. Çalışmada bu bağlamda idari yargı kararlarının uygulanmaması durumuna Fransız Hukukunda getirilen bir çözüm olarakyargısal emir kurumu tarihsel evrimi ile birlikte ele alınacak ve bu kurumun Türk Hukukunda ne denli karşılık bulduğu üzerinde durulacaktır.
 • PublicationRestricted
  İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu Bakımından Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Uygulama Alanının Değerlendirilmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) TÜTÜNCÜ, MUHARREM
  İşverenin iş kazalarından doğan sorumluluğunun hukuki niteliği, gerekdoktrinde gerekse mahkeme kararlarında uzun yıllardır süregelen tartışmalara konuolmuştur. 6098 S. Türk Borçlar Kanunu ile 6331 S. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunununkabul edilmesi de, söz konusu tartışmaları sona erdirmediği gibi, tehlike sorumluluğunun genel bir hükümle düzenlenmesi ve işverenin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alması gereken önlemlerin ayrıntılı biçimde düzenlenmesi karşısında,meseleyi daha da karmaşık bir duruma gelmiştir.Konunun düğümlendiği nokta, işverenin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması içingerekli her türlü tedbiri aldığı ve işçinin de meydana gelen iş kazası dolayısıyla hiçbirkusurunun bulunmadığı durumlardır. “Kaçınılmazlık” olarak nitelendirilen bu durumlarda meydana gelen zarardan dolayı her iki tarafın da sorumluluktan kurtulmak içinhaklı gerekçeleri bulunmaktadır.Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak, kaçınılmazlık halleriyle sınırlı olmak üzere, mevcut hukuki müesseseler çerçevesinde, tali bir sorumluluk prensibi olanfedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi işletilerek, meydana gelen zararın her iki taraf arasında paylaştırılması fikri değerlendirilmelidir.
 • PublicationRestricted
  Danıştay Altıncı Dairesi’nin 2014/7272 Esas Sayılı ve 28.10.2014 Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı Işığında
  (Seçkin Yayıncılık, 2015) BİLGİN, SAKİNE NİLÜFER
  Yürütmenin durdurulması istemli iptal davasında idari yargı yerince yü- rütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda yürütmeyi durdurma kararının uygulan- ması hukuk devletinde büyük önem taşımaktadır.
 • PublicationRestricted
  Türkiye’de Siyasi Parti Üyelerinin İhracına İlişkin Kararların Yargısal Denetimi
  (Seçkin Yayıncılık, 2015) GÜNGÖR, HASAN ATİLLA
  Türkiyede, Siyasi Partiler Kanununa göre, üyelerin siyasi partilerden ih- raç edilmesi kararları yargı tarafından esastan denetlenememektedir. Bunun anlamı yargının sınırlı bir denetim yetkisine sahip olduğu ve sadece şekil açısından bir değer- lendirmede bulunabileceğidir. Böylece söz konusu düzenleme ile parti içi çoğunluklara,üyeleri partiden çıkarmak ve parti disiplinini sağlamak için neredeyse yargısal denetimetabi tutulmayan önemli bir yetki verilmiş olmaktadır. Fakat diğer taraftan, bu yetki etkinyargısal denetim olmaması nedeniyle çoğunluk hakimiyetinin gerçekleştirilmesi için biraraç olarak da kullanılabilir. Bu nedenle kuralın varlığı ve uygulaması, sadece partiüyelerini etkilememekte aynı zamanda ilgili düzenleme parti içi demokrasiyi de etkile- mektedir. Bu çerçevede, mevcut düzenleme ve ilgili mahkeme kararları, yasama veyürütme organlarının bakış açısını belirleyebilmek için tarihsel bir yaklaşımla ele alına- caktır. Sonunda da, hem parti özgürlüğ ünü hem de bu kararlar üzerinde etkin yargısaldenetimi amaçlayan bir öneri sunulacaktır.
 • PublicationRestricted
  Işid'e Karşı Suriye'de Yapılan Operasyonların Meşruiyeti Bakımından 'İsteksiz ya da Aciz Devlet' Teorisi
  (Seçkin Yayıncılık, 2015) AYDIN, DERYA
  Bu çalışmada, IŞİD terör örgütü ile mücadele için ABD önderliğinde kuru- lan uluslararası koalisyonun, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonların meşruiyetindekilit bir önem taşıyan 'isteksiz ya da aciz devlet' teorisinin uluslararası hukuktaki değerive Suriye bakımından uygulanırlığı tartışılacaktır. Uluslararası hukukta kuvvet kullan- ma yasağına ilişkin hukuki çerçeveye kısaca değinildikten sonra, IŞİD'e karşı operasyo- na katılan devletlerin, operasyonlar konusundaki hukuki gerekçeleri incelenecek ve bubağlamda özellikle devlet dışı aktörlere karşı meşru müdafaa sorunu ile 'isteksiz ya daaciz devlet' teorisine dair tartışmalara yoğunlaşılacaktır.
 • PublicationRestricted
  Danıştay Kararları
  (Seçkin Yayıncılık, 2014) ÖZELÇİ, MUSTAFA AYTAÇ
  5233 sayılı Kanun sosyal risk ilkesinin yasalaşmış hali olup; Kanunun yü- rürlüğe girdiği tarihten sonra artık içtihatlarla geliştirilen sosyal risk ilkesinin uygulan- ma imkanı kalmamıştır. Dolayısıyla sosyal risk ilkesine dayalı tazmin istemlerinin anı- lan Kanun ile yapılan tanım ve sınırlandırmalar çerçevesinde karara bağlanması zorun- ludur. Aksi bir düşünce, yasama organının anayasal sınırlar içinde takdir ederek düzen- lediği alanın aşılması anlamına gelecektir.
 • PublicationRestricted
  Danıştay Kararları
  (Seçkin Yayıncılık, 2014) ÇALIŞKAN, ELİF ALTINOK
 • PublicationRestricted
  İmar Planı Değişikliğine İlişkin İdari Yargı Kararları
  (Seçkin Yayıncılık, 2014) BİLGİN, SAKİNE NİLÜFER
  İstemin Özeti: İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.05.2009 tarihli ve E.2008/1625, K. 2009/901 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.