Girişimcilik Bölümü / Department of Entrepreneurship

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 66
 • Publication
  Open Access
  Babacan Liderlik İle Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkide Kolektif Şükranın Aracı Etkisi
  (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2019) BEKMEZCİ, MUSTAFA; Yıldız, Bora
  Bu çalışmada lider-üye etkileşimi teorisi, duygusal olaylar teorisi ve iyi oluş teorisine dayandırılarakçalışanların babacan liderlik algılarının psikolojik sahiplik üzerindeki etkisinde kolektif şükranın aracıetkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı babacan liderliğin psikolojik sahipliği doğrudan mı yoksa dolaylımı etkilediğini ortaya koyarak kolektif şükranın bu ilişkideki rolünü saptamaktır. Araştırmanın örnekleminikolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 418 hizmet sektörü çalışanı oluşturmaktadır. Anket yoluyla eldeedilen veriler nicel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, babacan liderliğinpsikolojik sahiplik ve kolektif şükranın istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif bir yordayıcısı olduğunugöstermektedir. Ayrıca kolektif şükran psikolojik sahipliğin istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif biryordayıcısıdır. Son olarak kolektif şükranın babacan liderlik ile psikolojik sahiplik arasındaki ilişkide kısmiaracı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda yöneticiler ve uygulayıcılar için önerilersunulmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Strateji̇k Planlarin Söylemleri̇: Üni̇versi̇teler Arasindaki̇ Kurumsal Eşbi̇çi̇mselli̇ği̇n Keşfi̇
  (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Gürbüz, Fatma Gülruh; Ergun, Hande Sinem; Taşkın, Meral Dülger; TERAMAN, SERAY BEGÜM SAMUR
  Çevresel değişkenler ve beraberinde ortaya çıkan hızlı dönüşüm üniversitelerinekonomik sistemlerdeki geleneksel rolünün değişime uğramasına sebep olmuştur. Aynızamanda farklı çevresel beklenti ve değişkenler de üniversitelerin işletmeler gibi etkinolmalarını gerektirerek onları stratejik bilinçle hareket etmeye yöneltmiştir. Stratejikurgulama aşamasında kurum içindeki farklı taleplerin üniversitelerin yaptığı stratejikplanlara yansıyabileceği ve üniversite stratejik planlarının kurumsal eşbiçimliliklerçerçevesinde oluşturulduğu düşünülebilir. Dünyada üniversitelerin değişen rollerininTürkiye’deki yansımalarının kurumsal eşbiçimlilik çerçevesinde algılandığı ve bunlarınüniversitelerin stratejik planlarına yansıdığı tahmin edilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmanınamacı, piyasaya cevap sunma hedefleri bakımından üniversite stratejik planlarını analizederek, üniversitelerde kurumsal eşbiçimliliğin varlığını araştırmaktır. TÜBİTAK’ınGirişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksindeki ilk 10 üniversitenin stratejik planları içerikanalizine tabi tutulmuştur. Bulgular, üniversite stratejik planlarının 2547 sayılı YüksekÖğretim Kanunu’nun 12. Maddesi’ndeki yükseköğretimin görevleri paralelinde içeriğe sahipolduklarını ve planladıkları konum açısından, üniversitelerin kurumsal eşbiçimlilik etkileriyle hareket ettiklerini göstermiştir. Diğer bir deyişle, gelecekte kendilerini neredekonumlandırmak istediklerine bakıldığında, üniversitelerin ortak bir kurumsal mantık ilehareket ettikleri çalışmanın bulguları arasında yer almaktadır.
 • Publication
  Open Access
  Toksik Liderliğin Örgütsel Sinizm Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Otomotiv Sektöründe Bi̇r Araştırma
  (H. Mustafa Paksoy, 2020) Elber Börü, Deniz; ÇAKAREL, TAHA YUSUF; Ufacık, Ozan Emre; Arslan, Gökhan
  Bu çalışmanın amacı çalışanların toksik liderlik algılarının sinik davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. İstanbul’da bir otomotiv firmasında çalışan 160 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS.20.0 (Statistical Package for Social Science) paket program ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, toksik liderliğin örgütsel sinizm üzerinde açıklayıcı etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İncelemelerde, katılımcıların toksik liderlik algısının yüksek olmadığı ancak yine de örgütsel sinizmin ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Bu sonuç, liderlik davranışının hassasiyetini ve önemini göstermektedir. Faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar açısından ise, toksik liderliğin değer bilmezlik ve olumsuz ruhsal durumun boyutlarının sinizm üzerinde anlamlı etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür.
 • Publication
  Open Access
  Çapraz Tabloların Regresyon Yöntemi ile Görselleştirilmesi
  (6th International Social Sciences Congress, 2021) Çağlar, H. Nazan; 110809
  Sosyal Bilimler alanında , çapraz tabloların ( crosstab) yorumlanması önemli bir yere sahiptir. Veri analizlerinde iki boyutlu tabloların etkin biçimde özetlenmesi ve yorumlanması özellikle büyük boyutlu ise önemlidir. Tablonun m,n > 10 ( m: satır , n: sütun ) olması durumunda okunması , anlaşılması ve yorumlanması zorlaşır. Bu noktada verileri görselleştirerek özetlemek kolaylık sağlar. Görsel nesnelerin kısa süre de karar vermede önemli olduğu bilinmektedir. Çapraz tablodaki verinin görselleştirilmesinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Lokal polinomlar , parametrik olmayan regresyon modelleri için de önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada , kategorik verileri temsil eden tablolara çok değişkenli regresyon yöntemi uygulanmıştır. ( Seifert & Gasser , 1996) Model değişkenleri tablonun satır, sütun değişkeni olarak alınmıştır. Kurulan Model aracılığı ile tablonun hücre değerleri tekrar tahmin edilmiştir. Regresyon metodu polinomial olarak uygulanmıştır. Bulunan modelle crosstab’ın regresyon yüzey grafiği çizilmiştir. Çizilen yüzey grafiği çapraz tabloların görsel olarak daha iyi açıklanabildiğini göstermiştir. Yazılan bir bilgisayar programı ile literatürden ( Simonoff ,1996 ) alınmış problem için metodun iki boyutlu tablolar için uygulaması açıklanmaktadır.
 • Publication
  Metadata only
  A Pandemic Experience of Remote Working: Reflections on Emotions
  (Peterlang, 2021) Peksatıcı Yanıkoğlu, Özge; Ergun, Hande Sinem; Samur Teraman; Seray Begüm; 223341; 173087; 31285
  Covid-19 pandemic employs spectacular and specific characteristics that are unique only to this period. First of all, remote working during Covid-19 is enforced. In other words, it is not a choice but rather an obligation to work remotely. In addition, mobility and socialization are limited under pandemic circumstances. Moreover, companies and employees had to switch remote working suddenly, and therefore they were unprepared for this sudden change (Waizenegger, McKenna, Cai, & Bendz, 2020). Before the pandemic, remote working could have been perceived as a “positive” option that provides more freedom and flexibility to the employees, employers, and scholars in the field. However, Covid-19’s enforced remote working unraveled the efficiencies of our working assumptions and challenged them. In fact, it can be argued that “the meaning of work” has also changed during the pandemic. In order to maintain the “business as usual”, it is on the shoulders of the knowledge workers to quickly adapt to the sudden merge of the living and working environment and the new ways of digital interacting.