Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Eğitimi) / Department of Elementary Education

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 92
 • Publication
  Open Access
  Policies and Practices of Early Childhood Education and Care During the COVID-19 Pandemic: Perspectives From Five Countries
  (Journal of Childhood, Education and Society, 2021) TORAN, MEHMET; ve diğerleri...
  The COVID-19 pandemic, which affects all areas of life, has also affected children in need of education and care. It is of great importance to develop policies that take into account the best interests of children in this process. In this review article, the policies developed for early childhood education and care during the pandemic period in five countries (Australia, Croatia, Hungary, Spain, and Turkey), how they are implemented, the problems that arose, and the solutions produced are discussed. As a result, the COVID-19 pandemic has revealed that we need to focus on eliminating the educational inequalities, set policies for the welfare of children on foundations that are more realistic, rebuild teacher training, and improve the welfare of families. Priorizating the best interests of the child in the policies to be developed and building the social ecology on justice will ease overcoming the crises that will be faced.
 • Publication
  Open Access
  Parents and Children During the COVID-19 Quarantine Process: Experiences From Turkey and China
  (Sage Publications Inc., 2021) TORAN, MEHMET; Sak, Ramazan; Xu, Yuwei; Sahin-Sak, Ikbal Tuba; Yu, Yun
  This paper reports Turkish and Chinese parents' experiences with their 3-6 year-old children during the COVID-19 quarantine process. Thirteen Turkish and 11 Chinese parents participated in a study that employed semi-structured interviews to examine participant self-perceived experiences. Findings show that the study revealed many commonalities in the experiences of Turkish and Chinese parents with their children during the COVID-19 quarantine process. Cultural differences between parents did not appear to significantly reflect the responses of parents during this extraordinary period. Parents mostly described difficulties with home quarantine. Most parents stated that their daily schedule and routines had changed as a result of home quarantine. Parents also said that they were unaware of their children's developmental progress and the extent to which their children had grown up before the quarantine. Parents shared both positive and negative experiences during the process. Since the quarantine process is an extraordinary experience for all family members, parents should be encouraged to put those positive experiences and acquisitions into their future life.
 • Publication
  Open Access
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri İlişkisi
  (Handan Deveci, 2019) Bayraktar, Seda; YAĞAN, SEVCAN
  Öğretmenlerin cinsiyet rollerine ilişkin kalıplaşmış rolleri farkında olarak ya da farkındaolmaksızın sınıf içerisinde sürdürdükleri, öğretmenin cinsiyet rollerine ilişkin inanışları vebeklentilerinin çocukların davranışlarına etki ettiği bilinmektedir. Öğretmenler ders etkinliklerindeya da öğrencilerle olan ilişkilerinde bilerek ya da bilmeyerek bu kalıp yargılarla hareketetmektedirler. Cinsiyetçi olmayan bir eğitim yaratmak için en önemli güç öğretmenlerin gücüdür.Öğretmenin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sınıfında neler yapabileceği, çocukların eşitlikçibakış açısı geliştirmesinde ne gibi yollar izleyeceğini bilmesinin ön koşulu öğretmenin toplumsalcinsiyete ilişkin geleneksel bakış açısını eleştirmesi yani bir başka deyişle eleştirel düşünmebecerisi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, okulöncesi öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları ile eleştirel düşünmeeğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu kapsamda, okul öncesi öğretmenliği lisansprogramında öğrenimlerini sürdüren 512 öğretmen adayına Toplumsal Cinsiyet Rolleri TutumÖlçeği ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesiöğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının eşitlikçi olduğu ve eleştirel düşünmeeğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyetrolleri tutumu ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında ana boyutlarda ve tüm boyutlarda pozitifyönlü, anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada toplumsal cinsiyet rolü ana boyutu ile eleştireldüşünme eğilimi ana boyutu arasında pozitif yönlü, orta derecede ve %12,6 etki bulunmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Dikenli Gül: Türkiye’de Kırsal Kesimde Okul Öncesi Öğretmeni Olmaya İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma
  (Anı Yayıncılık, 2019) YAĞAN, SEVCAN
  Köy okulunda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları öğretmenlik deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji ile desenlenmiştir. Çalışmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır, Ordu, Van, Bursa, Şanlıurfa ve Ağrı illerine bağlı bir köyde okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 9 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri Skype programı aracılığıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda köyde öğretmenlik yapmanın manevi tatmini yüksek ancak öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlayan oldukça zorlu bir yolculuk olduğu; köy okullarında öğretmenlerin hem veliler hem de çocuklar ile dil ve iletişim problemleri yaşadığı; ısınma, su, elektrik, uygun olmayan sınıf ortamları ve materyal eksiklikleri olduğu dile getirilmiştir.
 • Publication
  Open Access
  Erken Çocukluk Çalışmalarında Gündem Olan Konuların İncelenmesi: Yaşadıkça Eğitim Dergisinin 30 Yılı
  (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2020) Doma, Evcan Afra; TORAN, MEHMET
  Bu araştırmada, 1986-2015 yılları arasında ebeveynlere yönelik Türkiye’de yayımlanan Yaşadıkça Eğitim dergisinde erken çocuklukla ilgili makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada 125 sayı içerisinde 231 makale dahil edilmiştir. Verilerin analizinde Makale Sınıflama Formu kullanılmıştır. Makalelerin derinlemesine incelenmesi için doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, erken çocukluk döneminde çocuğun bütünsel gelişimi için anne baba eğitiminin önemli olduğu bulunmuştur. Tespit edilen diğer konulara daha az değinildiği belirlenmiştir. Değişen zamanla birlikte erken çocukluk döneminde öğretmenlerin de anne babalar kadar önemli olduğu anlaşılması üzerine Yaşadıkça Eğitim dergisinde buna göre yayın yapıldığı tespit edilmiştir. Yaşadıkça Eğitim dergisinde yayınlanan makalelerin tespit edilen her konu aralığında olması gerekliliği önerilmiştir.