Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı / Industrial and Organizational Psychology Master's Degree Program

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Publication
  Metadata only
  Öğretmenlerin Algıladıkları Liderlik Davranışları ile Karara Katılma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2017) Sökmen, Ahmet Burak; Turpoğlu Çelik, Aysın
  Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algıladığı liderlik tarzları ile karara katılma durumları arasındaki ilişkiyi incelemek, hangi liderlik tarzının karara katılmayla ilişkisinin daha yüksek olduğunu tespit etmek ve algılanan liderlik tarzları ile karara katılma durumları arasındaki ilişkide; cinsiyetin, öğrenim durumunun, idari görev durumunun ve mesleki deneyim süresinin belirleyici bir rolü olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "anket" kullanılmış olup, bu anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin kişisel bilgiler, ikinci bölümde; Conway, Davis ve Speed (1979) tarafından geliştirilen "Karara Katılma Ölçeği", üçüncü bölümde ise; Bernard Bass (1985)'ın geliştirmiş olduğu "Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği" yer almaktadır. Araştırmanın evreni, Bursa ili Nilüfer ilçesinde 96 okulda (ilk-orta-liselerde) görev yapmakta olan 2370 öğretmenden oluşmakta olup, bu okulların sıralı tam listesinden kolaylama örneklem yoluyla 20 okul seçilmiştir. Araştırma örneklemi ise bu okullarda görev yapmakta olan 200 öğretmenden oluşmaktadır. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde; algılanan liderlik tarzları ile karara katılma arasında anlamlı derecede orta düzey bir ilişki olduğu, algılanan dönüşümcü liderliğin öğretimsel ve yönetimsel karara katılma ile ilişkisi ile algılanan etkileşimci liderliğin öğretimsel ve yönetimsel karara katılma ile ilişkisinin benzer oranda olduğu anlaşılmıştır. Araştırmanın devamında öğretmenlerin algıladıkları liderlik tarzları ile karara katılma durumları arasındaki ilişkide demografik değişkenlerin belirleyici bir rolü olup olmadığı incelenmiş olup, algılanan liderlik tarzları ile karara katılma durumları arasındaki ilişkide idari görev ve deneyim süresi değişkeninin belirleyici bir rolü olduğu, cinsiyetin ve öğrenim durumu değişkeninin ise herhangi bir belirleyici rolü olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 • Publication
  Metadata only
  Çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolü
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2017) Akgün, Mehmet Cenap; Oktuğ, Bige Zeynep
  Bu çalışmanın amacı, çalışmaya tutkunluk ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş-aile çatışmasının biçimlendirici rolünü incelemektir. Bu doğrultuda planlanan araştırma, tekstil sektöründe üretim yapan bir firmada çalışan 236 iş gören ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, çalışmaya tutkunluğun alt boyutları olan adanmışlık, yoğunlaşma ve dinçlik ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. İş-aile çatışması ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında, adanmışlık ve yoğunlaşma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, iş-aile çatışmasının biçimlendirici bir etkisi bulunmazken, dinçlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, iş-aile çatışmasının biçimlendirici bir rol üstlendiği ortaya konmuştur. Çalışmanın bulguları, çalışmaya tutkunluğun işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü ilişkisine vurgu yapmakta, iş-aile çatışmasının yüksek olduğu durumlarda ise, çalışanların dinçlik düzeyleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ters yönlü ilişkinin güçlendiğine dikkat çekmektedir.
 • Publication
  Metadata only
  Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkide yıldırma eylemlerine maruz kalma ve örgütsel sessizliğin biçimlendirici etkisi
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2017) Gurbanova, Afag; Turpoğlu Çelik, Aysın
  İnsanın mutlu, dengeli, sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, günümüz koşullarında gitgide zorlaşmaktadır. Özel yaşam ve iş yaşamı bazen birbirinden bağımsız da olsalar, her ikisinde de olan güçlükleri birbirine yansıtırlar. Bu durum, yaşamımızı daha da karmaşık hale getirir. İş yaşamında başarılı olmak, artan rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek için zorlu bir mücadele gerektimektedir. Bu mücadele, bir süreç içerisinde olur. Bu süreç içerisinde de insanlar, diğer bazı insanların yönetimi altında çalışmak zorundadırlar. Bir başka insanın diğerini yönlendirdiği ve yönettiği bu süreç, fedakârlık istemekte, bazen de kişiyi sıkmakta, hattâ psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tezimde, günümüzün çalışma koşullarında son derece önemli olan yıldırma eylemi kavramı, tükenmişlik, örgütsel sessizlik ve kişilik özelliklerini incelerken, bir yandan da çalışanların duyarsızlaşma düzeyini, olaylara karşı koruma ve korunma algılarını değerlendirmekteyim. Bu çalışmada, bağımsız değişken kişilik özellikleri ile ara değişken olan yıldırma eylemine maruz kalma sıklığı ve bağımlı değişken olan tükenmişlik belirtileri arasında olan ilişkiyi belirlemek ve buradan hareketle tükenme probleminin kaynağını tespit ederek soruna yardımcı çözüm önerileri oluşturmak amaçlanmıştır. Tükenmişlik ve yıldırmaya maruz kalma sıklığı, değişkenlerine etki yapan şartlı değişken rolünü oynayan örgütsel sessizlik kavramı da analiz edilmiş ve aralarında istatistik düzeyde anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bunun olası nedenleri sonuç bölümünde tartışılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Çalışma ortamında geribildirim ve sonuçları
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2014-07) Kantarcı, Seda; Bozkurt, Aysun Tülay
  Bu araştırmanın amacı, işgörenlere performans değerlendirme sürecinde verilen farklı geribildirim türlerinin (Olumlu yapıcı, olumsuz yapıcı, yıkıcı, olumlu genel geribildirim); işgörenlerin performans beklentisi, motivasyon, iş tatmini, işe bağlılık, işten ayrılma niyeti, örgüte güven, yöneticiye güven, örgütsel adalet, örgüte zarar davranışlar ve stres gibi insan kaynakları ile ilgili sonuçları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Geribildirimi veren yöneticinin cinsiyeti (kadın-erkek) ile geribildirimi alan deneklerin (kadın-erkek) cinsiyetleri arasındaki etkileşimin sonuçlar açısından ne tür farklılıklara yol açacağı da araştırmanın diğer bir ilgi alanını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 145 kadın ve 99 erkek katılımcı oluşturmaktadır. Analizler 244 katılımcıdan elde edilen veriler ışığında yapılmıştır. Araştırma sonuçları hipotezlerin desteklendiğini göstermiştir. Yapılan analiz sonuçları olumlu yapıcı geribildirimin, diğer geribildirim türlerine kıyasla deneklerin bireysel performans beklentisi, motivasyon, işe bağlılık, iş tatmini, örgüte güven, yöneticiye güven, yöneticiyle çatışma ve örgütsel adalet algısı sonuçları üzerinde daha olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Yıkıcı geribildiriminse tüm bağımlı değişkenler üzerinde olumsuz etki yarattığı belirlenmiştir. Son olarak yönetici-işgören cinsiyet etkileşiminin farklı geribildirim türleriyle ilgili sonuçlar üzerinde ne gibi farklılık gösterdiği incelenmiştir. Bu açıdan öne çıkan temel bulgulara göre farklı geribildirim türlerine göre yönetici-işgören cinsiyet etkileşiminin; motivasyon, iş tatmini, işe bağlılık, örgüte güven, örgütsel adalet algısı, örgüte zarar davranışlar ve stres üzerinde anlamlı farklılıklar yarattığı görülmüştür.
 • Publication
  Open Access
  Öğretmen ve akademisyenlerin algıladıkları liderlik tarzları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
  (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı, 2014-12) Yiğitel, Selçuk; Çalışkur, Ayşem
  Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve akademisyenlerin algıladığı liderlik tarzları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek ve örgütsel bağlılık ile algılanan liderlik tarzlarının cinsiyete, öğrenim durumuna, eğitim verdiği kademeye ve mesleki deneyim süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmada öğretmen ve akademisyenlerin örgütsel bağlılığı araştırmanın bağımlı değişkenini, algıladıkları liderlik tarzları araştırmanın bağımsız değişkenini, cinsiyet, öğrenim durumu, eğitim verdikleri kademe ve mesleki deneyim süreleri de araştırmanın demografik değişkenini oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olan "anket" üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; araştırmaya katılan öğretmen ve akademisyenlere ilişkin kişisel bilgiler, ikinci bölümde; Allen ve Meyer tarafından geliştirilen "Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği", üçüncü bölümde ise; Bass ve Avalio tarafından geliştirilen "Çok Faktörlü Liderlik (MLQ) Anketi" kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Kırıkkale ilindeki 104 okulda (ilk-orta-lise) görev yapmakta olan 2570 öğretmenden ve İstanbul Kültür Üniversitesi ile Yalova Üniversitesinde görev yapmakta olan akademisyenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden resmi yollarla alınan okulların sıralı tam listesinden, kolaylama örneklem yoluyla 15 okul seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi bu okullarda/üniversitelerde görev yapan 489 öğretmen/akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına gore, algılanan dönüşümcü liderliğin duygusal bağlılıkla ilişkisi algılanan etkileşimci liderliğin duygusal bağlılıkla ilişkisinden daha yüksek, algılanan dönüşümcü liderliğin devam bağlılığıyla ilişkisi algılanan etkileşimci liderliğin devam bağlılığıyla ilişkisinden daha düşük ve algılanan dönüşümcü liderliğin minnet bağlılığıyla ilişkisi ile algılanan etkileşimci liderliğin minnet bağlılığıyla ilişkisinin benzer oranda olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Öğretmen ve akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyi alt boyutlarına ilişkin dağılım incelendiğinde; duygusal bağlılık tutumları cinsiyete, öğrenim durumlarına ve mesleki deneyim sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken eğitim verdikleri kademeye göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Devam bağlılığı tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, öğrenim durumuna, eğitim verdikleri kademeye ve mesleki deneyim sürelerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Minnet bağlılığı tutumları ise cinsiyete, eğitim kademesine ve mesleki deneyim sürelerine göre anlamlı farklılıklar gösterirken, öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmen ve akademisyenlerin algıladığı dönüşümcü liderlik tarzı; cinsiyet, öğrenim durumu ve mesleki deneyim süresine göre anlamlı bir farklılık göstermezken eğitim kademesine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Algılanan etkileşimci liderlik tarzı ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken öğrenim durumu, eğitim kademesi ve mesleki deneyim süresine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Liderlik, Örgütsel Bağlılık, Dönüşümcü Liderlik, Etkileşimci Liderlik, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı , Minnet Bağlılığı