Person:
AKALAN, NAZİF EKİN

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Prof.Dr.

Last Name

AKALAN

First Name

NAZİF EKİN

Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationEmbargo
  O 043 – Mechanics of spastic semitendinosus altered by intermuscular interactions elevate its contribution to pathological resistance against knee extension during gait
  (2018-09) Kaya, C.S.; Bilgili, Fuat; Temelli, Yener; Ateş, Filiz; Yücesoy, Can A.; AKALAN, NAZİF EKİN
 • Publication
  Femoral Anteversiyon Artışı Olan Çocuklarda Hipermobilite, Kas Kuvveti ve 3 Boyutlu Yürüme Analizi Parametreleri Arasındaki İlişki
  (2019-10-18) EVRENDILEK, HALENUR; Karaca, Gülşah; Ertürk, Gamze; Bilgili, Fuat; AKALAN, NAZİF EKİN; ÖNERGE, KÜBRA
  AMAÇ Çalışmanın amacı; femoral anteversiyon artışı (FAA) olan çocuklarda hipermobilite, kas kuvveti ve 3 boyutlu yürüme analizi parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. YÖNTEM FAA olan 7 çocuk (14 bacak, ort.yaş:9.14 ± 0.3, trokanter prominens açı testi(TPAT):28 ± 6.2°) çalışmaya dahil edildi. Çocukların femoral anteversiyon açıları, eklem mobiliteleri ve maksimal izometrik kas kuvvetleri sırasıyla TPAT, Beighton testi ve el dinamometresiyle (Lafayette Instruments,USA) değerlendirildi. Tüm katılımcılara normal hızlarında yürürken 3 boyutlu yürüme analizleri yapılarak pelvis, kalça ve diz kinematik parametreleri incelendi. Parametreler arasındaki ilişkiler, verilerin normal dağılımlarına göre Pearson ve Spearman korelasyon testleri kullanılarak değerlendirildi. Verilerin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edildi ve sonuçlar Cohen sınıflamasına göre yorumlandı. BULGULAR Beighton testi skoru ile kalça ekstansör(r: -.70) ve diz ekstansör(r: -.91) kas kuvvetleri, minimum diz fleksiyon açısı(r: -.83) arasında yüksek korelasyon bulundu. TPAT değerleri ise kalça abduktör kas kuvveti(r: -.77) ve ortalama kalça rotasyon açısıyla yüksek korelasyon gösterdi(r: .60). TARTIŞMA Literatürde, FAA olan çocukların yürüme sırasında ortalama kalça iç rotasyon, pelvik oblikite ve duruş fazında diz ekstansiyon parametrelerinin arttığı gösterilmiştir. Bu çalışma, zayıf kalça ekstansör ve abduktür, diz fleksör ve ekstansör kaslarındaki zayıflığın kinematik değişimlerle ilişkili olabildiğini göstermiştir. Ayrıca, literatürle uyumlu olarak ortalama kalça internal rotasyon parametresiyle kalça abdüktör kas kuvvetinin TPAT açısıyla anlamlı olarak ilişkili olduğu bulumuştur. FAA olan çocuklarda sıkça görülebilen hipermobilitenin, kalça ve diz ekstansör kas zayıflığı ile duruş fazında hiperekstansiyon artışında rolü olabilir. Sonuç olarak, kalça abdüktör ve ekstansör, diz fleksör ve ekstansör kas kuvvetlerinin arttırılması, FAA olan hipermobil çocuklarda alt ekstremite fonksiyonun iyileştirilmesi için önemlidir.