Person:
KARAKURT, GÜLER GÜMÜŞSOY

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Dr. Öğr. Üyesi

Last Name

KARAKURT

First Name

GÜLER GÜMÜŞSOY

Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İfa Ayıplı İfa Ayrımı
    (Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 2022) KARAKURT, GÜLER GÜMÜŞSOY
    İnşaat sözleşmelerinde eksik ifa ve ayıplı ifa ayrımı somut uyuş-mazlığa uygulanacak hükümlerin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Teslim edilen inşaat ayıplı ise yüklenici TBK mad. 474 vd. hükümlerine göre sorumlu olur. Eksik ifa halinde ise iş sahibi genel za-manaşımı süresi içerisinde ifa etmemeye ilişkin genel hükümlere başvu-rabilir. Yüklenicinin sözleşmede belirttiği nitelikleri taşımayan veya dürüstlük kuralına göre var olması gereken nitelikleri haiz olmayan inşa-atın ayıplı olduğu kabul edilir. Eksik ifa ise yüklenicinin sözleşmeye göre yapmayı taahhüt ettiği işlerin bir kısmını hiç yapmamasıdır. İnşaat sözleşmelerinde bazı durumlarda eksik ifa ile ayıplı ifa arasındaki ayrım kolayca yapılabilirken bazı durumlarda bunun tespiti zorlaşmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle ana hatlarıyla eksik ifa ayıplı ifa ayrımı ele alınmış; daha sonra Yargıtay uygulaması da dikkate alınarak eksik ifa ayıplı ifa ayrımında bazı özel durumlar değerlendirilmiştir.