Person:
TEKELİ, HACER NEYİR

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
TEKELİ
First Name
HACER NEYİR
Name

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Open Access
  Women's Employment in Tourism Sector in Turkey, Issues Faced, and the Effect of Glass Ceiling Syndrome on Women Workforce in Tourism
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., 2019) TEKELİ, HACER NEYİR
  After the Second World War, there has been a significant increasein the income of individuals worldwide. The increase in income hasproportionally brought about more work, tiring working conditions andthe fatigue of the working life. These factors along with ecologicalcomponents, employees’ need for rest, the spread of mass media, andthe advancement of technology have been influential in the developmentof tourism. As a matter of fact, these developments have been growingand growing every year. The number of tourists has increased everyyear giving rise to increased international tourism revenues. Tourismmovement on a world scale is in an ever increasing trend. According tothe data of the World Tourism Organization (UNWTO), 673 millionpeople participated in the tourism movement in 2000, while the saidparticipation increased to 1.046 million in 2010. According to theestimates of the same Organization, the number of people participatingin the tourism movement on a global scale will increase to 1.602 millionin 2020. In parallel with this mobility, it has been estimated thatapproximately 2 trillion dollars of international tourism income will begenerated in 2020 (www.unwto.org, 23.03.2011). The growth of tourismand the increase in the number of investments in tourism point to agrowing employment potential. The choice of seasonal employment inmany destinations of tourism offers opportunities especially for twogroups in terms of job opportunities; women and young people. The aimof this study was to focus on employment and especially femaleemployment in the tourism sector, which is an ever growing trend,called smokeless industry in economies of countries, and which is the star of service sector. Problems in female employment and especiallyglass ceiling syndrome have been examined through literature review.
 • Publication
  Metadata only
  Turkey's Economy From Different Perspectives After 1980: The Past, Present and the Future
  (Peter Lang AG, 2020) Yılmaz, Ebru Gül; TEKELİ, HACER NEYİR
  Turkey has a crucial change in terms of economic infrastructure after the decision of opening up the economy at 1980. Following import substituting industrialization strategy ended with an economic crisis at the end of 1970s. With the beginning of 1980s in January a very radical economic program has announced that brought economic liberalization. After economic liberalization each economic dynamic has changed as never going to be the same again especially after opening up the capital account completely at 1989. The aim of this book is to share the academic research outputs and the field experiences on Turkey's economy for the related period with contributors from different backgrounds and different perspectives. The contributors to this book with their both academic and field experience provide a broad scanning understanding of the Turkey's Economy after 1980's and also expand the readers horizon on having a better understanding of expectations for the future. We appreciate them for becoming a team and we sincerely thank each of them for sharing their experience and expertise.
 • Publication
  Open Access
  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kapsamında Turizm Sektörüne Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
  (ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ., 2019) Kızılırmak, İsmail; Ertuğral, Suna Muğan; Gedik, Sezgi; TEKELİ, HACER NEYİR
  Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ticari ve sosyalilişkilerin değişim göstermesi, rekabetin artması, ülkeleri yeni güçdengeleri oluşturmaya yöneltmiştir. Bu durum özellikle komşu sınırlarıolan, benzer kültürel ve sosyal değerlere sahip ülkelerin bir arayagelmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda Karadeniz Ekonomik İşbirliği(KEİ) gibi uluslararası örgütler oluşmuş, yeni, güçlü işbirliklerikurulmuştur. Coğrafi yakınlık ve sosyal ilişkiler ticari hareketlere deyansımış ortak amaçlar, ortak hedefleri beraberinde getirmiştir.1980’lerin sonuna gelindiğinde Doğu Avrupa Ülkeleri ve SovyetlerBirliği’nde başlayan değişim süreci hız kazanmıştır. Bu süreç,Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri biraraya getirmiş ve bölgesel bir bütünleşme sağlama amacıyla KaradenizEkonomik İşbirliği (KEİ) düşüncesinin ortaya çıkmasına sebepolmuştur. Bu düşünce, 1992 yılında on bir ülkenin katılımıyla hayatageçirilmiştir. Böylece Karadeniz Bölgesine yönelik ticari ve sosyalişbirlikleri güç kazanmıştır.KEİ kapsamında bir araya gelen üye ülkeler arasında gerçekleşenticari ve kültürel işbirlikleri, turizmin de gelişmesinde rol oynamıştır.Diğer taraftan turizm, üye ülkeler arasında sıcak ilişkiler kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi, tarım, enerji,doğal kaynaklar, doğal fiziksel özellikler ve kültürel değerlerbakımından son derece zengin kaynaklara sahip olduğundan bölgedeturizm hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Turizmin bölgedegelişimi, bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından da önemlidir.Yapılan bu çalışma ile KEİ’nin Karadeniz Bölgesinde turizmingelişimine olan katkısını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanınistenilen amaçlarına ulaşabilmek için literatür taraması yapılmış veKEİ’nin kurulduğu zamandan itibaren yapmış olduğu toplantılarincelenmiş, turizme yönelik alınan kararlar, uygulamalar ve geleceğedönük hedefler başlıklar altında sunulmuştur ve değerlendirilmiştir.
 • Publication
  Metadata only
  Effect of Environment in Increasing Sustainable Competitiveness at Tourism Destination
  (Peter Lang AG, 2020) Ertuğral, Suna Muğan; TEKELİ, HACER NEYİR; Arslan, Sezgi Gedik
 • Publication
  Open Access
  COVID-19’un Yiyecek İçecek İşletmelerine Olan Etkisi
  (Doğuş Üniversitesi, 2022) Bilgin, Yasemin Koçak; TEKELİ, HACER NEYİR
  Covid-19, dünya çapında yiyecek içecek işletmelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etkilerin yiyecek içecek işletmelerinin sahip olduğu komplike yapısı itibari ile geniş çaplı incelenmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı İstanbul’da bulunan yiyecek içecek işletmelerinde Covid-19 pandemisinin etkilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda 57 yiyecek içecek işletmesi ile derinlemesine yapılan görüşmeler Maxqda 2021 desteği ile betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu veriler ışığında ekonomik etkiler, menüye etkisi, işgücüne etkisi, ürün tedariğine etkisi ve tüketici tercihlerine olan etkisi olmak üzere 5 ana temaya ulaşılmıştır. Bu temalar ile pandeminin yiyecek içecek işletmelerine genel anlamda yarattığı olumsuz etkileri ortaya koymaktadır. İşletmeler ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşamaktadır. Bununla birlikte pek çok ürün için tedarik sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Pandemi ile değişen tüketici davranışları işletmelerin, hem menülerinde değişikliğine gitmesine sebep olmuş hem de paket servis hizmetini mecbur hale getirmiştir. İşletmelerin özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde aldığı paket servis, web sitesinden sipariş imkanı gibi yenilikler işletmelerin geleceğe ayak uydurmasında önemli adımlar olmakla birlikte işten çıkarma, zorunlu izin kullandırma gibi uygulamalar sektördeki tecrübeli iş gücünün kaybına sebep olmaktadır. Nitekim, alınan önlemlerin yetersizliği ve pandeminin beklenenden uzun süre devam etmesi gibi sebepler ile görüşülen işletmelerden 3 tanesi kapanmıştır.