Person:
SEYHAN, SERKAN

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Arş.Gör.

Last Name

SEYHAN

First Name

SERKAN

Name

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationRestricted
  Yargı Kararlarının İdarece Uygulanmaması Durumuna Fransız Hukukunda Getirilen Çözüm: Yargısal Emir
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) SEYHAN, SERKAN
  Hukuk devleti ilkesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olmanın öncelikli şartlarındandır. Hukuk devleti ilkesinin varlığından bahsedilebilmesi için belli başlıgereklerin yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu gereklerden birisi de idarenin yargısal denetimi ve yargı makamlarınca alınan kararların gereklerinin idare tarafından süratle yerine getirilmesinin sağlanması ihtiyacıdır. Çalışmada bu bağlamda idari yargı kararlarının uygulanmaması durumuna Fransız Hukukunda getirilen bir çözüm olarakyargısal emir kurumu tarihsel evrimi ile birlikte ele alınacak ve bu kurumun Türk Hukukunda ne denli karşılık bulduğu üzerinde durulacaktır.
 • PublicationOpen Access
  Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesine İlişkin Bir İnceleme
  (Türkiye Barolar Birliği( TBB) Dergisi, 2019) Aktaş, Batuhan; SEYHAN, SERKAN
  Anayasamızda idarenin sorumluluğu açıkça hüküm altına alınmış olmasına rağmen, söz konusu denetimin nasıl yapılacağıveya ayrı bir yargı düzenine tabi olup olmayacağına ilişkin açık birhüküm bulunmamaktadır. Türk hukukunda kabul gören yargı ayrılığısistemine göre; idarenin yargısal denetimi bu alanda uzmanlaşmışfarklı bir yargı düzeni (idari yargı) tarafından yapılarak sorumluluğubelirlenmeye çalışılmaktadır. Ancak idarenin kimi eylem ve işlemlerinin yargısal denetimi, kanun koyucunun açık düzenlemesi sonucuadli yargıya tâbi kılınabilir. Her somut olayın kendine has özelliklerinedeniyle bazen uyuşmazlığın hangi yargı yolunda çözülmesi gerektiğini belirlemek ciddi bir problem teşkil etmektedir. Bu noktada adlive idari yargı yerleri arası çıkabilecek görev ve hüküm uyuşmazlıklarının çözümü ise Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle çalışmada, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin idari yargınıngörev alanını belirleme açısından kararlarında başvurduğu ölçütlerirdelenecektir.
 • PublicationOpen Access
  Gümrük Kanunu’nda İdari̇ İti̇raz Yolu
  (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2020) Armağan, Aylin; SEYHAN, SERKAN
  Gümrük Kanunu’nun İtirazlar başlıklı bölümünde yer alan 242. maddesinde gümrük vergi ve cezaları ile idari kararlara karşı başvurulabilecek itiraz yolu düzenlenmiştir. Gümrük Kanunu’nda yer alan idari itiraz gerek yüksek mahkeme içtihatları ve idare uygulamasında gerekse bu konuda yapılan akademik çalışmalarda ekseriyetle zorunlu idari başvuru yolu olarak kabul edilmektedir. Anılan hüküm ve hükme ilişkin ikincil mevzuat incelendiğinde, bu uygulamanın hem idari yargılama hukukunun temel ilkeleriyle hem de temel hak ve özgürlüklerle çeliştiği noktalar olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu idari başvuru yolu, vergi mükellefinin mahkemeye erişim hakkını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca uzayan idari ve yargısal süreçten dolayı kaynaklanabilecek gecikme faizi nedeniyle mükelleflerin mülkiyet hakkı da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu çalışma neticesinde var olan hükmün idare ve yargı organları tarafından yanlış değerlendirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Zira Gümrük Kanunu’ndaki düzenleme açıkça ihtiyari bir başvuru yolu çizerken bu yol zorunlu olarak kabul edilmektedir. Daha sonra hükme ilişkin ikincil mevzuattaki düzenlemelerin kaynağı olarak İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 10. maddesine yapılan gönderme kanımızca hatalıdır. Zira İYUK m. 10, idarenin bir işlem tahsis etmediği durumlar için var olan bir düzenlemedir. Oysa Gümrük Kanunu’nda yer alan idari itiraz ancak gümrük idaresince yapılan bir idari işleme karşı yapılabilmektedir. Bu tespitler ışığında son olarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilebileceğinin altı çizilmektedir. Zira idari itirazın sürüncemede bırakılması bireylerin var olan hukuki uyuşmazlığı yargı yoluna götürmesine engel olarak mahkemeye erişim hakkını engellemektedir.