Person:
BATAR, NAZLI

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Dr. Öğr. Üyesi

Last Name

BATAR

First Name

NAZLI

Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 18
 • Publication
  Üniversitesi öğrencilerinin kafein tüketiminin değerlendirilmesi
  (2019-10-10) Cin, Pelin; Güçlü, Duygu; BATAR, NAZLI; 264857; 256218
  Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve günlük ortalama kafein alimim değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 42 kadın öğrenci ile yürütüldü. Öğrencilerin demografik bilgileri, beslenme alışkanlıkları ve kafein içeren besin tüketimi sıklığını değerlendiren bir sorgulama anketi kullanıldı. Antropometrik ölçümleri (BKİ) yapıldı. Bulgular: Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kadın öğrencilerin yaş ortalaması 19,9±0,8 yıl, BKİ ortalaması 21,2 ± 3,0 kg/m2’dir. Öğrencilerin %50’si 3 ana öğün, %45,2’si 2 ana öğün yapmaktadır. Öğrencilerin günlük kafein tüketim miktarı 232,1±196,6 mg’dır. Öğrencilerin %61,2’si öğle öğününde kafeinli içecekleri tercih etmektedir. Öğrenciler BKİ’ye göre zayıf olan öğrencilerin %25’i <250mg, %87,5’i 251-500mg, obez olanların %12,5’i 251-500 mg kafein tüketmektedirler. Öğrencilerin BKİ sınıflamasına göre kafein tüketimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre üniversiteye giriş sınavı sonrası, üniversitede eğitim öğretim gören ve sınav stresi devam eden öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması akademik başarıları için önemlidir. Fazla kafein tüketiminin, uykusuzluğa, baş ağrısına, konsantrasyon bozukluğuna, kalp atımı ve kan basıncında artışa, mide sorunlarına ve menopoz riskinde artışa sebep olabilmesi nedeni ile üniversite öğrencilerinde de tüketim miktarına dikkat edilmelidir.
 • PublicationRestricted
  Assessment of the Quality and Reliability of Information on Nutrition After Bariatric Surgery on YouTube
  (Springer, 2020) BATAR, NAZLI; Yıldız, Nida; Güçlü, Duygu; SEVDİN, SEZEN; KERMEN, SEDA
  Background YouTube (TM) is a platform that many people, including patients, use to access health information. Recent studies have revealed that videos on YouTube (TM) are misleading or that medical videos may not contain appropriate information. This study aimed to assess the quality and reliability of videos on nutrition after bariatric surgery. Materials and Methods The keywords "after bariatric surgery diet" and "weight loss surgery postop diet" were used, and the first 100 videos for each keyword on YouTube (TM) were analyzed by considering the source, duration, content, and the number of likes of the video. The popularity of the video was calculated using the video power index (VPI) and view rate. The educational quality of the videos was evaluated using the DISCERN score, the Journal of the American Medical Association (JAMA) score, the Global Quality Score (GQS), the usefulness score, and a novel postoperation nutrition score (PONS). Results One hundred fourteen patients were included in the study. The mean duration and number of views were 12.51 min and 87,558.46, respectively. The DISCERN score, JAMA score, GQS, and usefulness score of the physicians or dietician-based videos were significantly higher than those of the patient-based videos (p < 0.001). Positive correlations were found between the VPI and view ratio, as well as between the duration and number of likes. Additionally, the DISCERN score was significant correlated with the duration and number of likes. Significantly positive correlations were found between the usefulness score and duration, usefulness score and number of likes, and PONS and duration (p < 0.01). Conclusions Informational videos on nutrition after bariatric surgery on YouTube (TM) are of low quality. Although the videos uploaded by physicians and dieticians have higher quality, only a few are available. Additionally, patients prefer to watch low-quality videos.
 • PublicationOpen Access
  Sleeve Gastrektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Yeme Tutum ve Davranışlarını ile Beden Kütle İndeksi Değişiminin Değerlendirilmesi
  (Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020) Yıldız, Şükran; Alphan, Emel; BATAR, NAZLI
  Amaç: Bu araştırma Sleeve Gastrektomi operasyonundan sonra beden kütle indeksi (BKİ) değişimi, görülebilen ağırlık geri kazanımının yeme tutum ve davranışlarla olan ilişkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Bu araştırma Haziran 2018 – Eylül 2018 tarihleri arasında Liv Hospital Ulus Hastanesi’nde Sleeve Gastrektomi operasyonu olmuş ve operasyon öncesinde yeme tutum ölçeği olan Yeme Tutum Testi 26 (EAT 26) ölçeğini doldurmuş randomize olarak seçilen 200 obez ve morbid obez olgu üzerinde retrospektif klinik çalışma olarak yürütülmüştür. Bulgular: Belirtilen tarihler arasında Sleeve Gastrektomi operasyonu olan 200 hastanın ameliyat sonrası 1., 2., 3., 4. yılındaki ağırlık kayıpları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Hastaların yıllara göre Yeme Tutum Testi 26 (EAT 26) ölçek puanları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,01). Yeme Tutum Testi 26 (EAT 26) ölçek puanlarında ameliyat sonrası 3. yıl ve 4. yıllarda anlamlı fark saptanmazken (p>0,05); 1. yıl ve 2. yıllar arasında görülen azalma anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Hastaların vücut ağırlık değişim yüzdeleri ile Yeme Tutum Testi 26 (EAT 26) ölçek puanları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Yıllara göre 1. yılında olan hastaların operasyon sonrası Yeme Tutum Testi 26 (EAT 26) puanları ile 1 yıllık BKİ değişim değerleri arasında pozitif yönde 0,287 (zayıf) düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmışken (r=0,287, p=0,043), diğer yıllar için anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Sonuç: Bariatrik cerrahi planlanan her hasta operasyon öncesi ve sonrası diyetisyen ve psikiyatristin de içinde bulunduğu multidispliner bir ekip tarafından değerlendirilmeli, bu yaklaşımın istenen yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının değişmesinde önemli olacağı düşünülmektedir.
 • PublicationRestricted
  Assessment of Nutritional Status, Body Composition and Blood Biochemical Parameters of Patients Following Sleeve Gastrectomy: 6 Months Follow Up
  (Elsevier, 2021) BATAR, NAZLI; Demir, Halime Pulat; Bayram, Hatice Merve
  Background and aims: Today, Sleeve gastrectomy (SG) has recently become the most common bariatric procedure among various bariatric surgical procedures due to its advantages. The aim of this study is to investigate nutritional status, body composition and biochemical parameters following SG. Methods: This was a prospective study, the subjects were patients who underwent SG at a special obesity clinic in Istanbul, Turkey, between 01.05.2017 and 01.11.2017. The mean body mass index (BMI) of the participants was 42.15 +/- 4.84 kg/m(2) for men and 41.44 +/- 4.34 kg/m(2) for women, preoperatively. Nutritional status, some anthropometric measurements and blood sampling were taken at each visit. Data were collected and analyzed for the present study at the following periods: pre-operation (pre-op), 1 month, 3 months and 6 months after surgery. Results: A total of 47 SG patients (20 men, 27 women) were evaluated. The mean BMI was 30.23 +/- 3.56 kg/m(2) for men and 30.35 +/- 4.36 kg/m(2) for women after 6 months and the amount of excess weight loss (EWL) increased in the 3 months (p <.001). Mean energy, fiber, vitamin A, vitamin C, vitamin B-1, niacin, vitamin B-12, folate, calcium, magnesium, iron, zinc, phosphorus and iodine were above the Dietary Reference Intake (DRI) recommendations. A significant association was found between protein intake and fat free mass loss in both genders after SG at 6 months (p <.05). Conclusion: Nutrition deficiencies are common for patients after SG. Therefore, it is important to routinely monitor these patients with a professional team. (C) 2021 European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
 • PublicationOpen Access
  Effect of Pilates Exercises on the Body Composition of Fasting Females
  (Bezmialem Vakif University, 2022) BATAR, NAZLI; Ersin, Aybüke; Güçlü, Duygu; SEVDİN, SEZEN; KERMEN, SEDA
  Objective: This study aimed to evaluate the changes in the body composition of individuals who fasted and did Pilates at least twice a week during Ramadan versus those who fasted but did no Pilates. Methods: This was an experimental study conducted on 60 healthy women who were admitted to the Noi Pilates in Istanbul Turkey, which was a private Pilates studio. The study was carried out on 60 grown-up, healthy women between 18 and 65 years of age who fasted in Ramadan 2019, some of whom did Pilates and some who did not. The women involved in the study had been doing Pilates for 6 months prior to Ramadan and did Pilates at least 3 times a week during Ramadan. Results: Significant increases were observed in body mass index (BMI), triceps skin-fold thickness (SFT), muscle mass and fat percentage in the fasting and non-pilates group (p<0.05). Our study found the change in the percentage of triceps SFT and fat in women who did Pilates to be more than those who did not. BMI, muscle mass, waist circumference and hip circumference of women who did Pilates and who did not do Pilates during Ramadan did not differ compared to the first measurements, and neither of the two methods dominated in terms of these variables. Conclusion: While a long period of fasting in Ramadan leads people to inactivity, personalized exercise and nutrition programs planned by experts may result in weight loss, especially for obese and slightly overweight people.
 • PublicationRestricted
  Effect of Pilates on Body Composition and Some Biochemical Parameters of Women with Type 2 Diabetes on a Low-Carbohydrate or High-Complex-Carbohydrate Diabetic Diet
  (Zamensalamati Publishing Company, 2020) BATAR, NAZLI; Ersin, Aybüke; San, Sevil; Erdem, Mustafa Genco; Demir, Halime Pulat; Güçlü, Duygu; SEVDİN, SEZEN; KERMEN, SEDA
  Background: The prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) has increased dramatically in the past 30 years. The World Health Organization has prepared an action plan to stop the increase in diabetes and obesity by 2025. Objectives: This study was conducted to assess the effect of pilates on body composition and some biochemical parameters in women with T2DM on a high-complex-carbohydrate diabetic diet or a low-carbohydrate/high-monounsaturated fatty acids (MUFA) diet. Methods: This experimental study was conducted on 120 woman patients with T2DM, referring to the Fatih Medical Park Hospital's Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey, between December 2018 and June 2019. Participants were divided into 4 groups and were followed up for 12 weeks. The mean participants' age was 41.67 +/- 3.83 years. The first group received a low-carbohydrate and high MUFA (LC, MUFA) diet, the second group received a low-carbohydrate and a high-MUFA diet and did pilates (LC, MUFA + PL), the third group received a higher complex carbohydrate (HCC) diet, and the fourth group took the HCC diet and did pilates (HCC + PL). Results: According to the applied intervention method, there were significant differences between the preliminary and final measurements of bodymass index, body fat percentage, muscle mass, and fasting blood glucose, insulin, HbA1c, total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), and triglyceride (TG) values (P < 0.05). In this study, only an increase in body muscle composition of the women in the LC, MUFA + PL group was found significant (P < 0.05). The highest decrease in body fat ratio was determined again in the LC, MUFA + PL group (P < 0.05). HDLlevels of the women who did pilates increased significantly than other groups (P < 0.05). Conclusions: In the treatment of diabetes, the patient should be evaluated with a multidisciplinary team. Diet and exercise are important non-pharmacological interventions in the treatment of diabetes.
 • PublicationOpen Access
  Evaluation of the Amount and Type of Beverages Consumed by University Students
  (Balıkesir Üniversitesi, 2021) BATAR, NAZLI; ÖZUĞURLU, İREM BERFE; KOÇAK, BETÜL; Hamurcu, Pınar; SEVDİN, SEZEN
  Objective: This study aims to evaluate the effect of beverage consumption amount and type on body composition of the university students. Materials and Methods: A questionnaire form that contains beverage consumption questions was applied to 201 students studying at the Department of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, Istanbul Kültür University. The research data were evaluated using the SPSS 25th version program. Results: Of students participated in this study, 91.5% were female and 8.5% male. All 201 students who participated in this study were the students of Nutrition and Dietetics Department. The average age of these students was 20.5±2.1 years. Anthropometric measurements of the students were done, and the mean height was 166.1±7.6 cm, body weight was 59.7±11.3 kg, BMI was 21.54±3.1 kg / m², and hip circumference was 93.6±8.9 cm. In the study, significant relationship was found between BMI and beer types (p=0.028), wine (p=0.019), hard drinks (p=0.016), mineral water and soda (p=0.030) consumption amounts. A very weak statistically significant positive correlation was found between the daily sugared tea consumption and the body weight of university students (rs=0.149; p=0.035). It was observed that there was a statistically positive and weakly significant relationship between daily energy drink consumption and the body weight (rs=0.202; p=0.004). A very weak statistically significant positive correlation was found between the daily consumption of energy drinks and the BMI value (rs=0.163; p=0.021). Conclusion: It was concluded that depending on the consumption amount and variety of the beverages, beverage consumption has a relationship with body weight and BMI.
 • Publication
  Protein: Whey Protein
  (2019-10) BATAR, NAZLI
  Postoperatif dönemde hastalar protein eksikliği ve yağsız vücut kütlesi kaybı riski ile karşı karşıyadır. Bariatrik cerrahiyi daha güvenli bir prosedür haline getirmek için, beslenme yetersizliği riskinin azaltılması gerekmektedir. Erken dönem protein desteğinin bariatrik cerrahi hasta grubunda postoperatif dönemde vücut kompozisyonunu olumlu yönde etkilediği, böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemediğini belirten çalışmalar mevcuttur. Ameliyat sonrası ilk aylarda hedeflenen protein miktarına gastik hacim nedeniyle ulaşılamadığı, hedeflenen proteinin ancak 2/3’ünü tolere edebildiği göz önüne alınarak 15-35 gr protein/gün desteğinin gerekli olduğunu vurgulanmaktadır. Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) rehberinde, ameliyat sonrasında önerilen protein miktarı günlük en az 60 g ile 1,5 g/kg ideal vücut ağırlığı olacak şekilde hesaplanmalı, kişinin günlük besin tüketimi ve aktivite düzeyine göz önünde bulundurularak beslenme programına dahil edilmelidir. En fazla protein miktarı 2.1 g/kg ideal vücut ağırlığı olmalıdır. Tercih edilen protein desteği 14-25g protein içermeli, enerjisi 150-250 kkal yi aşmamak, 5 gramdan az şeker, 5 gramdan az yağ, mümkün oldukça az katkı maddesi içermelidir. Protein kaynağı olarak whey, soya ve yumurta proteini tercih edilmiş olmalıdır.
 • Publication
  BMC'de Multidisipliner Ekip ve Yaşanan Etik Sorunlar ve Protein
  (2019-10) BATAR, NAZLI; 256218
  Multidisipliner ekip çalışmasının bariatrik cerrahide rolü büyüktür. Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası bir bütün olarak düşünüldüğünde, multidisipliner yaklaşımın sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma ve yaşam tarzı değişikliği ile optimal sonuçlara daha kolay ulaşabileceği gibi ulaşılan ağırlığın korunabilmesi açısından da önemi yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Kılavuzlar günümüzde dört ana uzmanlık alanını tanımlamıştır. Cerrah, hemşire, diyetisyen ve psikiyatr veya psikologlar multidisipliner ekip içinde olmalıdır. Cerrahlar, bariatrik cerrahi ekibinde cerrahi tekniği uygulayan kişiler olarak lider olarak görev alırlar. Ekip lideri hastaneye veya kliniğe bağlı olarak görev yapar, hastanın ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmesinden ve takibinden sorumludurlar. Psikiyatr veya psikologlar, bariatrik cerrahinin uygunluğunu belirlemek için hastanın sosyal, psikolojik ve psikiyatrik değerlendirmesini sağlarlar. Diyetisyenler ameliyat öncesi ve sonrası hastaların beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesinde, antropometrik ölçümlerin alınması ve değerlendirilmesinde, sağlıklı beslenme eğitimlerinin yapılmasında görev alırlar. Ameliyat sonrası hemşireler, disiplinler arası bakım, eğitim ve ameliyat sonrası izlemenin planlanmasına yardımcı olan ekip elemanlarındandır. Obezitenin giderek evrensel bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi, obezitenin etkili tedavi yöntemlerinden olan bariatrik cerrahi tekniklerinin uygulanma sıklığını da arttıracaktır. Bariatrik cerrahinin bir ekip çalışması olduğunun unutulmamalı ve multidisipliner yaklaşımla hastaların ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Alanında uzman bir diyetisyen ekip içinde her zaman büyük bir role sahip olacaktır. Ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun saptanması, antropometrik ölçümlerin değerlendirmeleri, hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, olası beslenme komplikasyonlarının erken tespiti ve önlenmesinde diyetisyenler hastalara yol göstermelidir. Deneyimli diyetisyen ve multidisipliner ekip yaklaşımı ile hastalar özgü sistematik bir beslenme bakım süreci ile daha başarılı sonuçlar elde edileceği unutulmamalıdır.
 • PublicationEmbargo
  Effect of nutrient intake on some biochemical parameters in the first six months after sleeve gastrectomy
  (2019) Alphan, M.E.; BATAR, NAZLI
  Aim: The aim of this study is to determine the possible nutrient and protein deficiency in the first six months after sleeve gastrectomy and to determine its effect on some biochemical parameters. Material and Methods: This study is an intervention study including 102 patients (75 female and 27 male) aged between 18-65 years, who had undergone sleeve gastrectomy operation at the General Surgery Clinic of Şişli Florence Nightingale Hospital between 13.07.2017 and 06.01.2018 and been followed up by a dietician for at least six months postoperatively. Anthropometric measurements, three-day food intake, and biochemical parameters were followed pre-operatively and during the first six months. Results: There was a 27.4% decrease in body weight of the patients in first six months after surgery. Both decrease in body weight, and decrease in body fat ratio and body mass index were found statistically significant (p<0.001). A statistically significant difference was found between preoperative and postoperative 6th month biochemical parameters; serum HbA1c, insulin, uric acid, total protein, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride, iron, iron binding capacity, ferritin, zinc, vitamin D, calcium, parathormone, folate and vitamin B12 levels of the patients (p<0.001). The difference between 6th month serum total protein levels of patients using and not using whey protein powder in the first month after sleeve gastrectomy was found statistically significant (p=0.002). Conclusion: It should be kept in mind that regulating patients’ lifestyle with post-operative multidisciplinary team and regular follow-up, and supporting with active life are necessary for obesity treatment to be sustainable.