Person:
SİMİL, CEMİL

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Doç.Dr.

Last Name

SİMİL

First Name

CEMİL

Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationRestricted
  İpotekli Taşınmazın İpotek Alacaklısına Devrinin Tasarrufun İptali Sebepleri (İİK m.278/3-b.2, 279/1-b.2 ve 280) Bakımından Değerlendirilme
  (Seçkin Yayıncılık, 2021) SİMİL, CEMİL
  Tasarrufun iptalidavası, borçlunun alacaklarını zarara uğratan işlemlerine kar-şı açılabilir. Bu koşul, tüm iptal sebepleri bakımından aranır. İpotekli taşınmazın ipotek alacaklısına devri her durumda bu devrin iptalinin gerekliliği sonucunu doğurmaz. So-mut olayın özellikleri dikkate alınarak, yapılan devrin alacaklıları zarara uğratıp uğrat-madığı değerlendirilmelidir. Bu çalışmada önce, ipotekli taşınmazın ipotek alacaklısına devri lex commissoria yasağı bakımından değerlendirilmiş; daha sonra hangi durumlar-da bu devrin iptalinin gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır
 • PublicationOpen Access
  Bölge Adliye Mahkemelerinin İhtiyatî Tedbir Kararı Verebilmesi ve Kararın Denetimi
  (Süleyman Demi̇rel Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇, 2020) SİMİL, CEMİL
  İlk derece mahkemelerinin ihtiyatî tedbir taleplerinin reddi kararlarına karşı kanun yoluna gidilebilir. Bu durumda bölge adliye mahkemesi, koşulları gerçekleşmişse istinaf başvurusunu kabul ederek ihtiyatî tedbir talebi hakkında bizzat karar verebilir. Karşı tarafa itiraz imkânı tanınmadan bölge adliye mahkemesi tedbir kararı vermişse, dava ilk derece mahkemesinde görülse dahi bu karara karşı ilk derece mahkemesinde itiraz edilebilir. İhtiyatî tedbir sadece ilk derece mahkemesindeki yargılama sırasında değil, bölge adliye mahkemesindeki yargılama sırasında da talep edilebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki ihtiyatî tedbir talepleri hakkında verilen kararların denetimine yönelik düzenlemeler dikkate alındığında ve etkin hukukî korumanın sağlanması, keyfi ve hukuka aykırı kararların verilmesinin önlemesi için bölge adliye mahkemesindeki yargılama sırasında verilen tedbir kararlarının da denetlenmesinin mümkün olduğu kabul edilmelidir.