Person:
EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Doç.Dr.
Last Name
EKE
First Name
ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU
Name

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
Publication
Open Access

“Hayat Eve Sığar" Evi Nasıl Dönüştürecek?: COVID-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri

2020, ÖZBEK, DERYA ADIGÜZEL, USTA, GÜLAY, Nişel, Rauf Nurettin, EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU

Bu proje COVID-19 pandemisinin konutun fiziksel ve psiko-sosyal durumunu etkileyerek, dönüştürdüğü, yeni ve farklı işlevler ve ihtiyaçlar eklediği ve insanların konuttan beklentilerinin değişime uğradığı/uğrayacağı tezine dayanmaktadır. Projenin temel amacı, bu değişimin sorgulanarak tespit edilmesi, bu tespitlere dayanarak mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım stratejileri geliştirmektir. COVID-19 pandemisiyle birlikte evlerde yaşanan mekânsal (fiziksel) ve anlamsal (psiko-sosyal) değişimlerin tespit ve sorgulama süreci için pandeminin devam etme durumuna bağlı olan bir araştırma tasarımı geliştirilmiştir. Bunun için niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri birlikte ve diyalektik bir yapı içinde kullanılmıştır. Araştırmanın ilk adımı olan literatür bölümünde konutun fiziksel ve psiko-sosyal bileşenlerine yer verilmiş, COVID-19 pandemisinin süreçleriyle birlikte bu bileşenlerin nasıl bir değişimden geçmekte olduğu ve konuta eklenen yeni işlev ve ihtiyaçlar araştırılmıştır. Araştırmanın ikinci adımında, nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği COVID-19 pandemisinin Türkiye’de en çok etkilediği illerin başında gelen İstanbul ilinde yaşayan katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların COVID-19 pandemisi karantina öncesi, süresi ve sonrasının herhangi bir zaman diliminde evin fiziksel ve psiko-sosyal durumu, COVID-19 pandemisiyle eklenen hijyen önlemleri, sosyal yaşam ihtiyaçları, evden/uzaktan çalışma ve eğitim durumlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın üçüncü adımında anket tekniği ile elde edilen verileri derinleştirmek için niteliksel araştırma yöntemi olan açık uçlu-yarı yapılandırılmış sorular ile online görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma bölümü, nicel araştırma bölümünde ulaşılan sonuçların daha kapsamlı araştırılmasına yönelik ilerleyen bir süreç olmuştur. Örneklem grubunun tanımlanmasında ve yarı-yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında nicel araştırmanın sonuçları referans alınmıştır. Nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanıldığı araştırma tasarımından gelen veriler birlikte değerlendirilerek, bütüncül sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma tasarımından elde edilen sonuçlar ve öneriler, son bölümü oluşturan tasarım stratejisi adımında mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım üretimlerine dönüştürülmüştür.

No Thumbnail Available
Publication
Open Access

Düşünmenin ve Tasarlamanın Yaratıcı Araçları

2019, EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU

Tasarlamak, yaratıcı çözümler gerektiren karmaşık bir düşünme etkinliğidir. Kişisel deneyimler,etkilenmeler, alınan eğitim ve çalışma ortaklıklarıyla beslenen bu etkinlikte, düşünmeninzenginleştirilmesi ve çeşitlenmesi yaratıcı tasarının ortaya çıkması için önemlidir. Düşünmenin,tasarımcıyla ve tasarım etkinliğinin bütünüyle ilişkili olması, düşünceyi ortaya koymak içinkullanılacak yöntemlerin ve araçların oluşturulmasında etkili olmaktadır. Buradan kaynakla çalışma;“yaratıcı düşünmenin yaratıcı tasarlamayı yarattığı bunun da çeşitli araçlarla gerçekleştiği”varsayımından yola çıkarak, mekan tasarımı etkinliği sırasında kullanılmış ve kullanılmakta olan farklıdüşünme ve tasarlama araçlarının sorgulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın amacı;düşünme ve tasarlama eylemi esnasında eskiz, maket, diyagram ve son yıllarda kullanılan haritalamagibi yaratıcı araçları irdeleyip, mekan tasarımı sürecinde kullanılabilme potansiyellerini ortayakoymak olarak belirlenmiştir.

No Thumbnail Available
Publication
Open Access

Trabzon’da Konuta “İç”ten Bakmak: [?]+1 Toprak 2 Atölyenin Ardından

2019, ÖZBEK, DERYA ADIGÜZEL, EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU, SAV, SEDEF, ALTINTAŞ, MERİÇ

Konut, insanın dünyadaki varoluşunun mekansal karşılığı olarak barınak/ev/yuva gibi kavramlara karşılık gelmekte; kullanıcınınaidiyet duygusunu besleyen, psikolojik ve sosyolojik beklentilerini karşılayan ve çoğalarak kültürel bir değer olması beklenenözelleşmiş bir mekan türüdür. Ne yazık ki güncel konut projeleri incelendiğinde, arzu edilen “konut”ların çok ötesinde bir tabloile karşılaşılmaktadır; kullanıcı ihtiyacı, rant, lüks, statü gibi piyasa koşullarına hizmet eden konular üzerinden ele alınmaktave kullanıcıya sunulmaktadır. Konutun anlamı ve manevi değeri kenara itilirken iç mekan tasarımları görmezden gelinmekte veyaşamlar piyasa değeri [?]+1 olan topraklara sıkıştırılmaktadır. Bu sorundan hareketle güncel konut projeleri ve görmezden gelineniç mekan tasarımlarını tartışmaya açmak ve konuya eleştirel bir bakış açısı getirmek amaçları ile “[?]+1 Toprak Atölye” dizisidüzenlenmektedir. “[?]+1 TOPRAK ATÖLYE”, ilk olarak 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, kolektif bir üretim mantığıylakurgulanarak İstanbul bağlamında ele alınarak yürütülmüştür. İstanbul, bu atölye dizisinin ilk odağı ve referans noktasını teşkiletmektedir ancak, konuya yalnızca İstanbul ölçeğinden bakmanın tekdüzeliğini bozmak üzere devam niteliğindeki atölyelerinçeşitli kentlere yayılması, konunun farklı bağlamlarda tartışılması ve yorumlanması planlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmaya konuolan “[?]+1 Toprak Atölye 2” Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Trabzonkenti bağlamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu atölyenin strüktürü, süreci ve sonuç ürünleri hem kendi bağlamında hem debirinci atölyenin sonuçları üzerinden tartışılmaktadır.