Person:
KARA, SULTAN BİLGE KESKİNKILIÇ

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Doç.Dr.

Last Name

KARA

First Name

SULTAN BİLGE KESKİNKILIÇ

Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationOpen Access
  Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Kuantum Liderlik Davranışları
  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2021) YOZ, EMRAH; KARA, SULTAN BİLGE KESKİNKILIÇ
  Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarının öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerini ne düzeyde yordadığının belirlenmesidir. İlişkisel tarama deseninde yürütülmüş araştırmanın örneklemini 2019-2020 öğretim yılında İstanbul ili Bahçelievler, Bakırköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçe anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev alan 386 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin “sorgulayıcı” aralığında ve çoğunluğun yüksek düzeyde yenilikçi; okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarının da yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri arasında yüksek düzey ve pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışı değişkenleri ile kurulan model doğrulanmıştır. Diğer bir ifade ile okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışları öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Bu bulguya göre öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin %52’ si okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışları ile açıklanabilmektedir.
 • PublicationOpen Access
  Okulların Uzaktan Yönetimi
  (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2022) KARA, SULTAN BİLGE KESKİNKILIÇ; GÜNEŞ, DEMET ZAFER
  Uzaktan yönetim, yeni teknolojiler olarak dijital örgütlerin yükselişi ve yönü ileyakından ilişkilidir ve okullar da bu kapsamdaki örgütlerdir. Bu değişim sonucunda,okullarda yapılan en temel iş olan öğretimsel ve yönetsel eylemlerde paydaşlarla biraraya gelme ve iletişim kurma şekli gözle görülür şekilde farklılaşmıştır. Uzaktançalışma süresinin artması ve yaygınlaşması ile, bu süreçten birinci derecede etkileneninsan faktörü ve iş yapma biçimlerindeki farklılaşmalar örgütlerin amaçlarınaulaşmalarında dikkatle incelemeleri gereken bir konu haline gelmiştir. Türkiye ve diğerülkeler Covid 19 pandemisi nedeniyle zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiş ve bugeçişle okulların işlevinde ve derslerin kazanımlarında bir değişiklik olmamakla birlikteöğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ayrı ayrı mekanlarda aynı amaç içinbulunmaları iş yapma şekillerinde esas değişimi yaratmıştır. Öğretmenler ve öğrencilersanal okul ortamlarındayken, her iki öğeden de beklenilen yeterlikler değişmiştir. Yeniçalışma ve ders işleme şekilleri beraberinde yönetsel süreçleri farklı şekilde uygulamayızorunlu kılmaktadır. Özelikle sistemin devamı ve eğitsel etkinliklerin niteliği açısındanyönetim, kilit noktada yer almaktadır ve bu süreçte uzaktan yönetimin nasıl olmasıgerektiği, değişen rol ve sorumluluklar ile yönetim ilkelerinin tekrar ele alınmasıgereksinimi doğmuştur. Bu nedenle araştırmanın amacı, eğitimin (okulların) uzaktanyönetiminde dikkate alınması gereken noktaları ayrıntılı bir şekilde ele almak veuzaktan yönetimin nasıl olması gerektiği konusunda önerilerde bulunmaktır.