Person:
MERTOĞLU, MÜNEVVER

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Doç.Dr.
Last Name
MERTOĞLU
First Name
MÜNEVVER
Name

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Open Access
  Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Akademik Başarıları ve Bazı Değişkenlerle İlişkilerinin İncelenmesi - İzmir Bayraklı Örneği
  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2020) MERTOĞLU, MÜNEVVER
  Bu çalışmada, İzmir-Bayraklı İlçesinde dört lise ve sekiz ortaokulda 1118 öğrenci ile yapılan çalışmada, öğrencilerde internet bağımlılığı oranları ve bazı değişkenler ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada,“Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği”nin kısa formu kullanılmış, kişisel bilgiler ve akademik başarı formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sonucunda, ortaokul ve lise öğrencilerinin %1,4 ‘ünün internet bağımlısı, %28,1’inin riskli internet kullanıcısı olduğu, ortaokul ve lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı puanları yönünden anlamlı bir fark olmadığı halde, erkek ve kız öğrencileri arasındaki farkın kız öğrencileri lehine anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bilgisayarı odalarında olan öğrenci grubunda internet bağımlılığı oranının, bilgisayarı odalarında olmayanlara göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu, bilgisayar ya da cep telefonunu kullanma süresi arttıkça bağımlılığın arttığı ve akademik başarının anlamlı ölçüde düştüğü sonuçları elde edilmiştir.
 • Publication
  Restricted
  Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme
  (Seçkin Yayıncılık, 2022) MERTOĞLU, MÜNEVVER
  Çocuğa yönelik cinsel istismarın çocuk üzerinde yaşam boyu devam edebilecek travmatik etkileri olabilmektedir. Yargıya intikal eden çocuk istismarı vakalarında adil yargılamanın yanında çocuğun ikincil mağduriyet yaşamaması son derece önemlidir. Bu nedenle adli görüşmeyi yapacak kişilerin bu görüşmeyi nasıl yapacakları konusunda yetkin olmaları gerekir. Çalışmamızın amacı, adli süreçte cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili yargılamanın adil olması ve ikincil mağduriyetin önlenerek çocuğun bu süreçte psikolojik ve sosyal açıdan zarar görmemesine katkı sunmaktır. Bu amaçla önce konu ile ilgili yasal çerçeve üzerinde durulmuş, devamında Türkiye ve bazı ülkelerde uygulanan görüşme protokolleri çerçevesinde cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılacak adli görüşmenin teknikleri, adli görüşmede uygulanan protokoller ve görüşme aşamaları incelenmeye çalışılmıştır
 • Publication
  Metadata only
  Kovid-19 Salgınının Evde Kalma Sürecinde, Çocuk ve Ebeveynlerin Kontrol Edilemeyen Öfke ve Şiddet Davranışlarına Etkileri
  (Seçkin Yayıncılık, 2020) MERTOĞLU, MÜNEVVER
  Kovid 19 Salgını ülkemizde ve tüm dünyada artarak yayılmaya devam etmektedir.Bu alanda çalışan uzmanlar Covid 19 salgını ile mücadelede en önemli önlemlerdenbirinin evde kalarak izolasyonun sağlanması olduğu önerisini getirmektedirler.Koruyucu bir halk sağlığı önlemi olan karantinanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesiancak olumsuz etkilerinin en aza indirilmesiyle mümkündür. Salgın nedeniyle insanlaruzun süre zorunlu olarak ev içinde aile bireyleri ile zaman geçirmek zorunda kalmışlardır.Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler, Çin, İtalya, İspanya veFransa’da aile içi şiddet olaylarının ve boşanmalarla birlikte kriminal olayların da arttığınıbildirmektedir. Benzer sorun, Türkiye’de de yaşanmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nünverilerine göre aile içi şiddet olaylarının geçen yılın mart ayına göre %38.2oranında arttığını bildirmiştir. Şiddet büyük ölçüde kontrol edilemeyen öfke davranışlarınınsonucunda ortaya çıkar. Salgın nedeniyle evde kalma sürecinin, kontrol edilemeyenöfke ve şiddet davranışlarına etkisinin incelenmesi, gerekli önlemlerin alınabilmesineyardımcı olması bakımından önemlidir. Bu süreçte başta çocuklar olmak üzere pekçok kişinin rutinleri değişmiştir. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, iş kaybı, gelir kaybı,bulaş kaygısı, sosyalleşememe, belirsizlik, hastalıklar, ölümler vb pek çok nedenle bireylerkendilerini engellenmiş hissetmektedir. Evde kalma sürecinde engellenmiş hissetmeninşiddeti, kontrol edilemeyen öfke ve şiddet davranışlarının şiddetini belirlemektedir..Bireylerin yetişme tarzları, beklentileri, sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyleribu tepkileri farklılaştırmakla birlikte, yaşanılan olağanüstü süreç, yeni rutinler oluşturmayıve farklı bir uyum sürecini gerektirmektedir.
 • Publication
  Restricted
  Anneleri Tutuklu/Hükümlü Olan 0-6 Yaş Arası Çocukların İhtiyaçları, İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar
  (Seçkin Yayıncılık, 2023) MERTOĞLU, MÜNEVVER
  Bu çalışmanın amacı, anneleri tutuklu ya da hükümlü olan 0-6 yaş arasındaki çocukların, sağlıklı bir şekilde gelişmelerine destek olacak yasal düzenlemelerle, olumlu uygulamaların önemine dikkat çekmektir. Türkiye’de ve Dünya’da annesinin mahkûmiyetinden etkilenen çocuk sayısının her geçen gün arttığına ilişkin veriler,(*1) bu sorunun üzerinde durulması gerektiğine işaret etmektedir. 0-6 yaş, bireylerin kişiliklerinin gelişmesi ve gelecek yaşantılarını olumlu ya da olumsuz etkilemesi bakımından önemli bir dönemdir. Bu dönemde anne-babaların, çocuklarının psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimlerinde çok önemli sorumlulukları vardır. Hiçbir çocuğun bu dönemi cezaevinde geçirmesi istenmez. Ancak zorunlu hallerde bir süre cezaevinde kalacak çocuklar için çocuğun üstün yararı dikkate alınarak cezaevlerinde amaca uygun düzenlemelerin ve uygulamaların yapılması gerekir.