Person:
KORKMAZ, HÜLYA TAŞ

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Doç.Dr.

Last Name

KORKMAZ

First Name

HÜLYA TAŞ

Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationRestricted
  Marka Hakkının Haczi ve Paraya Çevrilmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2013) KORKMAZ, HÜLYA TAŞ
  Marka hakkı malvarlığına ilişkin devredilebilen ve haczedilebilenbir haktır. Ancak gayri maddi bir mal olan marka üzerindeki hakkın, diğer mal- varlığı haklarından farklı özellikleri mevcuttur. Bu nedenle, bu hakkın haczi veparaya çevrilmesinde bazı hukuki sorunlarla karşılaşmak mümkündür.Bu çalışmanın amacı, marka hakkının haczi ve paraya çevrilmesi prosedü- rünü incelemek ve bu aşamalarda ortaya çıkması muhtemel sorunlara medenihukuk ve icra ve iflâs hukukundaki ilkeler gözetilmek suretiyle çözüm önerile- rinde bulunmaktır.
 • PublicationRestricted
  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sürelere İlişkin Genel Hükümleriyle (M.90-94) Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2013) KORKMAZ, HÜLYA TAŞ
  Yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, dava esnasında yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi için süreler öngörülmüştür. Bu süreler esas olarak taraflar için öngörülmüş olmakla birlikte, her iki Kanun’da da, ilgililer ve mahkemeler için de süreler belirlenmiş; taraflar için öngörülen sürelere riayet edilmemesi, kesin süre içinde yapılması gereken işlemi yapma hakkının ortadan kalkması şeklinde yaptırıma bağlanmıştır (HUMK m.163, c.2; HMK m.94/3). Her iki Kanun’daki sürelere ilişkin genel hükümler birbirine benzemekle birlikte, anılan hükümler arasında şekil ve esas bakımından farklılıklar da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, esas olarak söz konusu farklılıkları tespit ederek 6100 sayılı Kanunla getirilmiş değişiklikleri değerlendirmektir. Ancak bu arada sürelerle ilgili münferit bazı özel hükümler ile Yargıtay’ın sürelerle ilgili kararlarındaki tutum da konuyla ilgisi olduğu ölçüde genel olarak değerlendirilecektir.